Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 25 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με.

41 Μετά από ολο­νύ­χτιες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, η Ρωμαϊ­κή Σύγκλη­τος απο­δέ­χε­ται τον Κλαύ­διο ως το νέο Ρωμαίο αυτοκράτορα.

389 Πέθα­νε ο θεο­λό­γος και πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, Γρη­γό­ριος ο Ναζιαν­ζη­νός, ένας από τους Τρεις Ιεράρχες

1204 Η συνε­χι­ζό­με­νη οικο­νο­μι­κή εξά­ντλη­ση του πλη­θυ­σμού για την εξα­σφά­λι­ση των χρη­μά­των που ο Αυτο­κρά­το­ρας Αλέ­ξιος Δ’ έχει υπο­σχε­θεί στους Σταυ­ρο­φό­ρους, οδη­γούν λαό και μονα­χούς σε εξέγερση.

1533 Ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας Ερρί­κος ο 8ος παντρεύ­ε­ται την Άννα Μπο­λέιν, τη δεύ­τε­ρη από τις έξι συζύ­γους του.

1554 Ιδρύ­ε­ται από Ιησουί­τες ιερα­πό­στο­λους η πόλη του Σάο Πάο­λο στη Βραζιλία.

1627 Γεν­νή­θη­κε ο Αγγλος χημι­κός και φιλό­σο­φος, Ρόμπερτ Μπόιλ

1759 Γεν­νή­θη­κε ο Ρόμπερτ Μπαρνς, Σκο­τσέ­ζος ποιητής

barns

1783 Γεν­νή­θη­κε ο Αγγλος επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Γουί­λιαμ Κολ­γκέιτ, ιδρυ­τής της γνω­στής εται­ρί­ας ειδών ατο­μι­κής υγιεινής

1815 Ο Μπε­τό­βεν συνο­δεύ­ει στο πιά­νο την τενό­ρο Φραντς Βιλντ σε εκδή­λω­ση για τα γενέ­θλια της Τσα­ρί­νας, κατά τη διάρ­κεια του Συνε­δρί­ου της Βιέν­νης. Είναι η τελευ­ταία δημό­σια εμφά­νι­ση του Μπε­τό­βεν ως πιανίστα.

1822 Απε­σταλ­μέ­νοι της Υψη­λής Πύλης δολο­φο­νούν τον Αλή Πασά στη Μονή Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να, στη νησί­δα της λίμνης των Ιωαν­νί­νων. Το πτώ­μα του απο­κε­φα­λί­ζε­ται και το κεφά­λι του στέλ­νε­ται ταρι­χευ­μέ­νο στην Κωνσταντινούπολη.

1833 Απο­βι­βά­ζε­ται στο Ναύ­πλιο από τη βρε­τα­νι­κή φρε­γά­τα “Μαδα­γα­σκά­ρη”, ο πρώ­τος βασι­λιάς της Ελλά­δας, Όθων, σε ηλι­κία 17 ετών εν μέσω λαϊ­κών επευ­φη­μιών, συνο­δευό­με­νος από τρι­με­λή Αντι­βα­σι­λεία Βαυα­ρών (που θα κυβερ­νή­σει μέχρι την ενη­λι­κί­ω­σή του το 1835) και πολυ­με­λή βαυα­ρι­κό τακτι­κό στρα­τό (3.850 στρατιώτες).

othon

1833 Ο Σπυ­ρί­δων Τρι­κού­πης διο­ρί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός (ως Πρό­ε­δρος του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου) και υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Βασι­λεί­ου της Ελλά­δος. Ο Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρο­κορ­δά­τος διο­ρί­ζε­ται υπουρ­γός Οικονομικών.

1835 Αρχί­ζει η ισχύς του Οργα­νι­σμού των Δικα­στη­ρί­ων. Είχε εκδο­θεί ως νόμος το 1834.

1836 Θεμε­λιώ­νε­ται το κτί­ριο των Ανα­κτό­ρων στο λόφο της Mπου­μπου­νί­στρας, σε σχέ­δια του Βαυα­ρού αρχι­τέ­κτο­να, Φρί­ντριχ φον Γκέρτ­νερ. Πρό­κει­ται για το σημε­ρι­νό κτί­ριο της Βουλής.

1837 Δημο­σιεύ­ε­ται διά­ταγ­μα του Όθω­να “Περί συστά­σε­ως επι­τρο­πής επί της εμψυ­χώ­σε­ως της εθνι­κής βιο­μη­χα­νί­ας”, που απο­τε­λεί την πρώ­τη επί­ση­μη προ­σπά­θεια ανά­πτυ­ξης βιο­μη­χα­νί­ας στο ελεύ­θε­ρο ελλη­νι­κό κρά­τος. Πρώ­τος πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής διο­ρί­ζε­ται ο Γεώρ­γιος Κουντουριώτης.

1847 Μου­σου­ρι­κά: Σοβα­ρό επει­σό­διο ανά­με­σα στον Όθω­να και στον πρε­σβευ­τή της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας στην Αθή­να, Κωστά­κη Μου­σού­ρο Μπέη. Ο Μου­σού­ρος αρνεί­ται να χορη­γή­σει δια­βα­τή­ριο στον υπα­σπι­στή του βασι­λιά Όθω­να, Τσά­μη Καρα­τά­σο, με την αιτιο­λο­γία ότι είχε συμ­με­τά­σχει στο κίνη­μα της Mακε­δο­νί­ας. Συνέ­πεια αυτού είναι η δια­κο­πή των διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ των δύο χωρών για ένα έτος.

1858 Το γαμή­λιο εμβα­τή­ριο του Φέλιξ Μέντελ­σον ακού­γε­ται για πρώ­τη φορά στο γάμο της πρι­γκί­πισ­σας της Αγγλί­ας Βικτώ­ριας και του πρί­γκι­πα της Πρω­σί­ας, Φρειδερίκου.

1874 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Γουί­λιαμ Σόμερ­σετ Μομ (“Ανθρώ­πι­νη Δουλεία”)

1882 Γεν­νή­θη­κε η Βρε­τα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Βιρ­τζί­νια Γουλφ

gulf

1890 Καταρ­γού­νται οι έκτα­κτοι νόμοι του Βίσμαρκ κατά των σοσια­λι­στών στη Γερ­μα­νία. Το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα νομι­μο­ποιεί­ται έπει­τα από 12 χρό­νια παρανομίας.

1897 Οι επα­να­στά­τες των Χανί­ων, μετα­ξύ των οποί­ων ηγε­τι­κή θέση είχε ήδη ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, υπο­γρά­φουν στο Ακρω­τή­ρι ψήφι­σμα, με το οποίο κηρύσ­σουν την κατά­λυ­ση της τουρ­κι­κής κατο­χής της Κρή­της και την ένω­ση με την Ελλά­δα και καλούν το βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’ να κατα­λά­βει το νησί.

1902 Η Ρωσία καταρ­γεί τη θανα­τι­κή ποινή.

1915 Ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ καλεί από τη Νέα Υόρ­κη τον Τόμας Γουό­τσον στο Σαν Φραν­σί­σκο, εγκαι­νιά­ζο­ντας την πρώ­τη διη­πει­ρω­τι­κή τηλε­φω­νι­κή γραμμή.

1918 Το 3ο Παν­ρω­σι­κό Συνέ­δριο των Σοβιέτ επι­κυ­ρώ­νει τη Δια­κή­ρυ­ξη των δικαιω­μά­των του εργα­ζό­με­νου και κατα­πιε­ζό­με­νου λαού.

1919 Η Διά­σκε­ψη Ειρή­νης των Παρι­σί­ων, η οποία επι­διώ­κει μια μόνι­μη ειρή­νη μετά το τέλος του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, εγκρί­νει την πρό­τα­ση δημιουρ­γί­ας της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1924 Αρχί­ζουν οι πρώ­τοι Χει­με­ρι­νοί Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Σαμο­νί της Γαλ­λί­ας. Παίρ­νουν μέρος 300 αθλη­τές από 16 χώρες, ανά­με­σά τους και 13 γυναίκες.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο λαϊ­κός συν­θέ­της και βιρ­τουό­ζος του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας,

zampetas

1928 Γεν­νή­θη­κε ο τελευ­ταί­ος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε

1933 Γεν­νή­θη­κε η πρώ­τη γυναί­κα πρό­ε­δρος στις Φιλιπ­πί­νες, Κορα­σόν Ακίνο

1935 Ο ποι­η­τής Ανδρέ­ας Εμπει­ρί­κος δίνει μία ιστο­ρι­κά σημα­ντι­κή διά­λε­ξη “Περί σουρ­ρε­α­λι­σμού” στη Λέσχη Καλ­λι­τε­χνών, εισά­γο­ντας ουσια­στι­κά τον υπερ­ρε­α­λι­σμό στον ελλη­νι­κό χώρο.

uperealismos

1937 Η δικτα­το­ρία Μετα­ξά θεσπί­ζει μετα­ξύ άλλων τον Ανα­γκα­στι­κό Νόμο 445 “Περί κινη­μα­το­γρά­φων” για τον συνο­λι­κό έλεγ­χο της βιο­μη­χα­νί­ας του κινη­μα­το­γρά­φου και τον Ανα­γκα­στι­κό Νόμο 446 “Περί θεά­τρου” για το συνο­λι­κό έλεγ­χο του θεα­τρι­κού κυκλώ­μα­τος και την υπο­βο­λή του σε αυστη­ρή λογοκρισία.

1938 Μονο­γρά­φε­ται η τελι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και της γερ­μα­νι­κής εται­ρεί­ας Telefunken για την εγκα­τά­στα­ση Ραδιο­φω­νι­κού Σταθ­μού στο Ζάπ­πειο Μέγα­ρο στην Αθήνα.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η ιαπω­νο­κρα­τού­με­νη Ταϊ­λάν­δη κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Αμε­ρι­κή και τη Βρε­τα­νία. Την ίδια μέρα ο Ιαπω­νι­κός στρα­τός εισβά­λει στα Νησιά του Σολομώντα

1942 Γεν­νή­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος Εου­σέ­μπιο Ντα Σίλ­βα Φερέι­ρα, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των εποχών

 1945 Εκα­τό χιλιά­δες λαού της Θεσ­σα­λο­νί­κης κατε­βαί­νουν σε συλ­λα­λη­τή­ριο ενά­ντια στις παρα­βιά­σεις των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών και στη μοναρ­χο­φα­σι­στι­κή τρο­μο­κρα­τία, για πραγ­μα­τι­κή δημο­κρα­τι­κή, αντι­προ­σω­πευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση και τιμω­ρία των δοσίλογων.

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Με νίκη των Συμ­μά­χων τελειώ­νει η Μάχη των Αρδεννών.

1947 Πέθα­νε ο ιτα­λο­α­με­ρι­κα­νός γκάν­γκ­στερ που έδρα­σε στις ΗΠΑ την επο­χή της ποτο­α­πα­γό­ρευ­σης, Αλ Καπόνε

1949 Διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τες εκλο­γές, ένα χρό­νο μετά την ίδρυ­ση του κρά­τους του Ισρα­ήλ. Νικη­τής ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Δαβίδ Μπεν Γκου­ριόν του Εργα­τι­κού Κόμματος.

1952 Αμνη­στεύ­ο­νται τα στε­λέ­χη του ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλή­νων Αξιω­μα­τι­κών), που στις 31 Μάη 1951 είχαν προ­βεί σε στρα­τιω­τι­κό κίνη­μα, το οποίο ακυ­ρώ­θη­κε εν τη γενέ­σει του έπει­τα από παρέμ­βα­ση του στρα­τάρ­χη Παπάγου.

1955 Οι αγγλι­κές αρχές κατο­χής συλ­λαμ­βά­νουν στην Πάφο το ιστιο­φό­ρο “Άγιος Γεώρ­γιος”, το οποίο μετα­φέ­ρει από την Ελλά­δα πολε­μι­κό υλι­κό για την έναρ­ξη του αγώ­να της ΕΟΚΑ.

1955 Το Ανώ­τα­το Σοβιέτ απο­φα­σί­ζει τη λήξη και τυπι­κά της εμπό­λε­μης κατά­στα­σης με την Γερμανία.

1962 Παραι­τεί­ται ο νέος Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών, Ιάκω­βος Βαβα­νά­τσος, σε βάρος του οποί­ου υπάρ­χουν φήμες για δια­βλη­τή ηθι­κή συμπεριφορά.

1966 Απερ­για­κό κύμα απλώ­νε­ται σε όλη τη χώρα, καθώς απερ­γούν οι εργα­ζό­με­νοι στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες της Αθή­νας, οι υπάλ­λη­λοι καθα­ριό­τη­τας του δήμου, οι αρτερ­γά­τες, οι κτη­νί­α­τροι, οι γεω­πό­νοι, οι δασο­πό­νοι, οι μηχα­νι­κοί και οι εργα­ζό­με­νοι στον ΟΤΕ.

1968 Αντι­προ­σω­πεία του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης πραγ­μα­το­ποιεί επι­τό­πιες έρευ­νες στα στρα­τό­πε­δα της Γυά­ρου και της Λέρου και συντάσ­σει έκθε­ση — κόλα­φο για τη χούντα.

1971 Πρα­ξι­κό­πη­μα στην Ουγκά­ντα: Ο αντι­στρά­τη­γος Ίντι Αμίν Ντα­ντά, αρπά­ζει την εξου­σία και ανα­κη­ρύσ­σει τον εαυ­τό του δικτά­το­ρα. Ο πρό­ε­δρος, Μίλ­τον Ομπό­τε, δε βρί­σκε­ται στη χώρα, όταν οι επα­να­στά­τες ανα­τρέ­πουν την κυβέρ­νη­σή του. Οι αντάρ­τες με επι­κε­φα­λής τον Αμίν Ντα­ντά, επι­δί­δο­νται σε λου­τρό αίμα­τος, σκο­τώ­νο­ντας όλους τους στρα­τιώ­τες και αστυ­νο­μι­κούς, που είναι πιστοί στον Ομπότε.

1971 Στις ΗΠΑ, ο Τσαρλς Μάν­σον κρί­νε­ται ένο­χος φόνου εκ προ­με­λέ­της της ηθο­ποιού Σάρον Τέιτ, συζύ­γου του σκη­νο­θέ­τη Ρομάν Πολάν­σκι κι άλλων έξι ατό­μων στο σπί­τι της στο Μπέ­βερ­λι Χιλς, τον Αύγου­στο του 1969, καθώς και του ζεύ­γους Λα Μπιάν­κα, στο Λος Άντζελες.

1972 Εκπρό­σω­πος της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ στην Αθή­να ανα­κοι­νώ­νει την εγκα­τά­στα­ση στην Ελλά­δα μόνι­μων ιδιό­κτη­των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ναυ­τι­κών μονά­δων του 6ου στόλου.

1972 Δύο κυνη­γοί ανα­κα­λύ­πτουν μέσα σε μια σπη­λιά σ’ ένα απο­μα­κρυ­σμέ­νο σημείο της νήσου Γουάμ το Γιο­κόι Σοΐ­τσι. Ο 57χρονος για­πω­νέ­ζος ήταν λοχί­ας κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και κρυ­βό­ταν, επί 28 χρό­νια, νομί­ζο­ντας ότι ο πόλε­μος συνεχίζεται.

1981 Η χήρα του Μάο Τσε Τούνγκ, Τζιανγκ Κινγκ, κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το, αφού κρί­νε­ται ένο­χη για “αντι-επα­να­στα­τι­κά εγκλήματα”.

1985 Πέθα­νε ο δικη­γό­ρος και ηγε­τι­κή μορ­φή της ελλη­νι­κής Αρι­στε­ράς, Ηλί­ας Ηλιού

1991 Τέσ­σε­ρις βόμ­βες εκρή­γνυ­νται στα υπο­κα­τα­στή­μα­τα της τρά­πε­ζας Citibank στο Χαλάν­δρι, και την Αγία Παρα­σκευή, στην τρά­πε­ζα Barclay’s στο Μαρού­σι και στο γρα­φείο του γάλ­λου στρα­τιω­τι­κού ακό­λου­θου στο Mετς. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει η “17 Νοέμβρη”.

1990 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Άβα Γκάρντνερ.

1996 Η κρί­ση των Ιμί­ων: Ο δήμαρ­χος της Καλύ­μνου Δημή­τρης Δια­κο­μι­χά­λης, θορυ­βη­μέ­νος από το γεγο­νός ότι η Τουρ­κία εγεί­ρει εδα­φι­κές αξιώ­σεις στα Ίμια, υψώ­νει την ελλη­νι­κή σημαία στις βρα­χο­νη­σί­δες Ίμια, συνο­δευό­με­νος από τον αστυ­νο­μι­κό διευ­θυ­ντή Καλύ­μνου, τον ιερέα και δύο κατοί­κους του νησιού.

1996 Η Ρωσία γίνε­ται δεκτή στους κόλ­πους του Συμ­βου­λί­ου της Ευρώπης.

2010 Εκτε­λεί­ται δι’ απαγ­χο­νι­σμού στο Ιράκ ο Άλι Χάσαν αλ Ματζίντ, ξάδελ­φος του Σαντάμ Χου­σε­ΐν, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και “Χημι­κός Άλι”. Είχε κατα­δι­κα­στεί τέσ­σε­ρις φορές σε θάνα­το, κυρί­ως για τη σφα­γή περί­που 5.000 Κούρ­δων το 1988.

2011 Μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις ξεσπούν στην Αίγυ­πτο, που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την πτώ­ση του Προ­έ­δρου της χώρας Χ. Μουμπάρακ.

2015 Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα. Συγκε­ντρώ­νει το 36,34% των ψήφων και 149 έδρες. Δεν κατα­φέρ­νει, όμως, να κατα­κτή­σει την πολυ­πό­θη­τη αυτοδυναμία.

2015 Πέθα­νε ο Ντέ­μης Ρούσ­σος, Ελλη­νας τρα­γου­δι­στής με διε­θνή καριέ­ρα, μέλος των Aphrodite’s Child. Το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Αρτέ­μιος Βεντού­ρης — Ρού­σος. (Γεν. 15/6/1946)

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο