Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 31 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 31 Μαΐ­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1678 Στην Αγγλία, η λαί­δη Γκο­ντάι­βα σύζυ­γος του Κόμη Λίο­φρικ Γ’ του Κόβε­ντρι, ιππεύ­ει γυμνή στους δρό­μους του Κόβε­ντρι για να πεί­σει τον άντρα της να μειώ­σει τους υψη­λούς φόρους, που είχε επι­βά­λει στους υπο­τε­λείς του.

1809 Πέθα­νε ο αυστρια­κός συν­θέ­της, Γιόζεφ

1819 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής Γουόλτ Γουίτμαν.

1859 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το περί­φη­μο ρολόι Μπιγκ Μπεν, σύμ­βο­λο της πόλης του Λονδίνου.

1869 Πέθα­νε ο Γεώρ­γιος Σταύ­ρος, πρώ­τος διοι­κη­τής της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας. (Γεν. 1/1/1788)

1884 Ο Αμε­ρι­κα­νός για­τρός, Δρ. Τζον Χάρ­βεϊ Κέλογκ, πατε­ντά­ρει τα κορν-φλέικς.

1902 Στην Ισπα­νία, ο βασι­λιάς Αλφόν­σος ΙΒ’ δια­λύ­ει το Κοι­νο­βού­λιο και επι­βάλ­λει στρα­τιω­τι­κό νόμο για να μπο­ρέ­σει να αντι­με­τω­πί­σει την εργα­τι­κή αναταραχή.

1902 Τελειώ­νει ο δεύ­τε­ρος πόλε­μος των Μπό­ερς. Πρό­κει­ται για πόλε­μο μετα­ξύ της Βρε­τα­νί­ας και των Ολλαν­δών αποί­κων της Νοτί­ου Αφρι­κής, στην οποία είχαν ιδρύ­σει δύο ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη (το Ελεύ­θε­ρο Κρά­τος της Οράγ­γης και του Τραν­σβά­αλ). Ο Βρε­τα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός ήθε­λε να βάλει χέρι σε αυτές τις περιο­χές λόγω των πλού­σιων κοι­τα­σμά­των χρυ­σού και δια­μα­ντιών. Προς επί­τευ­ξη αυτού του στό­χου διέ­πρα­ξε σει­ρά ωμό­τη­τες, προ­ξε­νώ­ντας τη διε­θνή κατα­κραυ­γή. Ιδιαί­τε­ρη αίσθη­ση προ­κά­λε­σαν τα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, στα οποία έκλει­σαν τον άμα­χο πλη­θυ­σμό των Μπό­ερς και στα οποία πολ­λοί βρή­καν τρα­γι­κό θάνα­το από τις αρρώ­στιες και την πεί­να, μετα­ξύ αυτών και πολ­λά παι­διά. Ο πόλε­μος έλη­ξε με νίκη των Βρε­τα­νών και ενσω­μά­τω­ση των δύο κρα­τών των Μπό­ερς στις υπάρ­χου­σες Βρε­τα­νι­κές κτή­σεις της Νοτί­ου Αφρι­κής (902.gr)

1905 Δολο­φο­νή­θη­κε κατά την προ­σέ­λευ­σή του στη Βου­λή, ο πρω­θυ­πουρ­γός, Θεό­δω­ρος Δηλι­γιάν­νης, από τον χαρ­το­παί­κτη και λεσχειάρ­χη Αντώ­νη Κωστα­γε­ρα­κά­ρη. Αιτία, η από­φα­ση του Δηλι­γιάν­νη να κλεί­σει τις χαρ­το­παι­κτι­κές λέσχες.

1907 Το πρώ­το ταξί κυκλο­φο­ρεί στους δρό­μους της Νέας Υόρκης.

1910 Σε ειδι­κή διά­σκε­ψη στη Βρε­τα­νία ιδρύ­ε­ται η Ένω­ση της Νότιας Αφρι­κής, η οποία το 1961 μετο­νο­μά­ζε­ται σε Δημο­κρα­τία της Νότιας Αφρικής.

1915 Θρί­αμ­βος του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου στις εκλο­γές. Λαμ­βά­νει τις 185 από τις 316 έδρες της Βου­λής με το Κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων. Οι ψηφο­φό­ροι τάσ­σο­νται με τη θέση του Βενι­ζέ­λου για έξο­δο στον πόλε­μο στο πλευ­ρό της «Αντάντ».

1916 Διε­ξά­γε­ται η Ναυ­μα­χία της Γιου­τλάν­δης, η μεγα­λύ­τε­ρη πολε­μι­κή εμπλο­κή στη θάλασ­σα κατά τη διάρ­κεια του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. 151 βρε­τα­νι­κά πλοία συγκρού­ο­νται με 91 γερ­μα­νι­κά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης, αλλά κερ­δί­ζουν σε στρα­τη­γι­κό επίπεδο.

1930 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της, Κλιντ Ίστγουντ

1945 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Ράι­νερ Βέρ­νερ Φασμπίντερ.

1949 Γαλ­λι­κή αντι­προ­σω­πεία με επι­κε­φα­λής τον κορυ­φαίο κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Πωλ Ελυάρ κατα­φθά­νει στην Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα. Στον χαι­ρε­τι­σμό του προς τους μαχη­τές του ΔΣΕ ο Ελυάρ τόνι­σε μετα­ξύ άλλων: «Το Βίτσι και ο Γράμ­μος, οι δυο αυτές κορ­φές του λεύ­τε­ρου κόσμου, δεν είναι καθό­λου πιο κάτω από κει που τις είχε βάλει η φαντα­σία μου. Αντί­θε­τα, για­τί είδα εκεί τους μαχη­τές που τις στο­λί­ζουν με τον απί­στευ­το ηρω­ι­σμό τους, τους μαχη­τές πού­ναι η φωτιά των βου­νών και ολό­κλη­ρης της Ελλά­δας, τιμή για τον πολι­τι­σμέ­νο κόσμο που δε θέλει να πεθά­νει κάτω απ’ την ασφυ­κτι­κή πίε­ση μιας μειο­ψη­φί­ας εκμε­ταλ­λευ­τών, εμπρη­στών του πολέ­μου. Ο ήλιος και η γης είναι ολό­τε­λα δικοί τους. (…) Φεύ­γω και φυλάω στην καρ­διά μου σαν δια­μά­ντι την αξέ­χα­στη θύμη­ση της σωμα­τι­κής και ψυχι­κής σας υγεί­ας, τον ενθου­σια­σμό σας, την αδελ­φο­σύ­νη σας, την πίστη σας για τη νίκη. Το μέλ­λον είναι δικό σας» (902.gr).

1952 Ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας ανα­λαμ­βά­νει πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1954 Πέθα­νε Αντώ­νης Μπε­νά­κης, έμπο­ρος και απο­κα­λού­με­νος εθνι­κός ευερ­γέ­της. (Γεν. 1873)

1957 Ο στρα­τη­γός του ΕΛΑΣ, στέ­λε­χος του ΚΚΕ και βου­λευ­τής της ΕΔΑ Στέ­φα­νος Σαρά­φης σκο­τώ­νε­ται στη Λεω­φό­ρο Αλί­μου από αυτο­κί­νη­το της Αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής απο­στο­λής, που οδη­γού­σε ο Αμε­ρι­κα­νός σμη­νί­ας Μάριο Μουζάλι.

31 Μαΐ­ου 1957: Η δολο­φο­νία του στρα­τη­γού Στ. Σαράφη

1961 Δημιουρ­γεί­ται η Δημο­κρα­τία της Νότιας Αφρικής.

1962 Εκτε­λεί­ται δι’ απαγ­χο­νι­σμού στο Ισρα­ήλ ο Αντολφ Αϊχ­μαν, αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης των SS και ένας από τους βασι­κούς παρά­γο­ντες του ολο­καυ­τώ­μα­τος των Εβραί­ων στα στρα­τό­πε­δα συγκέντρωσης.

11 Απρι­λί­ου 1961 αρχί­ζει η δίκη του Άντολφ Άιχμαν

1974 Έπει­τα από μήνες συγκρού­σε­ων, το Ισρα­ήλ και η Συρία υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για την απο­μά­κρυν­ση των δυνά­με­ών τους από τα Υψώ­μα­τα του Γκο­λάν στα σύνο­ρα των δύο χωρών.

1974 Συνά­ντη­ση Καρα­μαν­λή — Ντε­μι­ρέλ, στο περι­θώ­ριο της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες. Οι δυο πρω­θυ­πουρ­γοί συμ­φω­νούν για παρα­πο­μπή του θέμα­τος της υφα­λο­κρη­πί­δας του Αιγαί­ου στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης.

1991 Ο Πρό­ε­δρος της Αγκό­λα και ο ηγέ­της των ανταρ­τών της UNITA υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία ειρή­νης, με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται ο 16χρονος εμφύ­λιος πόλε­μος στη χώρα.

1999  Αρχί­ζει η δίκη του Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν, ηγέ­τη των Κούρ­δων στην Τουρκία.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο