Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 16 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με.

27 π.Χ. Ο τίτλος Αύγου­στος απο­νέ­με­ται για πρώ­τη φορά από τη Ρωμαϊ­κή Σύγκλη­το στο Γάιο Ιού­λιο Καί­σα­ρα Οκταβιανό.

550 Γοτ­θι­κός Πόλε­μος (535–552): Οι Οστρο­γότ­θοι, υπό το βασι­λιά Τοτί­λα, κατα­κτούν τη Ρώμη μετά από μακρά πολιορ­κία, δωρο­δο­κώ­ντας τη φρουρά.

929 Ο εμί­ρης Αμπντ αρ Ραχ­μάν Γ’ ανα­κη­ρύσ­σει εαυ­τόν χαλί­φη και εγκα­θι­στά το Χαλι­φά­το της Κόρ­ντο­μπα στην Ισπανία.

1362 Μία από τις χει­ρό­τε­ρες καται­γί­δες στη Βόρεια Θάλασ­σα προ­κα­λεί τερά­στια παλιρ­ροϊ­κά κύμα­τα, που κατα­στρέ­φουν τη γερ­μα­νι­κή νήσο Στραντ και βυθί­ζουν την πόλη Ράνγκολντ.

1492 Ο Ελιο Αντό­νιο ντε Νεμπρί­χα που έγρα­ψε την πρώ­τη γραμ­μα­τι­κή της ισπα­νι­κής γλώσ­σας παρου­σιά­ζει το έργο του στη βασί­λισ­σα Ισα­βέλ­λα της Καστίλης.

1493 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος παίρ­νει το δρό­μο της επι­στρο­φής για την Ισπα­νία από το πρώ­το του ταξί­δι στο νέο κόσμο.

1547 O Ιβάν ο Τρο­με­ρός στέ­φε­ται τσά­ρος της Ρωσί­ας, σε ηλι­κία 16 ετών.

1581 Το αγγλι­κό Κοι­νο­βού­λιο θέτει εκτός νόμου το Ρωμαϊ­κό Καθολικισμό.

1672 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Φραν­τσέ­σκο Μαντσίνι

1694 Πέθα­νε ο Φραν­τζέ­σκο Μορο­ζί­νι, Βενε­τός ναύ­αρ­χος και Δόγης, που βομ­βάρ­δι­σε την Ακρό­πο­λη το 1687 και κατέ­στρε­ψε τον Παρ­θε­νώ­να(Γεν. 26/2/1619)

1707 Το Σκω­τσέ­ζι­κο Κοι­νο­βού­λιο επι­κυ­ρώ­νει την ένω­ση της Σκω­τί­ας με την Αγγλία, που θα δημιουρ­γή­σει τη Μεγά­λη Βρετανία.

1749 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός δρα­μα­τουρ­γός, Βιτό­ριο Αλφιέρι

1794 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός ιστο­ρι­κός και συγ­γρα­φέ­ας του έργου “Η Ιστο­ρία της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας”, Έντουαρντ Γκί­μπον, γνω­στός στην Ελλά­δα και ως Γίββων

1804 Ο Γάλ­λος φυσι­κός Ζοζέφ Λουί Γκί Λισ­σάκ ανε­βαί­νει στα 7,016 μέτρα πετώ­ντας μ’ ένα αερό­στα­το υδρο­γό­νου. Το ρεκόρ του θα παρα­μεί­νει αξε­πέ­ρα­στο για 50 χρόνια.

1809 Οι Βρε­τα­νοί νικούν τους Γάλ­λους στη Μάχη της Λα Κορούνια.

1829 Ελλη­νι­κός στο­λί­σκος υπό τον Ανδρέα Τενε­κέ κυριεύ­ει δύο τουρ­κι­κές κανο­νιο­φό­ρους στο λιμά­νι της Πρέ­βε­ζας και αιχ­μα­λω­τί­ζει το διοι­κη­τή τους Χασάν Πασά μαζί με 24 Τούρκους.

1853 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος κατα­σκευα­στής ελα­στι­κών, Αντρέ Μισε­λέν, ιδρυ­τής της φερώ­νυ­μης βιο­μη­χα­νί­ας ελα­στι­κών “Michelin”

1868 Ένας έμπο­ρος ψαριών από το Ντι­τρόιτ, ο Γουί­λιαμ Ντέι­βις, κατα­σκευά­ζει το πρώ­το φορ­τη­γό ψυγείο και λύνει το μεγά­λο πρό­βλη­μα του επαγ­γέλ­μα­τός του.

1878 Εθε­λο­ντι­κά σώμα­τα από την ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα εισέρ­χο­νται στην Κεντρι­κή Θεσ­σα­λία και υψώ­νουν στο χωριό Βρύ­νια τη Σημαία της Επα­να­στά­σε­ως, παρου­σία του πολι­τι­κού αρχη­γού της περιο­χής, Δ. Οικονομίδη.

1892 Πέθα­νε ο φανα­ριώ­της λόγιος και ποι­η­τής, Αλέ­ξαν­δρος Ρίζος Ραγκαβής

1893 Γεν­νή­θη­κε ο δια­κε­κρι­μέ­νος μεταϊ­μπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Περι­κλής Βυζάντιος

1901 Γεν­νή­θη­κε ο δικτά­το­ρας της Κού­βας, Φουλ­χέν­σιο Μπατίστα

1902 Γεν­νή­θη­κε 0 Έρικ Λίντελ, σκω­τσέ­ζος αθλη­τής του στί­βου, χρυ­σός ολυ­μπιο­νί­κης στο Παρί­σι το 1924. Το επί­τευγ­μά του στα 400 μέτρα απο­τέ­λε­σε το κύριο θέμα της ται­νί­ας «Οι δρό­μοι της φωτιάς». Πέθα­νε αιχ­μά­λω­τος σε για­πω­νέ­ζι­κο στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ως. (Θαν. 21/2/1945)

1909 Ο αγγλοιρ­λαν­δός εξε­ρευ­νη­τής Έρνεστ Σάκλε­τον ανα­κα­λύ­πτει το μαγνη­τι­κό Νότιο Πόλο.

1920 Η Γερου­σία των ΗΠΑ κατα­ψη­φί­ζει τη συμ­με­το­χή της χώρας στην Κοι­νω­νία των Εθνών (πρό­δρο­μο του ΟΗΕ). Την ίδια μέρα τίθε­ται σε ισχύ η ποτοαπαγόρευση.

1920 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Παρί­σι η πρώ­τη συνε­δρί­α­ση της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών, πρό­δρο­μου του ΟΗΕ.

1929 Με το νόμο 3786 συγκρο­τεί­ται η Ελλη­νι­κή Γερουσία.

1932 Γεν­νή­θη­κε η αμε­ρι­κα­νί­δα ζωο­λό­γος, Ντάιαν Φόσι, που αφιέ­ρω­σε τη ζωή της στη μελέ­τη των γορι­λών και έγι­νε γνω­στή από την ται­νία “Γορί­λες στην Ομίχλη”

1933 Μετά την οξεία συζή­τη­ση που διε­ξή­χθη στη Βου­λή για την εξαγ­γελ­θεί­σα πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, ο Πανα­γής Τσαλ­δά­ρης οδη­γεί­ται σε παραί­τη­ση. Νέα κυβέρ­νη­ση συγκρο­τεί ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, την τελευ­ταία της πολι­τι­κής του καριέρας.

1942 Σκο­τώ­θη­κε σε αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Κάρολ Λόμπαρντ

1942 Ο Τζα­βα­χαρ­λάλ Νεχρού δια­δέ­χε­ται το Γκά­ντι ως ηγέ­της του Εθνι­κού Κογκρέ­σου των Ινδιών.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο στρα­τη­γός Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ, μετέ­πει­τα πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, ανα­λαμ­βά­νει την αρχη­γία των συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων στην Ευρώπη.

1945 Ο Χίτλερ μετα­κι­νεί­ται στο υπό­γειο κατα­φύ­γιό του στην Καγκε­λα­ρία του Βερολίνου.

1945 Σκο­τώ­θη­κε σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα στη Γερ­μα­νία, ο Αμε­ρι­κα­νός στρα­τη­γός και ήρω­ας του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, Τζορτζ Πάττον

1948 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Τζον Κάρπεντερ

1957 Πέθα­νε πέθα­νε ο Ιτα­λός μαέ­στρος της Σκά­λας του Μιλά­νου και της Μητρο­πο­λι­τι­κής Ορχή­στρας της Νέας Υόρ­κης, Αρτού­ρο Τοσκανίνι

1962 Η Ένω­ση Κέντρου κατα­θέ­τει πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή, κατη­γο­ρώ­ντας την ότι απο­κρύ­πτει τα περί βίας και νοθεί­ας στοι­χεία κατά τις εκλο­γές του 1961 που έχει στη διά­θε­σή της.

1968 Το επί­ση­μο τέλος της βρε­τα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας ως παγκό­σμιας υπερ­πό­ντιας δύνα­μης κηρύσ­σει σε μια σκυ­θρω­πή Βου­λή των Κοι­νο­τή­των ο πρω­θυ­πουρ­γός Χάρολντ Ουίλσον.

1968 Έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό κοι­τα­σμά­των πετρε­λαί­ου στο Αιγαίο ανα­κοι­νώ­νει ότι πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση, τονί­ζο­ντας ότι «είναι απο­φα­σι­σμέ­νη να υπε­ρα­σπι­στεί τα δικαιώ­μα­τα της Τουρ­κί­ας στο Αιγαίο με θάρ­ρος και αποφασιστικότητα».

1970 Ο συνταγ­μα­τάρ­χης Μουα­μάρ Καντά­φι γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Λιβύης.

1972  Συρ­μός του «Ακρό­πο­λις Εξπρές» της γραμ­μής Αθη­νών — Μονά­χου συγκρού­ε­ται μετω­πι­κά με μεγά­λη ταχύ­τη­τα με αμα­ξο­στοι­χία της γραμ­μής Αθη­νών — Θεσ­σα­λο­νί­κης 40 χιλιό­με­τρα νοτί­ως της Λάρι­σας. Οι δυο συρ­μοί τυλί­γο­νται στις φλό­γες, με απο­τέ­λε­σμα 18 άτο­μα να χάσουν τη ζωή τους και 38 να τραυματιστούν.

1979 Mετά την επι­κρά­τη­ση των ισλα­μι­στών του Αγια­το­λάχ Χομεϊ­νί, o Σάχης του Ιράν Μοχά­μεντ Ρεζά Παχλε­βί εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα για «μακρές δια­κο­πές», διο­ρί­ζο­ντας ένα συμ­βού­λιο υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό του Σαπούρ Μπακ­θιάρ να κυβερ­νά την χώρα. Δε θα επι­στρέ­ψει ποτέ.

iran

1980 Η “17 Νοέμ­βρη” δολο­φο­νεί στο Παγκρά­τι τον υπο­διοι­κη­τή των MAT Παντε­λή Πέτρου και τον οδη­γό του Σωτή­ρη Σταμούλη.

1982 Το Βατι­κα­νό και η Βρε­τα­νία απο­φα­σί­ζουν να απο­κα­τα­στή­σουν τις μετα­ξύ τους σχέ­σεις, που είχαν δια­κο­πεί πριν από 450 χρόνια.

1983 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δημο­σιο­ποιεί την πρό­θε­σή της να αγο­ρά­σει 120 αερο­σκά­φη τρί­της γενιάς για την ενί­σχυ­ση της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας (η αγο­ρά του αιώνα).

1991 Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ απευ­θύ­νει έκκλη­ση προς το Σαντάμ Χου­σε­ΐν για απο­χώ­ρη­ση των ιρα­κι­νών στρα­τευ­μά­των από το Κου­βέιτ, λίγο πριν από την εκπνοή σχε­τι­κού τελε­σι­γρά­φου του Συμ­βου­λί­ου Ασφαλείας.

1992 Το Ειδι­κό Δικα­στή­ριο βγά­ζει από­φα­ση σχε­τι­κά με το σκάν­δα­λο της Τρά­πε­ζας Κρή­της. Ακο­λού­θως, με ψήφους 7–6, ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου κηρύ­χθη­κε αθώ­ος. Αντι­θέ­τως, στον Δημή­τρη Τσο­βό­λα επι­βλή­θη­κε ποι­νή φυλά­κι­σης δυό­μι­ση ετών και τριε­τής στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών του δικαιω­μά­των, ενώ στον Γεώρ­γιο Πέτσο φυλά­κι­ση 10 μηνών και διε­τής στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών του δικαιω­μά­των, ποι­νές που εξαγοράστηκαν.

1992 Οι επί­ση­μοι αρχη­γοί και οι επα­να­στά­τες του Ελ Σαλ­βα­δόρ, υπο­γρά­φο­ντας τη Συν­θή­κη Ειρή­νης του Σαλ­που­τε­λέκ στο Μεξι­κό, βάζουν τέλος στο 12ετή πόλε­μο, που κόστι­σε τη ζωή σε του­λά­χι­στον 75.000 άτομα.

1995 Η Βου­λή απο­φα­σί­ζει την ανα­στο­λή των διώ­ξε­ων για την πώλη­ση της ΑΓΕΤ Ηρα­κλής και των τηλε­φω­νι­κών υπο­κλο­πών, με κατη­γο­ρού­με­νους τους Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη, τον Ιωάν­νη Παλαιο­κρα­σά και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο.

1996 Ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Κωστής Στε­φα­νό­που­λος υπο­γρά­φει το υπ’ αριθμ. 12/1996 Π.Δ., με το οποίο γίνε­ται απο­δε­κτή η επι­στο­λή παραί­τη­σης του Ανδρέα Παπανδρέου.

1998 Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος ηθο­ποιός, Δημή­τρης Χορν

xorn

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ζητά αυξη­μέ­να μέτρα επα­γρύ­πνη­σης στην περιο­χή των Ιμί­ων από το Υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυνας.

2001 Πυρο­βο­λεί­ται ο Λοράν Ντε­ζι­ρέ Καμπι­λά, πρό­ε­δος της Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας του Κον­γκό, στη διάρ­κεια απο­τυ­χη­μέ­νου πρα­ξι­κο­πή­μα­τος. Θα πεθά­νει δυο μέρες αργότερα.

2003 Το Δια­στη­μι­κό Λεω­φο­ρείο Κολού­μπια εκτο­ξεύ­ε­ται για την τελευ­ταία προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη απο­στο­λή του στο Διά­στη­μα προ­τού αποσυρθεί.

2005 Τρα­γω­δία στην Ξάν­θη. Ο 55χρονος οπα­δός της τοπι­κής ομά­δας SKODA, Στα­μά­της Γεωρ­γιου­δά­κης, χάνει τη ζωή του, όταν πέφτει επά­νω του μία μεταλ­λι­κή πόρ­τα του γηπέ­δου που ξεκολ­λά από τη θέση της εξαι­τί­ας των ισχυ­ρών ανέ­μων. Το παι­χνί­δι με τον Ιωνι­κό αναβάλλεται.

2005 Η ρου­μά­να Αντριά­να Ιλιέ­σκου γίνε­ται σε ηλι­κία 66 ετών και 230 ημε­ρών η γηραιό­τε­ρη γυναί­κα στο κόσμο που γεν­νά παι­δί, μέσω εξω­σω­μα­τι­κής γονιμοποίησης.

2008 Πεθαί­νει ο φωτο­γρά­φος Δημή­τρης Λέτσιος

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο