Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 24 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με.

41 πέθα­νε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Γάιος Ιού­λιος Καί­σαρ Αύγου­στος Γερ­μα­νι­κός, που έμει­νε στην ιστο­ρία με το παι­δι­κό του προ­σω­νύ­μιο Καλι­γού­λας και για την εξαι­ρε­τι­κή αγριό­τη­τα και φαυ­λό­τη­τά του

76 Γεν­νή­θη­κε ο 14ος Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Πόπλιος Αίλιος Τραϊ­α­νός Αδρια­νός, γνω­στός για τα φιλελ­λη­νι­κά του αισθή­μα­τα και από τα έργα που άφη­σε στην Αθή­να (Πύλη του Αδρια­νού, Ναός του Ολυ­μπί­ου Διός, Αδριά­νειο Υδραγωγείο)

1732 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Πιερ Ογκι­στέν Καρόν Ντε Μπο­μαρ­σέ (“Ο Κου­ρέ­ας της Σεβίλλης”),

1776 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Ερνστ Θέο­ντορ Αμα­ντέ­ους Χόφμαν.

1822 Φονεύ­τη­κε από τους Οθω­μα­νούς ο Αλή Πασάς των Ιωαν­νί­νων, αλβα­νι­κής κατα­γω­γής οθω­μα­νός δεσπό­της της Ηπεί­ρου (Γεν. 1741)

1837 Ψηφί­ζε­ται στην Ελλά­δα ο πρώ­τος Κώδι­κας Οδι­κής Κυκλο­φο­ρί­ας, που ρυθ­μί­ζει τα της κυκλο­φο­ρί­ας της επο­χής (μετα­κι­νή­σεις με άμα­ξες, έφιπ­ποι κ.λ.π.).

1848 Αρχί­ζει ο “Πυρε­τός του Χρυ­σού”: Ο Αμε­ρι­κα­νός εργο­δη­γός, Τζέιμς Μάρ­σαλ, ανα­κα­λύ­πτει στο Sutter’s Mill του Σακρα­μέ­ντο (ένα μύλο που είχε κατα­σκευά­σει για λογα­ρια­σμό ελβε­τού επι­χει­ρη­μα­τία) ένα σβό­λο χρυ­σού, εκτο­ξεύ­ο­ντας στα ύψη το ενδια­φέ­ρον των χρυ­σο­θή­ρων για το ευγε­νές μέταλλο.

1859 Η Μολ­δα­βία και η Βλα­χία ενώ­νο­νται σε ένα ενιαίο κρά­τος με ηγέ­τη το Αλέ­ξαν­δρο Κού­ζα. Η ένω­ση, καρ­πός πολύ­χρο­νων αγώ­νων του ρου­μά­νι­κου λαού, υπήρ­ξε ένας σημα­ντι­κός σταθ­μός στην κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κή εξέ­λι­ξη της Ρου­μα­νί­ας. Η συγκρό­τη­ση του ενιαί­ου εθνι­κού κρά­τους της Ρου­μα­νί­ας ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 1918 με την ένω­ση και της Τρανσυλβανίας.

1888 Στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, ο Τζά­κομπ Βόρ­τμαν πατε­ντά­ρει την κορ­δέ­λα της γραφομηχανής.

grafomixani

1905 Δια­τάσ­σε­ται η κατά­σχε­ση της μετά­φρα­σης της Και­νής Δια­θή­κης στη Δημοτική.

1908 Ο αντι­στρά­τη­γος του βρε­τα­νι­κού στρα­τού Ρόμπερτ Μπέι­ντεν Πάου­ελ δημιουρ­γεί στην Αγγλία το κίνη­μα του προσκοπισμού.

1913 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη παγκο­σμί­ως πολε­μι­κή απο­στο­λή ναυ­τι­κής συνερ­γα­σί­ας, στα Δαρ­δα­νέ­λια. Ο υπο­λο­χα­γός Μιχα­ήλ Μου­τού­σης και ο σημαιο­φό­ρος Αρι­στεί­δης Μωραϊ­τί­νης πετούν με υδρο­πλά­νο και καταρ­τί­ζουν σχε­διά­γραμ­μα των θέσε­ων του τουρ­κι­κού στό­λου, ενα­ντί­ον του οποί­ου ρίχνουν τέσ­σε­ρις βόμβες.

1920 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος και γλύ­πτης, Αμε­ντέο Μοντιλιάνι

1926 Ο Πάγκα­λος προ­βαί­νει στο «κόψι­μο» των χαρ­το­νο­μι­σμά­των κατά 1/4, αφαι­ρώ­ντας έτσι από τους κατό­χους τους 1.850 εκα­τομ­μύ­ρια δραχμές.

1924 Η ρωσι­κή πόλη Αγία Πετρού­πο­λη μετο­νο­μά­ζε­ται σε Λένιν­γκραντ, τρεις ημέ­ρες μετά το θάνα­το του Λένιν, προς τιμήν του νεκρού κομ­μου­νι­στή ηγέτη.

1924 Στην Ιτα­λία, ο Μου­σο­λί­νι δια­λύ­ει όλα τα μη φασι­στι­κά εμπο­ρι­κά σωματεία.

1935 Η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζει τη μετα­τρο­πή της Αγί­ας Σοφί­ας από τέμε­νος σε μουσείο.

1937 Η Γαλ­λία συμ­φω­νεί να παρα­δώ­σει την Αλε­ξαν­δρέτ­τα στην Τουρ­κία, αν και ανή­κε στη Συρία. Η περιο­χή ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτό­νο­μη το 1938 και εκχω­ρεί­ται τελι­κά στην Τουρ­κία το 1939.

1939 Ισχυ­ρός σει­σμός 8,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την Χιλή σκορ­πώ­ντας το θάνα­το σε 28.000 ανθρώπους.

1942 Μια ειδι­κή προ­ε­δρι­κή επι­τρο­πή των ΗΠΑ απο­δί­δει ευθύ­νες σε υψη­λό­βαθ­μους Αμε­ρι­κα­νούς αξιω­μα­τι­κούς, λέγο­ντας ότι απέ­τυ­χαν να πάρουν τα κατάλ­λη­λα μέτρα για την υπε­ρά­σπι­ση του Περλ Χάρμπορ.

1943 Ο επι­κε­φα­λής των γερ­μα­νι­κών δυνά­με­ων στη μάχη του Στά­λιν­γκραντ στρα­τάρ­χης φον Πάου­λους ζητά από το Χίτλερ άδεια για να συν­θη­κο­λο­γή­σει. Ο Χίτλερ απα­ντά αρνη­τι­κά και δια­τάσ­σει τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα να πολε­μή­σουν μέχρι ενός.

1944  Ο κατο­χι­κός υπουρ­γός Εργα­σί­ας Νικό­λα­ος Καλύ­βας εκτε­λεί­ται στην Αθή­να από την Οργά­νω­ση Προ­στα­σί­ας Λαϊ­κού Αγώ­να (ΟΠΛΑ).

1946 Δημιουρ­γεί­ται η Διε­θνής Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας από τον ΟΗΕ.

1960 Ξεσπά­ει η «βδο­μά­δα των οδο­φραγ­μά­των» στην Αλγερία

algeria

1965 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός πολι­τι­κός Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, 2 φορές πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας του.

tsortsil tsortsil2

1967 Σάλος ξεσπά στην Ιτα­λία όταν απο­κα­λύ­πτε­ται ότι ο πρό­ε­δρος της «Φίατ», Τζιά­νι Ανιέ­λι, ένας από τους πλου­σιό­τε­ρους ανθρώ­πους στον κόσμο και ο πλου­σιό­τε­ρος Ιτα­λός, δηλώ­νει επί σει­ρά ετών στην Εφο­ρία ετή­σιο εισό­δη­μα μόλις 192.000 δραχ­μών και φορο­λο­γεί­ται αναλόγως.

 1984 Η εται­ρία “Apple Computer” κυκλο­φο­ρεί τους προ­σω­πι­κούς υπο­λο­γι­στές Macintosh

1986 Το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Voyager 2» πλη­σιά­ζει τον πλα­νή­τη Ουρα­νό για την πρώ­τη λεπτο­με­ρεια­κή φωτο­γρά­φη­σή του. Η ελά­χι­στη προ­σέγ­γι­ση του Ουρα­νού σε από­στα­ση 81.500 χιλιο­μέ­τρων επι­τρέ­πει στο Voyager να φωτο­γρα­φί­σει αρκε­τά από τα μαύ­ρα φεγ­γά­ρια του πλα­νή­τη, ενώ ανα­κά­λυ­ψε 10 ακό­μη, καθώς και δύο αραιούς δακτύλιους.

1990 Η Ιαπω­νία εκτο­ξεύ­ει το πρώ­το της σελη­νια­κό ρομπο­τι­κό εξε­ρευ­νη­τι­κό σκά­φος (το «Χίτεν»), που ήταν και το πρώ­το αντί­στοι­χο σκά­φος μετά το σοβιε­τι­κό «Λού­να-24», 24 ολό­κλη­ρα χρό­νια πριν.

1991 Το Κοι­νο­βού­λιο της ΠΓΔΜ ψηφί­ζει τη δια­κή­ρυ­ξη ανε­ξαρ­τη­σί­ας της από την Γιουγκοσλαβία.

2010 Η ται­νία «Avatar» του Τζέιμς Κάμε­ρον, με έσο­δα 1,859 δισ. δολά­ρια παγκο­σμί­ως, σπά­ει το ρεκόρ εισι­τη­ρί­ων που κατεί­χε ο Τιτα­νι­κός από το 1998.

2012 Πεθαί­νει ο Θεό­δω­ρος Αγγε­λό­που­λος, Eλλη­νας σκη­νο­θέ­της. (Γεν. 27/4/1935)

aggelopoulos

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο