Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 4 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 4 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

780 π.Χ. Γίνε­ται στην Κίνα η πρώ­τη ιστο­ρι­κή κατα­γρα­φή έκλει­ψης Ηλίου.

470 π.X. Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Σωκράτης

Ποιος ήταν ο Σωκράτης;

1070 Σε μία σπη­λιά στο γαλ­λι­κό χωριό Ροκ­φόρ παρα­σκευά­ζε­ται για πρώ­τη φορά το ομώ­νυ­μο τυρί

1456 Οι Οθω­μα­νοί Τούρ­κοι κυριεύ­ουν την Αθήνα.

1666 Ανε­βαί­νει στο Παρί­σι το έργο ο «Μισάν­θρω­πος», που έκα­νε τον Μολιέ­ρο ευρύ­τε­ρα γνω­στό στη Γαλλία.

1697 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος οικο­νο­μο­λό­γος Φραν­σουά Κενέ, ιδρυ­τής της σχο­λής των φυσιο­κρα­τών και θεμε­λιω­τής της πολι­τι­κής οικονομίας.

1783 Οι αδερ­φοί Ζακ και Ζοζέφ Μον­γκολ­φιέ πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη δημό­σια παρου­σί­α­ση ενός μη επαν­δρω­μέ­νου αερόστατου.

1798 Πέθα­νε ο Τζιά­κο­μο Καζα­νό­βα, Ιτα­λός καρ­διο­κα­τα­κτη­τής και συγγραφέας

1827 Ο ελλη­νι­κός στό­λος, υπό τον ναύ­αρ­χο Κόχραν, απο­τυγ­χά­νει να κατα­στρέ­ψει τον αιγυ­πτια­κό στό­λο στο λιμά­νι της Αλεξάνδρειας.

1844 Οι υφα­ντουρ­γοί της Σιλε­σί­ας (Πρω­σία) ξεση­κώ­νο­νται υπό το βάρος της φτώ­χειας και της πεί­νας. Επεμ­βαί­νει ο στρα­τός με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 11 εργα­τών. Οι ηγέ­τες των υφα­ντουρ­γών συνε­λή­φθη­σαν, βασα­νί­στη­καν και φυλακίστηκαν.

1876 Ένα τρέ­νο-εξπρές, το Transcontinental Express, φτά­νει στο Σαν Φραν­σί­σκο από τη Νέα Υόρ­κη, έχο­ντας δια­σχί­σει τη δια­δρο­μή, σε χρό­νο-ρεκόρ για την επο­χή, σε 83 ώρες και 39 λεπτά.

1878 Υπο­γρά­φε­ται η μυστι­κή συμ­φω­νία, με την οποία η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία παρα­χω­ρεί την Κύπρο στη Βρε­τα­νία. Είναι το αντάλ­λαγ­μα για την υπό­σχε­ση της δεύ­τε­ρης ότι θα φρό­ντι­ζε να ανα­θε­ω­ρη­θεί η δυσμε­νής για την Πύλη, Συν­θή­κη του Αγί­ου Στεφάνου.

1896 Ο Χέν­ρυ Φορντ δοκι­μά­ζει στους δρό­μους του Ντι­τρόιτ το πρώ­το αυτο­κί­νη­το που κινεί­ται με βεν­ζί­νη, το «Τετρά­κυ­κλο». Δεν είναι παρά μια δικύ­λιν­δρη μηχα­νή ανε­βα­σμέ­νη πάνω σε τέσ­σε­ρις τρο­χούς ποδη­λά­του, που πιά­νει μέγι­στη ταχύ­τη­τα 32 χλμ/ώρα.

1917 Το αμε­ρι­κα­νι­κό πανε­πι­στή­μιο Κολού­μπια και η Επι­τρο­πή Βρα­βεί­ων Πού­λι­τζερ απο­νέ­μουν για πρώ­τη φορά τις ομώ­νυ­μες διακρίσεις.

1919 Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο εγκρί­νει την προ­σθή­κη του άρθρου 19 στο Σύνταγ­μα, το οποίο δίνει στις γυναί­κες το δικαί­ω­μα της ψήφου.

1926 Στην Αθή­να, οι πρό­σφυ­γες, με την υπο­στή­ρι­ξη και του ντό­πιου πλη­θυ­σμού, προ­βαί­νουν ομα­δι­κά στην κατά­λη­ψη οικο­πέ­δων και την ανέ­γερ­ση πρό­χει­ρων παρα­πηγ­μά­των. Η παγκα­λι­κή δικτα­το­ρία στέλ­νει τη Χωρο­φυ­λα­κή, που χτυ­πά και κατα­στρέ­φει τα κτίσματα.

1928 Το φασι­στι­κό καθε­στώς της Ιτα­λί­ας κατα­δι­κά­ζει 37 στε­λέ­χη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος σε πολυ­ε­τείς ποι­νές κάθειρ­ξης (μετα­ξύ τους και τον Αντό­νιο Γκράμσι).

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Κάρο­λος Παπού­λιας, τέως Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημοκρατίας

1934 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες του στο Παρί­σι το Αντι­φα­σι­στι­κό Συνέ­δριο της Ευρώπης.

1936 Εικο­σι­τε­τρά­ω­ρη απερ­γία (πανερ­γα­τι­κή) στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην οποία παίρ­νουν μέρος χιλιά­δες εργά­τες. Η κυβέρ­νη­ση Μετα­ξά στή­νει ακό­μα και πολυ­βό­λα στους δρό­μους, ενώ διε­νερ­γού­νται πάνω από 300 συλλήψεις.

1936 Σχη­μα­τί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση του Λαϊ­κού Μετώ­που στη Γαλ­λία με πρω­θυ­πουρ­γό τον σοσια­λι­στή Λεόν Μπλουμ. Το ΓΚΚ δεν συμ­με­τεί­χε, στή­ρι­ξε όμως την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία του Μετώ­που, έως την έκρη­ξη του Ισπα­νι­κού Εμφυ­λί­ου, όπου δια­φώ­νη­σε με τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης και ήρε την υπο­στή­ρι­ξή του.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ρώμη είναι η πρώ­τη πρω­τεύ­ου­σα χώρας του Άξο­να, που πέφτει στα χέρια των Συμμάχων.

1944 Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες και Ελλη­νες ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες πραγ­μα­το­ποιούν επι­δρο­μή στον Κοσκι­νά Καρ­δί­τσας προ­κει­μέ­νου να αρπά­ξουν την παρα­γω­γή των αγρο­τών. Απω­θού­νται με επι­τυ­χία από τον ΕΛΑΣ, που απε­λευ­θε­ρώ­νει τους ομή­ρους και σώζει τα κατα­σχε­μέ­να. Την ίδια μέρα, σκλη­ρές μάχες διε­ξά­γο­νται στην Και­σα­ρια­νή, μετα­ξύ μηχα­νο­κί­νη­του του Μπου­ρα­ντά και ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και δυνά­με­ων του ΕΛΑΣ.

1946 Ο στρα­τη­γός Χουάν Περόν ανα­κη­ρύσ­σε­ται Πρό­ε­δρος της Αργεντινής.

1951 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ επι­κυ­ρώ­νει το δικαί­ω­μα των Πολι­τειών να ζητούν πει­στή­ρια μη κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας από τους υπο­ψη­φί­ους για διά­φο­ρες θέσεις εργασίας.

1961 Ο Σοβιε­τι­κός ηγέ­της, Νικί­τα Χρου­στσόφ, ζητά τη διε­ξα­γω­γή ειρη­νευ­τι­κής διά­σκε­ψης με στό­χο τη δημιουρ­γία ενός ελεύ­θε­ρου Βερολίνου.

1970 Η Τόγκα απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Βρετανία.

1991 Έπει­τα από παρα­τε­τα­μέ­νες κινη­το­ποι­ή­σεις, η κυβέρ­νη­ση του Φάτος Νάνο (Εργα­τι­κό Κόμ­μα) στην Αλβα­νία παραιτείται.

1996 Ο ευρω­παϊ­κός πύραυ­λος «Αριάν 5», στην παρ­θε­νι­κή του πτή­ση, παρεκ­κλί­νει της πορεί­ας του και εκρή­γνυ­ται μόλις 40 δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την απο­γεί­ω­σή του.

2001 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Ντί­νος Ηλιόπουλος

Ντί­νος Ηλιό­που­λος: Μέγι­στος, μιας γενιάς μεγί­στων θεατρίνων

2006 Κινη­μα­το­γρα­φι­κή από­δρα­ση από τον Κορυ­δαλ­λό. Υπό την απει­λή όπλου και χει­ρο­βομ­βί­δων, ελι­κό­πτε­ρο απο­γειώ­νε­ται από τον Άγιο Κοσμά, προ­σγειώ­νε­ται στο προ­αύ­λιο των φυλα­κών και παρα­λαμ­βά­νει τους Βασί­λη Παλαιο­κώ­στα και Αλκέτ Ριτζάι.

2007 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Σωτή­ρης Μουστάκας.

Σωτή­ρης Μου­στά­κας, λαϊ­κός ηθο­ποιός, με το πηγαίο ταλέ­ντο, που τίμη­σε το θέα­τρο και τον κινηματογράφο

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο