Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 10 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 10 Ιου­νί­ουΜια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

323 π.Χ. Πέθα­νε ο Βασι­λεύς των Μακε­δό­νων, Μέγας Αλέξανδρος

Μέγας Αλέ­ξαν­δρος, αμφι­λε­γό­με­νη προσωπικότητα

1805 Ο Α’ Βερ­βε­ρι­κός Πόλε­μος με τα κρά­τη της Μπαρ­μπα­ριάς (Βορειο­δυ­τι­κή Αφρι­κή) λήγει με νίκη των ΗΠΑ.

1822 Έπει­τα από πολύ­μη­νη πολιορ­κία η οθω­μα­νι­κή φρου­ρά της Ακρό­πο­λης παρα­δί­δε­ται στους επα­να­στα­τη­μέ­νους Έλληνες.

1825 Ο Ιμπρα­ήμ Πασάς κατα­λαμ­βά­νει την Τριπολιτσά.

1836 Πέθα­νε ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός και φυσι­κός, προς τιμήν του οποί­ου πήρε το όνο­μά της η μονά­δα μέτρη­σης του ηλε­κτρι­κού ρεύματος

1877 Ιδρύ­ε­ται ο Ελλη­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός, με πρω­το­βου­λία της βασί­λισ­σας Όλγας και πρώ­το πρό­ε­δρο το Μάρ­κο Ρενιέρη.

1886 Εκρή­γνυ­ται το ηφαί­στειο Τερα­γου­έ­ρα στη Νέα Ζηλαν­δία με απο­τέ­λε­σμα 153 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους και να κατα­στρα­φεί η μονα­δι­κής φυσι­κής ομορ­φιάς περιο­χή Πινκ εντ Γουάιτ Τερέι­σις (Ροζ και Λευ­κά Πεζούλια).

1915 Γεν­νιέ­ται ο Κανα­δο­α­με­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Σαούλ Μπέ­λο­ου, που το 1976 τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1915 Ιδρύ­ε­ται το Σώμα Ελλη­νί­δων Προ­σκό­πων, το οποίο αργό­τε­ρα θα μετο­νο­μα­στεί σε Σώμα Ελλη­νί­δων Οδηγών.

1924 Ένο­πλη λαϊ­κή εξέ­γερ­ση στην Αλβα­νία ανα­τρέ­πει την εξου­σία των μπέ­η­δων-φεου­δαρ­χών και εγκα­θι­δρύ­ει αστι­κή δημο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση με επι­κε­φα­λής τον Φαν Νόλι.

1924  Απά­γε­ται και δολο­φο­νεί­ται από τους φασί­στες ο Τζιά­κο­μο Ματε­ό­τι, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ιταλίας.

1926 Πέθα­νε ο κατα­λα­νός αρχι­τέ­κτο­νας Άντο­νι Γκαουντί

1934 Η Ιτα­λία του Βιτό­ριο Πότσο κατέ­κτη­σε το Παγκό­σμιο Κύπελλο

Ογδό­ντα πέντε χρό­νια από το πρώ­το Μου­ντιάλ της Ιτα­λί­ας κάτω από τη σκιά του φασισμού

1940 Μετά από 62 μέρες από την έναρ­ξη των συγκρού­σε­ων και παρά τη συν­δρο­μή Γαλ­λι­κών και Βρε­τα­νι­κών στρα­τευ­μά­των, η Νορ­βη­γία παρα­δί­δε­ται στους Γερ­μα­νούς. Την ίδια μέρα η Ιτα­λία κηρύσ­σει τον πόλε­μο κατά της Γαλ­λί­ας και της Βρετανίας.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η σφα­γή του Δίστο­μου

10 Ιου­νί­ου 1944: Το Ολο­καύ­τω­μα του Διστόμου

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ένα ακό­μη έγκλη­μα των ναζί στο χωριό Οραντούρ-Σιρ-Γκλάν

Ο Μαύ­ρος Ιού­νης του 1944… Δίστο­μο, Ορα­ντούρ – Σιρ- Γκλάν και ο Φώτης Αγγουλές

1947 Η SAAB παρά­γει το πρώ­το της αυτοκίνητο.

1967 Τελειώ­νει ο Πόλε­μος των Έξι Ημε­ρών, με θρί­αμ­βο των Ισραη­λι­νών επί των αρα­βι­κών γει­το­νι­κών του χωρών, της Αιγύ­πτου, της Ιορ­δα­νί­ας και της Συρί­ας. Το Ισρα­ήλ επε­κτεί­νε­ται γεω­γρα­φι­κά στη Λωρί­δα της Γάζας, τη Χερ­σό­νη­σο Σινά, τη Δυτι­κή Όχθη και τα Υψώ­μα­τα του Γκο­λάν. Οι ανα­κα­τα­τά­ξεις αυτές επη­ρε­ά­ζουν τη γεω­πο­λι­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα της περιο­χής ως τις μέρες μας.

1982 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός σκη­νο­θέ­της Ράι­νερ Βέρ­νερ Φασμπίντερ.

1990 Η οργά­νω­ση «17 Νοέμ­βρη» επι­τί­θε­ται με ρου­κέ­τα ενα­ντί­ον των γρα­φεί­ων της εται­ρί­ας Procter & Gamble στη Λεω­φό­ρο Συγ­γρού, στην Αθήνα.

1991 Αρχί­ζει την κατά­θε­σή του στο ειδι­κό δικα­στή­ριο ο Γιώρ­γος Κοσκω­τάς, για την υπό­θε­ση της Τρά­πε­ζας Κρήτης.

2004 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός θρυ­λι­κός τυφλός τρα­γου­δι­στής της σόουλ, Ρέι Τσαρλς.

2016 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Γιάν­νης Μιχαλόπουλος

Γιάν­νης Μιχα­λό­που­λος, πότε συνή­γο­ρος και πότε δικαστής

 

aggules11 grammata poiisis aginota
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο