Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 24 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 24 Μαΐ­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1543 Πέθα­νε ο Πολω­νός αστρο­νό­μος Κοπέρ­νι­κος, “πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας”, που ειση­γή­θη­κε τη θεω­ρία του ηλιο­κε­ντρι­κού συστήματος.

Νικό­λα­ος Κοπέρνικος

1626 Ο Ολλαν­δός άποι­κος, Πίτερ Μίνουιτ, αγο­ρά­ζει από τους Ινδιά­νους το νησί του Μαν­χά­ταν. Ως αντάλ­λαγ­μα προ­σφέ­ρει μπρε­λόκ και άλλα φαντα­χτε­ρά μπι­χλι­μπί­δια, αξί­ας 24ων δολαρίων.

1686 Ντά­νιελ Γκα­μπριέλ Φαρε­νάιτ, Γερ­μα­νολ­λαν­δός φυσι­κός, που δημιούρ­γη­σε την ομώ­νυ­μη κλί­μα­κα για τη μέτρη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας. (Θαν. 16/9/1736)

1743 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος επα­να­στά­της, Ζαν Πολ Μαρά

Ζαν Πολ Μαρά, από τους πρω­τα­γω­νι­στές της Μεγά­λης Γαλ­λι­κής Επανάστασης

1819 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου Βικτό­ρια, που σημά­δε­ψε το 19o αιώ­να στη Μ. Βρε­τα­νία και η επο­χή της ονο­μά­σθη­κε βικτοριανή

1844 Ο Σάμιου­ελ Μορς παρου­σιά­ζει την εφεύ­ρε­ση του, τον τηλέ­γρα­φο, ενώ­πιον μελών του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου στέλ­νο­ντας το πρώ­το τηλε­γρά­φη­μα από την Ουά­σινγ­κτον στη Βαλτιμόρη.

1881 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία μετα­ξύ Τουρ­κί­ας, Αγγλί­ας και Γαλ­λί­ας, σύμ­φω­να με την οποία η Άρτα και η Θεσ­σα­λία ‑εκτός από την επαρ­χία της Ελασ­σό­νας- προ­σαρ­τώ­νται στην Ελλάδα.

1883 Στις ΗΠΑ, εγκαι­νιά­ζε­ται η γέφυ­ρα του Μπρού­κλιν, που ενώ­νει το νησί του Μαν­χά­ταν με την περιο­χή Μπρού­κλιν της Νέας Υόρ­κης. Έχει μήκος 600 μέτρα και είναι η μεγα­λύ­τε­ρη κρε­μα­στή γέφυ­ρα της επο­χής. Η ανέ­γερ­ση της διήρ­κε­σε 14 χρόνια.

1886 Λήγει ο απο­κλει­σμός των ελλη­νι­κών παρα­λί­ων από τους στό­λους της Αγγλί­ας και της Ρωσί­ας, που είχε επι­βλη­θεί στις 26 Απρι­λί­ου. Αιτία του απο­κλει­σμού ήταν η άρνη­ση της κυβέρ­νη­σης Θεό­δω­ρου Δηλι­γιάν­νη να δια­τά­ξει την απο­στρά­τευ­ση και να στα­μα­τή­σει τις πολε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες κατά της Οθω­μα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1900 Γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Εντουάρ­ντο Ντε Φιλίππο.

1915 Ο Τόμας Έντι­σον παρου­σιά­ζει τη νέα εφεύ­ρε­σή του, μία συσκευή που κατα­γρά­φει τις τηλε­φω­νι­κές συνομιλίες.

1917 Συμ­μα­χι­κός απο­κλει­σμός της Αθή­νας. Ο Γάλ­λος τέως υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών Σελε­στέν Ζονάρ φτά­νει στον Πει­ραιά επι­κε­φα­λής του στό­λου της Αντάντ, απο­βι­βά­ζει αγή­μα­τα στην ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, εξο­ρί­ζει στην Κορ­σι­κή μέλη της κυβέρ­νη­σης και πολ­λούς βασι­λό­φρο­νες πολι­τι­κούς (Ιωάν­νης Μετα­ξάς, Δημή­τριος Γού­να­ρης, Σπύ­ρος και Στα­μά­της Μερ­κού­ρης) και απαι­τεί την παραί­τη­ση από τον θρό­νο του Κων­στα­ντί­νου, που δέχε­ται να μετα­βεί στην Ελβετία.

1930 O ένα­τος πλα­νή­της, που ανα­κα­λύ­πτε­ται παίρ­νει το όνο­μα “Πλού­τω­νας”.

1930 Προ­σγειώ­νε­ται στο Ντάρ­γουιν της Αυστρα­λί­ας η Αμι Τζόν­σον, η πρώ­τη γυναί­κα αερο­πό­ρος, που πραγ­μα­το­ποιεί μόνη της πτή­ση 11.000 μιλί­ων από την Αγγλία στην Αυστραλία.

1931 Γίνο­νται τα εγκαί­νια του νέου Βυζα­ντι­νού και Χρι­στια­νι­κού Μου­σεί­ου Αθη­νών στο μέγα­ρο της «Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας» επί της οδού Βασι­λίσ­σης Σοφίας.

1933 Σε όλη την Ελλά­δα γίνε­ται καμπά­νια αλλη­λεγ­γύ­ης προς το γερ­μα­νι­κό προ­λε­τα­ριά­το, που μάχε­ται κατά του φασι­σμού και για τη σωτη­ρία των Δημη­τρόφ και Τέλ­μαν. Ο Γκε­όρ­γκι Δημη­τρόφ (ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς) και ο Ερνστ Τέλ­μαν (ΓΓ του Γερ­μα­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος) είχαν συλ­λη­φθεί από τους Ναζί στις 9 και 3 του Μάρ­τη αντίστοιχα.

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής και συν­θέ­της, Μπομπ Ντί­λαν, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν

Στον Μπομπ Ντύ­λαν το Νόμπελ Λογοτεχνίας

1954 Ιδρύ­ε­ται η γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Lufthansa.

1956 Διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος δια­γω­νι­σμός τρα­γου­διού της Eurovision, στο Λου­γκά­νο της Ελβε­τί­ας. Νική­τρια ανα­δει­κνύ­ε­ται η ελβε­τί­δα Λις Άσια, με το τρα­γού­δι «Refrain».

1964 Στη Λίμα του Περού ξεσπούν οι πιο αιμα­τη­ρές ταρα­χές, που έχουν γίνει ποτέ κατά τη διάρ­κεια ποδο­σφαι­ρι­κού αγώ­να, στο ματς μετα­ξύ Αργε­ντι­νής και Περού για τα προ­κρι­μα­τι­κά του Ολυ­μπια­κού Τουρ­νουά, όταν ο διαι­τη­τής ακυ­ρώ­νει γκολ της ομά­δας του Περού. Οι νεκροί ανέρ­χο­νται στους 300 και οι τραυ­μα­τί­ες στους 650.

Perú — Argentina (Estadio Nacional, 1964) from Arkiv Peru on Vimeo.

1968 Φοι­τη­τές βάζουν φωτιά στο Χρη­μα­τι­στή­ριο του Παρι­σιού, στο πλαί­σιο των ταρα­χών του παρι­σι­νού Μάη του ’68.

1974 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της και πια­νί­στας της τζαζ Ντιουκ Έλινγκτον.

1976 Τα Συνερ­γα­ζό­με­να Εργα­τι­κά Σωμα­τεία κηρύσ­σουν 48ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο που προ­ω­θού­σε η κυβέρ­νη­ση του Κ. Καρα­μαν­λή (ο περι­βό­η­τος Ν.330). Κατά τη δεύ­τε­ρη μέρα των κινη­το­ποι­ή­σε­ων η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται με ιδιαί­τε­ρη αγριό­τη­τα ενα­ντί­ον των συγκε­ντρω­μέ­νων στο θέα­τρο «Γκλό­ρια» οικο­δό­μων, με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το ενός ατό­μου και τον τραυ­μα­τι­σμό πολ­λών άλλων. Ο Ν.330 θα υπερ­ψη­φι­στεί τελι­κά στις 27 του μηνός, με τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας να δηλώ­νει από το βήμα της Βου­λής πως «η κυβέρ­νη­ση δεν θα ανε­χθεί την…πάλη των τάξε­ων!» Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ απο­χω­ρεί σε ένδει­ξη διαμαρτυρίας.

24 Μαΐ­ου 1976: Απα­γο­ρεύ­ε­ται η… πάλη των τάξεων!

 1993 Δυο χρό­νια μετά το τέλος του πολέ­μου με την Αιθιο­πία, η Δημο­κρα­τία της Ερυ­θραί­ας κηρύσ­σει και επί­ση­μα την ανε­ξαρ­τη­σία της.

1995 Ο Πρό­ε­δρος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς, απορ­ρί­πτει την πρό­τα­ση να ανα­γνω­ρί­σει τη Βοσ­νία-Ερζε­γο­βί­νη με αντάλ­λαγ­μα την άρση των κυρώ­σε­ων, που είχαν επι­βλη­θεί από τον ΟΗΕ στη χώρα του.

2001 Πεθαί­νει η πεζο­γρά­φος και θεα­τρι­κή συγ­γρα­φέ­ας Μαρ­γα­ρί­τα Λυμπεράκη.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο