Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 13 Μαΐου;

 Σαν σήμε­ρα 13 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1497 Ο Πάπας Αλέ­ξαν­δρος ΣΤ΄ αφο­ρί­ζει τον Τζι­ρό­λα­μο Σαβο­να­ρό­λα, ιερέα και κυβερ­νή­τη της Φλω­ρε­ντί­ας, γνω­στό για το μένος του κατά της Αναγέννησης.

1707 Γεν­νή­θη­κε ο Κάρο­λος Λινέ­ος, εξελ­λη­νι­σμέ­νος τύπος του ονό­μα­τος του Καρλ Φον Λίνε, σου­η­δός βοτα­νο­λό­γος, «πατέ­ρας» της σύγ­χρο­νης βοτα­νο­λο­γί­ας και εφευ­ρέ­της του συστή­μα­τος ταξι­νό­μη­σης φυτών και ζώων. Σ’ αυτόν οφεί­λε­ται το όνο­μα Homo Sapiens (Ανθρω­πος ο Έμφρων) του ανθρώ­πι­νου είδους. Υπήρ­ξε ο ειση­γη­τής της θεω­ρί­ας της στα­θε­ρό­τη­τας των ειδών (φιξι­σμός). (Θαν. 10/1/1778)

1717 Γεν­νή­θη­κε η Μαρία Θηρε­σία, αυτο­κρά­τει­ρα της Αυστροουγγαρίας

1846 Το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ κηρύσ­σει επί­ση­μα τον πόλε­μο κατά του Μεξι­κού για την κυριαρ­χία της Καλι­φόρ­νια. Ο πόλε­μος τελεί­ω­σε στις 2/2/1848 με την ενσω­μά­τω­ση της Καλι­φόρ­νια και του Νέου Μεξι­κού στις ΗΠΑ ένα­ντι 15.000.000 δολαρίων.

1880 Στο Νιού Τζέρ­σεϊ, ο Τόμας Έντι­σον πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία του ηλε­κτρο­κί­νη­του σιδηροδρόμου.

1872 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης, κερ­κυ­ραί­ος πεζο­γρά­φος, από τους κορυ­φαί­ους εκπρο­σώ­πους στη χώρα μας του ρεα­λι­στι­κού μυθιστορήματος

theotokis

1883 Γεν­νή­θη­κε ο διά­ση­μος για­τρός, βιο­λό­γος και ερευ­νη­τής, πατέ­ρας του «Τεστ Παπ», Γεώρ­γιος Παπανικολάου

1884 Σάι­ρους Μακ Κόρ­μικ, αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της της θερι­ζο­α­λω­νι­στι­κής μηχα­νής. (Γεν. 15/2/1809)

1888 Η Βρα­ζι­λία καταρ­γεί με νόμο τη δουλεία

1889 Γεν­νή­θη­κε ο Ιγκόρ Σικόρ­σκι, ρώσος αερο­ναυ­πη­γός, εφευ­ρέ­της του ελι­κο­πτέ­ρου. (Θαν. 26/10/1972)

sicorski

1890 Ο Νίκο­λα Τέσλα πατε­ντά­ρει την ηλε­κτρι­κή γεννήτρια.

1912 Ιδρύ­ε­ται ο πρό­δρο­μος της σημε­ρι­νής βρε­τα­νι­κής αερο­πο­ρί­ας (RAF), η Royal Flying Corps (RFC).

1912 Ο υπο­λο­χα­γός Δημή­τριος Καμπέ­ρος πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη στρα­τιω­τι­κή πτή­ση με αερο­πλά­νο τύπου «Φάρ­μαν».

1913 Γεν­νή­θη­κε ο κωμι­κός ηθο­ποιός του θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου, Λάμπρος Κωνσταντάρας.

1917 Το θαύ­μα της Φατί­μα. Η Πανα­γία εμφα­νί­ζε­ται σε τρία βοσκό­που­λα στο χωριό Φατί­μα της Πορ­το­γα­λί­ας. Από τότε, η περιο­χή απο­τε­λεί ένα από τα κυριό­τε­ρα μέρη λατρεί­ας της καθο­λι­κής εκκλη­σί­ας και κάθε χρό­νο στη γιορ­τή της Πανα­γί­ας συρ­ρέ­ουν χιλιά­δες πιστών απ’ όλο τον κόσμο.

1931 Η ΔΟΕ, με πρό­ε­δρο τον κόμη Ενρί Μπε­γιέ Λατούρ του Βελ­γί­ου, ο οποί­ος δια­δέ­χθη­κε τον Πιερ ντε Κου­μπερ­τέν απο­φα­σί­ζει να ανα­θέ­σει τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1936 στο Βερο­λί­νο με σκο­πό την επα­να­σύν­δε­ση της Γερ­μα­νί­ας με τον υπό­λοι­πο κόσμο έπει­τα από τον A’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1936 Η απερ­γία σημεί­ω­σε από­λυ­τη επι­τυ­χία, αφού υπο­λο­γί­ζε­ται ότι πήραν μέρος σ’ αυτήν 500 χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, εργά­τες, βιο­τέ­χνες, επαγ­γελ­μα­τί­ες, φοι­τη­τές κ.ά.

1936

1941 Λίγο μετά τη γερ­μα­νι­κή εισβο­λή, οι Αθη­ναί­οι αρχί­ζουν να προ­μη­θεύ­ο­νται το ψωμί με δελ­τίο, ενώ οι Ναζί απο­κτούν το δικαί­ω­μα να ταξι­δεύ­ουν δωρε­άν με τον ηλεκτρικό.

1942 Γερ­μα­νοί αντι­φα­σί­στες βάζουν φωτιά και καί­νε αντι­σο­βιε­τι­κή έκθε­ση στο Βερολίνο.

1961 πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Γκά­ρι Κούπερ

Γκά­ρι Κού­περ: Ένας θρυ­λι­κός γόης, ένας μάγκας, στα σαλό­νια του Χόλιγουντ

1978 Καθιε­ρώ­νε­ται επί πρω­θυ­πουρ­γί­ας Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, η 35ετία για όλους τους εργα­ζό­με­νους, με πλή­ρη σύντα­ξη στα 58 χρόνια.

1981 Στην πλα­τεία του Αγί­ου Πέτρου στο Βατι­κα­νό, πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη απο­τυ­χη­μέ­νη δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα ενα­ντί­ον του πάπα Ιωάν­νη Παύ­λου B’ από τον Τούρ­κο “γκρί­ζο λύκο”, Μεχ­μέτ Αλί Αγκτζά.

1982 Πέθα­νε η Δέσποι­να Αχλα­διώ­τη, γνω­στή και ως «Κυρά της Ρω», η οποία επί 40 χρό­νια ύψω­νε την ελλη­νι­κή σημαία στην ακρι­τι­κή νησί­δα της Ρω, όπου ζούσε

1993 Το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο ανα­κοι­νώ­νει ότι θα βάλει στο …συρ­τά­ρι το πρό­γραμ­μα «Πόλε­μος των Άστρων». Στην ουσία, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ποτέ δε στα­μά­τη­σαν να προ­ω­θούν το συγκε­κρι­μέ­νο πρόγραμμα.

2002 Βαλέ­ρι Λομπα­νόφ­σκι, προ­πο­νη­τής της Δυνα­μό Κιέ­βου, ο μεγα­λύ­τε­ρος τεχνι­κός που ανέ­δει­ξε το σοβιε­τι­κό ποδό­σφαι­ρο. Λάτρης των μαθη­μα­τι­κών, πρώ­ην σπου­δα­στής θερ­μο­δυ­να­μι­κής του Ινστι­τού­του Ερευ­νών του Κιέ­βου, μετέ­φε­ρε την επι­στή­μη εντός των τεσ­σά­ρων γραμ­μών του γηπέ­δου  (Γεν. 6/1/1939)

lompanovski

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο