Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 18 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

532 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Ιου­στι­νια­νός κατα­στέλ­λει τη Στά­ση του Νίκα, μια εξέ­γερ­ση με αιτί­ες τη βαθιά δυσα­ρέ­σκεια του πλη­θυ­σμού για τη φορο­λο­γι­κή και εκκλη­σια­στι­κή πολι­τι­κή του Ιου­στι­νια­νού και τη βάναυ­ση συμπε­ρι­φο­ρά και αυθαι­ρε­σία των κρα­τι­κών οργά­νων. Οι στρα­τη­γοί Βελι­σά­ριος και Μούν­δος παγι­δεύ­ουν τους επα­να­στά­τες στον Ιππό­δρο­μο και τους εκτε­λούν, αφή­νο­ντας 30.000 νεκρούς.

1654 Με τη συν­θή­κη του Περε­για­σλάβ η Ουκρα­νία ενώ­νε­ται με τη Ρωσία.

1670 Ο Ουα­λός κουρ­σά­ρος, Χέν­ρι Μόρ­γκαν, κατα­κτά τον Παναμά

1689 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος πολι­τι­κός φιλό­σο­φος, Σαρλ Ντε Μοντεσκιέ

1778 Ο Άγγλος πλοί­αρ­χος Τζέιμς Κουκ ανα­κα­λύ­πτει τα νησιά της Χαβά­ης και τα ονο­μά­ζει Σάντουιτς.

1823 Το Ναύ­πλιο ορί­ζε­ται έδρα της ελλη­νι­κής επα­να­στα­τι­κής κυβέρνησης.

1827 Συγκα­λεί­ται η Γ’ Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση στην Ερμιό­νη και Τροι­ζή­να, η οποία ανα­θε­ω­ρεί το Σύνταγ­μα και απευ­θύ­νει πρό­σκλη­ση στον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια να ανα­λά­βει Κυβερ­νή­της της Ελλάδας.

1833 Ο Όθων με τα μέλη της Αντι­βα­σι­λεί­ας φθά­νουν στο Ναύ­πλιο, επι­βαί­νο­ντες στην αγγλι­κή φρε­γά­τα «Μαδα­γα­σκά­ρη». Τον πρώ­το βασι­λιά της Ελλά­δος συνο­δεύ­ουν 4.000 Βαυα­ροί στρα­τιώ­τες. Απο­θε­ω­τι­κή υποδοχή

1856 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός χει­ρουρ­γός Ντά­νιελ Νάθαν Χέιλ Γουί­λιαμς, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε την πρώ­τη εγχεί­ρη­ση ανοι­χτής καρδιάς.

1871 Ο Γου­λιέλ­μος Α’ της Πρω­σί­ας ανα­κη­ρύσ­σε­ται Αυτο­κρά­το­ρας της Γερ­μα­νί­ας στις Βερ­σαλ­λί­ες (Β’ Ράιχ).

1878 Πέθα­νε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Αντουάν Μπε­κε­ρέλ, πρω­το­πό­ρος στη μελέ­τη του ηλεκτρισμού

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Αλέ­ξαν­δρος Καρα­μαν­λά­κης, έλλη­νας δημο­σιο­γρά­φος και πρω­το­πό­ρος αερο­πό­ρος, που σκο­τώ­θη­κε κατά την πτώ­ση του αερο­πλά­νου του στον Κοριν­θια­κό Κόλ­πο. (Θαν. 29/8/1912)

1892 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Όλι­βερ (Νόρ­βελ) Χάρ­ντι, το πλη­θω­ρι­κό μισό του κινη­μα­το­γρα­φι­κού ζευ­γα­ριού “Χοντρός — Λιγνός”,

1903 Μαθη­τής ελλη­νι­κού δημο­τι­κού σχο­λεί­ου παθαί­νει αφα­σία από χτύ­πη­μα δασκάλου.

1904 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος ηθο­ποιός, Κάρι Γκραντ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Άρτζι­μπαλντ Αλε­ξά­ντερ Λιτς

1904 Μεγά­λες απερ­γί­ες αρχί­ζουν στη Γερ­μα­νία, καθώς απο­τυγ­χά­νουν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις ανά­με­σα στους βιο­μη­χά­νους των μεγά­λων εργο­στα­σί­ων νημα­τουρ­γί­ας και των εργατών.

1910 Παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Κυρια­κού­λη Μαυ­ρο­μι­χά­λη και ορκί­ζε­ται νέα υπό τον Στέ­φα­νο Δρα­γού­μη, κατ’ απαί­τη­ση του Στρα­τιω­τι­κού Συνδέσμου.

1911 Ο Γιου­τζίν Ίλι προσ­νηώ­ε­ται με το αερο­πλά­νο του στο κατά­στρω­μα του θωρη­κτού “Πεν­συλ­βά­νια”, στο λιμά­νι του Σαν Φραν­σί­σκο, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας την πρώ­τη προ­σγεί­ω­ση αερο­σκά­φους σε πλοίο.

1912 Ο Άγγλος εξε­ρευ­νη­τής, Ρόμπερτ Σκοτ φτά­νει στο Νότιο Πόλο, σε μια προ­σπά­θεια να είναι ο πρώ­τος, που θα επι­τύ­χει το συγκε­κρι­μέ­νο εγχεί­ρη­μα. Ωστό­σο, ο Ρόαλντ Αμούνδ­σεν είχε πάρει την πρω­τιά φτά­νο­ντας εκεί ένα μήνα νωρίτερα.

1913 Ο διά­δο­χος Κων­στα­ντί­νος ανα­λαμ­βά­νει αρχη­γός του Στρα­τού της Ηπεί­ρου, που επι­χει­ρεί να κατα­λά­βει τα Ιωάννινα

1913 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός, Ντά­νι Κέι

1913 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της και μου­σι­κός του λαϊ­κού ρεμπέ­τι­κου τρα­γου­διού, Γιάν­νης Παπαϊωάννου

Γιάν­νης Παπαϊ­ω­άν­νου: Κεφά­λαιο» για τη λαϊ­κή μας μουσική 

1915 Γεν­νιέ­ται ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους Έλλη­νες λαϊ­κούς συν­θέ­τες, στι­χουρ­γούς και τρα­γου­δι­στές, ο Βασί­λης Τσι­τσά­νης . Πέθα­νε το 1984 την ημέ­ρα των γενε­θλί­ων του. Έμει­νε όμως αθά­να­τος με τα τρα­γού­δια του. Συνε­χί­ζει να είναι παρών στον έρω­τα, στο κέφι, στο γλέ­ντι, στη χαρά μας.

1919 Αρχί­ζει στο Παρί­σι η Διά­σκε­ψη Ειρή­νης των Βερ­σαλ­λιών, που θέτει και επι­σή­μως τέλος στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Η Σμύρ­νη, με την περι­φέ­ρεια του Αϊδι­νί­ου θα παρα­χω­ρη­θεί στην Ελλάδα.

1919 Ιδρύ­ε­ται στην Αγγλία η εται­ρεία κατα­σκευ­ής πολυ­τε­λών αυτο­κι­νή­των Bentley Motors.

1923 Καθιε­ρώ­νε­ται στην Ελλά­δα το νέο Γρη­γο­ρια­νό Ημε­ρο­λό­γιο, που θα ισχύ­σει από τις 16 Φεβρουα­ρί­ου. Έτσι, με το νέο ημε­ρο­λό­γιο, η 16η Φεβρουα­ρί­ου θα γίνει 1η Μαρ­τί­ου. Η Εκκλη­σία της Ελλά­δος το εφάρ­μο­σε στο εορ­το­λό­γιό της ένα χρό­νο αργότερα.

1924 Το ΣΕΚ (Κομ­μου­νι­στι­κό) Ελλά­δας κάνει διά­βη­μα στην κυβέρ­νη­ση για την ανα­γνώ­ρι­ση της ΕΣΣΔ και την απο­κα­τά­στα­ση διπλω­μα­τι­κών σχέσεων.

1936 Πέθα­νε ο Αγγλος βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ συγ­γρα­φέ­ας, Ρού­ντ­γιαρντ Κίπλινγκ

1943  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Πολιορ­κία του Λένιν­γκραντ: Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός σπά­ει για πρώ­τη φορά τον κλοιό των ναζι­στι­κών δυνά­με­ων. Με την Επι­χεί­ρη­ση Iskra κατα­φέρ­νει να ανοί­ξει ένα διά­δρο­μο και ξεκι­νά τον ανε­φο­δια­σμό της πόλης, ανα­κου­φί­ζο­ντας μερι­κώς τους πολιορ­κη­μέ­νους κατοίκους.

1943 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη εξέ­γερ­ση των Εβραί­ων στο Γκέ­το της Βαρσοβίας.

1948 Ιδρύ­ε­ται το Συμ­βού­λιο Οικο­νο­μι­κής Αλλη­λο­βο­ή­θειας των σοσια­λι­στι­κών κρα­τών (ΚΟΜΕΚΟΝ).

1953 Η Ελέ­νη Σκού­ρα γίνε­ται η πρώ­τη Ελλη­νί­δα βου­λευ­τής. Εκλέ­γε­ται στο Νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης, υπο­ψή­φια του Ελλη­νι­κού Συναγερμού.

1953 Διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος αγώ­να της Φόρ­μου­λα 1 στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, στο Μπου­έ­νος Άιρες. Η είσο­δος στο κοι­νό είναι ελεύ­θε­ρη. Στον 31ο γύρο η Ferrari του Νίνο Φαρί­να παρα­σύ­ρει και σκο­τώ­νει 13 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζει σοβα­ρά 40

1955 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Κέβιν Κόστνερ.

1961 Ο Μάο Τσε Τουνγκ, μιλώ­ντας στην ΚΕ του ΚΚ Κίνας χαρα­κτη­ρί­ζει το ΚΚΣΕ δεξιό οπορ­του­νι­στι­κό κόμμα.

1965 Παντρεύ­ο­νται ο Δημή­τρης Παπα­μι­χα­ήλ και η Αλί­κη Βου­γιου­κλά­κη στους Δελφούς.

1967 Ο Άλμπερτ ντε Σάλ­βο, γνω­στός ως ο “Στραγ­γα­λι­στής της Βοστό­νης”, που διέ­πρα­ξε σωρεία εγκλη­μά­των, κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια φυλάκιση

1971 Περισ­σό­τε­ροι από 18.000 Αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες φακε­λώ­θη­καν ηλε­κτρο­νι­κά από στρα­τιω­τι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες την περί­ο­δο από το καλο­καί­ρι του 1967 έως το φθι­νό­πω­ρο του 1969, απο­κα­λύ­πτουν οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης».

1972 Δύο ελλη­νι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες συγκρού­ο­νται στο Δοξα­ρά Λάρι­σας, με απο­τέ­λε­σμα 17 άνθρω­ποι να σκο­τω­θούν και 39 να τραυματιστούν.

1977 Γίνε­ται στο Σίδνεϊ το κατα­στρο­φι­κό­τε­ρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό ατύ­χη­μα στην ιστο­ρία της Αυστρα­λί­ας, όταν εκτρο­χιά­ζε­ται αμα­ξο­στοι­χία. 83 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και 210 τραυματίζονται

1979 Πέθα­νε ο μεγα­λο­βιο­μή­χα­νος, Πρό­δρο­μος Μπο­δο­σά­κης — Αθανασιάδης

1980 Οι σκύ­λοι εισά­γο­νται στα ελλη­νι­κά σώμα­τα ασφα­λεί­ας και επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση τους στα γήπεδα.

1984 Πέθα­νε την ημέ­ρα των γενε­θλί­ων του ο μεγά­λος λαϊ­κός συν­θέ­της, Βασί­λης Τσιτσάνης

Τα τρα­γού­δια του Β. Τσι­τσά­νη «θα μας δίνουν το μέτρο, το φως, την ευγέ­νεια και το ήθος της μεγά­λης ψυχής του λαού μας»

1985 Στις ΗΠΑ, δικα­στή­ριο επι­βάλ­λει στους κλη­ρο­νό­μους του Φερ­δι­νά­ντο Μάρ­κος να πλη­ρώ­σουν απο­ζη­μί­ω­ση ύψους 180 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών προς τους 10.000 δια­φω­νού­ντες, θύμα­τα βασα­νι­στη­ρί­ων και άλλων ακρο­τή­των κατά την επο­χή της δια­κυ­βέρ­νη­σης του πρώ­ην δικτά­το­ρα των Φιλιππίνων.

1989 Η “17 Νοέμ­βρη” τραυ­μα­τί­ζει στα πόδια τον αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Πανα­γιώ­τη Tαρασουλέα.

1996 Ο Κώστας Σημί­της εκλέ­γε­ται από την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΠΑΣΟΚ διά­δο­χος του Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου στην πρω­θυ­πουρ­γία και την προ­ε­δρία του κινή­μα­τος. Λαμ­βά­νει 86 ψήφους, ένα­ντι 75 του Άκη Τσοχατζόπουλου.

1996  Ο Μάικλ Τζάκ­σον και η Λίζα Μαρί Πρί­σλεϊ παίρ­νουν δια­ζύ­γιο έπει­τα από 18 μήνες γάμου.

2001 Στη Γαλ­λία, η Βου­λή υιο­θε­τεί ομό­φω­να νόμο για την ανα­γνώ­ρι­ση της αρμε­νι­κής γενο­κτο­νί­ας του 1915. Στην Τουρ­κία, η κυβέρ­νη­ση με ανα­κοί­νω­σή της υπο­στη­ρί­ζει ότι ο νόμος θα επι­φέ­ρει σοβα­ρή και διαρ­κή ζημία στις διμε­ρείς σχέ­σεις και ανα­κα­λεί τον πρε­σβευ­τή της στο Παρί­σι για δια­βου­λεύ­σεις, ενώ ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου απευ­θύ­νει έκκλη­ση για μποϊ­κο­τάζ των γαλ­λι­κών προϊόντων.

2001 Δολο­φο­νή­θη­κε ο Πρό­ε­δρος της Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας του Κον­γκό, Λοράν Ντε­ζι­ρέ Καμπιλά

2004 25 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και 131 τραυ­μα­τί­ζο­νται, οι περισ­σό­τε­ροι άμα­χοι πολί­τες, μετά από επί­θε­ση αυτο­κτο­νί­ας με 500 κιλά εκρη­κτι­κά κατά του αμε­ρι­κα­νι­κού αρχη­γεί­ου στη Βαγδάτη.

2009 Πέθα­νε η κορυ­φαία ερμη­νεύ­τρια του Αττίκ, τρα­γου­δί­στρια, στι­χουρ­γός, συν­θέ­της, συγ­γρα­φέ­ας και μετα­φρά­στρια, Δανάη Στρατηγοπούλου.

Δανάη Στρα­τη­γο­πού­λου: «Αηδό­νι» του τρα­γου­διού και του αγώνα

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο