Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 1 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 1 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1265 Γεν­νή­θη­κε ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Δάντης, εθνι­κός ποι­η­τής της Ιτα­λί­ας (“Θεία Κωμωδία”)

Δάντης Αλι­γκέ­ρι

1495 Η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη ανα­φο­ρά για την παρα­γω­γή του σκο­τσέ­ζι­κου ουί­σκι γίνε­ται από τον μονα­χό Τζον Κορ.

1780 Γεν­νιέ­ται ο Πρώ­σος στρα­τιω­τι­κός και θεω­ρη­τι­κός του πολέ­μου Καρλ Φίλιπ Γκότ­φριντ φον Κλά­ου­ζε­βιτς, διά­ση­μος για τη ρήση του «ο πόλε­μος είναι η συνέ­χεια της πολι­τι­κής με άλλα μέσα».

Καρλ Μαρία φον Κλαούζεβιτς

1815 Γεν­νή­θη­κε  ο Όθων (Βίτελ­σμπαχ), ο πρώ­τος Βασι­λιάς των Ελλήνων

1841 Πέθα­νε ο Γάλ­λος σεφ, Νικο­λά Απέρ, που ανα­κά­λυ­ψε τη δια­τή­ρη­ση των τρο­φών δια της κονσερβοποίησης

1845 Ταχυ­δρο­μι­κό περι­στέ­ρι ολο­κλη­ρώ­νει ένα ταξί­δι 11.000 χιλιο­μέ­τρων από τη Ναμί­μπια στο Λον­δί­νο σε 55 μέρες.

1848 Εκδί­δε­ται το πρώ­το φύλ­λο της «Νέας Εφη­με­ρί­δας του Ρήνου» με αρχι­συ­ντά­κτη τον Καρλ Μαρξ.

1 Ιου­νί­ου 1848: Εκδί­δε­ται η «Νέα Εφη­με­ρί­δα του Ρήνου»

1909 Στο Σιάτλ των ΗΠΑ ανοί­γει τις πύλες της η Παγκό­σμια Έκθεση.

1911 Στη Νέα Υόρ­κη, το Μητρο­πο­λι­τι­κό Μου­σείο Τέχνης αγο­ρά­ζει τον περί­φη­μο πίνα­κα του Περου­τζί­νο “Ανά­στα­ση”, ένα­ντι 25.000 δολαρίων.

1919 Στη Γερ­μα­νία, το πτώ­μα της Ρόζας Λού­ξε­μπουργκ, εντο­πί­ζε­ται στο Κανά­λι Λάντβερ.

Μπ. Μπρεχτ: Επι­τά­φιος για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ

1926 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Μέρι­λιν Μονρόε

1930 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός νικά 8–2 τον Ολυ­μπια­κό στη μεγα­λύ­τε­ρης έκτα­σης νίκη που έχει πετύ­χει ποτέ επί του αιώ­νιου αντι­πά­λου του. Οπα­δοί του Ολυ­μπια­κού πριν τον αγώ­να της ομά­δας τους με τον Πανα­θη­ναϊ­κό για το πρω­τά­θλη­μα 1929–30, ανε­βά­ζουν από τον Πει­ραιά στο γήπε­δο της Αλε­ξάν­δρας ένα φέρε­τρο. Σε αυτό θα κηδεύ­α­νε τον ΠΑΟ μετά τη λήξη του αγώ­να. Μετά τη συντρι­πτι­κή νίκη του ΠΑΟ, το φέρε­τρο δια­λύ­ε­ται και τα κομ­μά­τια του χρη­σι­μο­ποιού­νται στα επει­σό­δια που ακο­λου­θούν. Ο ΠΑΟ θα ανα­κη­ρυ­χθεί πρω­τα­θλη­τής Ελλά­δος αφού θα νική­σει και στη ρεβάνς με 2–1, αλλά θα κάνει 20 χρό­νια να ξανα­δεί τίτλο.

1938 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το κόμικ με περι­πέ­τειες του Σούπερμαν.

1940 Γεν­νιέ­ται η ποι­ή­τρια και ηθο­ποιός Κατε­ρί­να Γώγου.

Η πολι­τι­κή και υπαρ­ξια­κή ποί­η­ση της Κατε­ρί­νας Γώγου

1941 Λήγει η Μάχη της Κρή­της, με την κατά­λη­ψη όλου του νησιού από τους Γερ­μα­νούς. Οι βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις απο­σύ­ρο­νται από την Κρή­τη με βαριές απώ­λειες. Περί­που 3.000 Αυστρα­λοί χάνουν την ζωή τους κατά την εκκέ­νω­ση του νησιού.

1 Ιου­νί­ου 1941: Λήγει η Μάχη της Κρή­της, μια “παρά­ξε­νη” μάχη

1942 Το Μεξι­κό κηρύσ­σει τον πόλε­μο στον Άξονα.

1943 Τη νύχτα της 1ης προς 2α Ιου­νί­ου τμή­μα κατα­στρο­φών του ΕΛΑΣ του Αρχη­γεί­ου Ρού­με­λης ανα­τι­νά­ζει τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή σήραγ­γα του Κουρ­νό­βου. Σκο­τώ­νο­νται περί­που 600 Ιτα­λοί αξιω­μα­τι­κοί και στρα­τιώ­τες, ενώ η συγκοι­νω­νία δια­κό­πτε­ται για αρκε­τές μέρες.

1943 σκο­τώ­θη­κε στα 50 του χρό­νια ο βρε­τα­νός ηθο­ποιός, Λέσλι Χάουαρντ, ο Άσλεϊ Γουίλκς του “Όσα παίρ­νει ο άνε­μος”, όταν το αερο­πλά­νο στο οποίο επέ­βαι­νε καταρ­ρί­φθη­κε από Γερ­μα­νούς επι­δρο­μείς στην Ευρώπη

1958 Ο Σαρλ ντε Γκολ με ειδι­κό διά­ταγ­μα επα­νέρ­χε­ται στην πρω­θυ­πουρ­γία της Γαλ­λί­ας για έξι μήνες.

1959 Το κιλό αντι­κα­θι­στά την οκά ως μονά­δα μέτρη­σης του βάρους (1 οκά = 1.282 γραμμάρια).

1960 Πέθα­νε ο Αρμάν­δος Δελ­λα­πα­τρί­δης, γρα­φι­κή πολι­τι­κή φιγού­ρα του Μεσο­πο­λέ­μου, αρχη­γός του «Κόμ­μα­τος των Κυα­νό­λευ­κων». (Γεν. 1895)

1962 Θεμε­λιώ­νε­ται το αερο­δρό­μιο του Ελληνικού.

1971 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός Προ­τε­στά­ντης θεο­λό­γος Ράιν­χολντ Νίμπουρ, εμπνευ­στής του «Χρι­στια­νι­κού ρεα­λι­σμού». Σφό­δρα αντι­κομ­μου­νι­στής, «στρα­τεύ­τη­κε» ευθύς μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο στην πολε­μι­κή του ιμπε­ρια­λι­σμού κατά της ΕΣΣΔ, επέ­κρι­νε τον Γερου­σια­στή Μακάρ­θι διό­τι δεν υπήρ­ξε αρκε­τά «απο­τε­λε­σμα­τι­κός» στο κυνη­γη­τό των κομ­μου­νι­στών στις ΗΠΑ, επι­κρό­τη­σε την εκτέ­λε­ση στην ηλε­κτρι­κή καρέ­κλα των Τζού­λιους και Έθελ Ρόζε­μπεργκ (που είχαν κατη­γο­ρη­θεί για κατα­σκο­πία υπέρ της ΕΣΣΔ) το 1953, κ.α.

1973 Η χού­ντα των συνταγ­μα­ταρ­χών προ­χω­ρεί στην κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας στην Ελλάδα.

1980 Βγαί­νει στον αέρα το CNN.

1981 Πέθα­νε  ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής, Χρη­στά­κης (Χρή­στος Σύρπος)

1990 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, ο πρε­σβύ­τε­ρος και ο Σοβιε­τι­κός ηγέ­της, Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ, συμ­φω­νούν για τον περιο­ρι­σμό των μεγά­λου βελη­νε­κούς πυρη­νι­κών πυραύ­λων και τη δια­κο­πή παρα­γω­γής χημι­κών όπλων.

1995 Δύο ληστές εκτε­λούν εν ψυχρώ τον ταμία του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας, Δημή­τρη Μαντού­βα­λο, μέσα στους χώρους του νοσο­κο­μεί­ου και του απο­σπούν δύο τσά­ντες με 146 εκατ. δραχ­μές, που προ­ο­ρί­ζο­νταν για τη μισθο­δο­σία του προσωπικού.

1998 Ιδρύ­ε­ται η Ευρω­παϊ­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα με έδρα την Φρανκφούρτη.

2002 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Κάκια Αναλυτή.

Κάκια Ανα­λυ­τή, υπη­ρέ­τη­σε με συνέ­πεια, αφο­σί­ω­ση και ήθος το θέα­τρο και τον κινηματογράφο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο