Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Ιουλίου;

Σαν σήμερα 26 Ιουλίου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

811 Διε­ξά­γε­ται η Μάχη της Πλί­σκα. Οι Βούλ­γα­ροι, με επι­κε­φα­λής τον θηριώ­δη Κρού­μο, νικούν τους Βυζα­ντι­νούς υπό τον Νικη­φό­ρο Α’, ο οποί­ος πίπτει επί του πεδί­ου της μάχης. Το κεφά­λι του απο­κό­πτε­ται από τον Κρού­μο, επαρ­γυ­ρώ­νε­ται και γίνε­ται κύπελ­λο, με το οποίο γιορ­τά­ζει τους θριάμ­βους του.

1139 Ο τότε κόμης Αλφόν­σο, μετά την μάχη του Ουν­ρί­κε, ανα­κη­ρύσ­σε­ται από τον στρα­τό του πρώ­τος βασι­λιάς της Πορ­το­γα­λί­ας και δια­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας από την Καστίλη.

1529 Ο Ισπα­νός κατα­κτη­τής Φραν­θί­σκο Πιθάρ­ρο ορί­ζε­ται κυβερ­νή­της του Περού.

1581 Οι βόρειες Κάτω Χώρες κηρύσ­σουν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τον βασι­λιά Φίλιπ­πο Β΄ της Ισπανίας.

1745 Κοντά στο Γκίλ­ντ­φορντ της Αγγλί­ας γίνε­ται ο πρώ­τος κατα­γε­γραμ­μέ­νος αγώ­νας κρί­κετ γυναικών.

1775 Ο Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος γίνε­ται γενι­κός διευ­θυ­ντής των ταχυ­δρο­μεί­ων των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

1788 Η Νέα Υόρ­κη, επι­κυ­ρώ­νει το αμε­ρι­κα­νι­κό Σύνταγ­μα και γίνε­ται η 11η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1822 Η Μάχη στα Δερ­βε­νά­κια. Οι μικρές επα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις υπό το Θεό­δω­ρο Κολο­κο­τρώ­νη δια­λύ­ουν τη Στρα­τιά του Δρά­μα­λη, τρέ­πο­ντας τα υπο­λείμ­μα­τά της σε άτα­κτη φυγή.

1824 Ο στό­λος των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων βγαί­νει στο Αιγαίο για να απο­τρέ­ψει τουρ­κι­κή επί­θε­ση στη Σάμο. Η καθο­ρι­στι­κή ναυ­μα­χία έγι­νε στις 5 Αυγού­στου και κατέ­λη­ξε στην κατα­στρο­φή του τουρ­κι­κού στόλου

1856 Γεν­νή­θη­κε ο Ιρλαν­δός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο

Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρ­ναρντ Σο) από τους τελευ­ταί­ους του αστι­κού προ­ο­δευ­τι­σμού – Ενας κήρυ­κας αλη­θειών, που δεν ακού­γο­νται συχνά

1867 Πεθαί­νει ο βασι­λιάς Όθωνας

1875 Γεν­νή­θη­κε ο ιδρυ­τής της ανα­λυ­τι­κής ψυχο­λο­γί­ας, ελβε­τός ψυχί­α­τρος, Καρλ Γκού­σταβ Γιουνγκ

1875  Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός ποι­η­τής Αντό­νιο Ματσάδο.

1885 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Αντρέ Μωρουά

1887 Εκδί­δε­ται το Unua Libro, ιδρύ­ο­ντας το κίνη­μα Εσπεράντο.

1891 Η Γαλ­λία προ­σαρ­τά την Ταϊτή.

1894 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Άλντους Χάξλεϊ.

1908 Ο Γενι­κός Εισαγ­γε­λέ­ας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών εκδί­δει δια­τα­γή για την άμε­ση στε­λέ­χω­ση του «Γρα­φεί­ου Ερευ­νών» (αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­στη­κε σε FBI).

1909 Εργα­τι­κή εξέ­γερ­ση εκδη­λώ­νε­ται στη Βαρ­κε­λώ­νη, που διαρ­κεί έως τις 31/7 και κατα­στέλ­λε­ται βίαια από την αστυ­νο­μία και το στρα­τό. Οι νεκροί ξεπέ­ρα­σαν τους 100, ενώ πάνω από 1.700 κατα­δι­κά­στη­καν από στρα­το­δι­κεία για «ένο­πλη εξέ­γερ­ση» σε διά­φο­ρες ποι­νές (εκτέ­λε­ση, φυλά­κι­ση, κοκ.). Η εξέ­γερ­ση πυρο­δο­τή­θη­κε με αφορ­μή την επι­στρά­τευ­ση που ανα­κοί­νω­σε η Ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­σει την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­σή της στο Μαρόκο.

1914  Η αγγλι­κή αστυ­νο­μία ανοί­γει πυρ κατά Ιρλαν­δών δια­δη­λω­τών στο Δου­βλί­νο, με απο­τέ­λε­σμα 4 νεκρούς και 38 τραυματίες.

1922 Η Συρία υπά­γε­ται στη Γαλ­λία με διά­ταγ­μα της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1925 Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώ­το του φιλι­κό αγώ­να και νικά τον Ηρα­κλή με 2–1. Στις φανέ­λες των παι­κτών του φιγου­ρά­ρει το τετρά­φυλ­λο πρά­σι­νο τρι­φύλ­λι, που θα αντι­κα­τα­στα­θεί από τον δικέ­φα­λο αετό τέσ­σε­ρα χρό­νια αργότερα.

1925 Εγκαι­νιά­ζε­ται στη Νέα Υόρ­κη το υπο­κα­τά­στη­μα της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος. Πρό­κει­ται για το πρώ­το υπο­κα­τά­στη­μα ευρω­παϊ­κής τρά­πε­ζας στο εξωτερικό.

1926 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος κινη­μα­το­γρα­φι­στής Στάν­λεϊ Κιούμπρικ

stanley 11928 Γεν­νή­θη­κε ο Φραν­τσέ­σκο Κοσί­γκα (Francesco Cossiga, πέθα­νε το 2010) αντι­δρα­στι­κός Ιτα­λός πολι­τι­κός χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­της. Ως υπΕσ προ­έ­βη σε ανα­διάρ­θρω­ση της ιτα­λι­κής αστυ­νο­μί­ας, της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας Sisde και των μυστι­κών υπη­ρε­σιών (για τις υπη­ρε­σί­ες του –μετα­ξύ άλλων, ανα­κη­ρύ­χτη­κε ισό­βιος γερουσιαστής).
Πρό­ε­δρος της Ιτα­λί­ας από το 1985 ως το 1992, παραι­τή­θη­κε όταν απή­χθη από τις Ερυ­θρές Ταξιαρ­χί­ες και δολο­φο­νή­θη­κε ο Άλντο Μόρο.

1929 Γίνε­ται η πρώ­τη δίκη για παρά­βα­ση του «Ιδιώ­νυ­μου». Ο φοι­τη­τής Π. Μαρ­μα­ρέ­λης δικά­ζε­ται σε 8 μήνες φυλά­κι­ση και 3 μήνες εξο­ρία, για­τί διά­βα­ζε την εφη­με­ρί­δα «Νεο­λαία», όργα­νο της Ομο­σπον­δί­ας Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών της Ελλά­δας (ΟΚΝΕ).

1933 Στη Γερ­μα­νία, ψηφί­ζε­ται νόμος σύμ­φω­να με τον οποίο θα υπο­βάλ­λο­νται σε στεί­ρω­ση άτο­μα που πάσχουν από βαριές ή κλη­ρο­νο­μι­κές σωμα­τι­κές και ψυχι­κές ασθένειες.

1934 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Γιάν­νης Σπανός.

1936 Οι ναζι­φα­σι­στι­κές δυνά­μεις του Άξο­να παρέμ­βουν καθο­ρι­στι­κά στον Ισπα­νι­κό Εμφύλιο

1940 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής και ηθο­ποιός, Τόλης Βοσκό­που­λος -Πέθα­νε 19 Ιου­λί­ου 2021

1941 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Φρ. Ρούζ­βελτ διο­ρί­ζει τον στρα­τη­γό Ντά­γκλας Μακάρ­θουρ, γενι­κό διοι­κη­τή των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων στην Απω Ανατολή.

1943 Στο μονα­στή­ρι της Κορώ­νας — Καρ­δί­τσας συνέρ­χε­ται το Α’ Παν­θεσ­σα­λι­κό Συνέ­δριο του ΕΑΜ.

1943 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος μου­σι­κός, μέλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ

1944 Βρί­σκε­ται πετα­μέ­νο στους δρό­μους της Αθή­νας ένα γυναι­κείο σώμα παρα­μορ­φω­μέ­νο και μισο­κα­μέ­νο: Ηταν το πτώ­μα της Ηλέ­κτρας Απο­στό­λου. Την είχε συλ­λά­βει η Ειδι­κή Ασφά­λεια και την οδή­γη­σε στο άντρο της οδού Ελπί­δας. Εκεί την υπέ­βα­λαν σε φρι­κτά βασα­νι­στή­ρια για να της απο­σπά­σουν μυστι­κά για την οργά­νω­ση της Αντί­στα­σης και το μηχα­νι­σμό του ΚΚΕ, αφού η Ηλέ­κτρα ήταν μέλος της Επι­τρο­πής Πόλης της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αθή­νας του Κόμ­μα­τος. Λίγο πριν ξεψυ­χή­σει, είχε τον εξής διά­λο­γο με τους δημί­ους της:

-Πώς σε λένε;
‑Ελλη­νί­δα
‑Από πού είσαι;
‑Από την Αθήνα
‑Πού μένεις;
‑Στην Αθήνα
‑Ποιοι είναι οι συνερ­γά­τες σου;
— Όλοι οι Έλληνες.

ilektra

1945 Υπο­γρά­φε­ται η Δια­κή­ρυ­ξη του Πόν­τσ­δαμ, κατά την οποία ο Χάρι Τρού­μαν, ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ και ο Χιάνγκ Κάι Σεκ, καθο­ρί­ζουν τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την παρά­δο­ση της Ιαπω­νί­ας στους συμ­μά­χους. Η Ιαπω­νία, απο­δέ­χε­ται τους όρους της Διακήρυξης.

1945 Γεν­νή­θη­κε η μεγά­λη Αγγλί­δα ηθο­ποιός Έλεν Μίρεν.

1946 Το στρα­το­δι­κείο των Γιαν­νι­τσών κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το τη πρώ­τη γυναί­κα αγω­νί­στρια, τη δασκά­λα Ειρή­νη Γκί­νη. Μαζί της κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το και άλλοι 6 κομ­μου­νι­στές. Οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι στά­θη­καν μπρος στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα ζητω­κραυ­γά­ζο­ντας υπέρ του ΚΚΕ.

gini

1952 Βαρύ πέν­θος στην Αργε­ντι­νή για το θάνα­το της Εβί­τα Περόν, σε ηλι­κία 33 ετών από λευχαιμία.

1953 Πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας, στρα­τιω­τι­κός, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1953 Στην Κού­βα, αρχί­ζει η επα­νά­στα­ση του Φιντέλ Κάστρο, ο οποί­ος μαζί με τους αντάρ­τες του επι­τί­θε­νται σε στρα­τώ­να της Μον­κά­δα.

castro

1956 Στην Αίγυ­πτο, ο Γκα­μάλ Αμπ­ντέλ Νάσερ εθνι­κο­ποιεί τη Διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, γεγο­νός που προ­κα­λεί διε­θνή κατακραυγή.

1959 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Κέβιν Σπέισι.

1961 Γεν­νή­θη­κε ο ποδο­σφαι­ρι­στής Δημή­τρης Σαραβάκος

1963 Σει­σμός στα Σκό­πια (ενιαία Γιου­γκο­σλα­βία) με απο­λο­γι­σμό 1.100 νεκρούς.

1964 Γεν­νή­θη­κε η ταλα­ντού­χα ηθο­ποιός Σάντρα Μπούλοκ.

1963 23 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, όταν ανα­τρέ­πε­ται στη λίμνη Αμβρα­κία μηχα­νο­κί­νη­τη βάρ­κα με 35 προ­σκυ­νη­τές που μετέ­βαι­ναν σε πανη­γύ­ρι σε κοντι­νό ξωκλήσι.

1965 Τα νησιά Μαλ­δί­βες στον Ινδι­κό Ωκε­α­νό απο­κτούν πλή­ρη πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία από τη Βρετανία.

1967 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος ηθο­ποιός Τζέι­σον Στέιθαμ.

1978 Πέθα­νε ο βου­λευ­τής της ΕΔΑ Νίκος Κιτσί­κης, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός (θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της ελλη­νι­κής στα­τι­κής), καθη­γη­τής και πρύ­τα­νης του ΕΜΠ.
Στην κατο­χή φυλα­κί­σθη­κε για την αντι­στα­σια­κή του δρά­ση στον φοι­τη­τι­κό χώρο προ­σχω­ρώ­ντας στο ΕΑΜ. Έγι­νε μέλος του ΚΚΕ και το 1946 απο­λύ­θη­κε ως κομ­μου­νι­στής. Η απρι­λια­νή χού­ντα τον εξό­ρι­σε στη Γυάρο

1989 Γεν­νή­θη­κε η Αρε­τή Κετι­μέ, Ελλη­νί­δα τρα­γου­δί­στρια και μουσικός.

1992 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Τζέ­νη Καρέζη

Τζέ­νη Καρέ­ζη: Άξια μορ­φή της Τέχνης και της Ανθρωπιάς…

1994 Πέθα­νε η σκη­νο­θέ­τρια Τώνια Μαρκετάκη.

1996 Ο Πύρ­ρος Δήμας κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στην άρση βαρών στην κατη­γο­ρία των 83 κιλών στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα σηκώ­νο­ντας 180 κιλά στο αρα­σέ, 212.5 στο ζετέ και 392.5 στο σύνολο.

1999 Πέθα­νε ο Φαί­δων Γκι­ζί­κης, πρό­ε­δρος της «Δημο­κρα­τί­ας» κατά τη διάρ­κεια της χούντας

***

stanley2

castro4

2015  Με ανεί­πω­τη θλί­ψη αλλά και περη­φά­νια η Και­σα­ρια­νή απο­χαι­ρέ­τη­σε τον Δήμαρ­χο σύμ­βο­λο της πόλης, μια ηρω­ι­κή μορ­φή του λαϊ­κού κινή­μα­τος και του ΚΚΕ, έναν γνή­σιο και αυθε­ντι­κό ηγέ­τη, έναν από τους κορυ­φαί­ους του αγώ­να,  που τίμη­σε το Κόμ­μα με την πολύ­χρο­νη και μεγά­λη προ­σφο­ρά του, τη συνέ­πεια και το αγω­νι­στι­κό ήθος του, τον Πανα­γιώ­τη Μακρή.

2016  Ομη­ρία σε εκκλη­σία στη Νορ­μαν­δία ‑Γαλ­λία από τζι­χα­ντι­στές, στο Saint-Etienne-du Rouvray (απο­κε­φά­λι­σαν τον ιερέα).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο