Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 5 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 5 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1646 Γεν­νιέ­ται η Ιτα­λί­δα (Βενε­τή) φιλό­σο­φος Έλε­να Κορ­νά­ρο Πισκό­πια, η πρώ­τη γυναί­κα διδά­κτωρ της φιλοσοφίας.

1723 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός οικο­νο­μο­λό­γος και ειση­γη­τής του φιλε­λευ­θε­ρι­σμού, Άνταμ Σμιθ

1752 Ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, με το πεί­ρα­μά του με το χαρ­τα­ε­τό και το κλει­δί, απο­δει­κνύ­ει, ότι η αστρα­πή είναι ηλεκτρισμός.

1825 Δολο­φο­νή­θη­κε μέσα στην Ακρό­πο­λη των Αθη­νών από το άλλο­τε πρω­το­πα­λί­κα­ρό του Γκού­ρα, ο αγω­νι­στής της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης, Οδυσ­σέ­ας Ανδρούτσος

Απο­λο­γία και διδα­χή Οδυσ­σέα Ανδρού­τσου – Δολο­φο­νή­θη­κε σαν σήμε­ρα 5 Ιου­νί­ου 1825

1826 Δια­λύ­ε­ται το στρα­τιω­τι­κό σώμα των γενί­τσα­ρων στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, έπει­τα από δια­τα­γή του σουλ­τά­νου Μαχμούτ.

1828 Ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας, Κάρο­λος ο 10ος, απο­στέλ­λει στον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια 500.000 φρά­γκα για τη στή­ρι­ξη του νεο­σύ­στα­του ελλη­νι­κού κράτους.

1849 Με την υπο­γρα­φή ενός νέου Συντάγ­μα­τος, θεσπί­ζε­ται στη Δανία η Συνταγ­μα­τι­κή Μοναρχία.

1878 Γεν­νιέ­ται ο Μεξι­κα­νός στρα­τη­γός Φραν­σί­σκο Πάν­τσο Βίγια, ηγε­τι­κή μορ­φή της Μεξι­κα­νι­κής επα­νά­στα­σης (1910 — 1920), που βασί­ζο­νταν κυρί­ως στους αγρό­τες και στρέ­φο­νταν κατά της δικτα­το­ρι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης του Πορ­φύ­ριο Ντιάζ, των μεγα­λο­γαιο­κτη­μό­νων, της Εκκλη­σί­ας και των Αμε­ρι­κα­νι­κών μονοπωλίων.

1898 Γεν­νιέ­ται ο Ισπα­νός ποι­η­τής και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα, μια από τις σπου­δαιό­τε­ρες φυσιο­γνω­μί­ες της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας, που το 1936 δολο­φο­νή­θη­κε από τους φασί­στες του Φράνκο.

Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα: Ύμνη­σε τη ζωή, πολέ­μη­σε την αδικία

1913 Στη Δανία οι γυναί­κες απο­κτούν το δικαί­ω­μα ψήφου.

1925 Ψηφί­ζε­ται στη Βου­λή των Ελλή­νων ο ιδρυ­τι­κός νόμος του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης.

1929 Σε κοι­νή συνε­δρί­α­ση της Βου­λής και της Γερου­σί­ας, προ­σω­ρι­νός Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας γίνε­ται ο ναύ­αρ­χος, Παύ­λος Κουντουριώτης.

1933 Οι ΗΠΑ βγαί­νουν από τον «κανό­να χρυ­σού», σύμ­φω­να με τον οποίο, το χρή­μα που τύπω­νε μια χώρα όφει­λε να ανα­λο­γεί στα απο­θέ­μα­τά της σε χρυσό.

1947 Εκφω­νεί­ται από τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ και στρα­τη­γό Τζορτζ Μάρ­σαλ η κατευ­θυ­ντή­ρια γραμ­μή του ομώ­νυ­μου Σχε­δί­ου. Αφο­ρού­σε το δια­κα­νο­νι­σμό προ­μή­θειας αμε­ρι­κα­νι­κών εμπο­ρευ­μά­των για την ανα­συ­γκρό­τη­ση (οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή) των ευρω­παϊ­κών καπι­τα­λι­στι­κών οικο­νο­μιών, σε συν­θή­κες έλλει­ψης δολα­ρί­ων για την αγο­ρά τους. Βασι­κός στό­χος του Σχε­δί­ου υπήρ­ξε η καπι­τα­λι­στι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και θωρά­κι­ση των χωρών της Ευρώ­πης απέ­να­ντι στα ντό­πια εργα­τι­κά-κομ­μου­νι­στι­κά κινή­μα­τα και τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1953 Παύ­ει το καθε­στώς της αποι­κί­ας για τη Γροι­λαν­δία, η οποία πια ενσω­μα­τώ­νε­ται συνταγ­μα­τι­κά στη Δανία ως επαρ­χία της.

1963 Παραι­τεί­ται εξαι­τί­ας ενός ροζ σκαν­δά­λου, ο Βρε­τα­νός υπουρ­γός Εξο­πλι­σμών, Τζον Προ­φιού­μο. Ο πρώ­ην υπουρ­γός, ενώ ήταν παντρε­μέ­νος δια­τη­ρού­σε κρυ­φές ερω­τι­κές σχέ­σεις με τη στάρ­λετ, Κρι­στίν Κέλερ, η οποία είχε ταυ­τό­χρο­να δεσμό και με έναν ακό­λου­θο της ρωσι­κής πρεσβείας.

1967 Ξεσπά ο πόλε­μος των Έξι Ημε­ρών ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τις γει­το­νι­κές αρα­βι­κές χώρες Αίγυ­πτο, Συρία και Ιορ­δα­νία, ο οποί­ος ξεκί­νη­σε με προ­λη­πτι­κού χαρα­κτή­ρα επι­θέ­σεις από ξηράς και αέρα του πρώ­του. Ο πόλε­μος έλη­ξε με νίκη του Ισρα­ήλ, το οποίο κατέ­λα­βε τη Λωρί­δα της Γάζας και τη Χερ­σό­νη­σο του Σινά από την Αίγυ­πτο, τη Δυτι­κή Όχθη από την Ιορ­δα­νία και τα υψί­πε­δα του Γκο­λάν από τη Συρία.

1968 Η Ιτα­λία απέ­κλει­σε την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στα ημι­τε­λι­κά του Euro  με το στρί­ψι­μο γαλ­λι­κού φράγκου

Σαν σήμε­ρα η Ιτα­λία απέ­κλει­σε την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στα ημι­τε­λι­κά του Euro 1968 με το στρί­ψι­μο γαλ­λι­κού φράγκου

1968 Ο παλαι­στί­νιος μετα­νά­στης, Σιρ­χάν Μπι­σά­ρα Σιρ­χάν, πυρο­βο­λεί τον αμε­ρι­κα­νό γερου­σια­στή, Ρόμπερτ Κένε­ντι, κατά τη διάρ­κεια του προ­ε­κλο­γι­κού του αγώ­να για το χρί­σμα των Δημο­κρα­τι­κών. Ο Ρόμπερτ Κένε­ντι θα πεθά­νει μία μέρα αργότερα.

1990 Στην ΕΣΣΔ, το Ανώ­τα­το Σοβιέτ ψηφί­ζει νόμο με τον οποίο ανοί­γει ο δρό­μος για τις ιδιω­τι­κές επιχειρήσεις.

1991 Στη Νότια Αφρι­κή, το Κοι­νο­βού­λιο ψηφί­ζει την κατάρ­γη­ση των νόμων του Απαρτ­χάιντ, σύμ­φω­να με τους οποί­ους το 87% της γης ανή­κει στους λευκούς.

2004 Πέθα­νε ο Ρόναλντ Ρήγκαν, ηθο­ποιός και 40ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο