Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 22 Μαΐου;

 Σαν σήμε­ρα 22 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1455 Ξεκι­νά ο Πόλε­μος των Ρόδων στην Αγγλία. Ο δού­κας της Υόρ­κης, Ριχάρ­δος, νικά και αιχ­μα­λω­τί­ζει το βασι­λιά της Αγγλί­ας, Ερρί­κο ΣΤ’.

1761 Στις ΗΠΑ, υπο­γρά­φε­ται το πρώ­το ασφα­λι­στή­ριο ζωής στη Φιλαδέλφεια.

1813 Γεν­νή­θη­κε ο γερ­μα­νός συν­θέ­της κλασ­σι­κής μου­σι­κής, Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ρίχαρντ Βάγκνερ, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους συν­θέ­τες κλα­σι­κής μουσικής

1825 Δολο­φο­νή­θη­κε για οικο­γε­νεια­κούς λόγους η Λασκα­ρί­να Πινό­τση, γνω­στό­τε­ρη ως Μπου­μπου­λί­να, ηρω­ί­δα της Ελλη­νι­κής Επανάστασης

1859 Γεν­νή­θη­κε ο σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας μυθι­στο­ρη­μά­των μυστη­ρί­ου, με ήρωα το Σέρ­λοκ Χολμς

1885 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Βίκτωρ Ουγκώ («Οι Άθλιοι»)

Βίκτωρ Ουγκώ

1894 Γεν­νιέ­ται η κομ­μου­νί­στρια λογο­τέ­χνης Έλλη Αλε­ξί­ου.

Το διδα­κτι­κό και παι­δα­γω­γι­κό έργο της Έ. Αλε­ξί­ου στα παι­διά των πολι­τι­κών προσφύγων 

1907 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της, Λόρενς Ολίβιε

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος τρα­γου­δι­στής, ηθο­ποιός και μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σαρλ Αζναβούρ

1939 Ιτα­λία, Ιπω­νία και Γερ­μα­νία υπο­γρά­φουν την “Ατσά­λι­νη Συν­θή­κη”, που τις ενώ­νει οικο­νο­μι­κά, πολι­τι­κά και στρατιωτικά.

1946 γεν­νή­θη­κε στο Μπέλ­φαστ ο Τζορτζ Μπεστ, ένας από τους πιο σημα­ντι­κούς ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των εποχών

Τζορτζ Μπεστ: 73 χρό­νια από τη γέν­νη­σή του …«πέμ­πτου σκαθαριού»

1947 Στις ΗΠΑ, τίθε­ται σε ισχύ νόμος που προ­έ­βλε­πε τη χορή­γη­ση οικο­νο­μι­κής “βοή­θειας” στην Ελλά­δα και την Τουρ­κία ύψους 400 εκατ. δολα­ρί­ων, από αυτά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος στην Ελλά­δα, με το πρό­σχη­μα του “κομ­μου­νι­στι­κού κιν­δύ­νου” που δήθεν απει­λού­σε αυτές τις χώρες. Ο νόμος αυτός που θα γίνει ευρύ­τε­ρα γνω­στός ως Δόγ­μα Τρού­μαν, ήταν το εργα­λείο για την επι­βο­λή της αμε­ρι­κά­νι­κης κυριαρχίας.

Χάρι Τρού­μαν: Ένας εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου στο κέντρο της Αθήνας

1955 Στην Κύπρο, ο αγω­νι­στής της ΕΟΚΑ, Χαρί­λα­ος Ξενο­φώ­ντος, τοπο­θε­τεί ωρο­λο­για­κή βόμ­βα κατά του άγγλου κυβερ­νή­τη στο κινη­μα­το­θέ­α­τρο «Παλ­λάς» της Λευ­κω­σί­ας. Το εγχεί­ρη­μα απο­τυγ­χά­νει, επει­δή ο κυβερ­νή­της Άρμι­τεϊτζ ανα­χω­ρεί από τον κινη­μα­το­γρά­φο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

1960  Ο μεγα­λύ­τε­ρος κατα­γε­γραμ­μέ­νος σει­σμός πλήτ­τει τη νότια Χιλή, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν πάνω από 6.000 άνθρω­ποι. Το μέγε­θός του υπο­λο­γί­ζε­ται στα 9,5 Ρίχτερ. Το τσου­νά­μι που προ­κα­λεί, σκο­τώ­νει ανθρώ­πους έως τη Χαβάη και την Ιαπωνία.

1963 Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, πραγ­μα­το­ποιεί­ται από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του βου­λευ­τή της Ε.Δ.Α., Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη, ο οποί­ος θα υπο­κύ­ψει πέντε μέρες αργότερα.

Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, ζει στους αγώ­νες μας

1967 Βρί­σκε­ται στη Ρόδο, ξεβρα­σμέ­νο από τη θάλασ­σα, το σώμα του αγω­νι­στή προ­ο­δευ­τι­κού δικη­γό­ρου Νικη­φό­ρου Μανδηλαρά.

Νικη­φό­ρος Μαν­δη­λα­ράς, «το δίκιο του αγώ­να πολ­λά σου στέρησε»

1972 Η Κεϋ­λά­νη κερ­δί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της και μετο­νο­μά­ζε­ται σε Σρι Λάν­κα, μετά από 24 χρό­νια βρε­τα­νι­κής κυριαρχίας.

1973 Το Κίνη­μα στο Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό για την ανα­τρο­πή του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος Παπα­δό­που­λου, προ­δί­δε­ται και κατα­στέλ­λε­ται. Ακο­λου­θούν αθρό­ες συλ­λή­ψεις και βασα­νι­σμοί εμπλε­κο­μέ­νων ή υπό­πτων για συμ­με­το­χή στο Κίνημα.

1975 Με βού­λευ­μα του πεντα­με­λούς Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών, 24 από τους πρω­τερ­γά­τες της δικτα­το­ρί­ας παρα­πέ­μπο­νται σε δίκη με τις κατη­γο­ρί­ες της εσχά­της προ­δο­σί­ας και της στάσης.

2006 Ο πίνα­κας του Νικη­φό­ρου Λύτρα «Το άτα­κτο εγγό­νι», ένα από τα 82 έργα ελλή­νων ζωγρά­φων του 19ου και του 20ού αιώ­να που εκτέ­θη­καν σε δημο­πρα­σία του οίκου Sotheby’s, πωλεί­ται σε ιδιώ­τη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ, η οποία απο­τε­λεί ρεκόρ για έργο έλλη­να ζωγρά­φου παγκοσμίως.

2005 Πέθα­νε o Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης, αξιω­μα­τι­κός του ΕΛΑΣ την περί­ο­δο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ στον Εμφύ­λιο. Αδιαμ­φι­σβή­τη­τος ηγέ­της του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλάδας

Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης: «Αν ξανάρ­χι­ζα τη ζωή μου από την αρχή πάλι κομ­μου­νι­στής θα γινόμουνα»

Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης: Σημειώ­σεις για την αντε­πα­νά­στα­ση, τον σοσια­λι­σμό και τον οπορτουνισμό

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο