Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 23 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 23 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Χελώνας

Απει­λεί­ται ο γηραιό­τε­ρος κάτοι­κος των ελλη­νι­κών θαλασ­σών, η καρέ­τα καρέτα

1430 Οι Βουρ­γουν­δοί συλ­λαμ­βά­νουν την Ζαν ντ’ Αρκ και αργό­τε­ρα την παρα­δί­δουν στους Άγγλους.

1498 εκτε­λέ­στη­κε με δια­τα­γή του Πάπα Αλέ­ξαν­δρου VI ο Τζι­ρό­λα­μο Σαβο­να­ρό­λα, ιτα­λός ιερω­μέ­νος, πολέ­μιος της Ανα­γέν­νη­σης και δικτά­το­ρας της Φλωρεντίας

1618 Αρχί­ζει ο 30ετής πόλε­μος, όταν στην Πρά­γα, οι προ­τε­στά­ντες ηγέ­τες πετούν από το παρά­θυ­ρο τους καθο­λι­κούς απε­σταλ­μέ­νους της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Το γεγο­νός έχει κατα­γρα­φεί στην ιστο­ρία ως «Η εκπα­ρα­θύ­ρω­ση της Πράγας».

«Η εκπα­ρα­θύ­ρω­ση της Πράγας»

1707 Γεν­νιέ­ται ο Σου­η­δός βοτα­νο­λό­γος Καρλ Φον Λίνε, «πατέ­ρας» της σύγ­χρο­νης βοτα­νο­λο­γί­ας και εφευ­ρέ­της του συστή­μα­τος ταξι­νό­μη­σης φυτών και ζώων.

1785 Σε επι­στο­λή του, ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, περι­γρά­φει την τελευ­ταία του ανα­κά­λυ­ψη, τα γυα­λιά διπλής εστί­α­σης, για πρε­σβυω­πία και για μυωπία.

1788 Η Νότια Καρο­λί­να γίνε­ται η 8η Πολι­τεία, που επι­κυ­ρώ­νει το Σύνταγ­μα των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

1868 Πεθαί­νει ο Ιωάν­νης (Γεν­ναί­ος) Κολο­κο­τρώ­νης, γιος του Θεό­δω­ρου Κολο­κο­τρώ­νη, στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, που διε­τέ­λε­σε και πρω­θυ­πουρ­γός (26/5/1862 – 11/10/1862).

1873 Η πρώ­τη καρτ-ποστάλ απο­στέλ­λε­ται από το Σαν Φραν­σί­σκο των ΗΠΑ.

1878 Η Κύπρος προ­σαρ­τά­ται στην Αγγλία. Υπο­γρά­φε­ται η μυστι­κή αγγλο­τουρ­κι­κή συμ­φω­νία της 23ης Μαΐ­ου 1878 (παλαιό ημε­ρο­λό­γιο), βάσει της οποί­ας η σουλ­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση επι­τρέ­πει στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία να ανα­λά­βει, αντί συμ­βο­λι­κού ενοι­κί­ου (92.687 λιρών στερ­λι­νών κατ’ έτος), τη διοί­κη­ση και κατο­χή της Κύπρου.

1895 γεν­νή­θη­κε ο θρύ­λος της Χάντερ­σφιλντ, Μπί­λι Σμιθ, είναι ο πρώ­τος παί­κτης στην Ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου που σκό­ρα­ρε απευ­θεί­ας από κόρνερ.

Ο… θρύ­λος του Μπί­λι Σμιθ

1906 Πέθα­νε ο Νορ­βη­γός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ερρί­κος Ίψεν

1911 Ψηφί­ζε­ται το νέο Σύνταγ­μα της Ελλά­δας, με πρω­το­βου­λία της κυβέρ­νη­σης του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου στα πλαί­σια του αστι­κού εκσυγ­χρο­νι­σμού. Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες μετα­βο­λές που επέ­φε­ρε η ανα­θε­ώ­ρη­ση του 1911 ήταν η ενί­σχυ­ση των ατο­μι­κών ελευ­θε­ριών και του κρά­τους δικαί­ου, και ο γενι­κό­τε­ρος εκσυγ­χρο­νι­σμός των θεσμών. Οι σημα­ντι­κό­τε­ρες αλλα­γές σε σχέ­ση με το Σύνταγ­μα του 1864 στο επί­πε­δο της προ­στα­σί­ας των ατο­μι­κών ελευ­θε­ριών ήταν η ενί­σχυ­ση της προ­στα­σί­ας της προ­σω­πι­κής ασφά­λειας, η μεί­ω­ση από το 30ό στο 25ο του ορί­ου ηλι­κί­ας των εκλό­γι­μων βου­λευ­τών, η φορο­λο­γι­κή ισό­τη­τα, το δικαί­ω­μα του συνε­ται­ρί­ζε­σθαι και του απα­ρα­βιά­στου της κατοι­κί­ας. Ταυ­το­χρό­νως, ανα­βαθ­μί­σθη­κε ο ρόλος της Βου­λής, ενι­σχύ­θη­καν οι εγγυ­ή­σεις της δικα­στι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας, επα­νι­δρύ­θη­κε το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας και ανα­τέ­θη­κε ο έλεγ­χος του κύρους των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών σε ειδι­κό δικα­στή­ριο, το Εκλο­γο­δι­κείο, καθιε­ρώ­θη­καν για πρώ­τη φορά η υπο­χρε­ω­τι­κή και δωρε­άν στοι­χειώ­δης εκπαί­δευ­ση, η υπο­χρε­ω­τι­κή στρα­τιω­τι­κή θητεία και η μονι­μό­τη­τα των δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων και, τέλος, προ­βλέ­φθη­κε απλού­στε­ρη δια­δι­κα­σία ανα­θε­ώ­ρη­σης του Συντάγ­μα­τος (902.gr)

1912 Η Γερ­μα­νία ναυ­πη­γεί το μεγα­λύ­τε­ρο πλοίο στον κόσμο, το Ιμπε­ρα­τόρ, 50.000 τόνων, που δρο­μο­λο­γεί­ται στη γραμ­μή Αμβούργο-Αμερική.

1923 Στο Βέλ­γιο, ιδρύ­ε­ται ο εθνι­κός αερο­με­τα­φο­ρέ­ας Sabena.

1934 Σκο­τώ­θη­καν σε μπλό­κο της αστυ­νο­μί­ας στη Λουι­ζιά­να των ΗΠΑ, το διά­ση­μο ζευ­γά­ρι παρα­νό­μων, Μπό­νι (Πάρ­κερ) και Κλάιντ (Μπά­ρο­ου).

Μπό­νι και Κλάιντ

1941 Καθώς η Μάχη της Κρή­της συνε­χί­ζε­ται, ο Βασι­λιάς Γεώρ­γιος Β’ και η Ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση φεύ­γουν από το νησί και μετα­βαί­νουν στην Αίγυπτο.

1942 Πέθα­νε σε ηλι­κία 56 ετών ο Μικρα­σιά­της μαντο­λι­νί­στας και συν­θέ­της ρεμπέ­τι­κων τρα­γου­διών Πανα­γιώ­της Τούντας

1943 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια, Βίκυ Μοσχολιού

Βίκυ Μοσχο­λιού, μια σπου­δαία λαϊ­κή φωνή – Θα μεί­νει αξέχαστη

1949 Ιδρύ­ε­ται η Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας (Δυτι­κή Γερ­μα­νία) στις τρεις ζώνες κατο­χής των δυτι­κών δυνά­με­ων (αμε­ρι­κα­νι­κή, βρε­τα­νι­κή και γαλλική).

1951 Γεν­νή­θη­κε ο ρώσος παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στο σκά­κι, Ανα­τό­λι Καρπόφ

1958 Ο Μάο τσε Τουνγκ ανα­κοι­νώ­νει ότι, η Κίνα αφή­νει πίσω της την αγρο­τι­κή οικο­νο­μία για να βαδί­σει προς την εκβιομηχάνιση

1960 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος χημι­κός Ζορζ Κλοντ, που ανα­κά­λυ­ψε τον φωτι­σμό neon.

1962 Αρχί­ζει η κατα­σκευή του υπό­γειου σιδη­ρό­δρο­μου στο Κεμπέκ του Καναδά.

1970 CIA και χού­ντα υπο­νο­μεύ­ουν την Κύπρο

23 Μαΐ­ου 1970: CIA και χού­ντα υπο­νο­μεύ­ουν την Κύπρο

1974 Σκη­νές θρη­σκευ­τι­κού φανα­τι­σμού έξω από τα δικα­στή­ρια. Δεκά­δες οπα­δοί του μητρο­πο­λί­τη Φλώ­ρι­νας Καντιώ­τη εκδη­λώ­νουν τη συμπα­ρά­στα­σή τους σε δικα­ζό­με­νο, ο οποί­ος, κατά τη διάρ­κεια της προ­βο­λής του έργου «Jesus Christ Superstar» σε κεντρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο, εισέ­βα­λε στην αίθου­σα, κατέ­στρε­ψε την κόπια και επι­χεί­ρη­σε να σπά­σει και τη μηχα­νή προβολής…

1979 Ο υπο­ψή­φιος του Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος Καρλ Κάρ­στενς εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Γερ­μα­νί­ας. Ο Κάρ­στενς υπήρ­ξε μέλος του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκό­σμιου Πολέμου.

1986 Η Κ.Υ.Π. (Κεντρι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ε.Υ.Π. (Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών) και “μετε­ξε­λίσ­σε­ται” σε πολι­τι­κή οργάνωση.

2003 Ο 25χρονος Νεπα­λέ­ζος Πέμπα Ντόρ­ζι Σέρ­πα ανε­βαί­νει σε χρό­νο ρεκόρ στην κορυ­φή του Έβε­ρεστ, σε 12 ώρες και 45 λεπτά.

2006 Αερο­μα­χία στο Αιγαίο. Ένα τουρ­κι­κό κι ένα ελλη­νι­κό F‑16 συγκρού­ο­νται κατά τη διάρ­κεια εμπλο­κής πάνω από την Κάρ­πα­θο, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­πέ­σουν αμφό­τε­ρα στη θάλασ­σα. Σώος ανα­σύ­ρε­ται ο τούρ­κος πιλό­τος, νεκρός ο σμη­να­γός Κων­στα­ντί­νος Ηλιάκης.

2013 Πέθα­νε ο Ζορζ Μου­στα­κί, ελλη­νο­γάλ­λος τρα­γου­δο­ποιός. (Γεν. 3/5/1934)

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο