Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 26 Μαΐ­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1637 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μάχη ανά­με­σα σε Ευρω­παί­ους εποί­κους και ερυ­θρό­δερ­μους στην Αμερική.

1770 Λήγει άδο­ξα η επα­να­στα­τι­κή προ­σπά­θεια των Ορλόφ και των Ελλή­νων της Πελο­πον­νή­σου. (Ορλο­φι­κά)

1799 Γεν­νή­θη­κε ο Αλε­ξά­ντερ Πού­σκιν, Ρώσος ποι­η­τής και συγγραφέας.

Ενας Ρώσος κλασικός, Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν (1799–1837)

1805 Στον καθε­δρι­κό ναό του Μιλά­νου ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της στέ­φε­ται βασι­λιάς της Ιταλίας.

1907 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Τζον Γου­έιν, ο καου­μπό­ης της μεγά­λης οθόνης.

1918 Η Γεωρ­γία και η Αρμε­νία κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Ρωσία.

1924 Η ιαπω­νι­κή κυβέρ­νη­ση δια­μαρ­τύ­ρε­ται για τον αμε­ρι­κα­νι­κό νόμο, που απο­κλεί­ει τους Ιάπω­νες μετα­νά­στες στις ΗΠΑ

1924 Οι ναυ­τερ­γά­τες κατε­βαί­νουν σε απερ­γία διαρ­κεί­ας με αίτη­μα την αύξη­ση των απο­δο­χών. Τους ναυ­τερ­γά­τες ακο­λου­θούν οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί, οι αρτερ­γά­τες, οι ηλε­κτρο­τε­χνί­τες και οι υπο­δε­μα­τερ­γά­τες. Στις 11 Ιου­νί­ου η κυβέρ­νη­ση κηρύσ­σει την επι­στρά­τευ­ση των απεργών.

1926 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της και τρο­μπε­τί­στας της τζαζ Μάιλς Ντέιβις.

1928 Προ­βάλ­λε­ται η πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία στην Αθήνα.

1928 Το συνέ­δριο της FIFA στο Άμστερ­νταμ απο­φα­σί­ζει τη διορ­γά­νω­ση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου Ποδοσφαίρου.

1930 Αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις σημειώ­νο­νται στη Μαρ­τί­να Φράν­κα της Ιτα­λί­ας ανά­με­σα σε αγρό­τες και φασί­στες. Οι αγρό­τες έστη­σαν οδο­φράγ­μα­τα, έκο­ψαν τους δρό­μους και τις τηλε­φω­νι­κές γραμ­μές. Οι εξε­γερ­μέ­νοι επι­τέ­θη­καν κατά των γρα­φεί­ων του φασι­στι­κού κέντρου και τα έκα­ψαν. Η φασι­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Μου­σο­λί­νι έστει­λε στρα­τό και τεθω­ρα­κι­σμέ­να για να κατα­στεί­λει την εξέ­γερ­ση. Κηρύ­χθη­κε ο στρα­τιω­τι­κός νόμος, ενώ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πάνω από 300 συλλήψεις.

1932 Μετά την παραί­τη­ση Βενι­ζέ­λου (λόγω της πτώ­χευ­σης), σχη­μα­τί­ζε­ται νέα κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό τον Αλέ­ξαν­δρο Παπα­να­στα­σί­ου. Η νέα κυβέρ­νη­ση κρά­τη­σε μόλις 6 μέρες. Ο Βενι­ζέ­λος είχε δηλώ­σει στον Παπα­να­στα­σί­ου ότι θα τον υπο­στή­ρι­ζε, αλλά στην ψήφο εμπι­στο­σύ­νης, τόνι­σε ότι θα ψήφι­ζε υπέρ της κυβέρ­νη­σης με επι­φυ­λά­ξεις επει­δή δε συμ­φω­νού­σε με τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δηλώ­σεις. Ο Παπα­να­στα­σί­ου δε θεώ­ρη­σε επαρ­κή τη στή­ρι­ξη αυτή και υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του στις 5 Ιου­νί­ου 1932.

1940 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στο Βέλ­γιο, αρχί­ζει η Επι­χεί­ρη­ση Δυνα­μό, η εκκέ­νω­ση της Δουν­κέρ­κης από τα αγγλο-γαλ­λι­κά στρατεύματα.

1941 Ξεκι­νά στην κατε­χό­με­νη από τους Ναζί βόρεια Γαλ­λία δεκα­πεν­θή­με­ρη απερ­γία των ανθρα­κω­ρύ­χων, υπό την καθο­δή­γη­ση του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. Πάνω από 100.000 ανθρα­κω­ρύ­χοι παίρ­νουν μέρος στην απεργία.

1941 Ο στρα­τη­γός Φράι­μπεργκ, διοι­κη­τής των συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων στη Κρή­τη, δια­τά­ζει την εκκέ­νω­ση του νησιού. Δύο Λόχοι του Ελλη­νι­κού 5ου Συντάγ­μα­τος Πεζι­κού ανα­κα­τα­λαμ­βά­νουν το χωριό Σταυ­ρω­μέ­νος Ρεθύ­μνου και συλ­λαμ­βά­νουν 100 Γερ­μα­νούς αιχ­μα­λώ­τους. Οι Γερ­μα­νοί κατα­λαμ­βά­νουν τις Μουρ­νιές Χανί­ων. (Μάχη της Κρήτης).

Το χρονικό της Μάχης της Κρήτης

1942 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο σοβιε­το — βρε­τα­νι­κό Σύμ­φω­νο συμ­μα­χί­ας στον πόλε­μο κατά της χιτλε­ρι­κής Γερ­μα­νί­ας, καθώς και μετα­πο­λε­μι­κής συνερ­γα­σί­ας και αμοι­βαί­ας βοήθειας.

1943 Τμή­μα του ΕΛΑΣ του Αρχη­γεί­ου Ρού­με­λης χτυ­πά φάλαγ­γα Ιτα­λι­κού τάγ­μα­τος στο 51ο χλμ. του δρό­μου Γρα­βιάς — Άμφισ­σας και το διαλύει.

Ποίημα του Κ. Βαρναλη για την XIII Μεραρχία του ΕΛΑΣ

1947 Ανοί­γει το κολα­στή­ριο της Μακρο­νή­σου, ο μεγα­λύ­τε­ρος τόπος μαρ­τυ­ρί­ου, φυσι­κής και ψυχι­κής εξό­ντω­σης του αστι­κού κρά­τους, αλλά και κορυ­φαίο σύμ­βο­λο των αλύ­γι­στων της ταξι­κής πάλης. Από τη Μακρό­νη­σο πέρα­σαν συνο­λι­κά πάνω από 100.000 θεω­ρού­με­νοι ως «επι­κίν­δυ­νοι» οπλί­τες και αξιω­μα­τι­κοί, καθώς και πολί­τες, κομ­μου­νι­στές, ΕΑΜί­τες ή άνθρω­ποι που συν­δέ­ο­νταν απλώς με συγ­γέ­νεια ή υπό­νοια με το ΚΚΕ-ΕΑΜ.

Εφτά εικα­στι­κά του Χρή­στου Δαγκλή για τη Μάκρονησο

1955 Πέθα­νε ο ιτα­λός Αλμπέρ­το Ασκά­ρι, θρυ­λι­κός οδη­γός αγώ­νων αυτοκινήτου

1965 Αρχί­ζει στη Λαμία η δίκη στε­λε­χών του ΚΚΕ και της ΕΔΑ με τις κατη­γο­ρί­ες της αντί­στα­σης κατά της Αρχής, της πρό­κλη­σης σωμα­τι­κών βλα­βών, κ.α. στη διάρ­κεια εκδή­λω­σης στο Γορ­γο­πό­τα­μο (29/11/1964). Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης αυτής είχε σημειω­θεί έκρη­ξη η οποία σκό­τω­σε 13 και τραυ­μά­τι­σε 45 άτο­μα. Στις 17/6 κατα­δι­κά­στη­καν οι Γερά­σι­μος Αυγε­ρό­που­λος, Άννα Σολω­μού, Κώστας Τασ­σό­που­λος, Φωτει­νή Σπυ­ρά­του, Δημή­τρης Χρι­στό­που­λος, κ.α., σε ποι­νές φυλά­κι­σης 7 μηνών έως 3 χρόνων.

1966 Η Γουιά­να απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Μ. Βρετανία.

1975 Για πρώ­τη φορά τα σκυ­λιά μπαί­νουν στην υπη­ρε­σία της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας για την ανί­χνευ­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

1978 Πέθα­νε η μεγά­λη ηθο­ποιός του θεά­τρου, Κυβέλη.

1979 Γενι­κή επί­θε­ση των ανταρ­τών Σαντι­νί­στας ενα­ντί­ον του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος Σομό­ζα στη Νικαράγουα

26 Μαΐ­ου 1979: Αρχί­ζει η γενι­κή επί­θε­ση των Σαντινίστας

1986 Η ΕΟΚ υιο­θε­τεί την ευρω­παϊ­κή σημαία.

1993 Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ απο­φα­σί­ζει τη δημιουρ­γία 11μελούς διε­θνούς δικα­στη­ρί­ου με έδρα τη Χάγη, για τα εγκλή­μα­τα πολέ­μου στην πρώ­ην Γιουγκοσλαβία

1998 Μίνως Αργυ­ρά­κης, Ελλη­νας ζωγρά­φος και σκη­νο­γρά­φος. (Γεν. 26/2/1920)

Μίνως Αργυ­ρά­κης, πηγαίο χιού­μορ και κοι­νω­νι­κή σάτιρα

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο