Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 14 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

83 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος στρα­τη­γός και πολι­τι­κός, Μάρ­κος Αντώνιος

1129 Στο συμ­βού­λιο της Τρουά ο Ποντί­φι­κας Ονό­ριος ο 2ος ανα­γνω­ρί­ζει επί­ση­μα τους Ιππό­τες του Ναού (Ναΐ­τες).

1514 Ο Πάπας Λέων Ι’ εκδί­δει παπι­κή βού­λα ενα­ντί­ον της δουλείας.

1539 Η Ισπα­νία προ­σαρ­τά την Κού­βα.

1639 Υιο­θε­τεί­ται στο Χάρτ­φορντ του Κονέ­κτι­κατ το πρώ­το Σύνταγ­μα στην ιστο­ρία των αμε­ρι­κα­νι­κών αποι­κιών, που ονο­μά­στη­κε “Θεμε­λιώ­δεις Αρχές”.

1690 O Γερ­μα­νός οργα­νο­ποιός Γιό­χαν Ντέ­νερ από το Νυρεμ­βέρ­γη κατα­σκευά­ζει το πρώ­το κλαρινέτο.

1742 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός αστρο­νό­μος και μαθη­μα­τι­κός, Έντμουντ Χάλεϊ, που υπο­λό­γι­σε τη τρο­χιά ενός κομή­τη και του έδω­σε το όνο­μά του (Kομή­της του Χάλεϊ)

1761 Η τρί­τη μάχη του Πανι­πάλ μετα­ξύ Ινδών και Αφγα­νών. Η νίκη των Αφγα­νών εξα­σθε­νί­ζει σημα­ντι­κά την Ινδία και καθι­στά δυνα­τή την κατά­λη­ψή της από τους Βρε­τα­νούς αργότερα.

1784 Επι­κυ­ρώ­νε­ται από το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο η συν­θή­κη των Παρι­σί­ων, η οποία θέτει επί­ση­μα τέλος στην Αμε­ρι­κα­νι­κή Επανάσταση.

1814 Συν­θή­κη του Κιέ­λου: Η Δανία παρα­χω­ρεί τη Νορ­βη­γία στη Σου­η­δία και λαμ­βά­νει τμή­μα της Πομερανίας.

1822 Ο Δημή­τριος Υψη­λά­ντης και ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης κυριεύ­ουν την Ακρο­κό­ριν­θο. Οι Τούρ­κοι παρα­δί­δο­νται στον Κολο­κο­τρώ­νη, ο οποί­ος παίρ­νει την ελλη­νι­κή σημαία, σταυ­ρώ­νει με αυτή την πύλη και μπαί­νει στο φρούριο.

1858 Ο Ιτα­λός επα­να­στά­της Φελί­τσε Ορσί­νι απο­πει­ρά­ται να δολο­φο­νή­σει το Γάλ­λο αυτο­κρά­το­ρα, Ναπο­λέ­ο­ντα Γ’. Επι­τί­θε­ται με 3 βόμ­βες στη βασι­λι­κή άμα­ξα. 8 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται, 142 τραυ­μα­τί­ζο­νται, αλλά ο αυτο­κρά­το­ρας διασώζεται.

1875 Γεν­νή­θη­κε ο Αλμπερτ Σβάι­τσερ, μαχη­τής της ανθρωπιάς

svaitser

1878 Ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ επι­δει­κνύ­ει το τηλέ­φω­νο στη βασί­λισ­σα Βικτωρία.

1883 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λοϊ­τα­λί­δα σχε­διά­στρια μόδας, Νίνα Ρίτσι

1896 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζον Ντος Πάσος.

1898 Πέθα­νε ο Άγγλος συγ­γρα­φέ­ας, μαθη­μα­τι­κός και φωτο­γρά­φος, Λιού­ις Κάρολ (Η Αλί­κη στη Χώρα των Θαυμάτων)

1900 Η όπε­ρα Τόσκα του Τζιά­κο­μο Που­τσί­νι κάνει πρε­μιέ­ρα στο θέα­τρο Κον­τσάν­τσι της Ρώμης, παρου­σία όλης της καλής κοινωνίας.

1907 Ισχυ­ρός σει­σμός 6,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στο Κίν­γκ­στον της Τζα­μάι­κα προ­κα­λεί το θάνα­το 1000 ατόμων.

1913 Οι ελλη­νι­κές δυνά­μεις συντρί­βουν τους Τούρ­κους στο Μπιζάνι.

1914 Ο Χέν­ρι Φορντ ανα­κοι­νώ­νει και­νο­το­μί­ες στη γραμ­μή παρα­γω­γής αυτο­κι­νή­των της εται­ρεί­ας του. Ένα αυτο­κί­νη­το χρειά­ζε­ται τώρα 93 λεπτά για να κατα­σκευα­σθεί από 12 ώρες προηγουμένως.

1918 Γεν­νιέ­ται ο Δημή­τρης Τσα­φέ­ντας, ο οποί­ος στις 6/9/1966 θα δολο­φο­νή­σει τον αρχι­τέ­κτο­να του απαρτ­χάιντ, ρατσι­στή πρω­θυ­πουρ­γό της Νότιας Αφρι­κής, Χέντρικ Φέρβουρντ.

tsafentas

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­της πολι­τι­κός, Τζού­λιο Αντρε­ό­τι, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός τρεις φορές

1920 Το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο της Συν­διά­σκε­ψης στο Παρί­σι απο­δέ­χε­ται το σύμ­φω­νο Τιτό­νι — Βενι­ζέ­λου, με το οποίο η Βόρεια Ήπει­ρος παρα­χω­ρεί­ται στην Ελλάδα.

1938 Ο Έλλη­νας πυγ­μά­χος Αντώ­νης Χρι­στο­φο­ρί­δης κατα­κτά τον πολυ­πό­θη­το τίτλο του πρω­τα­θλη­τή Ευρώ­πης, νικώ­ντας τον Γερ­μα­νό πρω­το­πυγ­μά­χο Γκού­σταβ Έντερ.

1941 Γεν­νή­θη­κε η αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Φέι Ντάναγουεϊ

1943 Συνα­ντού­νται μυστι­κά στην Καζα­μπλάν­κα ο βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ και ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Φρα­γκλί­νος Ρού­σβελτ, μαζί με στρα­τιω­τι­κούς ειδή­μο­νες, για το θέμα της ανά­πτυ­ξης ενός δεύ­τε­ρου μετώ­που στην Ευρώ­πη. Η διά­σκε­ψη διαρ­κεί έντε­κα μέρες και απο­φα­σί­ζε­ται ο πόλε­μος να τελειώ­σει μόνο με την άνευ όρων παρά­δο­ση της Γερ­μα­νί­ας, ενώ προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται και η από­βα­ση στη Σικε­λία. Ο Ι. Στά­λιν δεν παρευ­ρέ­θη­κε καθώς η μάχη του Στά­λιν­γκραντ επέ­βα­λε την παρα­μο­νή του στην ΕΣΣΔ.

1950 Ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας σε συνερ­γα­σία με τον Εμμα­νου­ήλ Τσου­δε­ρό ιδρύ­ει την Εθνι­κή Προ­ο­δευ­τι­κή Ένω­ση Κέντρου (ΕΠΕΚ).

1951 Πέθα­νε ο ζακυν­θι­νός μυθι­στο­ριο­γρά­φος, δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας θεα­τρι­κών έργων, Γρη­γό­ριος Ξενόπουλος

xenopoulos

1953 Ο στρα­τάρ­χης Τίτο εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γιουγκοσλαβίας.

1954 Η Μέρι­λιν Μον­ρόε παντρεύ­ε­ται τον θρύ­λο του Τζο Ντι Μάτζιο στο Δημαρ­χείο του Σαν Φραν­σί­σκο. Ο γάμος τους, ο δεύ­τε­ρος και για τους δύο, θα κρα­τή­σει μόνο 9 μήνες.

1957 Πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Χάμ­φρεϊ Μπό­γκαρτ (Καζα­μπλάν­κα, Το γερά­κι της Μάλτας)

1965 Συνα­ντώ­νται στο Μπέλ­φαστ για πρώ­τη φορά μέσα σε 43 χρό­νια οι πρω­θυ­πουρ­γοί της Βόρειας Ιρλαν­δί­ας και της Δημο­κρα­τί­ας της Ιρλανδίας.

1969 Έκρη­ξη σημειώ­νε­ται στο αερο­πλα­νο­φό­ρο “Εντε­πράιζ”, που βρί­σκε­ται στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό. 27 ναύ­τες χάνουν τη ζωή τους και 314 τραυ­μα­τί­ζο­νται σοβα­ρά. 15 αερο­πλά­να κατα­στρέ­φο­νται αλλά το “Εντε­πράιζ” δεν απειλείται.

1970 Το έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο της Αθή­νας κατα­δι­κά­ζει ερή­μην τον εκπρό­σω­πο του ΠΑΜ στο εξω­τε­ρι­κό (και στέ­λε­χος του ΚΚΕ) Αντώ­νη Αμπα­τιέ­λο σε 5 χρό­νια φυλά­κι­ση και πρό­στι­μο 100.000 δρχ.

1975 Προ­φυ­λα­κί­ζο­νται οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες Ιωαν­νί­δης, Πατ­τα­κός, Μακα­ρέ­ζος, Παπα­δό­που­λος, Λαδάς και Ρου­φο­γά­λης, μετά τις απο­λο­γί­ες τους στον εφέ­τη ανα­κρι­τή Βολ­τή, που διε­νερ­γεί την τακτι­κή ανά­κρι­ση για τον κατα­λο­γι­σμό ευθυ­νών για το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απριλίου.

1977 Πέθα­νε πέθα­ναν ο Βρε­τα­νός πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Μ. Βρε­τα­νί­ας, Άντο­νι Ίντεν

1977 Πέθα­νε η Γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Ανα­ΐς Νιν

1979 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζί­μι Κάρ­τερ προ­τεί­νει να καθιε­ρω­θεί ως επί­ση­μη αργία η ημε­ρο­μη­νία γέν­νη­σης του υπέρ­μα­χου των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ.

1985 Η Μαρ­τί­να Ναβρα­τί­λο­βα κατα­κτά το 100ό της τουρ­νουά τένις και ισο­φα­ρί­ζει το ρεκόρ του Τζί­μι Κόνορς και της Κρις Έβερτ.

1989 Χίλιοι μου­σουλ­μά­νοι συγκε­ντρώ­νο­νται στο Μπρά­ντ­φορντ της Αγγλί­ας και ρίχνουν στην πυρά αντί­τυ­πα του βιβλί­ου του Σαλ­μάν Ρουσ­ντί “Σατα­νι­κοί Στί­χοι”, θεω­ρώ­ντας ότι προ­σβάλ­λει το Ισλάμ.

1994 Οι Πρό­ε­δροι των ΗΠΑ, της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας υπο­γρά­φουν στο Κρεμ­λί­νο συμ­φω­νία για την κατα­στρο­φή του πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου της Ουκρανίας.

2001 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Κώστας Ρηγόπουλος

kostas rigopoulos

2001 Τρα­γι­κές δια­στά­σεις λαμ­βά­νει η κακο­και­ρία που πλήτ­τει την Ελλά­δα. Ελι­κό­πτε­ρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετα­φέ­ρει ασθε­νή από την Πάτμο στην Αθή­να, με πέντε επι­βαί­νο­ντες κατα­πέ­φτει και συντρί­βε­ται στη θαλάσ­σια περιο­χή νότια του Σου­νί­ου. Στο ελι­κό­πτε­ρο επι­βαί­νουν δύο πιλό­τοι, η για­τρός, ο νοση­λευ­τής και ο ασθενής.

2004 Η σημαία της Γεωρ­γί­ας με τους πέντε σταυ­ρούς καθιε­ρώ­νε­ται ως επί­ση­μη σημαία της χώρας.

2007 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, σκη­νο­θέ­της, καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής και σκη­νο­γρά­φος, Βασί­λης Φωτό­που­λος που κέρ­δι­σε το Όσκαρ καλ­λι­τε­χνι­κής διεύ­θυν­σης για την ται­νία “Ζορ­μπάς ο Έλληνας”.

fotopoulos

2011 Ιστο­ρι­κή μέρα για την Τυνη­σία: ύστε­ρα από ένα μήνα βίαιων επει­σο­δί­ων σε ολό­κλη­ρη την επι­κρά­τεια, που άφη­σαν πίσω τους δεκά­δες νεκρούς κι εκα­το­ντά­δες συλ­λη­φθέ­ντες, ο πρό­ε­δρος Ζιν Ελ Αμπι­ντίν Μπεν Αλι εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα προς άγνω­στη κατεύ­θυν­ση, τερ­μα­τί­ζο­ντας έτσι 23 χρό­νια αυταρ­χι­κής διακυβέρνησης.

2013 Σημειώ­νε­ται επί­θε­ση με Καλάσ­νι­κοφ κατά των κεντρι­κών γρα­φεί­ων της ΝΔ και το γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού και προ­έ­δρου του κόμ­μα­τος Αντώ­νη Σαμα­ρά στη Λεω­φό­ρο Συγ­γρού. Οι δρά­στες πυρο­βό­λη­σαν και τρά­πη­καν σε φυγή, χωρίς να υπάρ­ξουν τραυματισμοί.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο