Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 29 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 29 Μαΐ­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1453 Η άλω­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Έπει­τα από πολιορ­κία ενός χρό­νου από τους Οθω­μα­νούς Τούρ­κους, “Η Πόλις εάλω”.

29 Μαΐ­ου 1453: Η Αλω­ση από τους Τούρ­κους της Κωνσταντινούπολης

1824 Κατα­στρο­φή της Κάσου από τον τουρ­κο­αι­γυ­πτια­κό στόλο.

1880 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός ιστο­ρι­κός και φιλό­σο­φος Όσβαλντ Σπέν­γκλερ, συγ­γρα­φέ­ας του έργου «Η Παρακ­μή της Δύσης», που προ­τεί­νει την κυκλι­κή θεω­ρία για την άνο­δο και την πτώ­ση των πολιτισμών.

1886 Ο χημι­κός Τζον Πέμπερ­τον δια­φη­μί­ζει για πρώ­τη φορά στην εφη­με­ρί­δα Ατλά­ντα Τζούρ­ναλ το μαύ­ρο και εύγευ­στο υγρό που βγή­κε από το εργα­στή­ριο του, το πιο διά­ση­μο ανα­ψυ­κτι­κό, την Coca Cola1

1912 Υπο­γρά­φε­ται στη Σόφια το Σύμ­φω­νο Συμ­μα­χί­ας ανά­με­σα στην Ελλά­δα και τη Βουλ­γα­ρία. Δημιουρ­γεί­ται η Βαλ­κα­νι­κή Συμ­μα­χία (παρα­μο­νές Α’ Βαλ­κα­νι­κού Πολέμου)

1914 Το κανα­δι­κό υπε­ρω­κε­ά­νιο “Αυτο­κρά­τει­ρα της Ιρλαν­δί­ας” συγκρού­ε­ται με το νορ­βη­γι­κό ατμό­πλοιο SS Storstad στον κόλ­πο του Σαιντ Λόρενς στον Κανα­δά. 1.012 από τους 1.477 επι­βά­τες πνί­γο­νται, σε ένα από τα χει­ρό­τε­ρα ναυ­τι­κά δυστυ­χή­μα­τα που έχουν συμ­βεί μέχρι και σήμερα.

1917 Γεν­νιέ­ται ο Τζον Κένε­ντι, Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ από τον Γενά­ρη του 1961 μέχρι τη δολο­φο­νία του στο Ντά­λας του Τέξας, στις 22 του Νοέμ­βρη 1963.

Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένεντι

1922 Γεν­νή­θη­κε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής συν­θέ­της Ιάν­νης Ξενά­κης. Εντά­χθη­κε στο ΚΚΕ την περί­ο­δο της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, τραυ­μα­τί­στη­κε στις μάχες του Δεκέμ­βρη του 1944 και κατό­πιν διέ­φυ­γε παρά­νο­μα στη Γαλ­λία όπου διέπρεψε.

Ιάν­νης Ξενά­κης: Ανοι­ξε νέους δρό­μους στη σύγ­χρο­νη μου­σι­κή δημιουργία

1924 Ανή­με­ρα της ιστο­ρι­κής επε­τεί­ου της Άλω­σης της Πόλης, γίνε­ται η ιδρυ­τι­κή συνέ­λευ­ση της Αθλη­τι­κής Ενώ­σε­ως Κων­στα­ντι­νού­πο­λης (ΑΕΚ).

1927 Γεν­νιέ­ται ο ηθο­ποιός Θανά­σης Βέγ­γος.

Θανά­σης Βέγ­γος: Στη γαλέ­ρα της ζωής μου τρά­βη­ξα άγριο κουπί

1944  Ανα­τί­να­ξη δύο σιδη­ρο­δρο­μι­κών γεφυ­ρών στα Δίκαια Έβρου, πλήγ­μα για την πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία των ναζί

29 Μαiου 1944: Ανα­τί­να­ξη δύο σιδη­ρο­δρο­μι­κών γεφυ­ρών στα Δίκαια Έβρου, πλήγ­μα για την πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία των ναζί

1945 Φτά­νει στην Αθή­να, ύστε­ρα από 9 χρό­νια κρά­τη­σής του σε ελλη­νι­κές φυλα­κές και στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Ντα­χά­ου της Γερ­μα­νί­ας, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκος Ζαχα­ριά­δης.

1952 Οι Ελλη­νί­δες απο­κτούν το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν και εκλέ­γε­σθαι, με το νόμο 2159, που κατο­χυ­ρώ­νει το δικαί­ω­μα της γυναί­κας όχι μόνο να εκλέ­γει, αλλά και να εκλέ­γε­ται στις Δημο­τι­κές και Βου­λευ­τι­κές εκλογές.

1953 Ο Νεπα­λέ­ζος Τέν­ζινγκ Νορ­γκάι και ο Νεο­ζη­λαν­δός Έντμουντ Χίλα­ρι γίνο­νται οι πρώ­τοι άνθρω­ποι που φτά­νουν στην υψη­λό­τε­ρη κορυ­φή των Ιμα­λα­ΐ­ων, στο Έβε­ρεστ, σε υψό­με­τρο 8.847 μέτρων.

1954 Ιδρύ­ε­ται η “Λέσχη Μπίλ­ντε­μπεργκ”, που πήρε το όνο­μά της από το ξενο­δο­χείο “Μπίλ­ντε­μπεργκ” της ολλαν­δι­κής πόλης Ούστερ­μπεκ, όπου πρωτοσυνεδρίασε.

1980 Θύμα δολο­φο­νι­κής από­πει­ρας πέφτει ο υπέρ­μα­χος των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των των μαύ­ρων Βέρ­νον Τζόρ­νταν, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­ζε­ται σοβα­ρά από τα πυρά επαγ­γελ­μα­τία δολο­φό­νου που τον χτύ­πη­σε πισώ­πλα­τα, στο Φορτ Γου­έιν της Ιντιάνα.

1985 Η τρα­γω­δία του Χέι­ζελ: 39 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και πάνω από 600 τραυ­μα­τί­ζο­νται στο στά­διο Χέι­ζελ των Βρυ­ξελ­λών, κατά τη διάρ­κεια επει­σο­δί­ων μετα­ξύ Ιτα­λών και Βρε­τα­νών φιλά­θλων, πριν από την έναρ­ξη του τελι­κού του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών Ομά­δων Ευρώ­πης ανά­με­σα στη Γιου­βέ­ντους και τη Λίβερ­πουλ. Το παι­χνί­δι τελι­κά διε­ξά­γε­ται παρά την κατα­στρο­φή, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί περαι­τέ­ρω βία, με τη Γιου­βέ­ντους να ανα­δει­κνύ­ε­ται νική­τρια με 1–0.

29 Μαΐ­ου – Μαύ­ρη ημέ­ρα για το ποδό­σφαι­ρο: Η τρα­γω­δία του Χέι­ζελ (βίντεο)

1994 Πεθαί­νει στη Χιλή όπου είχε κατα­φύ­γει διω­κό­με­νος ο πρώ­ην ηγέ­της της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας Εριχ Χόνε­κερ (81 ετών), ΓΓ του Ενιαί­ου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας από το 1971 έως το 1981 και Πρό­ε­δρος της χώρας από το 1976 έως το 1989. Εντά­χθη­κε στο κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα από πολύ νωρίς: το 1922 έγι­νε μέλος των Σπαρ­τα­κι­στών και το 1929 μέλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας. Το 1937 κατα­δι­κά­στη­κε σε 10 χρό­νια φυλά­κι­ση από το ναζι­στι­κό καθε­στώς. Παρέ­μει­νε στη φυλα­κή μέχρι το 1945, ενώ στη συνέ­χεια δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε μέσα από τις γραμ­μές του Ενιαί­ου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερμανίας.

1998 Η γαλ­λι­κή εθνο­συ­νέ­λευ­ση ανα­γνω­ρί­ζει τη γενο­κτο­νία των Αρμε­νί­ων από τους Τούρ­κους, προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση της Άγκυρας.

2005 Απορ­ρί­πτε­ται με δημο­ψή­φι­σμα στη Γαλ­λία το σχέ­διο της Συνταγ­μα­τι­κής Συν­θή­κης για την Ευρώ­πη, με ποσο­στό 54,5%.

2010 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Ντέ­νις Χόπερ.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο