Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 20 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με.

250 Ο Αυτο­κρά­το­ρας της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας Δέκιος εξα­πο­λύ­ει έναν ευρύ­τα­το διωγ­μό κατά των Χρι­στια­νών στη Ρώμη. Ο Πάπας Φαβια­νός θα μαρτυρήσει.

842 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Θεόφιλος

1265 Συνε­δριά­ζει στο Παλά­τι του Γου­έ­στμιν­στερ το πρώ­το αγγλι­κό κοινοβούλιο.

1633 Ο Γαλι­λαί­ος (Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι) αφή­νει το σπί­τι του στη Φλω­ρε­ντία και μετα­βαί­νει στη Ρώμη για να αντι­με­τω­πί­σει τις κατη­γο­ρί­ες της Ιεράς Εξέτασης.

1649 Ο Κάρο­λος Α’ της Αγγλί­ας προ­σά­γε­ται σε δίκη για προδοσία.

1775 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός και φυσι­κός, Αντρέ Μαρί Αμπέρ, που δια­τύ­πω­σε τους θεμε­λιώ­δεις νόμους του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού και της έντα­σης του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και προς τιμήν του, η μονά­δα μέτρη­σης του ρεύ­μα­τος πήρε το όνο­μά του

1783 Αγγλία, Ισπα­νία και Γαλ­λία συνά­πτουν συν­θή­κη ειρή­νης, τερ­μα­τί­ζο­ντας τις μετα­ξύ τους εχθρο­πρα­ξί­ες στον Αμε­ρι­κα­νι­κό Πόλε­μο της Ανεξαρτησίας.

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας ορκί­ζε­ται κυβερ­νή­της στον καθε­δρι­κό ναό της Αίγι­νας. Στην πρώ­τη του ομι­λία προς τους έλλη­νες χρη­σι­μο­ποιεί τη φρά­ση: “Εάν ο θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών”. Την ίδια μέρα ιδρύ­ε­ται το “Πανελ­λή­νιον”, ένα 27μελές γνω­μο­δο­τι­κό σώμα.

1829 Τούρ­κοι υπό τον Αλμπά­νη Μπέη πολιορ­κούν στη διάρ­κεια της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας την εκκλη­σία της Λαμπι­νής Ρεθύ­μνου και σφά­ζουν όλους τους Χρι­στια­νούς, εκτός από τα παι­διά που τα πήραν για δούλους.

1883 Ο Όθω­νας κατα­φθά­νει στο Ναύ­πλιο με τη βρε­τα­νι­κή φρε­γά­τα «Μαδα­γα­σκά­ρη».

1841 Το Χονγκ Κονγκ περιέρ­χε­ται στη στρα­τιω­τι­κή κατο­χή της Βρε­τα­νί­ας, έπει­τα από τον Πόλε­μο του Οπί­ου, τον οποίο κέρ­δι­σε η Βρε­τα­νία εις βάρος της Κίνας.

1858 Η Ιόνιος Βου­λή με ψήφι­σμά της που ειση­γεί­ται ο Κων­στα­ντί­νος Λομ­βάρ­δος ζητά την ένω­ση των Επτα­νή­σων με την Ελλάδα.

1885 Ο Αμε­ρι­κα­νός Λα Μάρ­κους Τόμ­σον λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το τρε­νά­κι του Λού­να Παρκ (“roller coaster”).

1887 Η Γερου­σία των Η.Π.Α. επι­τρέ­πει την εκμί­σθω­ση του Pearl Harbour στη Χαβάη για τη χρή­ση του ως ναυ­τι­κή βάση.

1898 Φοι­τη­τές που σπου­δά­ζουν στην Αγγλία ιδρύ­ουν το καμά­ρι των Βάσκων, την ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Αθλέ­τικ Μπιλμπάο.

1920 Γεν­νιέ­ται ο Φεντε­ρί­κο Φελί­νι. Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου και σενα­ριο­γρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της «έβδο­μης τέχνης» (“Ντόλ­τσε Βίτα”, “Οκτώ­μι­σι”). Πέθα­νε στις 31 Οκτω­βρί­ου 1993.

felini

1921 Μεσού­σης της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας, η Τουρ­κία ανα­κη­ρύσ­σε­ται σε Δημο­κρα­τία και υιο­θε­τεί το πρώ­το της Σύνταγ­μα, με κύριο πρό­ταγ­μα την εθνι­κή κυριαρχία.

1930 Η Διά­σκε­ψη της Χάγης για τις πολε­μι­κές επα­νορ­θώ­σεις εγκρί­νει το σχέ­διο Γιάνγκ, το οποίο θα παί­ξει κατα­λυ­τι­κό ρόλο στην οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή ανά­καμ­ψη της Γερμανίας.

1932 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος ανα­χω­ρεί για δια­δο­χι­κές επι­σκέ­ψεις στη Ρώμη, το Παρί­σι και το Λον­δί­νο, ζητώ­ντας πεντα­ε­τή ανα­στο­λή πλη­ρω­μής των τοκο­χρε­ο­λυ­σί­ων των εξω­τε­ρι­κών δανεί­ων της χώρας και παράλ­λη­λα τη χορή­γη­ση ενός δανεί­ου ύψους 50 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

1934 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται στην Κού­βα η φασι­στι­κή δικτα­το­ρία του Μπατίστα.

1936 Πεθαί­νει ο Γεώρ­γιος Ε’, βασι­λιάς του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου. Νέος βασι­λιάς γίνε­ται ο Εδουάρ­δος Η’.

1937 Ο Φρα­γκλί­νος Ρούζ­βελτ ορκί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη θητεία πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1937 Με τον Ανα­γκα­στι­κό Νόμο 447 της δικτα­το­ρι­κής κυβέρ­νη­σης Μετα­ξά, επι­βάλ­λε­ται ο υπο­χρε­ω­τι­κός σημαιο­στο­λι­σμός δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών, κατα­στη­μά­των και οικιών κατά τις εθνι­κές εορτές.

1939 Ο Χίτλερ δηλώ­νει ενώ­πιον του γερ­μα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου ότι προ­τί­θε­ται να εξα­φα­νί­σει όλους τους Εβραί­ους της Ευρώπης.

1941 Ο Φρα­γκλί­νος Ρούζ­βελτ ορκί­ζε­ται για τρί­τη φορά Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1942 Στη Διά­σκε­ψη της Βάν­ζεε οι Ναζί αξιω­μα­τού­χοι απο­φα­σί­ζουν την εφαρ­μο­γή της “Τελι­κής Λύσης”, δηλα­δή τη συστη­μα­τι­κή εξο­λό­θρευ­ση των Εβραί­ων της Ευρώπης.

vanzee

1944 Η βρε­τα­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία, γνω­στή ως RAF, ρίχνει 2.300 τόνους βομ­βών στο Βερολίνο.

1945 Ο Φρα­γκλί­νος Ρούζ­βελτ ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ για τέταρ­τη φορά.

1945 Η Ουγ­γα­ρία εγκα­τα­λεί­πει τον Άξο­να και συνά­πτει ανα­κω­χή με τους Συμμάχους.

1946 Η ακρο­δε­ξιά συμ­μο­ρία Μαγ­γα­νά κατα­λαμ­βά­νει την Καλα­μά­τα. Συλ­λαμ­βά­νει 80 ομή­ρους και εκτε­λεί 14 στε­λέ­χη του ΕΑΜ.

1946 Δεκά­δες χιλιά­δες λαού, αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα των δημο­κρα­τι­κών συλ­λό­γων κατα­κλύ­ζουν το γήπε­δο του Πανα­θη­ναϊ­κού και τους γύρω δρό­μους ζητώ­ντας «συμ­με­το­χή του ΕΑΜ στη κυβέρ­νη­ση — Παν­δη­μο­κρα­τι­κό Μέτω­πο». Ανά­λο­γες μαζι­κές εκδη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη την χώρα.

ema sullalitiria

1946 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Ντέι­βιντ Λιντς και το 1956 η τρα­γου­δί­στρια, Κρί­στη (Χρυ­σαυ­γή) Στασινοπούλου.

1948 Απο­τυγ­χά­νει από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του Μαχά­τμα Γκά­ντι. Θα δολο­φο­νη­θεί δέκα ημέ­ρες αργό­τε­ρα σε δεύ­τε­ρη από­πει­ρα ενα­ντί­ον του.

1949 Ο 89ετής Θεμι­στο­κλής Σοφού­λης σχη­μα­τί­ζει την τέταρ­τη κατά σει­ρά μετα­πο­λε­μι­κή κυβέρ­νη­σή του. Ο Αλέ­ξαν­δρος Παπά­γος γίνε­ται αρχι­στρά­τη­γος με ευρεί­ες εξου­σί­ες, για να φέρει σε πέρας τον αγώ­να κατά των ανταρ­τών του “Δημο­κρα­τι­κού Στρατού”.

1949 Ο Χάρι Τρού­μαν ορκί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη θητεία Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1953 Για πρώ­τη φορά έπει­τα από 20 χρό­νια εγκα­θί­στα­ται στην προ­ε­δρία των ΗΠΑ ένας ρεπου­μπλι­κά­νος, ο Ντουάιτ Αϊζεν­χά­ου­ερ, ο οποί­ος ορκί­ζε­ται ως ο 33ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1960 Τελε­σί­γρα­φο προς την κυβέρ­νη­ση Ντε Γκολ απευ­θύ­νουν οι πολι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές αρχές της Αλγε­ρί­ας. Η ανα­μέ­τρη­ση ανά­με­σα στην κυβέρ­νη­ση της Γαλ­λί­ας και τους Γάλ­λους αποί­κους εισέρ­χε­ται στην τελευ­ταία της φάση.

1961 Ο Τζον Κένε­ντι ορκί­ζε­ται 35ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1964 Στρα­τιω­τι­κά κινή­μα­τα με δεκά­δες νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες εκδη­λώ­νο­νται στην Ταν­γκα­νί­κα, την Κένυα και την Ουγκά­ντα. Οι κυβερ­νή­σεις αυτών των χωρών ζητούν τη στρα­τιω­τι­κή συν­δρο­μή της Βρε­τα­νί­ας, ισχυ­ρές δυνά­μεις της οποί­ας επεμ­βαί­νουν και τα καταστέλλουν

1965 Ο Λίντον Τζόν­σον ορκί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη θητεία Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1965 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός dj, που καθιέ­ρω­σε τον όρο Rock Ν’ Roll, Άλαν Φριντ

1969 Ο Ρίτσαρντ Νίξον ορκί­ζε­ται 37ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1976 Ιδρύ­ε­ται ο Πανελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Αμει­βο­μέ­νων Ποδο­σφαι­ρι­στών, με πρώ­το πρό­ε­δρο το Μίμη Δομάζο.

1977 Ο Τζί­μι Κάρ­τερ ορκί­ζε­ται 39ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1981 Ο Ρόναλντ Ρίγκαν ορκί­ζε­ται 40ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, σε ηλι­κία 69 ετών και 349 ημερών.

1981 Το Ιράν απε­λευ­θε­ρώ­νει 52 αμε­ρι­κα­νούς ομή­ρους μετά από 444 ημέ­ρες ομηρίας.

1982 Γεν­νιέ­ται το πρώ­το παι­δί με εξω­σω­μα­τι­κή στην Ελλάδα.

1983 Πέθα­νε ο Βρα­ζι­λιά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής, Φραν­σί­σκο Μανου­έλ Ντο Σάντος, γνω­στό­τε­ρος ως Γκαρίντσα

granitsa1

1984 Πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και πέντε φορές Ολυ­μπιο­νί­κης στην κολύμ­βη­ση, Τζό­νι Βαϊ­σμί­λερ (“Ταρ­ζάν”)

1986 Η γενέ­θλια ημέ­ρα του Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ γιορ­τά­ζε­ται για πρώ­τη φορά ως αργία στις ΗΠΑ. Στη συναυ­λία που δίνε­ται στην Ουά­σινγ­κτον συμ­με­τέ­χουν ο Στί­βι Γουό­ντερ και ο Μπομπ Ντίλαν.

1986 Με λαμπρή τελε­τή στην πόλη Λιλ της Γαλ­λί­ας, ανα­κοι­νώ­νε­ται επι­σή­μως από την Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ και τον Φραν­σουά Μιτε­ράν η από­φα­ση των δύο κρα­τών για την κατα­σκευή τρι­πλής σιδη­ρο­δρο­μι­κής σήραγ­γας υπό τη Μάγχη.

1988 Οι Beatles εισέρ­χο­νται στο “Πάν­θε­ον του Ροκ εντ Ρολ” (Rock and Roll Hall of Fame), παρου­σία του Τζορτζ Χάρι­σον, του Ρίν­γκο Σταρ και της Γιό­κο Όνο. Από­ντες, ο δολο­φο­νη­μέ­νος Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτ­νεϊ, που απου­σιά­ζει λόγω των δια­φο­ρών του με τα λοι­πά “σκα­θά­ρια”.

1988 Πέθα­νε η χορο­γρά­φος, Δώρα Στράτου

1989 Ο Τζορτζ Μπους (ο πρε­σβύ­τε­ρος) ορκί­ζε­ται στην Ουά­σινγ­κτον 41ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

bus

1990 Μετά την ομο­λο­γία του σπρί­ντερ Μπεν Τζόν­σον ότι έπαιρ­νε απα­γο­ρευ­μέ­νες ουσί­ες από το 1981 η IAAF, σε συνε­δρί­α­σή της στο Τόκιο, σβή­νει το όνο­μα του Κανα­δού από τα βιβλία της και απο­φα­σί­ζει να του ακυ­ρώ­σει όλα τα παγκό­σμια ρεκόρ. Επί­σης τον υπο­χρε­ώ­νει να επι­στρέ­ψει το χρυ­σό μετάλ­λιο που πήρε στα 100μ στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα του 1987 στη Ρώμη.

1993 Πέθα­νε η βρε­τα­νο­βελ­γί­δα ηθο­ποιός, Όντρεϊ Χέμπορν.

1993 Ο Μπιλ Κλί­ντον ορκί­ζε­ται 42ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1994 Ο υπουρ­γός Του­ρι­σμού, Διο­νύ­σης Λιβα­νός, ανα­κοι­νώ­νει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση όλων των καζί­νο και την ίδρυ­ση Τρά­πε­ζας Τουρισμού.

1996 Ο Γιά­σερ Αρα­φάτ εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής, με 88,1% των ψήφων, στις πρώ­τες παλαι­στι­νια­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στη Δυτι­κή Όχθη και τη Λωρί­δα της Γάζας.

2001 Ο Τζορτζ Γουό­κερ Μπους ορκί­ζε­ται 43ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

2002 Όλοι οι τηλε­φω­νι­κοί αριθ­μοί στις αστι­κές και τις υπε­ρα­στι­κές κλή­σεις της Ελλά­δας γίνο­νται δεκα­ψή­φιοι. Οι αριθ­μοί κινη­τών τηλε­φώ­νων δεν αλλάζουν.

2005 Ο Τζορτζ Γουό­κερ Μπους ορκί­ζε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ για δεύ­τε­ρη θητεία.

2009 Ορκί­ζε­ται 44ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ο Μπα­ράκ Ομπά­μα, ο πρώ­τος μαύ­ρος πρό­ε­δρος στην ιστο­ρία της χώρας.

2010 Αρχί­ζει ενώ­πιον του Μει­κτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου Άμφισ­σας η δίκη των ειδι­κών φρου­ρών Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα και Βασί­λη Σαρα­λιώ­τη, που κατη­γο­ρού­νται για τη δολο­φο­νία του 15χρονου μαθη­τή Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, στις 6 Δεκεμ­βρί­ου 2008, στο κέντρο της Αθήνας.

2013 Πέθα­νε ο Παύ­λος Μάτε­σις, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και μυθι­στο­ριο­γρά­φος. (Γεν. 1933)

matesis

2021 Πέθα­νε ο Μάκης Μαΐ­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος του κόμματος.

Για τον Μάκη Μαΐλη

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο