Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 6 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 6 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1599 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός ζωγρά­φος, Ντιέ­γκο Βελάσκεθ

1799 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Αλε­ξά­ντερ Πούσκιν

Ο ένθερ­μος φιλέλ­λη­νας Αλέ­ξαν­δρος Πούσκιν

1809 Στη Σου­η­δία καθιε­ρώ­νε­ται νέο Σύνταγ­μα, το οποίο επα­να­φέ­ρει την πολι­τι­κή εξου­σία στο κοι­νο­βού­λιο, καταρ­γώ­ντας την απολυταρχία.

1821 Ξεκι­νά η μάχη του Δρα­γα­τσα­νί­ου στη Μολ­δο­βλα­χία, μετα­ξύ των επα­να­στα­τι­κών δυνά­με­ων της Φιλι­κής Εται­ρί­ας (υπό τον αρχη­γό της Αλέ­ξαν­δρο Υψη­λά­ντη) και των στρα­τευ­μά­των της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η μάχη ολο­κλη­ρώ­θη­κε την επό­με­νη μέρα με απο­φα­σι­στι­κή νίκη της τελευ­ταί­ας, που σήμα­νε και το τέλος της επα­νά­στα­σης στη Μολδοβλαχία.

6 Ιου­νί­ου 1821: Η μάχη του Δρα­γα­τσα­νί­ου. Το τέλος της εκστρα­τεί­ας του Υψηλάντη

1822 Ο Κων­στα­ντί­νος Κανά­ρης πυρ­πο­λεί την τουρ­κι­κή ναυαρ­χί­δα του Καρά Αλή στη Χίο.

1832 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός φιλό­σο­φος Τζέ­ρε­μι Μπέν­θαμ, ένας αστός ριζο­σπά­στης που υπήρ­ξε από τους πιο ένθερ­μους οπα­δούς της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης στην Αγγλία. Μετα­ξύ άλλων, ο Τζ. Μπέν­θαμ ανέ­πτυ­ξε τη θεω­ρία του «ωφε­λι­μι­σμού».

1850 Ο Λιβάις Στρά­ους παρου­σιά­ζει το πρώ­το παντε­λό­νι τζιν.

1863 Αντι­προ­σω­πεία του ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου «προ­σφέ­ρει» τη βασι­λεία της χώρας στο Δανό πρί­γκι­πα Γου­λιέλ­μο Γεώρ­γιο, κατό­πιν Γεώρ­γιο τον Α’.

1870 Πεθαί­νει ο μεγά­λος Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Κάρο­λος Ντί­κενς.

Κάρο­λος Ντί­κενς, σφο­δρός επι­κρι­τής των κοι­νω­νι­κών ανισοτήτων

1875 Γεν­νιέ­ται ο Τόμας Μαν, γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας, που βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1929. («Το μαγι­κό βου­νό», «Δρ Φάου­στους», «Θάνα­τος στη Βενε­τία»). Στο αρι­στούρ­γη­μά του, «Το Μαγι­κό Βου­νό» (1924), για το οποίο τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας (1929), περι­γρά­φει τις σκέ­ψεις ενός ετοι­μο­θά­να­του φυμα­τι­κού γύρω από την ζωή, την ασθέ­νεια, την επι­στή­μη και τον θάνα­το αντι­κα­το­πτρί­ζο­ντας παράλ­λη­λα τη γενι­κό­τε­ρη κατά­στα­ση φθο­ράς και έκπτω­σης των αξιών της Ευρώ­πης λίγο πριν από τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. (Θαν. 12/8/1955)

Τόμας Μαν: Για­τί ο Χίτλερ δεν μπο­ρεί να νικήσει

1903 Γεν­νιέ­ται ο Αρμέ­νιος μου­σι­κός Αράμ Χατσα­του­ριάν, ένας από τους κορυ­φαί­ους σοβιε­τι­κούς μου­σι­κούς του 20ου αιώ­να. Μετα­ξύ άλλων, ο Α. Χατσα­του­ριάν τιμή­θη­κε δύο φορές με το Βρα­βείο Στά­λιν (Κρα­τι­κό Βρα­βείο της ΕΣΣΔ), 2 επί­σης φορές με το Βρα­βείο Λένιν, ενώ το 1954 του απο­νε­μή­θη­κε ο τίτλος του «Καλ­λι­τέ­χνη του Λαού της Σοβιε­τι­κής Ένωσης».

Αράμ Χατσα­του­ριάν: «Η Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση μου άλλα­ξε ριζι­κά τη ζωή»

1907 Η γερ­μα­νι­κή εται­ρία Henkel λαν­σά­ρει το πρώ­το απορ­ρυ­πα­ντι­κό με το όνο­μα Persil.

1923 Στη Διά­σκε­ψη της Λοζά­νης καθο­ρί­ζο­νται ορι­στι­κά τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα. Σύνο­ρο μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας ορί­ζε­ται το μέσο του ρου του ποτα­μού Έβρου. Η Άγκυ­ρα ανα­κα­λεί κάθε αντίρ­ρη­ση για παρα­χώ­ρη­ση στην Ιτα­λία του Καστελόριζου.

1931 Γεν­νή­θη­κε η Κική Δημου­λά, Ελλη­νί­δα ποιήτρια.

Ύστα­το χαί­ρε για την Κική Δημου­λά (1931–2020) «αφιε­ρω­μα­τι­κός λόγος σε τέσ­σε­ρα επει­σό­δια και ένα χορικό»

1933 Νέα δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα κατά του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου, αυτή τη φορά στην Αθή­να, την ώρα που βρί­σκε­ται μαζί με τη σύζυ­γό του Έλε­να στο αυτο­κί­νη­το, επι­στρέ­φο­ντας στο σπί­τι τους από την Κηφι­σιά, όπου το ζεύ­γος Δέλ­τα τους είχε παρα­θέ­σει δείπνο.

1933 Στις ΗΠΑ, ανοί­γει τις πύλες του ο πρώ­τος drive-in κινη­μα­το­γρά­φος, στο Κάμντεν του Νιου Τζέρσι.

1940 Η ΚΕ του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Γαλ­λί­ας ζητά από την κυβέρ­νη­ση της χώρας να εξο­πλί­σει τις λαϊ­κές μάζες για την άμυ­να του Παρι­σιού από τους Ναζί. Η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται. Στις 14/6 τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα μπαί­νουν στο Παρίσι.

1943 Εκτε­λεί­ται στο Νεζε­ρό (κοντά στο Δομο­κό) από τους Ιτα­λούς ο Παντε­λής Που­λιό­που­λος. Ο Π. Που­λιό­που­λος διε­τέ­λε­σε Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ από το 3ο Έκτα­κτο Συνέ­δριο του Κόμ­μα­τος το 1924. Το 1926 παραι­τή­θη­κε, ενώ αρνή­θη­κε να κατέ­βει στις εκλο­γές του ίδιου χρό­νου ως υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος. Λίγο πριν το 3ο Τακτι­κό Συνέ­δριο το Γενά­ρη του 1927, επέ­στρε­ψε στο ΚΚΕ, συνέ­χι­σε τη φρα­ξιο­νι­στι­κή του δρά­ση με το «Γράμ­μα στα μέλη του ΚΚΕ», ενώ το Γενά­ρη του 1928 εξέ­δω­σε τον «Σπάρ­τα­κο». Τελι­κά η ομά­δα των «λικ­βι­ντα­ρι­στών», όπως ονο­μά­στη­κε, υπό την ηγε­σία του δια­γρά­φτη­κε από την Ευρεία Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ, τον ίδιο χρό­νο. Στη συνέ­χεια η ομά­δα συν­δέ­θη­κε με την λεγό­με­νη «Διε­θνή Αρι­στε­ρή Αντι­πο­λί­τευ­ση» του Τρό­τσκι (902.gr).

1943 Οι Ιτα­λοί κατα­κτη­τές εκτε­λούν στο Κούρ­νο­βο 106 κρα­του­μέ­νους από το στρα­τό­πε­δο της Λάρι­σας. Ανά­με­σά τους και 54 κομ­μου­νι­στές Ακρο­ναυ­πλιώ­τες, από τους 580 που παρέ­δω­σε η μετα­ξι­κή δικτα­το­ρία στις δυνά­μεις κατοχής.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ξεκι­νά η από­βα­ση των Συμ­μα­χι­κών στρα­τευ­μά­των στις Γαλ­λι­κές ακτές της Νορ­μαν­δί­ας, ανοί­γο­ντας έτσι το δεύ­τε­ρο μέτω­πο στην Ευρώ­πη. Το άνοιγ­μα του δεύ­τε­ρου μετώ­που, που είχε ζητη­θεί από τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ήδη από το 1942, παρά τις σχε­τι­κές «δεσμεύ­σεις» των Βρε­τα­νών, άργη­σε σχε­δόν δύο χρό­νια να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αφή­νο­ντας την ΕΣΣΔ να αντι­με­τω­πί­σει ουσια­στι­κά μόνη της τις δυνά­μεις του Άξο­να στην ευρω­παϊ­κή ήπει­ρο. Το δεύ­τε­ρο μέτω­πο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τελι­κά, αφού όμως είχαν προη­γη­θεί οι επο­ποι­ί­ες του Στά­λιν­γκραντ, του Κουρσκ, κ.ά. μάχες, που σήμα­ναν την αλλα­γή του ρου του πόλε­μου κατά του Άξο­να. Οι αστι­κές τάξεις των ΗΠΑ — Βρε­τα­νί­ας δικαιο­λο­γη­μέ­να φοβού­νταν ότι ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός μπο­ρού­σε να μπει πρώ­τος στο Βερο­λί­νο. Όπως και έγινε.

1960 Πέθα­νε ο δρο­μέ­ας Χρή­στος Μάντι­κας, κορυ­φαία μορ­φή των βαλ­κα­νι­κών αγώνων

1961 Πέθα­νε ο Καρλ Γιουνγκ, Ελβε­τός για­τρός και ψυχο­λό­γος, ειση­γη­τής της σχο­λής της ανα­λυ­τι­κής ψυχολογίας

1968 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός γερου­σια­στής, Ρόμπερτ Κένε­ντι, μια μέρα μετά τον πυρο­βο­λι­σμό του από τον παλαι­στί­νιο μετα­νά­στη, Σιρ­χάν Σιρχάν.

1967 Το καθε­στώς των συνταγ­μα­ταρ­χών απα­γο­ρεύ­ει την πώλη­ση δίσκων του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, καθώς και την ανα­με­τά­δο­ση της μου­σι­κής του.

1969 Δρα­πε­τεύ­ει από τις στρα­τιω­τι­κές φυλα­κές Μπο­για­τί­ου ο Αλέ­κος Πανα­γού­λης. Επι­κη­ρύσ­σε­ται αμέ­σως με 500.000 δραχμές.

1984 O Σοβιε­τι­κός μαθη­μα­τι­κός Αλε­ξέι Παζίτ­νοφ παρου­σιά­ζει το δημο­φι­λές βιντε­ο­παι­χνί­δι — παζλ «Tetris». Η ονο­μα­σία του προ­έρ­χε­ται από το ελλη­νι­κό αριθ­μη­τι­κό πρό­θη­μα «τέτρα-» και τη λέξη «τένις».

1987 Η Στέ­φι Γκραφ, 9 ημέ­ρες πριν κλεί­σει τα 18, γίνε­ται η νεό­τε­ρη παγκό­σμια πρω­τα­θλή­τρια του Ρολάν Γκα­ρός με τη νίκη της στον τελι­κό επί της Μαρ­τί­να Ναβρα­τί­λο­βα με 6–4, 4–6, 8–6.

1992 Τιμά­ται η πρώ­τη Ελλη­νί­δα φεμι­νί­στρια, Καλ­λιρ­ρόη Παρέν, με τα απο­κα­λυ­πτή­ρια της προ­το­μής της στο Α’ Νεκρο­τα­φείο Αθηνών.

1995 Η Νότια Αφρι­κή καταρ­γεί τη θανα­τι­κή ποινή.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο