Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 17 Ιανουαρίου;

 Σαν σήμε­ρα 17 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

395 Πέθα­νε ο Θεο­δό­σιος ο Μέγας, ο τελευ­ταί­ος αυτο­κρά­το­ρας της ενιαί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας

395 Οι δύο γιοι του Θεο­δο­σί­ου του Μέγα ανα­κη­ρύσ­σο­νται αυτο­κρά­το­ρες. Ο Αρκά­διος του Ανα­το­λι­κού Ρωμαϊ­κού Κρά­τους και ο Ονώ­ριος του Δυτι­κού. Από τότε τα δύο τμή­μα­τα της αυτο­κρα­το­ρί­ας θα ακο­λου­θή­σουν δια­φο­ρε­τι­κές πορεί­ες, γι’ αυτό πολ­λοί ιστο­ρι­κοί θεω­ρούν το έτος 395 απαρ­χή της βυζα­ντι­νής ιστορίας.

730 Ο αυτο­κρά­το­ρας Λέο­ντας Γ’ συγκα­λεί σύνα­ξη όλων των ανώ­τε­ρων κοσμι­κών και εκκλη­σια­στι­κών αξιω­μα­τού­χων, το λεγό­με­νο “σιλέ­ντιον”, και ζητά να προ­συ­πο­γρά­ψουν διά­ταγ­μα, με το οποίο δια­τά­ζει την κατα­στρο­φή όλων των λατρευ­τι­κών εικό­νων Ο πατριάρ­χης Γερ­μα­νός, αρνεί­ται και καθαιρείται.

1377 Ο Πάπας Γρη­γό­ριος ΙΑ΄ μετα­φέ­ρει την έδρα του Πάπα από την Αβι­νιόν πίσω στη Ρώμη.

1468 Πέθα­νε  ο εθνι­κός ήρω­ας των Αλβα­νών, Γεώρ­γιος Καστριώ­της, γνω­στό­τε­ρος ως Σκεντέρμπεης

1501 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός βοτα­νο­λό­γος, Λέο­ναρντ Φουξ, που έδω­σε το όνο­μά του στο φυτό Φούξια

1562 Ανα­γνω­ρί­ζο­νται για πρώ­τη φορά οι Ουγε­νό­τοι, οι Γάλ­λοι προ­τε­στά­ντες με το διά­ταγ­μα του Σαιν Ζερμέν.

1600 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Καλ­ντε­ρόν Ντε Λα Μπάρκα

1706 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, εφευ­ρέ­της, δημο­σιο­γρά­φος και πρε­σβευ­τής, Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, ένας από τους Εθνο­πα­τέ­ρες των ΗΠΑ

1773 Ο Βρε­τα­νός καπε­τά­νιος Τζέιμς Κουκ γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που δια­σχί­ζει τον Ανταρ­κτι­κό Κύκλο.

1798 Γεν­νή­θη­κε  ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος, Αύγου­στος Κοντ, που θεω­ρεί­ται ο ιδρυ­τής της επι­στή­μης της κοινωνιολογίας

1817 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας γίνε­ται Ελβε­τός πολί­της, σε ανα­γνώ­ρι­ση της συμ­βο­λής του στη δημιουρ­γία του ομο­σπον­δια­κού συστή­μα­τος της Ελβε­τί­ας (καντό­νια).

1822 Οι Κρη­τι­κοί ανα­κα­τα­λαμ­βά­νουν τη Μονή Αρκα­δί­ου από τους Τούρκους

1824 Οι πολι­τι­κές αντι­θέ­σεις μετα­ξύ των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων εκφρά­ζο­νται με την παρου­σία δύο κυβερ­νή­σε­ων: Η μία έχει την έδρα της στην Τρί­πο­λη υπό τον Πετρό­μπεη Μαυ­ρο­μι­χά­λη και η άλλη στο Κρα­νί­δι υπό τον Γεώρ­γιο Κουντουριώτη.

1848 Πέθα­νε ο Πέτρος Μαυ­ρο­μι­χά­λης, γνω­στός και ως Πετρό­μπε­ης, ηγε­τι­κή μορ­φή της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Γεν. 6/8/1765)

 1860 Στο Ταγκα­ρόγκ της Ρωσί­ας γεν­νιέ­ται ο γιος ενός μπα­κά­λη κι εγγο­νός ενός απε­λεύ­θε­ρου δου­λο­πά­ροι­κου, ο Αντόν Παύ­λο­βιτς Τσέ­χοφ, που έμελ­λε να γίνει εξαι­ρε­τι­κός για­τρός — θερά­πων της φτω­χής αγρο­τιάς, κορυ­φαί­ος και πολυ­γρα­φό­τα­τος πεζο­γρά­φος και το κυριό­τε­ρο, ο μέγας ανα­νε­ω­τής της ρώσι­κης και παγκό­σμιας δραματουργίας.

tsexof

1863 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός σκη­νο­θέ­της Κωστα­ντίν Στα­νι­σλάβ­σκι, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του ρεύ­μα­τος του σοσια­λι­στι­κού ρεα­λι­σμού (Καλ­λι­τέ­χνης του Λαού της ΕΣΣΔ 1936, Παρά­ση­μο Λένιν 1937, κ.α.)

1871 Ο Αμε­ρι­κα­νός μηχα­νι­κός Άντριου Χάλι­ντι πατε­ντά­ρει το πρώ­το τρόλεϊ.

1893 Στη Χαβάη, η “επι­τρο­πή ασφα­λεί­ας για την προ­στα­σία των Αμε­ρι­κα­νών πολι­τών”, υπό τον Σάν­φορντ Μπ. Ντό­ουλ, κατα­λύ­ει τη μοναρ­χία και εξα­να­γκά­ζει σε παραί­τη­ση τη βασί­λισ­σα Λιλιουο­κα­λά­νι, αντι­δρώ­ντας στη πρό­θε­σή της να εγκα­θι­δρύ­σει νέο Σύνταγμα.

1899 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λο­α­με­ρι­κα­νός γκάν­γκ­στερ που έδρα­σε στις ΗΠΑ την επο­χή της ποτο­α­πα­γό­ρευ­σης, Αλ Καπόνε

1903 Στο Βόλο γεν­νιέ­ται ένα τέρας με μορ­φή λύκου (Λυκάν­θρω­πος).

1904 Ανε­βαί­νει για πρώ­τη φορά στη Ρωσία ο «Βυσ­σι­νό­κη­πος» του Τσέ­χοφ από το θέα­τρο Τέχνης της Μόσχας, σε σκη­νο­θε­σία Στα­νι­σλάβ­σκι, ο οποί­ος γεν­νή­θη­κε 17/1/1863.

1917 Οι ΗΠΑ πλη­ρώ­νουν στη Δανία 25 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια και απο­κτούν τα Virgin Islands (Παρ­θέ­νοι Νήσοι).

1921 Συνέ­λευ­ση των αγρο­τών της Θεσ­σα­λί­ας ζητά την ίδρυ­ση αγρο­τι­κής τράπεζας.

1927 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια, χορεύ­τρια και ηθο­ποιός, Έρθα Κιτ (“C’est Si Bon”)

1928 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος κομ­μω­τής, Βιντάλ Σασούν, ιδρυ­τής της φερώ­νυ­μης βιο­μη­χα­νί­ας καλλυντικών

1929 Ο Ποπάι κάνει το ντε­μπού­το του, σε μια σει­ρά κόμικς που δημο­σιεύ­ει η εφη­με­ρί­δα της Νέας Υόρ­κης Evening Journal.

popai

1933 Γεν­νή­θη­κε η Ιτα­λο-γαλ­λο-αιγύ­πτια τρα­γου­δί­στρια Δαλι­δά, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Γιο­λά­ντε Κρι­στί­να Τζιλιότι

1938 Η πρώ­τη διε­θνής έκθε­ση σου­ρε­α­λι­σμού φιλο­ξε­νεί­ται στη γκα­λε­ρί Καλών Τεχνών του Παρι­σιού (Ντα­λί, Έρνεστ, κλπ).

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και Πάσης Ελλά­δος, Χρι­στό­δου­λος, κατά κόσμο Χρή­στος Παρασκευαΐδης

1942 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος Αμε­ρι­κα­νός πυγ­μά­χος, Μοχά­μεντ Άλι (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Κάσιους Μαρ­σέ­λους Κλέι)

1944 Έσπα­σε η πολιορ­κία του Λένινγκραντ

leningrand

1944 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αρχί­ζει η Μάχη του Μόντε Κασί­νο στην Ιτα­λία μετα­ξύ Γερ­μα­νών και Συμ­μά­χων, κατά την οποία οι Σύμ­μα­χοι επι­χει­ρούν να δια­σπά­σουν τη Γραμ­μή του Χει­μώ­να και να κατα­λά­βουν τη Ρώμη. Οι Γερ­μα­νοί θα κατα­φέ­ρουν να απο­κρού­σουν την επί­θε­ση και οι Σύμ­μα­χοι θα υπο­χω­ρή­σουν με απώ­λειες πάνω από 2.000 στρατιώτες.

1945 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ναζί αρχί­ζουν την εκκέ­νω­ση του Aου­σβιτς, καθώς οι Σοβιε­τι­κοί πλη­σιά­ζουν προ­ε­λαύ­νο­ντες. Περί­που 60.000 κρα­τού­με­νοι θα οδη­γη­θούν σε πορεί­ες θανά­του προς τη δύση. Στα στρα­τό­πε­δα του Άου­σβιτς θα παρα­μεί­νουν κοντά στους 7.500 φυλα­κι­σμέ­νους, οι οποί­οι λόγω ασθέ­νειας και αδυ­να­μί­ας αδυ­να­τούν να ακο­λου­θή­σουν την πορεία.

Την ίδια μέρα, η Βαρ­σο­βία, πρω­τεύ­ου­σα της Πολω­νί­ας απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, μετά από περί­που πέντε χρό­νια κατο­χής από τους Ναζί.

1946 Συνε­δριά­ζει για πρώ­τη φορά το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ στο Λονδίνο.

1947 Ιδρύ­ο­νται τα αρχη­γεία Ρού­με­λης και Ηπεί­ρου του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, εν όψει της κλι­μά­κω­σης των επι­χει­ρή­σε­ων του Εμφυ­λί­ου Πολέμου.

1950 Στη Βοστό­νη των ΗΠΑ, ενδε­κα­με­λής συμ­μο­ρία ενθυ­λα­κώ­νει 2 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια από θωρα­κι­σμέ­νο όχη­μα εται­ρεί­ας σεκιού­ρι­τι. (“Great Brinks Robbery”).

1955 Το πυρη­νι­κό υπο­βρύ­χιο “Ναυ­τί­λος” κάνει το πρώ­το του δοκι­μα­στι­κό ταξίδι.

1956 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος τρα­γου­δι­στής, Πολ Γιανγκ

1959 Η Σενε­γά­λη και το Γαλ­λι­κό Σου­δάν ενώ­νο­νται για να δημιουρ­γή­σουν τη Δημο­κρα­τία του Μάλι.

1961 Δολο­φο­νεί­ται με άγρια βασα­νι­στή­ρια ο Κον­γκο­λέ­ζος αγω­νι­στής Πατρίς Λουμούμπα.

loumoumpa loumoumpa2
 1963 Οι ΗΠΑ ανα­κοι­νώ­νουν ότι δια­θέ­τουν πενή­ντα χιλιά­δες πυρη­νι­κές βόμ­βες και κεφα­λές, ένα­ντι πέντε χιλιά­δων της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1966 Ένα βομ­βαρ­δι­στι­κό Β‑52 συγκρού­ε­ται στον αέρα πάνω από την Ισπα­νία με ένα αερο­σκά­φος ανε­φο­δια­σμού καυ­σί­μων ΚC 135, ρίχνο­ντας τρεις βόμ­βες υδρο­γό­νου 70 κιλο­τό­νων κοντά στην πόλη Παλο­μά­ρες και μία στη θάλασσα.

1981 Στις Φιλιπ­πί­νες, ο δικτά­το­ρας Φερ­ντι­νάρ­ντο Μάρ­κος ελευ­θε­ρώ­νει 341 κρα­τού­με­νους και αίρει τον στρα­τιω­τι­κό νόμο, που ίσχυε για 8 χρό­νια και 4 μήνες.

1984 Πέθα­νε ο συν­θέ­της Γιάν­νης Κων­στα­ντι­νί­δης (Κώστας Γιαννίδης).

1985 Η British Telecom ανα­κοι­νώ­νει την από­συρ­ση των κόκ­κι­νων τηλε­φω­νι­κών θαλά­μων στη Μ. Βρετανία.

1986 Εγκαι­νιά­ζε­ται το Μου­σείο Κυκλα­δι­κής Τέχνης στην Αθήνα.

1989 Ο Πάτρικ Πάρ­ντι ανοί­γει πυρ σε δημο­τι­κό σχο­λείο του Κλί­βε­λαντ, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 5 παι­διά και να τραυ­μα­τι­σθούν 29, προ­τού βάλει τέρ­μα στη ζωή του.

1991 Αρχί­ζει τα ξημε­ρώ­μα­τα η επι­χεί­ρη­ση «Καται­γί­δα της Ερή­μου», μπρο­στά στις οθό­νες των τηλε­θε­α­τών ολό­κλη­ρου του κόσμου, μέσω του αμε­ρι­κα­νι­κού δικτύ­ου CNN, κατά την οποία οι Αμε­ρι­κα­νοί και οι σύμ­μα­χοί τους επι­τί­θε­νται ενα­ντί­ον του Ιράκ. Ως άλλο­θι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε η εισβο­λή του Ιράκ στο Κου­βέιτ. Το ίδιο βρά­δυ, το Ιράκ εκτο­ξεύ­ει οκτώ πυραύ­λους Σκουντ ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ και της Σαου­δι­κής Αραβίας.

Η «Καται­γί­δα της ερή­μου » μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί ως η πρώ­τη μεγά­λης κλί­μα­κας επι­χεί­ρη­ση της «Νέας Τάξης», όπως ονο­μά­στη­κε το σχέ­διο των Αμε­ρι­κα­νών για την παγκό­σμια ηγε­μο­νία, μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και την ανα­τρο­πή των σοσια­λι­στι­κών καθεστώτων.

kataigida tis erimou

1992 Το Ειδι­κό Δικα­στή­ριο εκδί­δει τα ξημε­ρώ­μα­τα την ετυ­μη­γο­ρία του για το σκάν­δα­λο της Τρά­πε­ζας Κρή­της. Ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου αθω­ώ­νε­ται με ψήφους 7–6, ενώ κατα­δι­κά­ζο­νται ο Δημή­τρης Τσο­βό­λας σε φυλά­κι­ση 2,5 ετών και ο Γιώρ­γος Πέτσος σε φυλά­κι­ση 10 μηνών.

1994 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός μεγέ­θους 6,7 της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει το Λος Άντζε­λες. Σκο­τώ­νο­νται 72 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­νται 8.700.

1995 Σει­σμός μεγέ­θους 7,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ κατα­στρέ­φει την ιαπω­νι­κή πόλη Κόμπε της Ιαπω­νί­ας, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 6.434 ανθρώπων.

1996 Αρχί­ζει η επί­ση­μη λει­τουρ­γία των διπλω­μα­τι­κών γρα­φεί­ων σύν­δε­σης Ελλά­δας και ΠΓΔΜ.

1997 Ισραη­λι­νοί και Παλαι­στί­νιοι υπο­γρά­φουν την επί­ση­μη συμ­φω­νία για τη Χεβρώ­να και η πόλη παρα­δί­δε­ται στην Παλαι­στι­νια­κή Αρχή μετά από 30 χρό­νια ισραη­λι­νής κατοχής.

2002 Δεκά­δες άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους από τις εκρή­ξεις του ηφαι­στεί­ου Νγι­ρα­γκόν­γκο, κοντά στην πόλη Γκό­μα του Κον­γκό, όταν ένας ποτα­μός από λάβα κόβει την πόλη στη μέση, κατα­βρο­χθί­ζο­ντας κτί­ρια και ανα­γκά­ζο­ντας εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους να εγκα­τα­λεί­ψουν πανι­κό­βλη­τοι τα σπί­τια τους.

2008 Πέθα­νε  ο Αμε­ρι­κα­νός παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής σκα­κιού, Μπό­μπι Φίσερ

2010 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας του ερω­τι­κού μυθι­στο­ρή­μα­τος “Love Story”, Έρικ Σίγκαλ

2010 Ο κύπριος πρό­ε­δρος Δημή­τρης Χρι­στό­φιας, παρου­σία και του έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού Γιώρ­γου Παπαν­δρέ­ου, εγκαι­νιά­ζει το χωριό Αρτέ­μι­δα, που ανοι­κο­δο­μή­θη­κε πλή­ρως μετά τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές του 2007 στην Ηλεία, με δαπά­νες της Κυπρια­κής Δημοκρατίας.

2011 Πέθα­νε  ο σολί­στας του μπου­ζου­κιού, Γιάν­νης Στα­μα­τί­ου (Σπό­ρος)

sporos

2013 Δολο­φο­νή­θη­κε από τους χρυ­σαυ­γί­τες ο Σαχ­ζάτ Λουκμάν

Σαν σήμε­ρα 17 Ιανουα­ρί­ου δολο­φο­νή­θη­κε από τους χρυ­σαυ­γί­τες ο Σαχ­ζάτ Λουκμάν

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο