Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 28 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 28 Μαΐ­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

585 π.Χ. Συμ­βαί­νει έκλει­ψη Ηλί­ου που είχε προ­βλε­φθεί από τον Θαλή τον Μιλήσιο.

1738 Γεν­νή­θη­κε ο Ζοζέφ Ινιάς Γκι­γιο­τέν, Γάλ­λος για­τρός, εφευ­ρέ­της της γκιλοτίνας

1787 Πέθα­νε ο Λεο­πόλ­δος Μότσαρτ, Γερ­μα­νός μου­σουρ­γός πατέ­ρας του Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ

1843 Πέθα­νε ο Νόα Γου­έ­μπ­στερ, Άγγλος πολι­τι­κός, συγ­γρα­φέ­ας και λεξι­κο­γρά­φος, δημιουρ­γός του περί­φη­μου λεξι­κού της αγγλι­κής γλώσ­σας που φέρει το όνο­μά του.

1871 Συντρί­βε­ται η Κομού­να των Παρι­σί­ων. Η επα­να­στα­τι­κή από­πει­ρα της εργα­τι­κής τάξης να πάρει την εξου­σία στα χέρια της σε τοπι­κό επί­πε­δο, καταρ­γώ­ντας τις συγκε­ντρω­τι­κές δομές του κρά­τους, διήρ­κε­σε 72 ημέ­ρες (18 Μαρ­τί­ου — 28 Μαΐ­ου 1871) και πνί­γη­κε στο αίμα από την κυβέρ­νη­ση του Λουί Τιερ. Η αγριό­τη­τα των νικη­τών ξεπέ­ρα­σε κάθε προη­γού­με­νο. Σχε­δόν 100.000 Παρι­ζιά­νοι πλή­ρω­σαν με φυλα­κή, εξο­ρία, εκτό­πι­ση ή θάνατο

28 Μαΐ­ου 1871: Η Παρι­σι­νή Κομ­μού­να πνί­γε­ται στο αίμα

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Τζί­μι Θορπ, ινδιά­νος αθλη­τής του στί­βου. Στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1912 κατέ­κτη­σε χρυ­σά μετάλ­λια στο πέντα­θλο και το δέκα­θλο, τα οποία όμως του αφαι­ρέ­θη­καν επει­δή έπαι­ξε επαγ­γελ­μα­τι­κό μποξ και του επι­στρά­φη­καν μετά θάνα­τον, το 1982. (Θαν. 28/3/1953)

1908 Γεν­νή­θη­κε ο Ίαν Φλέ­μινγκ, Άγγλος δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και άνθρω­πος των μυστι­κών υπη­ρε­σιών, που έγρα­ψε σει­ρά μυθι­στο­ρη­μά­των με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ

1926 Στην Πορ­το­γα­λία εκδη­λώ­νε­ται πρα­ξι­κό­πη­μα και εγκα­θι­δρύ­ε­ται δικτα­το­ρι­κό καθεστώς

1937 Πεθαί­νει ο Αυστρια­κός ιατρός και ψυχο­λό­γος Άλφρεντ Άντλερ, ιδρυ­τής της σχο­λής της ατο­μι­κής ψυχολογίας

1937 Ο Νέβιλ Τσά­μπερ­λεν (Κόμ­μα των Συντη­ρη­τι­κών) ανα­λαμ­βά­νει Πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας. Ο Τσά­μπερ­λεν θα πρω­τα­γω­νι­στή­σει στην πολι­τι­κή της Βρε­τα­νί­ας απέ­να­ντι στη χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία και την «ενθάρ­ρυν­ση» της επι­θε­τι­κό­τη­τάς της ένα­ντι της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Θα παραι­τη­θεί υπέρ του Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ στις 10 Μαΐ­ου του 1940, προ­κει­μέ­νου να σχη­μα­τι­σθεί κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού λόγω του πολέμου.

1940 Ο βασι­λιάς Λεο­πόλ­δος υπο­γρά­φει την παρά­δο­ση του Βελ­γί­ου στους Γερ­μα­νούς, έπει­τα από μόλις 18 μέρες εχθρο­πρα­ξιών και παρά το γεγο­νός ότι τους Βέλ­γους είχαν ενι­σχύ­σει και στρα­τεύ­μα­τα από τη Γαλ­λία, τη Βρε­τα­νία και την Ολλανδία.

1941 Με πρω­το­βου­λία των κομ­μου­νι­στών ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η οργά­νω­ση της Εθνι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΑ). Η Εθνι­κή Αλλη­λεγ­γύη έγι­νε στα χρό­νια της Κατο­χής μια από τις μαζι­κό­τε­ρες εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κές οργα­νώ­σεις, προ­σφέ­ρο­ντας μεγά­λες υπη­ρε­σί­ες στην αντίσταση.

1952 Ψηφί­ζε­ται από τη Βου­λή νόμος για την παρο­χή πλή­ρων πολι­τι­κών δικαιω­μά­των στις Ελληνίδες.

1961 Ιδρύ­ε­ται η Διε­θνής Αμνη­στία. Για την προ­σφο­ρά της στην προ­στα­σία των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των θα βρα­βευ­τεί 16 χρό­νια αργό­τε­ρα με Νόμπελ Ειρήνης.

1969 Η Μίλαν νικά τον Άγιαξ με 4–1 στο Μπερ­να­μπέ­ου και κατα­κτά το 14ο Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών Ευρώ­πης. Η ΕΡΤ μετα­δί­δει για πρώ­τη φορά απευ­θεί­ας αγώ­να ποδο­σφαί­ρου και ο Γιάν­νης Δια­κο­γιάν­νης κάνει την παρ­θε­νι­κή εμφά­νι­σή του στην περιγραφή.

1979 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής υπο­γρά­φει στο περι­στύ­λιο του Ζαπ­πεί­ου τη συμ­φω­νία πλή­ρους έντα­ξης της Ελλά­δος στην Ευρω­παϊ­κή Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα (Ε.Ο.Κ.).

Σαν σήμε­ρα 28 Μαΐ­ου 1979 υπο­γρά­φτη­κε η συμ­φω­νία έντα­ξης της Ελλά­δας στην ΕΟΚ – Ενα επί­και­ρο κείμενο

1987 Ο Ιωάν­νης Παύ­λος Β΄ γίνε­ται ο πρώ­τος πάπας που επι­σκέ­πτε­ται τη Βρε­τα­νία μετά το σχί­σμα του 1531, το οποίο οδή­γη­σε στην ίδρυ­ση της Αγγλι­κα­νι­κής Εκκλησίας.

1997 Η «17 Νοέμ­βρη» εκτε­λεί στον Πει­ραιά τον εφο­πλι­στή Κων­στα­ντί­νο Περατικό.

1999 Αλβα­νός κατα­λαμ­βά­νει λεω­φο­ρείο των ΚΤΕΛ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και το οδη­γεί στην Αλβα­νία. Κατά την επι­χεί­ρη­ση της αλβα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας έξω από το Ελβα­σάν σκο­τώ­νε­ται ο ίδιος και ο όμη­ρος Γιώρ­γος Κουλούρης.

2003 Πεθαί­νει ο Βέλ­γος χημι­κός Ίλια Πρί­γκο­ζιν, με σημα­ντι­κό έργο στο πεδίο της θερ­μο­δυ­να­μι­κής. Τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ το 1977

 

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο