Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 23 Ιουνίου;

Σαν σήμε­ρα 23 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

47 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Πτο­λε­μαί­ος ΙΕ’ Φιλο­πά­τωρ Φιλο­μή­τωρ Καί­σαρ, Και­σα­ρί­ων, ο τελευ­ταί­ος της δυνα­στεί­ας των Πτο­λε­μαί­ων στην Αίγυ­πτο, γιος του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα και της Κλεοπάτρας

kaisarion

1611 Κατά τη διάρ­κεια απο­στο­λής στη Βόρεια Αμε­ρι­κή, το πλή­ρω­μα του Βρε­τα­νού εξε­ρευ­νη­τή Χέν­ρι Χάν­τσον στα­σιά­ζει και βάζει τον ίδιο, το γιο του και άλλα 7 μέλη του πλη­ρώ­μα­τος σε μία μικρή βάρ­κα στον κόλ­πο που σήμε­ρα είναι γνω­στός ως Κόλ­πος Χάν­τσον (Hudson Bay). Από τότε δεν τους ξανα­εί­δε κανείς.

1763 Γεν­νή­θη­κε η Ζοζε­φί­να ντε Μπο­αρ­νέ, αυτο­κρά­τει­ρα της Γαλ­λί­ας, σύζυ­γος του Ναπο­λέ­ο­ντα Βοναπάρτη

1771 Ο Jose Candido Exposito γίνε­ται ο πρώ­τος ταυ­ρο­μά­χος στην ιστο­ρία, που σκο­τώ­νε­ται από ταύρο.

1775 Η πρώ­τη κωπη­λα­το­δρο­μία μετα­ξύ των πανε­πι­στη­μί­ων Οξφόρ­δης και Κέι­μπριτζ διε­ξά­γε­ται στον Τάμε­ση. Την παρα­κο­λου­θούν 200.000 άτο­μα και σημειώ­νο­νται επτά πνιγ­μοί μετα­ξύ των θεατών.

1789 Ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας Λου­δο­βί­κος 16ος εμφα­νί­ζε­ται μπρο­στά στους αντι­προ­σώ­πους των γενι­κών τάξε­ων και δια­τάσ­σει κάθε τάξη να συνε­δριά­σει χωρι­στά. Οι αντι­πρό­σω­ποι μένουν στις θέσεις τους. Ο εκπρό­σω­πος του βασι­λιά επεμ­βαί­νει: «Κύριοι, δεν ακού­σα­τε τη δια­τα­γή του βασι­λιά;». Ο εκπρό­σω­πος της τρί­της τάξης, κόμης ντε Μιρα­μπό, απα­ντά: «Φύγε­τε! Πηγαί­νε­τε να πεί­τε σ’ αυτόν που σας έστει­λε πως είμα­στε εδώ με την ψήφο του λαού και δε θα φύγου­με παρά μόνο με τη βία». Τρεις βδο­μά­δες αργό­τε­ρα, η πτώ­ση της Βαστί­λης θα επι­ση­μο­ποιού­σε την Γαλ­λι­κή αστι­κή Επανάσταση.

1848 Η εργα­τιά του Παρι­σιού εξε­γεί­ρε­ται ενά­ντια στην αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης (23–26/6/1848). Οι εργά­τες στή­νουν οδο­φράγ­μα­τα, στα οποία υψώ­νουν κόκ­κι­νες σημαί­ες με τα συν­θή­μα­τα: «Ψωμί ή μολύ­βι», «Δικαί­ω­μα εργα­σί­ας», «Ζήτω η κοι­νω­νι­κή δημο­κρα­τία», κ.α. Στις οδο­μα­χί­ες που ακο­λού­θη­σαν 40–45.000 εργά­τες συγκρού­στη­καν με σχε­δόν 250.000 στρα­τού και εθνο­φρου­ράς και παρά την ηρω­ι­κή τους στά­ση, η εξέ­γερ­ση κατα­πνί­γη­κε στο αίμα. Σχε­δόν 20–25.000 εργά­τες συνε­λή­φθη­σαν, ενώ 3.500 εξο­ρί­στη­καν σε απο­μα­κρυ­σμέ­νες αποι­κί­ες της Γαλ­λί­ας.  Στην ήττα των εργα­τών του Παρι­σιού συνέ­δρα­με το γεγο­νός ότι η εξέ­γερ­ση δεν γενι­κεύ­τη­κε και στην υπό­λοι­πη χώρα, οι ταλα­ντεύ­σεις των μικρο­α­στι­κών στρω­μά­των και η παθη­τι­κή στά­ση που επέ­δει­ξαν οι αγρότες.

parisi

1868 Ο Αμε­ρι­κα­νός τυπο­γρά­φος και εκδό­της, Κρί­στο­φερ Λάθαμ Σολς, λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τη γρα­φο­μη­χα­νή όπως τη γνω­ρί­ζου­με. Πέντε χρό­νια αργό­τε­ρα θα που­λή­σει την εφεύ­ρε­σή του λόγω οικο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των στην εται­ρεία Remington αντί 12.000 δολαρίων.

GRAFOMIXANI

1894 Ιδρύ­ε­ται στο Παρί­σι από τον βαρό­νο Πιερ Ντε Κου­μπερ­τέν η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή. Εκπρό­σω­πος της Ελλά­δας στο συνέ­δριο και πρώ­τος πρό­ε­δρος της ΔΟΕ είναι ο Δημή­τριος Βικέλας.

1910 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Ανούιγ

zan

1901 Πέθα­νε ο Ανδρέ­ας Λασκα­ρά­τος, ποι­η­τής και σατι­ρι­κός συγ­γρα­φέ­ας από την Κεφαλονιά

laskaratos

1902 Το όνο­μα «Mercedes» υιο­θε­τεί­ται για πρώ­τη φορά ως εμπο­ρι­κή επω­νυ­μία από τη γερ­μα­νι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Daimler.

1908 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας, Μ. Καρα­γά­τσης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Δημή­τρη Ροδό­που­λου, («Γιού­γκερ­μαν», «Συνταγ­μα­τάρ­χης Λιάπκιν»)

karagatsis

1910 Γεν­νή­θη­κε ο γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Ανούιγ

1911 Ο Γεώρ­γιος Ε’ στέ­φε­ται, σε λαμπρή τελε­τή στο Αββα­είο του Ουέ­στμιν­στερ, βασι­λιάς της Αγγλίας.

1912 Από κατάρ­ρευ­ση γέφυ­ρας στο Νια­γά­ρα, σκο­τώ­νο­νται 47 άνθρωποι.

1919 Η γερ­μα­νι­κή Κυβέρ­νη­ση στη Βαϊ­μά­ρη εκδη­λώ­νει την πρό­θε­σή της να υπο­γρά­ψει τη Συν­θή­κη Ειρήνης.

1922 Ο Αλέ­ξαν­δρος Παπα­να­στα­σί­ου κατα­δι­κά­ζε­ται σε τριε­τή φυλά­κι­ση για τα όσα υπο­στή­ρι­ξε στο «Δημο­κρα­τι­κό Μανι­φέ­στο». Συνή­γο­ρός του ήταν ο Γεώρ­γιος Παπανδρέου.

1928 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Σπύ­ρος Ζαγοραίος

zagoraios

1933 Τρια­κό­σιες εργά­τριες του 5ου εργο­στα­σί­ου υφα­ντουρ­γί­ας του Ρετσί­να στο Φάλη­ρο κατε­βαί­νουν σε απερ­γία με αιτή­μα­τα την αύξη­ση των μισθών, το στα­μά­τη­μα των προ­στί­μων και την εφαρ­μο­γή του 8ώρου. Τις επό­με­νες 5 μέρες η απερ­γία επε­κτά­θη­κε και στα υπό­λοι­πα υφα­ντουρ­γία, ενώ έλη­ξε μετά από 27 μέρες, με τις απερ­γούς να πετυ­χαί­νουν αυξή­σεις 10% στα μεροκάματα.

1942 Οι πρώ­τοι κρα­τού­με­νοι για τα κρε­μα­τό­ρια του Άου­σβιτς επι­λέ­γο­νται μετα­ξύ των Εβραί­ων των Παρισίων.

aousvits

1944 Γερ­μα­νοί και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες χτυ­πούν το σανα­τό­ριο του Ασβε­στο­χω­ρί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι φυμα­τι­κοί και το προ­σω­πι­κό του σανα­το­ρί­ου διεκ­δι­κού­σαν τη βελ­τί­ω­ση του συσ­σι­τί­ου και της ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης, καθώς και τη κατά­παυ­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας. Η επί­θε­ση είχε ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το ενός και των τραυ­μα­τι­σμό πολ­λών, ενώ 300 φυμα­τι­κοί πιά­στη­καν και κλεί­στη­καν στο στρα­τό­πε­δο «Παύ­λου Μελά», απ’ όπου απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν μετά από τη λαϊ­κή κατα­κραυ­γή και κινητοποίηση.

1956 Ο Γκα­μάλ Άμπ­ντελ Νάσερ εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Αιγύπτου.

1959 Μετά από εννέα χρό­νια, απο­φυ­λα­κί­ζε­ται από βρε­τα­νι­κή φυλα­κή ο Κλά­ους Φους, Γερ­μα­νός επι­στή­μο­νας που με κατα­σκο­πεία βοή­θη­σε την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση να κατα­σκευά­σει την πρώ­τη ατο­μι­κή βόμ­βα και την πρώ­τη βόμ­βα υδρο­γό­νου της.

1983 Η κυβέρ­νη­ση της Ο.Δ. Γερ­μα­νί­ας (Δυτι­κής) ανα­κοι­νώ­νει ότι θα δώσει χρη­μα­τι­κό «δώρο» ύψους 10.500 μάρ­κων σε όποιον ξένο εργά­τη απο­φα­σί­σει να γυρί­σει στην πατρί­δα του.

1984 Αντι­κεί­με­να, που ανή­καν στον Τζον Λένον πωλού­νται σε πλει­στη­ρια­σμό προς 430.000 δολάρια.

1989 Ο πρό­ε­δρος της Ν.Δ. Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης δεν κατα­φέρ­νει να σχη­μα­τί­σει κυβέρ­νη­ση συνασπισμού.

1990 H Μολ­δα­βία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την ΕΣΣΔ.

1996 Πέθα­νε ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου, ιδρυ­τής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός

2005 Πέθα­νε ο Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ποι­η­τές της πρώ­της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς. Μαθη­τής, ακό­μα, του Γυμνα­σί­ου, το 1942, εμφα­νί­στη­κε στο περιο­δι­κό «Πει­ραϊ­κά Γράμ­μα­τα», που εξέ­δι­δαν ΕΑΜί­τες και άλλοι προ­ο­δευ­τι­κοί λογο­τέ­χνες του Πει­ραιά, και το 1944 στο ΕΠΟ­Νί­τι­κο φοι­τη­τι­κό περιο­δι­κό «Ξεκί­νη­μα», του οποί­ου ήταν αρχι­συ­ντά­κτης. Μετά τη δημιουρ­γία της ΕΠΟΝ, εντά­χθη­κε στην Οργά­νω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο ΚΚΕ, ενώ με τη διά­σπα­ση του ΚΚΕ, το 1968, εντά­χθη­κε στο «ΚΚΕ Εσω­τε­ρι­κού». Σπού­δα­σε Ιατρι­κή στο ΑΠΘ και το 1955 μετεκ­παι­δεύ­τη­κε στη Βιέν­νη. Για τη δρά­ση του συνε­λή­φθη το 1948, βασα­νί­στη­κε, κατα­δι­κά­στη­κε για παρά­νο­μη δρά­ση από έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο σε θάνα­το και φυλα­κί­στη­κε στο Επτα­πύρ­γιο, έως το 1951. Μετά την απο­φυ­λά­κι­σή του εργά­στη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη σαν ακτι­νο­λό­γος, ενώ το 1978 μετε­γκα­τα­στά­θη­κε στην Αθήνα.

anagnostakis

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο