Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
🔻 Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1176 Μάχη του Μυριο­κέ­φα­λου: Ο Βυζα­ντι­νός στρα­τός υπό τον Μανου­ήλ Α’ Κομνη­νό ηττά­ται από τους Σελ­τζού­κους Τούρκους.

1598 Ολλαν­δοί ναυ­τι­κοί ανα­κα­λύ­πτουν το νησί Μαυρίκιος.

1630 Ιδρύ­ε­ται η Βοστώ­νη στη Μασα­χου­σέ­τη των ΗΠΑ

1743 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος, Μαρ­κί ντε Κοντορ­σέ, από τους θεμε­λιω­τές του Διαφωτισμού

1776 Τίθε­ται σε ισχύ το Σύνταγ­μα των ΗΠΑ.

1809 Ειρή­νη ανά­με­σα στη Σου­η­δία και στη Ρωσία στον Πόλε­μο της Φιν­λαν­δί­ας. Η Φιν­λαν­δία γίνε­ται ρωσι­κό έδαφος.

1857 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός φυσι­κός Κον­στα­ντίν Εντουάρ­δο­βιτς Τσιολ­κόφ­σκι, πρω­το­πό­ρος των σοβιε­τι­κών πυραύ­λων, της επι­στή­μης του Δια­στή­μα­τος και πατέ­ρας της αερο­ναυ­τι­κής έρευνας.

1871 Ανοί­γει η πρώ­τη ορει­νή σήραγ­γα στον κόσμο, το τού­νελ Μον Σενί, στις Άλπεις.

1903 Τούρ­κοι κατα­στρέ­φουν την πόλη της Καστο­ριάς σκο­τώ­νο­ντας 10.000 Βουλγάρους.

1923 Πεθαί­νει ο δικα­στι­κός και πολι­τι­κός Στέ­φα­νος Δρα­γού­μης, πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας (18/1–6/10/1910).

1928 Τρο­πι­κός κυκλώ­νας χτυ­πά τη νοτιο­α­να­το­λι­κή Φλό­ρι­ντα, σκο­τώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρα από 2.500 άτομα.

1931 Γεν­νή­θη­κε η θρυ­λι­κή κυρία Ρόμπιν­σον… Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Ανν Μπάν­κροφτ (Anne Bancroft, γεν. 6‑Ιουν-2005), κόρη Ιτα­λών μετα­να­στών και μεγα­λω­μέ­νη στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης…

1931 Η Ασφά­λεια συλ­λαμ­βά­νει τον ΓΓ της Ενω­τι­κής ΓΣΕΕ Κώστα Θέο.

1931 Παρου­σιά­ζε­ται από την εται­ρεία «RCA Βίκτορ» στη Νέα Υόρ­κη ο πρώ­τος δίσκος μακράς διάρ­κειας 33 στροφών.

1934 Η ΕΣΣΔ γίνε­ται δεκτή στην Κοι­νω­νία των Εθνών.

1940 Γεν­νή­θη­κε ο κωμι­κός ηθο­ποιός, Σωτή­ρης Μουστάκας

moustakas

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Γερ­μα­νοί σπά­νε την αμυ­ντι­κή γραμ­μή του Στά­λιν­γκραντ στην ΕΣΣΔ.

1944 Το Κομ­μου­νι­στι­κό και το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα της Σλο­βα­κί­ας ενώ­νο­νται στο συνέ­δριο της Μπάν­σκα Μπίστριτσα.

1952 Εκδί­δε­ται η από­φα­ση του Αερο­δι­κεί­ου για τους αερο­πό­ρους («Δίκη των αερο­πό­ρων»). Δύο κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το, τέσ­σε­ρις σε ισό­βια και οι υπό­λοι­ποι σε λιγό­τε­ρο βαριές ποι­νές. Η όλη δίκη ήταν μια σκευω­ρία που βασί­στη­κε στην «από­δρα­ση» του Δόκι­μου Ίκα­ρου Νικό­λα­ου Ακρι­βο­γιάν­νη στην Αλβα­νία. Τις ανα­κρί­σεις ανέ­λα­βε τότε ο επι­σμη­να­γός Μητσά­κος, ο οποί­ος εφαρ­μό­ζο­ντας κάθε παρά­νο­μο πρό­σφο­ρο μέσο, με βασα­νι­σμούς, τρο­μο­κρα­τή­σεις, προ-χρο­νο­λο­γώ­ντας έγγρα­φα κλπ. προ­σπά­θη­σε και συνέ­λε­ξε ψευ­δείς «ομο­λο­γί­ες» δια των οποί­ων στις 15 Ιου­λί­ου 1952 εκδό­θη­κε βού­λευ­μα κατά είκο­σι ενό­χων «κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης» που «είχε αρχί­σει να συγκρο­τεί­ται από το 1950, αλλά συγκε­κρι­μέ­νες δολιο­φθο­ρές άρχι­σαν τον Σεπτέμ­βριο του 1951». Σύμ­φω­να με το ίδιο πόρι­σμα οι ένο­χοι «εκτε­λού­σαν εντο­λές της ηγε­σί­ας του ΚΚΕ που βρί­σκο­νταν στο εξωτερικό».

1953 Επι­τυγ­χά­νε­ται ο πρώ­τος επι­τυ­χής απο­χω­ρι­σμός σια­μαί­ων στη Λου­ζιά­να των ΗΠΑ με εγχεί­ρη­ση σε νοσο­κο­μείο της Νέας Ορλε­ά­νης. Οι αδελ­φές Κάρο­λιν Αν και Κατρίν Αν Μου­τόν ήταν ενω­μέ­νες στη μέση.

1960 Η Κύπρος γίνε­ται το 99ο μέλος του ΟΗΕ.

1961 Απαγ­χο­νί­ζε­ται ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Τουρ­κί­ας Αντ­νάν Μεντε­ρές, κατη­γο­ρού­με­νος για παρα­βί­α­ση του τουρ­κι­κού συντάγ­μα­τος, χρη­μα­τι­σμό, προ­δο­σία, κ.α. Ο Μεντε­ρές είχε ανα­τρα­πεί με στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα το 1960. Το 1955 είχε οργα­νώ­σει το πογκρόμ ενα­ντί­ον των Ελλή­νων της Κωνσταντινούπολης.

1965 Ορκί­ζε­ται η τρί­τη κυβέρ­νη­ση απο­στα­τών, με “πρω­θυ­πουρ­γό” τον Στέ­φα­νο Στεφανόπουλο.

1967 Επει­σό­δια μεγά­λης έντα­σης ξεσπούν στον αγώ­να του τουρ­κι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος της Β’ κατη­γο­ρί­ας μετα­ξύ Σιβάς Σπορ και Καϊ­ζε­ρί Σπορ στο Στά­διο της Και­σα­ρεί­ας. Εξαι­τί­ας ενός γκολ, που δέχε­ται η Σιβάς, λιθο­βο­λού­νται οι αντί­πα­λοί της και ξεσπά μάχη, με απο­τέ­λε­σμα να επέμ­βει ο στρα­τός. Σαρά­ντα δύο νεκροί, 700 τραυ­μα­τί­ες και λεη­λα­σία της πόλης που κρα­τά μέρες υπο­χρε­ώ­νουν τον πρω­θυ­πουρ­γό, Σου­λεϊ­μάν Ντε­μι­ρέλ, να ανα­βά­λει την επί­σκε­ψή του στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση για 24 ώρες.

1978 Αίγυ­πτος και Ισρα­ήλ υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη ειρή­νης του Καμπ Ντέι­βιντ των ΗΠΑ, την πρώ­τη ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία του Ισρα­ήλ με γει­το­νι­κό του κράτος.

sumfonia

1981 Ανα­λαμ­βά­νει πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας (προ­σω­ρι­νά) ο Γεώρ­γιος Ράλ­λης. Κύριο έργο της νέας κυβέρ­νη­σης είναι η διε­νέρ­γεια υπο­δειγ­μα­τι­κών εκλο­γών, όπως δηλώ­νει ο Γεώρ­γιος Ράλλης.

1982 Πεθαί­νει ο μεγά­λος κομ­μου­νι­στής μου­σι­κο­συν­θέ­της Μάνος Λοΐ­ζος. Ο Μ. Λοΐ­ζος με το πλού­σιο έργο και τους αγώ­νες του πορεύ­θη­κε στο πλάι του ΚΚΕ, παλεύ­ο­ντας για μια δικαιό­τε­ρη κοι­νω­νία. Πίστευε, μάλι­στα, ότι η στρα­τευ­μέ­νη τέχνη όχι μόνο μπο­ρεί να γεν­νή­σει αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά έργα, αλλά και ότι είναι «ένας ελά­χι­στος φόρος τιμής στις χιλιά­δες των φτω­χών παι­διών που πει­νά­νε, αγω­νί­ζο­νται και σκο­τώ­νο­νται καθημερινά».

Υπήρ­ξε επί­σης πρω­το­πό­ρος συν­δι­κα­λι­στής στο χώρο των δημιουρ­γών του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού, παλεύ­ο­ντας με συνέ­πεια για τα πνευ­μα­τι­κά τους δικαιώ­μα­τα από τις δισκο­γρα­φι­κές εται­ρεί­ες και την κασε­το­πει­ρα­τεία μέσα από την Ένω­ση Μου­σι­κο­συν­θε­τών Στι­χουρ­γών Ελλά­δος (ήταν ο πρώ­τος πρό­ε­δρος του Σωματείου).

loizos

1988 Ξεκι­νούν οι 24οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο της πρω­τεύ­ου­σας της Νότιας Κορέ­ας, Σεούλ. Θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 2 Οκτω­βρί­ου. Οι μόνες χώρες που απου­σιά­ζουν είναι η Βόρεια Κορέα και η Κού­βα. Οι αγω­νι­στι­κές επι­δό­σεις σκιά­ζο­νται από τα σοβα­ρά σκάν­δα­λα ντόπινγκ.

1991 Στην πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας, η Βου­λή των Σκο­πί­ων κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Γιου­γκο­σλα­βία, με την ονο­μα­σία Δημο­κρα­τία της Μακεδονίας.

1991 H Γενι­κή συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ κάνει ομό­φω­να δεκτά στους κόλ­πους του νέα κρά­τη- μέλη. Πρό­κει­ται για τη Βόρεια και Νότια Κορέα, την Εσθο­νία, τη Λετο­νία, τη Λιθουα­νία, καθώς και δυο νησιω­τι­κά κρά­τη του Ειρη­νι­κού, τη Μικρο­νη­σία και τα Νησιά Μάρσαλ.

2000 Ο Λεω­νί­δας Σαμπά­νης χαρί­ζει το πρώ­το μετάλ­λιο στην Ελλά­δα στους Oλυ­μπια­κούς αγώ­νες του Σίδνεϊ για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη Ολυ­μπιά­δα όταν κερ­δί­ζει το αργυ­ρό μετάλ­λιο στην κατη­γο­ρία των 62 κιλών σηκώ­νο­ντας 147,5 κιλά στο αρα­σέ (ολυ­μπια­κό ρεκόρ), 170 κιλά στο ζετέ και 317,5 κιλά στο σύνολο.

2001 Ειδι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ εισβάλ­λουν στο Αφγα­νι­στάν για στο­χο­ποί­η­ση. Στο μετα­ξύ, Πακι­στα­νοί υψη­λό­βαθ­μοι αξιω­μα­τού­χοι σπεύ­δουν στην Καμπούλ για να πεί­σουν τους Ταλι­μπάν να παρα­δώ­σουν στη δικαιο­σύ­νη τον Οσά­μα μπιν Λάντεν. Επα­να­λει­τουρ­γεί το Χρη­μα­τι­στή­ριο στη Νέα Υόρ­κη, ενώ ο Πρό­ε­δρος Μπους χαρα­κτη­ρί­ζει σταυ­ρο­φο­ρία τον αγώ­να κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας. Τα σύνο­ρα με το Αφγα­νι­στάν κλεί­νει το Πακιστάν.

2001 H Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου και η Αιμι­λία Τσουλ­φά κερ­δί­ζουν το χρυ­σό μετάλ­λιο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Ιστιο­πλο­ΐ­ας για σκά­φη 470 στη Σλοβενία.

2003 Ένας ιππό­κα­μπος, ο Πρω­τέ­ας, που πήρε το όνο­μά του από μία αρχαία θεό­τη­τα της θάλασ­σας, είναι η μασκότ των Παρα­ο­λυ­μπια­κών Αγώ­νων της Αθήνας.

2004 Αρχί­ζουν στην Αθή­να οι 12οι Παρα­ο­λυ­μπια­κοί Αγώ­νες, με 19 συνο­λι­κά αθλήματα.

2007 Εντο­λή σχη­μα­τι­σμού νέας κυβέρ­νη­σης λαμ­βά­νει ο Κώστας Καρα­μαν­λής, νικη­τής των βου­λευ­τι­κών εκλογών.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο