Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 3 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 3 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1800 Ο 2ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζον Άνταμς, δια­μέ­νει για πρώ­τη φορά στην Ουά­σινγ­κτον, σε παν­δο­χείο (ο Λευ­κός Οίκος δεν έχει ακό­μα ολοκληρωθεί).

1808 Γεν­νή­θη­κε ο Τζέ­φερ­σον Ντέι­βις, πρώ­τος και τελευ­ταί­ος πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας των Νοτί­ων Πολι­τειών, κατά τη διάρ­κεια του Αμε­ρι­κα­νι­κού Εμφυλίου

1833 Ιδρύ­ε­ται η Χωρο­φυ­λα­κή για την εμπέ­δω­ση της τάξε­ως και της ασφα­λεί­ας στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας.

1875 Πέθα­νε  ο Γάλ­λος συν­θέ­της Ζορζ Μπι­ζέ. Την ίδια χρο­νιά το αρι­στούρ­γη­μά του «Κάρ­μεν» ανέ­βη­κε στη σκη­νή, προ­κα­λώ­ντας σκάν­δα­λο. Ο χρό­νος το κατα­ξί­ω­σε όπως και το άλλο έργο του «Αλιείς μαρ­γα­ρι­τα­ριών». Είχε γεν­νη­θεί το 1838.

1899 Πέθα­νε ο αυστρια­κός συν­θέ­της, Γιό­χαν Στρά­ους ο νεώ­τε­ρος, («Γαλά­ζιος Δούναβης»)

1908 Θεμε­λιώ­νε­ται ο Ιερός Ναός του Αγί­ου Ανδρέα Πατρών.

1911 Γεν­νή­θη­κε η Πολέτ Γκο­ντάρντ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Πολίν Μάριον Λιβάι, αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, από τις μεγά­λες σταρ του βωβού κινη­μα­το­γρά­φου και μία από τις συζύ­γους του Τσάρ­λι Τσάπλιν

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Αλέν Ρενέ, Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, από τις εμβλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες της νου­βέλ- βαγκ

1923 Στην Ιτα­λία, ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι εγκρί­νει νόμο, που παρα­χω­ρεί δικαί­ω­μα ψήφου στις γυναί­κες στις δημο­τι­κές εκλογές.

1924 Πέθα­νε ο Φραντς Κάφ­κα, γερ­μα­νό­φω­νος τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας. Εγρα­ψε τα μυθι­στο­ρή­μα­τα «Δίκη», «Μετα­μόρ­φω­ση», «Πύρ­γος» κ.ά. Ασκη­σε τερά­στια επιρ­ροή στα μοντέρ­να λογο­τε­χνι­κά ρεύ­μα­τα. Είχε γεν­νη­θεί το 1883.

Φραντς Κάφ­κα

1924 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Γιώρ­γος Φούντας

Γιώρ­γος Φούντας

1926 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής Άλεν Γκίν­σμπεργκ («κίνη­μα των Μπίτνικς»)

1927 Τίθε­ται σε ισχύ το νέο Σύνταγ­μα της Ελλά­δας, με το οποίο καθιε­ρώ­θη­κε η αβα­σί­λευ­τη δημο­κρα­τία (δημο­ψή­φι­σμα 1924) και θεσπί­στη­κε ο θεσμός του Προ­έ­δρου της Δημοκρατίας.

1934 Η αστυ­νο­μία απα­γο­ρεύ­ει τη σύγκλη­ση του Αντι­φα­σι­στι­κού Συνε­δρί­ου. Παρά την τρο­μο­κρα­τία, το Συνέ­δριο θα συνέλ­θει τελι­κά 2 μέρες αργό­τε­ρα στον Κοκ­κι­να­ρά Κηφισιάς.

3 Ιου­νί­ου 1934: Πρώ­τη Πανελ­λα­δι­κή Αντι­φα­σι­στι­κή Συνδιάσκεψη

1937 Ο παραι­τη­θείς βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Εδουάρ­δος VIII, Δού­κας του Ουΐνσ­δορ, παντρεύ­ε­ται την κοι­νή θνη­τή και δις δια­ζευγ­μέ­νη αμε­ρι­κα­νί­δα, Γουά­λις Σίμπσον.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: 200 αερο­πλά­να της Λου­φτ­βά­φε βομ­βαρ­δί­ζουν το Παρίσι.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ναζί κατα­στρέ­φουν το χωριό Κάν­δα­νος της Κρή­της και σκο­τώ­νουν τους κατοί­κους του, σε αντί­ποι­να για το φόνο 25 Γερ­μα­νών στρατιωτών.

«Απού την Κάντα­νο ’ρχο­μαι» – Ριζί­τι­κο τρα­γού­δι (ΒΙΝΤΕΟ)

1946 Το πρώ­το μπι­κί­νι κάνει την εμφά­νι­σή του στις πασα­ρέ­λες του Παρισιού.

1957 Πεθαί­νει ο ζωγρά­φος Σπύ­ρος Παπαλουκάς.

1959 Η κυβέρ­νη­ση της ΕΡΕ του Κ. Καρα­μαν­λή απορ­ρί­πτει την πρό­τα­ση της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης για μια Βαλ­κα­νι­κή χωρίς πυραύλους.

1960 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ απο­φα­σί­ζει για πρώ­τη φορά και κατο­χυ­ρώ­νει το δικαί­ω­μα του κατη­γο­ρού­με­νου σε υπε­ρά­σπι­ση από δικηγόρο.

1961 Έργα του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου εκτί­θε­νται στο Λού­βρο. Ενθου­σιώ­δης υπο­δο­χή από τους φιλότεχνους.

1962 Ενα Μπόινγκ 707 της Air France συντρί­βε­ται και ανα­φλέ­γε­ται, καθώς προ­σπα­θεί να απο­γειω­θεί από το αερο­δρό­μιο Ορλί του Παρι­σιού, με απο­τέ­λε­σμα 130 άτο­μα να χάσουν τη ζωή τους.

1963 Πεθαί­νει ο Τούρ­κος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Ναζίμ Χικ­μέτ. Ο Ν. Χικ­μέτ εντάσ­σε­ται στο παρά­νο­μο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρ­κί­ας το 1923. Διώ­κε­ται για τις ιδέ­ες του και το 1938 κατα­δι­κά­ζε­ται σε 40 χρό­νια φυλα­κή. Κάτω από την πίε­ση της διε­θνούς κατα­κραυ­γής, το καθε­στώς ανα­γκά­ζε­ται να τον απε­λευ­θε­ρώ­σει το 1950 και αφού είχε ξεκι­νή­σει απερ­γία πεί­νας. Την ίδια χρο­νιά, τιμά­ται με το Διε­θνές Βρα­βείο Ειρή­νης. Ωστό­σο, παρα­κο­λου­θεί­ται συνε­χώς. Αρχί­ζει και πάλι να εργά­ζε­ται ως σενα­ριο­γρά­φος, αλλά οι πιέ­σεις συνε­χί­ζο­νται. Αν και απαλ­λαγ­μέ­νος από τη στρα­τιω­τι­κή θητεία, το καθε­στώς τον καλεί να κατα­τα­γεί! Το 1951 φεύ­γει κρυ­φά στη Ρου­μα­νία και την ίδια χρο­νιά τού αφαι­ρεί­ται η τουρ­κι­κή ιθα­γέ­νεια, η οποία του δόθη­κε και πάλι μόλις το 2001! Ταξι­δεύ­ει σε πολ­λές χώρες και το 1952 εκλέ­γε­ται μέλος του Παγκο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης. «Μια θρη­σκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο:/ Η δου­λειά του εργά­τη» (Ναζίμ Χικ­μέτ) [902.gr].

60 χρό­νια από το θάνα­το του Ναζίμ Χικ­μέτ: «Είμαι κομ­μου­νι­στής. Είμαι αγά­πη απ’ την κορυ­φή ως τα νύχια»

Ναζίμ Χικ­μέτ «Είμαι ένας Κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και κάθε μέρα προ­σπα­θώ να γίνω καλύ­τε­ρος Κομ­μου­νι­στής και καλύ­τε­ρος ποιητής»

1967 Καθιε­ρώ­νε­ται και στην Ελλά­δα το αλκο­τέστ, με δημο­σί­ευ­ση σχε­τι­κής υγειο­νο­μι­κής διά­τα­ξης στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερνήσεως.

1979 600.000 τόνοι πετρε­λαί­ου κατα­λή­γουν στη θάλασ­σα, μετά από έκρη­ξη σε εγκα­τα­στά­σεις πετρε­λαί­ου στο νότιο Κόλ­πο του Μεξικού.

1981 Ταυ­τό­χρο­νη πυρ­πό­λη­ση των πολυ­κα­τα­στη­μά­των «Κλα­ου­δά­του» και «Ατε­νέ» στην Αθήνα.

1989 Η κινε­ζι­κή Κυβέρ­νη­ση δίνει εντο­λή στους στρα­τιώ­τες και τα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα να δια­λύ­σουν με τη βία τη φοι­τη­τι­κή δια­δή­λω­ση στη πλα­τεία Τιέν Αν Μεν του Πεκίνου.

1991 Στη Ρου­μα­νία, το ανώ­τα­το δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει το γιο του Νικο­λάι Τσα­ου­σέ­σκου, Νίκου, σε κάθειρ­ξη 16 ετών για γενοκτονία.

Ρου­μα­νία «μέρες του ’89» μύθοι και πραγματικότητα

1992 Με τη συμ­με­το­χή αντι­προ­σώ­πων 172 κυβερ­νή­σε­ων και χιλιά­δων ακτι­βι­στών, ξεκι­νά στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο υπό την αιγί­δα του ΟΗΕ η μεγα­λύ­τε­ρη έως τότε παγκό­σμια διά­σκε­ψη για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος («Διά­σκε­ψη της Γης»). Οι ΗΠΑ αρνή­θη­καν να προ­συ­πο­γρά­ψουν τη σχε­τι­κή συν­θή­κη, με το επι­χεί­ρη­μα ότι υπο­νό­μευε τη βιο­μη­χα­νι­κή τους ανάπτυξη.

1998 Ένα τρέ­νο υπερ-υψη­λής ταχύ­τη­τας Ιντερ­σί­τι Εξπρές, το ICE 884, εκτρο­χιά­ζε­ται στην πόλη Έσε­ντε της Γερ­μα­νί­ας, με άμε­ση συνέ­πεια το θάνα­το 101 ατό­μων. Είναι το χει­ρό­τε­ρο δυστύ­χη­μα με τρέ­να υψη­λής ταχύ­τη­τας μέχρι και σήμερα.

1999 Ο πρό­ε­δρος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς, μετά από συμ­φω­νία με τους ηγέ­τες του ΝΑΤΟ, απο­σύ­ρει τις γιου­γκο­σλα­βι­κές δυνά­μεις από το Κόσοβο.

2001 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νο-μεξι­κα­νός ηθο­ποιός, Άντο­νι Κουίν, που ενσάρ­κω­σε τον Αλέ­ξη Ζορ­μπά στην ται­νία «Ζορ­μπάς, ο Έλληνας».

Αντο­νι Κουίν, ο Μεξι­κά­νος Ζορμπάς

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο