Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου;

 Σαν σήμε­ρα 4 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

46 π.Χ. Ο Τίτος Λαβι­η­νός νικά τον Ιού­λιο Καί­σα­ρα στη Μάχη της Ρου­σπί­να (σημε­ρι­νό Μονα­στίρ Τυνησίας).

871 Οι Σάξω­νες της Αγγλί­ας ηττώ­νται στη μάχη του Ρέντινγκ από Δανούς εισβολείς.

1493 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος επι­βι­βά­ζε­ται στο μονα­δι­κό πλοίο που του έχει απο­μεί­νει, τη “Νίνια”, και παίρ­νει το δρό­μο της επι­στρο­φής, μετά το πρώ­το ταξί­δι του και την ανα­κά­λυ­ψη του νέου κόσμου.

1642 Η Αγγλία οδη­γεί­ται σε εμφύ­λιο πόλε­μο. Ο βασι­λιάς Κάρο­λος Α’ στέλ­νει στρα­τιώ­τες για να συλ­λά­βουν μέλη του Κοινοβουλίου.

1710 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός μου­σι­κο­συν­θέ­της, Τζιο­βά­νι Μπα­τί­στα Περγκολέζι

1717 Ολλαν­δία, Αγγλία και Γαλ­λία υπο­γρά­φουν την Τρι­πλή Συμ­μα­χία ενα­ντί­ον της Ισπανίας.

1754 Ιδρύ­ε­ται ως King’s College από την Εκκλη­σία της Αγγλί­ας το πανε­πι­στή­μιο Κολού­μπια στη Νέα Υόρκη.

1785 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός παρα­μυ­θάς, Γιά­κομπ Λού­ντ­βιχ Καρλ Γκριμ, ένας από τους δύο αδελ­φούς Γκριμ

1809 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος εκπαι­δευ­τι­κός που τελειο­ποί­η­σε το σύστη­μα γρα­φής των τυφλών, Λουί Μπράιγ (σύστη­μα Μπράιγ)

1823 Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση: Διε­ξά­γε­ται στα Μαύ­ρα Λιθά­ρια Κοριν­θί­ας η περί­φη­μη ομώ­νυ­μη μάχη μετα­ξύ ελλή­νων υπό τους οπλαρ­χη­γούς Γερα­ρή, Ζαΐ­μη και Πετι­με­ζά και τούρ­κων με στρα­τό 3.500 ατό­μων υπό το Ντε­λή Αχμέτ από την μεγά­λη στρα­τιά του Δρά­μα­λη. Θα δια­σω­θούν μόνο 600 Τούρ­κοι, φεύ­γο­ντας προς την Πάτρα.

1832 Με από­φα­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, η αξία των μη μετα­τρέ­ψι­μων σε μεταλ­λι­κό νόμι­σμα τρα­πε­ζο­γραμ­μα­τί­ων έκδο­σης της Εθνι­κής Χρη­μα­τι­στι­κής Τρά­πε­ζας (1831) συν­δέ­ε­ται με τις εθνι­κές γαί­ες, κατά το γαλ­λι­κό πρό­τυ­πο των assignats.

1838 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός θεα­τράν­θρω­πος, Τομ Θαμπ

1847 Ο Σάμιου­ελ Κολτ που­λά το πρώ­το του ρεβόλ­βερ στην αμε­ρι­κά­νι­κη κυβέρνηση.

1863 O Τζέιμς Πλίμ­πτον από τη Νέα Υόρ­κη πατε­ντά­ρει στις ΗΠΑ τα πατί­νια (roller skates) με 4 ροδάκια.

1884 Ιδρύ­ε­ται στο Λον­δί­νο η Φαβια­νή Εται­ρία (Fabian Society). Πρό­κει­ται για ένα βρε­τα­νι­κό κίνη­μα δια­νο­ου­μέ­νων με σοσια­λι­στι­κές απο­χρώ­σεις, που άνοι­ξε το δρό­μο για τη δημιουρ­γία του Εργα­τι­κού Κόμματος.

fabiani etaireia

1885 «Επει­σό­διο Νίκολ­σον». Όργα­νο της τάξης χαστου­κί­ζει το βρε­τα­νό επι­τε­τραμ­μέ­νο στην Αθή­να, Αρθουρ Νίκολ­σον, προ­κα­λώ­ντας διπλω­μα­τι­κό επεισόδιο.

epeisodio nikolson

1885  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αιό­βα των ΗΠΑ η πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη εγχεί­ρη­ση σκω­λη­κοει­δε­κτο­μής από τον δρ. Γουί­λιαμ Γκραντ στην ασθε­νή Μέρι Γκαρτσάιντ.

1887 Εκλο­γές διε­ξά­γο­νται στην Ελλά­δα. Νικη­τής ανα­δει­κνύ­ε­ται πανη­γυ­ρι­κά ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης. Το «Νεω­τε­ρι­στι­κόν Κόμ­μα» συγκε­ντρώ­νει τις 90 από τους 150 έδρες και θα κυβερ­νή­σει απρό­σκο­πτα για τρία χρόνια.

1887 Ο Πανα­γής Βαλ­λιά­νος προ­σφέ­ρει το ποσό των 2.500.000 δραχ­μών για την ανέ­γερ­ση της Εθνι­κής Βιβλιοθήκης.

1896 Η Γιού­τα γίνε­ται η 45η πολι­τεία των ΗΠΑ.

1901 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Νικό­λα­ος Γύζης, που ανή­κε στη λεγό­με­νη «Σχο­λή του Μονάχου»

guzis

1912 Η Γη έρχε­ται πιο κοντά από ποτέ με τη Σελή­νη, στα 356.375 χιλιόμετρα.

1914 Η “Μόνα Λίζα” επι­στρέ­φει στο Μου­σείο του Λού­βρου, απ’ όπου είχε κλα­πεί το 1911.

mona liza

1924 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος επι­στρέ­φει στην Αθή­να, έπει­τα από 38 μήνες αυτοεξορίας.

1926 Ο στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος ανα­κοι­νώ­νει ότι ανα­λαμ­βά­νει προ­σω­πι­κά την άσκη­ση της νομο­θε­τι­κής και της εκτε­λε­στι­κής εξου­σί­ας, επι­βάλ­λο­ντας έτσι απρο­κά­λυ­πτα δικτα­το­ρι­κό καθεστώς

1930 Αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία της η Αγρο­τι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας, με διοι­κη­τή τον Κων­στα­ντί­νο Γόντικα.

1930 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κο­λό­γος, Κων­στα­ντί­νος Φλώρος

1932 Οι Βρε­τα­νι­κές αποι­κια­κές αρχές θέτουν εκτός νόμου το Ινδι­κό Εθνι­κό Κογκρέσο.

1936 Το αμε­ρι­κα­νι­κό μου­σι­κό περιο­δι­κό Billboard δημο­σιεύ­ει τους πρώ­τους κατα­λό­γους επι­τυ­χιών (charts).

1939 Ο φασί­στας βαρό­νος Χιρα­νού­μα γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Ιαπωνίας.

1941 Γεν­νιέ­ται ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής Λάκης Αλεξάνδρου.

1942 Οι Βρε­τα­νοί απο­σύ­ρο­νται από τη Σιγκα­πού­ρη και το Βόρνεο.

1943 Εκτε­λεί­ται, κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής, εξαι­τί­ας της αντι­στα­σια­κής του δρά­σης ενα­ντί­ον των γερ­μα­νών, ο Γεώρ­γιος Ιβά­νωφ, κολυμ­βη­τής και πολί­στας του Ηρα­κλή Θεσ­σα­λο­νί­κης. Προς τιμήν του, η ομά­δα του Ηρα­κλή δίνει το όνο­μά του στο κλει­στό γήπε­δο του μπάσκετ.

1943 Το αμε­ρι­κα­νι­κό περιο­δι­κό TIME ανα­κη­ρύσ­σει «άνδρα της χρο­νιάς» τον Ιωσήφ Στάλιν.

1948 Η Βιρ­μα­νία απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Βρετανία.

1951 Οι Κινέ­ζοι και οι Βορειο­κο­ρε­ά­τες κατα­λαμ­βά­νουν τη Σεούλ, κατά τη διάρ­κεια του Κορε­α­τι­κού Πολέμου.

1951 Υπο­γρά­φε­ται διά­ταγ­μα για την ίδρυ­ση Δημό­σιας Επι­χεί­ρη­σης Ηλεκτρισμού.

1953 Για πρώ­τη φορά, τα ταχυ­δρο­μεία του ελλη­νι­κού κρά­τους παρου­σιά­ζουν πλε­ό­να­σμα 7 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχμών.

1956 Στα πλαί­σια της ανα­σύν­θε­σης του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος ιδρύ­ε­ται στη θέση του «Ελλη­νι­κού Συνα­γερ­μού» του Α. Παπά­γου η Εθνι­κή Ριζο­σπα­στι­κή Ένω­ση (ΕΡΕ) με επι­κε­φα­λής τον Κ. Καραμανλή

1960 Σκο­τώ­θη­κε σε αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα ο γαλ­λο­αλ­γε­ρι­νός συγ­γρα­φέ­ας, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, Αλμπέρ Καμί

kami1 kami2 1

1965 Πέθα­νε πέθα­νε ο νομπε­λί­στας αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής και δοκι­μιο­γρά­φος, Τόμας Στερν Έλιοτ (Έρη­μη Χώρα)

eliot

1965 Το σύνο­λο των εισο­δη­μά­των των Ελλή­νων υπη­κό­ων μονί­μων κατοί­κων Τουρ­κί­ας δεσμεύ­ε­ται από τις τουρ­κι­κές αρχές, ενώ εντεί­νο­νται οι διώ­ξεις των Ελλή­νων της Ιμβρου και της Τενέδου.

1970 Οι Beatles χωρίς τον Τζον Λένον ξαναη­χο­γρα­φούν τα φωνη­τι­κά κι ένα κιθα­ρι­στι­κό σόλο για το τρα­γού­δι του Πολ Μακάρτ­νεϊ Let It Be στα στού­ντιο της EMI στο Λον­δί­νο. Είναι η τελευ­ταία εμφά­νι­ση των Beatles ως συγκρότημα.

1971 Οι λιμε­νερ­γά­τες του Σίδνεϋ μποϊ­κο­τά­ρουν το υπε­ρω­κε­ά­νιο «ΠΑΤΡΙΣ» της εται­ρί­ας Χαν­δρή, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς στην Ελλά­δα και απαι­τώ­ντας να απο­λυ­θούν οι πολι­τι­κοί κρατούμενοι.

1977 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, Ακί­λε Καμπα­νί­λε, γνω­στός για το σου­ρε­α­λι­στι­κό του χιούμορ

1979 Ο Γιάν­νης Σερί­φης απαλ­λάσ­σε­ται λόγω αμφι­βο­λιών, για το φόνο του αναρ­χι­κού Χρή­στου Κασ­σί­μη, στο Ρέντη.

1982 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου απο­λύ­ει τον υφυ­πουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Αση­μά­κη Φωτή­λα, ενώ εκεί­νος βρί­σκε­ται στις Βρυξέλλες.

1986 Απο­ζη­μί­ω­ση 75.000 δραχ­μών κατα­δι­κά­ζε­ται να πλη­ρώ­σει ο τέως συνταγ­μα­τάρ­χης Θρα­σύ­βου­λος Για­βά­νης, ο οποί­ος ήταν ο αρχη­γός πλη­ρώ­μα­τος του άρμα­τος μάχης που έρι­ξε την πύλη του Πολυ­τε­χνεί­ου το Νοέμ­βρη του 1973. Από την πτώ­ση της πύλης, συνε­θλί­βη και ένα αυτο­κί­νη­το, το οποίο αφο­ρού­σε και η αποζημίωση.

1998 Ένας επι­βά­της χάνει τη ζωή του από κρί­ση άσθμα­τος κατά τη διάρ­κεια της πτή­σης 417 της Ολυ­μπια­κής Αερο­πο­ρί­ας για Νέα Υόρ­κη, επει­δή η εται­ρεία δε δια­θέ­τει θέσεις μη καπνι­ζό­ντων. Η οικο­γέ­νειά του κερ­δί­ζει δικα­στι­κά 1,4 δολάρια.

2000 Πέθα­νε ο πολι­τι­κός, πρω­θυ­πουρ­γός και συγ­γρα­φέ­ας, Σπύ­ρος Μαρ­κε­ζί­νης. Σε όλη τη διάρ­κεια της πολι­τι­κής του στα­διο­δρο­μί­ας, είχε ακραί­ες συντη­ρη­τι­κές επι­λο­γές. Το όνο­μά του συν­δυά­στη­κε με μαύ­ρες σελί­δες της ιστο­ρί­ας του πολι­τι­κού βίου της χώρας. Οι νεό­τε­ροι θυμού­νται την πολι­τι­κή του επι­λο­γή, να δεχτεί να διο­ρι­στεί τον Οκτώ­βριο του 1973, πρω­θυ­πουρ­γός στη διο­ρι­σμέ­νη κυβέρ­νη­ση της χού­ντας. Επί των ημε­ρών του, κατα­πνί­γη­κε η εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, ενώ η κυβέρ­νη­σή του ανα­τρά­πη­κε στις 25 Νοέμ­βρη του 1973 από το πρα­ξι­κό­πη­μα του Ιωαννίδη.

2004 Ο 37χρονος Μιχα­ήλ Σαα­κα­σβί­λι κερ­δί­ζει τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Γεωρ­γί­ας με 96% των ψήφων και γίνε­ται ο νεό­τε­ρος σε ηλι­κία ηγέ­της στην Ευρώπη.

2006 Την πρω­θυ­πουρ­γία του Ισρα­ήλ ανα­λαμ­βά­νει ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης Εχούντ Ολμερτ, στη θέση του Αριέλ Σαρόν, που βρί­σκε­ται σε κώμα λόγω εγκεφαλικού.

2010 Εγκαι­νιά­ζε­ται στο Ντου­μπάι ο ψηλό­τε­ρος ουρα­νο­ξύ­στης στον κόσμο, το Μπουρτζ Χαλί­φα, γνω­στό και ως Μπουρτζ Ντου­μπάι, με ύψος 828 μέτρα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο