Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 21 Μαΐου;

 Σαν σήμε­ρα 21 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

21 Μαΐ­ου γιορ­τά­ζουν ο Κων­στα­ντί­νος και η Ελέ­νη κι όλα τα παρά­γω­γα ονό­μα­τα. Περισ­σό­τε­ρα για το βίο και την πολι­τεία τους στις σχε­τι­κές αναρ­τή­σεις του Ατέχνως

Η «αγία» Ελέ­νη μήτε το σταυ­ρό βρή­κε μήτε το μύθο της ωραί­ας Ελέ­νης εκθεμελίωσε

Ποιος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος;

1819 Το πρώ­το ποδή­λα­το κάνει την εμφά­νι­σή του στους δρό­μους της Νέας Υόρκης.

1860 Βίλεμ Εϊντ­χό­φεν, ολλαν­δός για­τρός, που ανα­κά­λυ­ψε το ηλε­κτρο­καρ­διο­γρά­φη­μα το 1903 και τιμή­θη­κε με Νόμπελ Ιατρι­κής το 1924. (Θαν. 29/9/1927)

1864 Το Ιονι­κό κρά­τος (Ιόνια νησιά) ενώ­νε­ται με την Ελλά­δα. Στο Κάστρο της Κέρ­κυ­ρας υψώ­νε­ται η Ελλη­νι­κή σημαία.

Οι απε­λευ­θε­ρω­τι­κοί αγώ­νες του Επτα­νη­σιώ­τι­κου λαού στην ελλη­νι­κή ποίηση

1881 Ιδρύ­ε­ται ο αμε­ρι­κα­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός από την Κλά­ρα Μπάρτον.

1877 Η Ρου­μα­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1904 Ιδρύ­ε­ται στο Παρί­σι η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Ποδο­σφαί­ρου (FIFA), με πρώ­το πρό­ε­δρό της, το Ρομπέρ Γκεράν.

1908 Η πρώ­τη ται­νία τρό­μου, με τίτλο «Δόκτωρ Τζέ­κιλ και Μίστερ Χάιντ», προ­βάλ­λε­ται στο Σικάγο.

1927 Ο Αμε­ρι­κα­νός Τσαρλς Λίντ­μπεργκ γίνε­ται ο πρώ­τος πιλό­τος που δια­σχί­ζει με αερο­πλά­νο τον Ατλαντικό.

1930 Ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, υλο­ποιεί την εκπαι­δευ­τι­κή του μεταρ­ρύθ­μι­ση, η οποία στη­ρί­ζε­ται πάνω στην ανα­μόρ­φω­ση του δημο­τι­κού σχο­λεί­ου ως εξα­τά­ξιου, αυτο­τε­λούς και υποχρεωτικού.

1938 “Εδώ Αθή­ναι”. Με τον τίτλο αυτό βγαί­νει στον αέρα η πρώ­τη επί­ση­μη εκπο­μπή της ΥΡΕ (Υπη­ρε­σί­ας Ραδιο­φω­νι­κών Εκπο­μπών) από τους ραδιο­θα­λά­μους Ζαπ­πεί­ου στην Αθήνα.

1942 Στη Σπερ­χειά­δα της Φθιώ­τι­δας, ο Άρης Βελου­χιώ­της ορκί­ζει τους πρώ­τους μαχη­τές του ΕΛΑΣ.

21 Μαΐ­ου 1941: Ο Άρης Βελου­χιώ­της ορκί­ζει τους πρώ­τους μαχη­τές του ΕΛΑΣ

1945 Σε ηλι­κία 45 χρό­νων, ο άλλο­τε αρχη­γός των Ες-Ες και της Γκε­στά­πο, Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, αυτο­κτο­νεί στη φυλα­κή, προ­κει­μέ­νου να μη δικαστεί.

Ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ και ένα ντο­κου­μέ­ντο του αντι­φα­σι­στι­κού αγώνα

1945 Στο Οχάιο των ΗΠΑ, ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Χάμ­φρεϊ Μπό­γκαρτ παντρεύ­ε­ται την ηθο­ποιό Λορίν Μπακόλ.

1981 Ξεκι­νά η 14χρονη προ­ε­δρία του Φραν­σουά Μιτε­ράν στη Γαλλία.

Φραν­σουά Μιτε­ράν: Έδω­σε τα δια­πι­στευ­τή­ρια της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στο μεγά­λο κεφάλαιο

1985 Γεν­νιού­νται τα πρώ­τα τρί­δυ­μα με εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση στην Ελλάδα.

1991 Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ινδί­ας Ρατζίβ Γκά­ντι δολο­φο­νεί­ται κατά τη διάρ­κεια προ­ε­κλο­γι­κής περιο­δεί­ας. Ήταν γιος της πρω­θυ­πουρ­γού Ιντι­ρα Γκά­ντι, που επί­σης δολοφονήθηκε.

1995 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Ελλά­δα η πρώ­τη κατε­δά­φι­ση με δυνα­μί­τη στο 15ώροφο και επί 30 χρό­νια ημι­τε­λές κτί­ριο του Ερυ­θρού Σταυ­ρού, στη συμ­βο­λή των οδών Μεσο­γεί­ων και Σλίμαν.

1999 πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος και τηλε­πα­ρου­σια­στής, Φρέ­ντυ Γερμανός.

2000 Πέθα­νε ο Τζον Γκίλ­γουντ, σερ της υποκριτικής

Τζον Γκίλ­γουντ: Ο σερ της υποκριτικής

2005 50ος Δια­γω­νι­σμός Τρα­γου­διού της Eurovision στο Κίε­βο της Ουκρα­νί­ας. Νική­τρια ανα­δει­κνύ­ε­ται για λογα­ρια­σμό της Ελλά­δας η Έλε­να Παπα­ρί­ζου με το τρα­γού­δι «My Number One» σε μου­σι­κή του Χρή­στου Δάντη και στί­χους της Νατα­λί­ας Γερ­μα­νού. Είναι η πρώ­τη νίκη της Ελλά­δας στα 31 χρό­νια συμ­με­το­χής της στο θεσμό.

2006 Το Μαυ­ρο­βού­νιο απο­φα­σί­ζει σε δημο­ψή­φι­σμα με πλειο­ψη­φία 55,5% την ανα­κή­ρυ­ξή του σε ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος και τη διά­λυ­ση του ομό­σπον­δου κρά­τους Σερ­βί­ας — Μαυροβουνίου.

2018 έφυ­γε από τη ζωή στα 78 του χρό­νια ο Χάρ­ρυ Κλυνν, κατά κόσμον Βασί­λης Τριανταφυλλίδης

Χάρ­ρυ Κλυνν, χαρι­σμα­τι­κός λαϊ­κός καλλιτέχνης

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο