Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 7 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 7 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

913 Ο Κων­στα­ντί­νος Ζ’ ο Πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. Eπι­τρο­πεύ­ε­ται από ένα συμ­βού­λιο αντι­βα­σι­λεί­ας, με επι­κε­φα­λής τον πατριάρ­χη Νικό­λαο Μυστικό.

1494 Ισπα­νία και Πορ­το­γα­λία υπο­γρά­φουν τη Συν­θή­κη της Τορ­δε­σί­γιας, μοι­ρά­ζο­ντας τις κτή­σεις τους στην Αμερική.

1654 Ο Λου­δο­βί­κος ΙΔ’ γνω­στός και ως «Βασι­λιάς Ήλιος» στέ­φε­ται βασι­λιάς της Γαλλίας.

1753 Ιδρύ­ε­ται το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο, το αρχαιό­τε­ρο δημό­σιο μου­σείο στον κόσμο.

1821 Η Μάχη του Δρα­γα­τσα­νί­ου. Ήττα του Ιερού Λόχου υπό τον Αλέ­ξαν­δρο Υψη­λά­ντη στο Δρα­γα­τσά­νι από υπέρ­τε­ρες τουρ­κι­κές δυνάμεις.

6 Ιου­νί­ου 1821: Η μάχη του Δρα­γα­τσα­νί­ου. Το τέλος της εκστρα­τεί­ας του Υψηλάντη

1822 Η πυρ­πό­λη­ση της τουρ­κι­κής ναυαρ­χί­δας στη Χίο

7 Ιου­νί­ου 1822: Η πυρ­πό­λη­ση της τουρ­κι­κής ναυαρ­χί­δας στη Χίο

1848 Γεν­νή­θη­κε ο μεταϊ­μπρε­σιο­νι­στής Γάλ­λος ζωγρά­φος, Πολ Γκογκέν

Πολ Γκο­γκέν

1892 Ο J.F.Palmer πατε­ντά­ρει το ποδή­λα­το με μεταλ­λι­κή αλυσίδα.

1896 Πέθα­νε ο Παύ­λος Καρ­ρέρ, Έλλη­νας μου­σουρ­γός από τη Ζάκυνθο

1903 Στη Γερ­μα­νία, ο καθη­γη­τής Πιερ Κιου­ρί ανα­κα­λύ­πτει ένα νέο στοι­χείο, το πολώνιο.

1914 Εγκαι­νιά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα του Πανα­μά. Το γιγά­ντιο αμε­ρι­κα­νι­κό ατμό­πλοιο “Αλάιανς”, είναι το πρώ­το που περ­νά από τον Ατλα­ντι­κό στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό, δια­σχί­ζο­ντάς την.

1914 Μαζι­κές εξε­γέρ­σεις εργα­τών και αγρο­τών ξεσπούν στην Ιτα­λία («Κόκ­κι­νη Εβδο­μά­δα», 7 — 14/6/1914). Αφορ­μή υπήρ­ξε η ένο­πλη κατα­στο­λή εργα­τι­κής δια­δή­λω­σης στην Αγκώ­να στις 7/6. Στις 8/6 το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα και η Συνο­μο­σπον­δία της Εργα­σί­ας της Ιτα­λί­ας κήρυ­ξαν γενι­κή απερ­γία δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Σε πολ­λές πόλεις η απερ­γία μετε­ξε­λί­χθη­κε σε ένο­πλη σύγκρου­ση, με τους εργά­τες να στή­νουν οδο­φράγ­μα­τα και να συγκρού­ο­νται με το στρα­τό. Σε πολ­λά μέρη της χώρας η αστι­κή εξου­σία κατα­λύ­θη­κε. Όμως η ρεφορ­μι­στι­κή ηγε­σία της Συνο­μο­σπον­δί­ας και του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος υπο­χώ­ρη­σαν κηρύσ­σο­ντας τη λήξη της απερ­γί­ας. Τα γεγο­νό­τα της 7–14/6 έδει­ξαν πόσο ισχυ­ρή ήταν η επα­να­στα­τι­κή διά­θε­ση του ιτα­λι­κού προ­λε­τα­ριά­του και πόσο αδύ­να­τη ταυ­τό­χρο­να υπήρ­ξε η πολι­τι­κή του οργά­νω­ση (902.gr).

1917 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και τρα­γου­δι­στής, Ντιν Μάρτιν

1919 Απο­χω­ρούν και τα τελευ­ταία στρα­τεύ­μα­τα των Συμ­μά­χων από την Κέρκυρα.

1938 Ιδρύ­ε­ται από την Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος το “Τυπο­γρα­φεί­ον Τρα­πε­ζο­γραμ­μα­τί­ων της Τρα­πέ­ζης”. Στε­γά­ζε­ται στο Χολαρ­γό και είναι πιο γνω­στό ως “Νομι­σμα­το­κο­πείο”.

1942 Λήγει η 4ήμερη ναυ­μα­χία του Μίντ­γου­εϊ στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό με απο­φα­σι­στι­κή νίκη των Αμε­ρι­κα­νών επί του στό­λου της Ιαπω­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1954 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός μαθη­μα­τι­κός Άλαν Τιού­ρινγκ, «πατέ­ρας» της επι­στή­μης των ηλε­κτρο­νι­κών υπολογιστών.

1957 Η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία ψηφί­ζει τη νέα σύμ­βα­ση για το καθε­στώς ετε­ρο­δι­κί­ας των Αμε­ρι­κα­νών στην Ελλά­δα, με το οποίο οι αξιό­ποι­νες πρά­ξεις πολι­τών των ΗΠΑ δεν υπό­κει­νται στο ελλη­νι­κό δίκαιο.

1965 Η SONY παρου­σιά­ζει τη νέα εφεύ­ρε­ση της, το βίντεο. Πρώ­τη τιμή: 995 δολάρια.

1971 Κατα­σκευά­ζε­ται ο πρώ­τος στον κόσμο τρο­χια­κός επαν­δρω­μέ­νος επι­στη­μο­νι­κός σταθ­μός «Σαλιούτ» (ΕΣΣΔ), ο οποί­ος συν­δέ­θη­κε με το δια­στη­μό­πλοιο «Σογιούζ ΙΙ». Η πτή­ση του με τους κοσμο­ναύ­τες Γ. Τ. Ντο­μπρο­βόλ­σκι, Β. Ν. Βολ­κόφ και Β. Ι. Πατσά­εφ διήρ­κε­σε 24 μέρες

1972 Πεθαί­νει ο για­τρός Μανώ­λης Σιγα­νός, παλαί­μα­χος αγω­νι­στής, καπε­τά­νιος της Β’ ταξιαρ­χί­ας του Α’ Σώμα­τος Στρα­τού του ΕΛΑΣ Αθή­νας και στέ­λε­χος του ΚΚΕ.

Ο κομ­μου­νι­στής για­τρός Μανώ­λης Σιγανός

1975 Εγκρί­νε­ται από τη Βου­λή των Ελλή­νων, με τις ψήφους μόνο των βου­λευ­τών της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, το νέο Σύνταγ­μα της χώρας. Όλα τα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης (Ένω­ση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΚΚΕ «Εσωτερικού/ΕΔΑ) κατα­ψή­φι­σαν το εν λόγω σύνταγ­μα ως αντι­δη­μο­κρα­τι­κό και αυταρχικό

1979 Οι πρώ­τες άμε­σες εκλο­γές για το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο διε­ξά­γο­νται στις εννέα χώρες-μέλη της ΕΟΚ.

1981 Επι­χεί­ρη­ση Όπε­ρα: Η Ισραη­λι­νή Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία κατα­στρέ­φει τον πυρη­νι­κό σταθ­μό του Ιράκ «Οσι­ράκ», περί­που 18 χιλιό­με­τρα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Βαγδάτης.

1981 Ο Σου­η­δός, Μπιορν Μποργκ, γίνε­ται ο πρώ­τος τενί­στας που κατα­κτά το Roland Garros για έκτη φορά όταν κερ­δί­ζει τον Ίβαν Λεντλ.

1995 Αρχί­ζει στο Πρω­το­βάθ­μιο Κακουρ­γιο­δι­κείο Αθή­νας η δίκη των σατα­νι­στών, Κατσού­λα, Δημη­τρο­κά­λη και Μαρ­γέ­τη, που κατη­γο­ρού­νται για τις δολο­φο­νί­ες τριών γυναικών.

2002 Πέθα­νε η δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και σενα­ριο­γρά­φος, Μαλ­βί­να Κάραλη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο