Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 30 Απριλίου;

 Σαν σήμε­ρα 30 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

311 Ο αυτο­κρά­το­ρας Γαλέ­ριος Βαλέ­ριος Μαξι­μια­νός εκδί­δει διά­ταγ­μα, με το οποίο η χρι­στια­νι­κή θρη­σκεία ανα­γνω­ρί­ζε­ται επί­ση­μα στη Ρωμαϊ­κή Αυτοκρατορία.

1789 Ο Τζωρτζ Ουά­σινγ­κτον ορκί­ζε­ται 1ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1792 Πέθα­νε ο Τζον Μόντα­γκιου, πολι­τι­κός, εφευ­ρέ­της και εξε­ρευ­νη­τής, 4ος κόμης του Σάντουιτς. Το 1762 εφηύ­ρε ένα πρό­χει­ρο φαγη­τό που ονο­μά­στη­κε σάντουιτς, επει­δή ως δει­νός χαρ­το­παί­κτης δεν μπο­ρού­σε να σπα­τα­λά πολύ χρό­νο για να φάει. (Γεν. 13/11/1718)

1803 ΟΙ ΗΠΑ αγο­ρά­ζουν από τη Γαλ­λία την περιο­χή της Λου­ϊ­ζιά­νας, ένα­ντι 15 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων. Η αγο­ρα­πω­λη­σία γίνε­ται με τιμή 20 δολα­ρί­ων ανά τετρα­γω­νι­κό μίλι.

1825 Ο Ελλη­νι­κός στό­λος, με επι­κε­φα­λής τον Ναύ­αρ­χο Ανδρέα Μια­ού­λη και τους πυρ­πο­λη­τές Ανδρέα Πιπί­νο και Γεώρ­γιο Πολί­τη, πυρ­πο­λεί τον τουρ­κι­κό στό­λο του Καπου­δάν πασά στη Μεθώνη.

1838  Η εθνο­συ­νέ­λευ­ση στη Νικα­ρά­γουα ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας.

1870 Γεν­νιέ­ται ο Ούγ­γρος συν­θέ­της Φραντς Λέχαρ, δημιουρ­γός της δια­χρο­νι­κής οπε­ρέ­τας «Η εύθυ­μη χήρα».

1883 Πέθα­νε ο γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντουάρ Μανέ

1896 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός της μπλουζ Γκά­ρι Ντέιβις.

1910 Πεθαί­νει ο Έλλη­νας λογο­τέ­χνης Ζαν Μορε­άς, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Ιωάν­νη Παπα­δια­μα­ντό­που­λου, με σημα­ντι­κή καριέ­ρα στο Παρί­σι. (Γεν. 15/4/1856)

1911 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Πορ­το­γα­λί­ας παρά­σχει δικαί­ω­μα ψήφου στις γυναί­κες 

1919 Επι­κυ­ρώ­νε­ται στη Διά­σκε­ψη Ειρή­νης του Παρι­σιού η απο­στο­λή ελλη­νι­κού στρα­τού στη Σμύρ­νη, για να επι­βά­λει την τάξη και να προ­στα­τεύ­σει τον χρι­στια­νι­κό πλη­θυ­σμό στην περιοχή.

1926 Η εκπαί­δευ­ση στην Ελλά­δα γίνε­ται υπο­χρε­ω­τι­κή δια νόμου για παι­διά ηλι­κί­ας 6 ως 14 ετών.

1930 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος ψυχί­α­τρος και φιλό­σο­φος Πιερ Φελίξ Γκουα­τα­ρί, ο οποί­ος υπήρ­ξε ένας από τους ηγέ­τες της αντιψυχιατρικής.

1930 Το ελλη­νι­κό κρά­τος κάνει απο­δε­κτή τη δωρεά των κλη­ρο­νό­μων του Εμμα­νου­ήλ Μπε­νά­κη για την ίδρυ­ση μου­σεί­ου στη γωνία της λεω­φό­ρου Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και της οδού Κουμπάρη.

1939 Η ΕΣΣΔ προ­τεί­νει στρα­τιω­τι­κή συμ­μα­χία στη Γαλ­λία και στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία ενα­ντί­ον των ναζί, πρό­τα­ση την οποία Γάλ­λοι και Βρε­τα­νοί απορρίπτουν.

1944 Πραγ­μα­το­ποιού­νται εκλο­γές για την ανά­δει­ξη αντι­προ­σώ­πων για το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο της Ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας. Παρά την τρο­μο­κρα­τία και την συκο­φα­ντι­κή εκστρα­τεία της αστι­κής κυβέρ­νη­σης του Καΐ­ρου, η λαϊ­κή συμ­με­το­χή ξεπέ­ρα­σε κάθε προσ­δο­κία ή προη­γού­με­νο. Έλα­βαν μέρος σχε­δόν 1.800.000 ψηφο­φό­ροι, ενώ για πρώ­τη φορά το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν και εκλέ­γε­σθαι είχαν οι γυναί­κες. Οι πρώ­τες εθνο­σύμ­βου­λοι που ανα­δεί­χτη­καν ήταν: Η Καί­τη Ζεύ­γου από την Αθή­να, η Μάχη Μαυ­ροει­δή από την Καλα­μά­τα, η Μαρία Σβώ­λου από την Αθή­να, η Φωτει­νή Φιλιπ­πί­δη από τη Λάρι­σα και η Χρύ­σα Χατζη­βα­σι­λεί­ου από τον Πει­ραιά. Συνο­λι­κά εκλέ­χθη­καν 180 Εθνο­σύμ­βου­λοι, ενώ στο Εθνι­κό Συμ­βού­λιο μετεί­χαν επί­σης και 22 βου­λευ­τές που είχαν εκλε­γεί το 1936.

1945 Η κόκ­κι­νη σημαία υψώ­νε­ται στο Ράιχ­σταγκ. Την ίδια μέρα 0 Αδόλ­φος Χίτλερ και η σύζυ­γός του, Εύα Μπρά­ουν αυτο­κτό­νη­σαν με δηλη­τή­ριο, μία ημέ­ρα μετά το γάμο τους

berrlin33

1947 Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δολο­φο­νού­νται τρεις αξιω­μα­τι­κοί της αερο­πο­ρί­ας. Οι Αρχές απο­δί­δουν το έγκλη­μα στο ΕΑΜ (ΟΠΛΑ) και διε­νερ­γούν μαζι­κές συλ­λή­ψεις. Μετα­ξύ αυτών που συνε­λή­φθη­σαν ήταν και τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του ΕΑΜ Μακε­δο­νί­ας Πασ­σα­λί­δης, Καρα­μα­ού­νας, Σακελ­λα­ρό­που­λος, Αθα­να­σιά­δης, Του­ρά­φης, Γεωρ­γιά­δης και Θωμόπουλος.

1954 Κατα­στρε­πτι­κός σει­σμός μεγέ­θους 7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει τις Σοφά­δες Καρ­δί­τσας, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 25 άτο­μα και να τραυ­μα­τι­στούν 117.

1956 Γεν­νιέ­ται ο Δανός σκη­νο­θέ­της Λαρς Φον Τρίερ

1973 Ο Πρό­ε­δρος Νίξον ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη για το σκάν­δα­λο του Ουό­τερ­γκεϊτ (της παρα­κο­λού­θη­σης από τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες των γρα­φεί­ων του κόμ­μα­τος των Δημο­κρα­τι­κών), αλλά αρνεί­ται (ψευ­δό­με­νος) προ­σω­πι­κή ανάμειξη.

1975 Οι Βιετ­κόνγκ κατα­λαμ­βά­νουν τη Σαϊ­γκόν, τερ­μα­τί­ζο­ντας την κατο­χή του Βιετ­νάμ και το μακρο­χρό­νιο πόλεμο.

1982 Στην Ελλά­δα, ανα­γνω­ρί­ζε­ται με νόμο η Εθνι­κή Αντίσταση.

1989 Πέθα­νε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της, Σέρ­τζιο Λεό­νε, ο «πατέ­ρας» του σπαγ­γέ­τι — γουέστερν.

1992 Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Σιέ­ρα Λεό­νε ανα­τρέ­πει τον Πρό­ε­δρο, Τζό­ζεφ Μόμο.

1992 Στις ΗΠΑ, 40 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται σε φυλε­τι­κές ταρα­χές που ξεσπούν στο Λος Άντζε­λες, έπει­τα από την αθώ­ω­ση τεσ­σά­ρων λευ­κών αστυ­νο­μι­κών από δικα­στή­ριο της πόλης, οι οποί­οι είχαν ξυλο­κο­πή­σει άγρια έναν Αφροαμερικανό.

2001  Ο αμε­ρι­κα­νός δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος, Ντέ­νις Τίτο, γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος, που κάνει ταξί­δι στο διά­στη­μα ως τουρίστας.

2002 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Νίτσα Τσαγανέα

tsagganeas

2005 Πέθα­νε ο Πάνος Γερα­μά­νης,  «θερά­πων» του λαϊ­κού τρα­γου­διού και της δημοσιογραφίας

geramanis

2011 Πέθα­νε ο Λάκης Σάντας, εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Μαζί με τον φίλο του Μανώ­λη Γλέ­ζο κατέ­βα­σαν τη χιτλε­ρι­κή σημαία από την Ακρό­πο­λη τη νύχτα της 30ής Μαΐ­ου 1941, στην πρώ­τη αντι­στα­σια­κή ενέρ­γεια των υπό­δου­λων Ελλήνων

santas

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο