Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 25 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 25 Μαΐ­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1787 Στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της η Συνταγ­μα­τι­κή Συνέ­λευ­ση, με πρό­ε­δρο τον Τζορτζ Ουά­σιγ­κτον, προ­κει­μέ­νου να συντα­χθεί το νέο Σύνταγ­μα των ΗΠΑ.

1803 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός φιλό­σο­φος και δοκι­μιο­γρά­φος Ραλφ Γουόλ­ντο Έμερσον.

1832 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο η Συν­θή­κη, με την οποία η Ελλά­δα ανα­κη­ρύσ­σε­ται Βασίλειο.

1834 Οι οπλαρ­χη­γοί επα­να­στά­τες του 1821 Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης και ο Δημή­τριος Πλα­πού­τας κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το, κατη­γο­ρού­με­νοι ότι συνω­μο­τού­σαν κατά της αντι­βα­σι­λεί­ας του Όθω­να. Υπέρ της απαλ­λα­γής τους ψηφί­ζουν οι δικα­στές Γεώρ­γιος Τερ­τσέ­της και Ανα­στά­σιος Πολυ­ζω­ί­δης. Στη συνέ­χεια, η ποι­νή τους θα μετα­τρα­πεί σε κάθειρ­ξη και θα απε­λευ­θε­ρω­θούν μόλις ενη­λι­κιω­θεί ο Όθω­νας, το Μάιο του 1835.

1889 Γεν­νιέ­ται ο Ρωσο­α­με­ρι­κα­νός αερο­ναυ­πη­γός Ιγκόρ Σικόρ­σκι, εφευ­ρέ­της του ελικοπτέρου.

sikorski

Ιγκόρ Σικόρσκι

1911 Στο Μεξι­κό, ο Εμι­λιά­νο Ζαπά­τα αρχί­ζει την επα­νά­στα­ση, ενώ παραι­τεί­ται ο Πρό­ε­δρος Πορ­φύ­ριο Ντί­αζ, μετά την ήττα των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων από τους επαναστάτες.

zapata

Σαν σήμε­ρα: 100 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του Εμι­λιά­νο Ζαπάτα

1922 Γεν­νιέ­ται ο Enrico Berlinguer (Ενρί­κο Μπερ­λίν­γκου­ερ), Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Ιτα­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (1972–1984) και ηγε­τι­κή μορ­φή του ανα­θε­ω­ρη­τι­κού ρεύ­μα­τος του «Ευρω­κο­μου­νι­σμού».

1925 Οι καταρ­ρά­κτες του Νια­γά­ρα φωτα­γω­γού­νται με ηλε­κτρι­σμό, ισχύ­ος 1,3 δισ. κηρί­ων, που παρά­γουν οι ίδιοι.

1932 Κάνει το ντε­μπού­το του το διά­ση­μο καρ­τούν της Ντίσ­νεϊ, Ντί­πι Ντογκ, γνω­στό­τε­ρο ως Γκούφι.

1935 O θρυ­λι­κός σπρί­ντερ και άλτης Τζέ­σε Όου­ενς σπά­ει έξι παγκό­σμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μετα­ξύ άλλων, γίνε­ται ο πρώ­τος άλτης που περ­νά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος, με επί­δο­ση 8,13.

1942 O Άρης Βελου­χιώ­της, κατά κόσμον Θανά­σης Κλά­ρας, συγκρο­τεί την πρώ­τη ένο­πλη ομά­δα του ΕΑΜ.

1946 Η Υπε­ριορ­δα­νία (κατό­πιν Ιορ­δα­νία) ανα­κη­ρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος (έως τότε βρι­σκό­ταν υπό βρε­τα­νι­κή εντολή).

1953 Στις ΗΠΑ, νέες ατο­μι­κές δοκι­μές πραγ­μα­το­ποιού­νται στην έρη­μο της Νεβάδας.

1960 Κατά τη διάρ­κεια των συνο­μι­λιών Κίνας-Νεπάλ για τον καθο­ρι­σμό των μετα­ξύ τους συνό­ρων και την κυριό­τη­τα του όρους Έβε­ρεστ, κινέ­ζι­κη ορει­βα­τι­κή ομά­δα φτά­νει στην κορυ­φή του ψηλό­τε­ρου βου­νού από τα νότια.

1964 O Πανα­θη­ναϊ­κός νικά­ει 1–0 τον Ολυ­μπια­κό μέσα στο στά­διο Καραϊ­σκά­κη και πετυ­χαί­νει τον ανε­πα­νά­λη­πτο άθλο να πάρει αήτ­τη­τος το Πρω­τά­θλη­μα Ελλά­δας. Το γκολ σημειώ­νει ο Βαγ­γέ­λης Πανά­κης, ο οποί­ος ανα­δει­κνύ­ε­ται συγ­χρό­νως πρώ­τος σκό­ρερ τον τρι­φυλ­λιού με 15 τέρ­μα­τα στο ενερ­γη­τι­κό του.

1966 Εκτο­ξεύ­ε­ται από τις ΗΠΑ ο Explorer 32. Το πρό­γραμ­μα Explorer ήταν η πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη απο­στο­λή μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­σκα­φών στο διάστημα.

1967 η Σέλ­τικ είναι η πρώ­τη βρε­τα­νι­κή ομά­δα, που κερ­δί­ζει το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών Ευρώ­πης νικώ­ντας στη Λισ­σα­βό­να την Ίντερ του προ­πο­νη­τή Helenio Herrera και του Sandro Mazzola με 2–1.

1973 Το αντι­τορ­πι­λι­κό «Βέλος» με κυβερ­νή­τη τον Νίκο Παπ­πά, απο­χω­ρεί από ΝΑΤΟϊ­κή άσκη­ση. Ο κυβερ­νή­της, 6 αξιω­μα­τι­κοί και 25 υπα­ξιω­μα­τι­κοί ζητούν πολι­τι­κό άσυ­λο στην Ιτα­λία. Η κίνη­ση αυτή (Κίνη­μα του Ναυ­τι­κού) απο­τε­λεί πλήγ­μα για τη Χού­ντα, καθώς διε­θνο­ποιεί το ελλη­νι­κό πρόβλημα.

1976 Με εντο­λή της κυβέρ­νη­σης της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, εκδη­λώ­νε­ται πρω­το­φα­νής σε αγριό­τη­τα αστυ­νο­μι­κή επί­θε­ση κατά των λαϊ­κών κινητοποιήσεων

kratiki katastoli

25 Μαΐου 1976: Βάρβαρες αστυνομικές επιθέσεις σε Αθήνα και Ρόδο

1977 Κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους ο «Πόλε­μος των Άστρων» του ελλη­νι­κής κατα­γω­γής σκη­νο­θέ­τη, Τζορτζ Λούκας.

1979 Αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­σκά­φος «DC-10» συντρί­βε­ται στο Σικά­γο, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 273 επι­βά­τες του, στο πλέ­ον πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα των ΗΠΑ. Τέσ­σε­ρις μέρες αργό­τε­ρα, ανα­στέλ­λο­νται όλες οι πτή­σεις των αερο­πλά­νων «DC-10» σε ΗΠΑ και Βρε­τα­νία, καθώς οι έρευ­νες απο­κα­λύ­πτουν μοι­ραί­ες ατέ­λειες στη συναρ­μο­λό­γη­ση των κινητήρων.

1989 Ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της ΕΣΣΔ.

1995 Κρέ­ζι­μιρ Τσό­σιτς, Κρο­ά­της μπα­σκε­τμπο­λί­στας. (Γεν. 26/11/1948)

1997 Ο Ολυ­μπια­κός ανα­κη­ρύσ­σε­ται πρω­τα­θλη­τής Ελλά­δας στο ποδό­σφαι­ρο, έπει­τα από 10 άγο­να χρόνια.

1988 Πέθα­νε ο γερ­μα­νός φυσι­κός, Ερνστ Ρού­σκα, ο οποί­ος κατα­σκεύ­α­σε το ηλε­κτρο­νι­κό μικρο­σκό­πιο και τιμή­θη­κε με βρα­βείο Νόμπελ το 1986

2001 Πεθαί­νει ο Κου­βα­νός φωτο­γρά­φος Αλμπέρ­το Κόρ­δα (καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Αλμπέρ­το Ντί­ας Γκου­τιέ­ρες), δημιουρ­γός του γνω­στό­τε­ρου πορ­τρέ­του του Τσε Γκεβάρα.

Alberto Díaz Gutiérrez Korda

Η ιστορία της φωτογραφίας που έγινε παγκόσμιο σύμβολο
Μια φωτογραφία, απ’ αυτές που κρεμάν οι φοιτητές, στην καρδία τους

2009 Πέθα­νε ο Μιχά­λης Παπα­γιαν­νά­κης, έλλη­νας πολι­τι­κός (ΣΥΡΙΖΑ). (Γεν. 19/8/1941)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο