Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 19 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

379 Μέγας Θεο­δό­σιος ανα­γο­ρεύ­ε­ται συναυ­το­κρά­το­ρας του Ρωμαϊ­κού Κρά­τους, μαζί με τους Ουα­λε­ντι­νια­νό Β’ και Γρατιανό.

399 Γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου. Είχε μεγά­λη φήμη στο Βυζα­ντι­νό χρι­στια­νι­κό κόσμο και το λεξι­κό Σουί­δα συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ένα αρκε­τά εκτε­νές λήμ­μα για τη δρά­ση της.

poulxeria

1419 Κατά τον Εκα­το­ντα­ε­τή Πόλε­μο, η Ρου­έν συν­θη­κο­λο­γεί με το βασι­λιά της Αγγλί­ας Ερρί­κο Ε’ και η Νορ­μαν­δία ξανα­περ­νά στην κατο­χή των Βρετανών.

1629 Πέθα­νε ο σάχης της Περ­σί­ας, Αμπάς Α’ ο Μέγας

1736 Γεν­νή­θη­κε ο Σκο­τσέ­ζος μηχα­νουρ­γός, μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της, “πατέ­ρας της ατμο­μη­χα­νής”, Τζέιμς Βατ, το όνο­μα του οποί­ου δόθη­κε στη μονά­δα μέτρη­σης της ηλε­κτρι­κής ισχύος

1764 Γίνε­ται η πρώ­τη ανα­φο­ρά για χρή­ση επι­στο­λής — βόμ­βας. Ο δανός ιστο­ρι­κός Μπό­λε Λούξ­ντορφ γρά­φει στο ημε­ρο­λό­γιό του ότι ο συνταγ­μα­τάρ­χης Πόουλ­σεν δέχθη­κε ένα πακέ­το στο σπί­τι του και όταν το άνοι­ξε αυτό εξερ­ρά­γη και τον τραυμάτισε.

1806 Οι Βρε­τα­νοί κατα­λαμ­βά­νουν το Ακρω­τή­ριο της Καλής Ελπί­δας στην Αφρική.

1809 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Έντ­γκαρ Άλαν Πόε

alan poe

Το 1949 την ίδια μέρα, λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα, ένας μυστη­ριώ­δης άνδρας με μαύ­ρο μαν­δύα, κρυμ­μέ­νος κάτω από ένα καπέ­λο με φαρ­δύ μπορ, επι­σκέ­πτε­ται τον τάφο του Έντ­γκαρ Άλαν Πόε στο κοι­μη­τή­ριο της Βαλ­τι­μό­ρης. Ανοί­γει ένα μπου­κά­λι κονιάκ, κάνει μία πρό­πο­ση, πίνει το μισό και το υπό­λοι­πο μαζί με τρία τρια­ντά­φυλ­λα τα ενα­πο­θέ­τει στο μνή­μα. Ο αινιγ­μα­τι­κός επι­σκέ­πτης θα κάνει την εμφά­νι­σή του κάθε χρό­νο στα γενέ­θλια του Πόε, κάπου ανά­με­σα στα μεσά­νυ­χτα και στο ξημέ­ρω­μα, επί 60 χρό­νια αδια­λεί­πτως, μέχρι το 2009 που χάνο­νται τα ίχνη του.

1825 Ο Αμε­ρι­κα­νός Έζρα Ντά­γκετ λαμ­βά­νει το πρώ­το δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τη δια­τή­ρη­ση τρο­φί­μων σε κονσέρβα.

1827 Mάχη του Διστό­μου: 600 μαχη­τές από το Σού­λι και τη Λιβα­δειά υπό τους Νότη Μπό­τσα­ρη και Δρά­κο νικούν στο Δίστο­μο 2.500 Tούρ­κους του Kιουταχή.

1828 Πέθα­νε ο ο στρα­τιω­τι­κός, λόγιος και αρχη­γός της Φιλι­κής Εται­ρεί­ας, Αλέ­ξαν­δρος Υψηλάντης

1839 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Πολ Σεζάν

1840 Ο Αμε­ρι­κα­νός εξε­ρευ­νη­τής Τσαρλς Γουίκς φτά­νει στην Ανταρκτική.

1865 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και πολι­τι­κός, Πιερ Ζοζέφ Πρου­ντόν, που από πολ­λούς θεω­ρεί­ται ο πατέ­ρας του αναρχισμού

1892 Διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος αγώ­νας μπά­σκετ στο YMCA Training School στο Σπρίνγ­κφιλντ της Μασαχουσέτης.

1903 Ανα­κοι­νώ­νε­ται η διορ­γά­νω­ση του πρώ­του ποδη­λα­τι­κού γύρου της Γαλ­λί­ας, με την ονο­μα­σία «Τουρ ντε Φρανς».

1906 Πέθα­νε ο Μπαρ­το­λο­μέ Μίτρε, αργε­ντί­νος πολι­τι­κός, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής (Μητρό­που­λος το ελλη­νι­κό του όνο­μα), πρό­ε­δρος της Αργε­ντι­νής από το 1862 έως το 1868. (Γεν. 26/6/1821)

1913 Γεν­νή­θη­κε ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος και δημο­σιο­γρά­φος, Αση­μά­κης Γιαλαμάς

asimakis gialamas

1915 Θορυ­βώ­δη συλ­λα­λη­τή­ρια διορ­γα­νώ­νο­νται στην Πάτρα και στο Βόλο για την αύξη­ση της τιμής του ψωμιού στα 80 λεπτά.

1915 Ο Γάλ­λος χημι­κός, Ζορζ Κλοντ, πατε­ντά­ρει τους σωλή­νες νέον για δια­φη­μι­στι­κή χρήση.

1919 Γεν­νή­θη­κε  ο δια­νο­ού­με­νος, δημο­σιο­γρά­φος, κρι­τι­κός, μετα­φρα­στής, λογο­τέ­χνης και σκη­νο­θέ­της, Μάριος Πλωρίτης

marios ploritis

1920 Η αμε­ρι­κα­νι­κή Γερου­σία ψηφί­ζει κατά της συμ­με­το­χής των ΗΠΑ στην Κοι­νω­νία των Εθνών.

1921 Γεν­νή­θη­κε η διά­ση­μη Αμε­ρι­κα­νί­δα και ευπώ­λη­τη συγ­γρα­φέ­ας αστυ­νο­μι­κών ιστο­ριών, Πατρί­τσια Χάισμιθ

1928 Η Ελλά­δα υπο­χρε­ώ­νε­ται, ύστε­ρα από συμ­φω­νία, να ανα­γνω­ρί­σει ότι όφει­λε στις ΗΠΑ 18.127.000 δολά­ρια από τις πιστώ­σεις που είχαν παρα­χω­ρη­θεί από αυτές και τους τόκους τους

istriki sumfonia

1937 Ο Χάουαρντ Χιουζ δημιουρ­γεί νέο αερο­πο­ρι­κό ρεκόρ ταχύ­τη­τας. Πετά από το Λος Άντζε­λες στη Νέα Υόρ­κη σε 7 ώρες, 28 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα.

1938 Πέθα­νε η Ευαγ­γε­λία Παρα­σκευο­πού­λου, ελλη­νί­δα ηθο­ποιός, που μεσου­ρά­νη­σε στα τέλη του 19ου αιώ­να. (Γεν. 1865)

1941 Το υπο­βρύ­χιο “Πρω­τεύς” με κυβερ­νή­τη τον πλω­τάρ­χη Μιχα­ήλ Χατζη­κων­στα­ντί­νου βυθί­ζει στην Αδρια­τι­κή το ιτα­λι­κό οπλι­τα­γω­γό “Σαρ­δη­νία”.

1941 Συνά­ντη­ση κορυ­φής των δυνά­με­ων του Άξο­να στην Αυστρία. Ο Χίτλερ συμ­φω­νεί να παρά­σχει βοή­θεια στους Ιτα­λούς, στο πόλε­μο στη Βόρεια Αφρι­κή και ανα­κοι­νώ­νει στο Μου­σο­λί­νι την πρό­θε­σή του να άρει το βαλ­κα­νι­κό αδιέ­ξο­δο. Οι προ­θέ­σεις του Γερ­μα­νού δικτά­το­ρα ωθούν το Μου­σο­λί­νι στην ανά­λη­ψη επι­θε­τι­κής δρά­σης ενα­ντί­ον των Ελλήνων.

1942 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Γιώρ­γος Χατζηνάσιος

1943 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της ροκ, Τζά­νις Τζόπλιν

1943 Ο στρα­τη­γός Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ προ­ά­γε­ται σε στρατάρχη.

1945 Ο σοβιε­τι­κός στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τους Εβραί­ους στο γκέ­το του Λοντζ στην Πολω­νία (του δεύ­τε­ρου μεγα­λύ­τε­ρου εβραϊ­κού γκέ­το μετά της Βαρ­σο­βί­ας). Από τους 204.000 Εβραί­ους του γκέ­το το 1940 επι­ζούν 877.

1946 Οι Αμε­ρι­κα­νοί συστή­νουν το Διε­θνές Στρα­το­δι­κείο της Άπω Ανα­το­λής για να δικά­σει τους Ιάπω­νες εγκλη­μα­τί­ες πολέμου.

1946 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια της κάντρι, Ντό­λι Πάρτον

1947 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Έλε­να Ναθαναήλ

1947 Το ναυά­γιο της «Χει­μάρ­ρας».  Το επι­βα­τη­γό πλοίο “Χει­μάρ­ρα “,  που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Θεσ­σα­λο­νί­κης — Πει­ραιά, βυθί­στη­κε μετά την πρό­σκρου­σή του σε νάρ­κη στον Ευβοϊ­κό, παίρ­νο­ντας μαζί του στα παγω­μέ­να νερά 383 ψυχές.
Η τρα­γω­δία συνέ­βη στις 4.10 το πρωί της Κυρια­κής, 1,5 μίλι από τη νησί­δα Καβαλ­λια­νή στον Κάτω Κάβο της Εύβοιας. Οι έρευ­νες για την ανα­ζή­τη­ση των ναυα­γών άρχι­σαν μετά 10 ώρες!
Μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες ναυ­τι­κές τρα­γω­δί­ες αυτού του αιώ­να. Ανά­με­σα στους επι­βά­τες που πνί­γη­καν βρί­σκο­νταν και 36 πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι που ταξί­δευαν δεμέ­νοι με χει­ρο­πέ­δες. Μετα­φέ­ρο­ντα στου τόπους εξορίας.
Τη στιγ­μή της βύθι­σης, πολ­λοί από αυτούς πνί­γη­καν, αφού οι δεσμο­φύ­λα­κες δεν τους έλυ­σαν. Μετα­ξύ τους ήταν και ο Ν. Ζαγουρ­τζής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Μόνο δέκα από αυτούς μπό­ρε­σαν να σωθούν.Ναυάγιο «Χειμάρρα» Ατέχνως

1949 Ξεκι­νά η μεγά­λη μάχη του Καρ­πε­νη­σί­ου, που έλη­ξε στις 21/1 με νίκη Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας. Η κατά­λη­ψη του Καρ­πε­νη­σί­ου προ­κά­λε­σε ανα­βρα­σμό στην διοί­κη­ση του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού και σοβα­ρές ανη­συ­χί­ες στην αστι­κή κυβέρ­νη­ση της Αθή­νας, μιας και το Καρ­πε­νή­σι ήταν η δεύ­τε­ρη πρω­τεύ­ου­σα νομού που κατα­λάμ­βα­νε ο ΔΣΕ (μετά τη Νάουσα).

1949 Ο βασι­λιάς Παύ­λος ανα­θέ­τει στο Θεμι­στο­κλή Σοφού­λη το σχη­μα­τι­σμό νέας κυβέρνησης.

1952 Διορ­γα­νώ­νε­ται παν­σπου­δα­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να υπέρ της Ένω­σης της Κύπρου με τη Μητέ­ρα Ελλάδα.

1952 Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της κυβέρ­νη­σης Πλα­στή­ρα, Κ. Ρέντης, αναγ­γέλ­λει ότι ο Ν. Μπε­λο­γιάν­νης και άλλα 28 στε­λέ­χη του ΚΚΕ παρα­πέ­μπο­νται σε δίκη με την κατη­γο­ρία της κατασκοπίας.

1955 Το επι­τρα­πέ­ζιο παι­χνί­δι “Σκραμπλ” κάνει την πρώ­τη του εμφά­νι­ση στα κατα­στή­μα­τα της Αυστρα­λί­ας και της Αγγλί­ας. Εμπνευ­στής του, ο αρχι­τέ­κτο­νας Άλφρεντ Μπατς.

1965 Τη διά­λυ­ση της Νεο­λαί­ας Λαμπρά­κη δια της δικα­στι­κής οδού “εφό­σον απο­δει­χθεί η εξάρ­τη­σίς της από το ΚΚΕ” εξαγ­γέλ­λει ο πρω­θυ­πουρ­γός Γεώρ­γιος Παπανδρέου.

1965 Απερ­για­κό κύμα πλήτ­τει την Ελλά­δα, καθώς για­τροί κάθε βαθ­μί­δας, ναυ­τι­κοί και σιδη­ρο­δρο­μι­κοί απερ­γούν, διεκ­δι­κώ­ντας την αύξη­ση των απο­δο­χών τους.

1966 Η Ίντι­ρα Γκά­ντι εκλέ­γε­ται για πρώ­τη φορά πρω­θυ­πουρ­γός της Ινδίας.

1967 Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι 8.000 Έλλη­νες εργά­τες της Δ. Γερ­μα­νί­ας έχουν ήδη απο­λυ­θεί λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης που πλήτ­τει τη χώρα, ενώ η Βόν­νη παρα­δέ­χε­ται πως κιν­δυ­νεύ­ουν με από­λυ­ση άλλοι 70.000 από τους 194.000 που εργά­ζο­νται στα δυτι­κο­γερ­μα­νι­κά εργοστάσια.

1971 Προς 20 δολά­ρια ο ένας πωλού­νται οι άνερ­γοι εργά­τες γης, κυριο­λε­κτι­κά ως δού­λοι, στη Βρα­ζι­λία. Οι εργά­τες δια­λέ­γο­νται από τις βόρειες επαρ­χί­ες, που υπο­φέ­ρουν από ξηρα­σία, και πωλού­νται σε πλειστηριασμούς.

1972 Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι το νέο αερο­δρό­μιο των Αθη­νών στα Σπά­τα, το οποίο βρί­σκε­ται στο στά­διο της προ­με­λέ­της, θα αρχί­σει να λει­τουρ­γεί στο τέλος του 1979 και ότι το αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού θα γίνει πάρκο…

1978 Ο τελευ­ταί­ος Σκα­ρα­βαί­ος βγαί­νει από τη γραμ­μή παρα­γω­γής της Volkswagen στη Γερμανία.

1983 Ο Ναζί εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου και στέ­λε­χος της Γκε­στά­πο Κλά­ους Μπάρ­μπι συλ­λαμ­βά­νε­ται στη Βολι­βία. Ο Μπάρ­μπι, όπως και πολ­λοί άλλοι Ναζί, πέρα­σε μετά τον πόλε­μο στην υπη­ρε­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού (1947), αξιο­ποιού­με­νος αρχι­κά σε αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ευρώ­πη. Κατό­πιν εντά­χθη­κε στη Γερ­μα­νι­κή υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών –BND- (1965) και εν συνε­χεία πέρα­σε στην υπη­ρε­σία της Βολι­βια­νής κυβέρ­νη­σης (πάντο­τε στο μέτω­πο του «αντι­κομ­μου­νι­στι­κού αγώ­να»). Ο Μπάρ­μπι εκδό­θη­κε στη Γαλ­λία το 1983 όπου κατη­γο­ρού­νταν για τα εγκλή­μα­τα που είχε δια­πρά­ξει ως διοι­κη­τής της Γκε­στά­πο στη Λυών. Κατα­δι­κά­στη­κε το 1987 σε ισό­βια και πέθα­νε στη φυλα­κή 4 χρό­νια μετά.

klaus barbi

1994 Συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Ιτα­λία με την κατη­γο­ρία της απά­της κατά του κρά­τους ο Λορέν­τσο Παν­τσα­βόλ­τα, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Καλ­τσε­στρού­τσι, που εξα­γό­ρα­σε την εται­ρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής.

1997 Ο Γιά­σερ Αρα­φάτ επι­στρέ­φει στη Χεβρό­να ύστε­ρα από 30 χρό­νια και πανη­γυ­ρί­ζει την απο­χώ­ρη­ση και του τελευ­ταί­ου Ισραη­λι­νού από την πόλη αυτή της Δυτι­κής Όχθης.

1998 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός Καρλ Πέρκινς.

2000 Πέθα­νε η Χέντι Λαμάρ, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Χέντ­βικ Κίσλερ, αυστρια­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου. (Γεν. 9/11/1913)

2007 Δολο­φο­νεί­ται ο Αρμε­νι­κής κατα­γω­γής Τούρ­κος δημο­σιο­γρά­φος Χραντ Ντινκ έξω από τα γρα­φεία της εφη­με­ρί­δας του στην Κωνσταντινούπολη.

2010 Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι τα θύμα­τα της νέας γρί­πης στη Ελλά­δα έφτα­σαν τα 100.

2010 Η βρε­τα­νι­κή σοκο­λα­το­βιο­μη­χα­νία Cadbury ανα­κοι­νώ­νει ότι συμ­φώ­νη­σε την εξα­γο­ρά της από την αμε­ρι­κα­νι­κή Kraft Foods για 11,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια λίρες.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο