Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 27 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 27 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1302 Εξο­ρί­ζε­ται από τη Φλω­ρε­ντία ο ποι­η­τής και δημιουρ­γός της “Θεί­ας Κωμω­δί­ας”, Δάντης Αλιγκέρι

aligeri

1571 Γεν­νή­θη­κε ο σάχης της Περ­σί­ας, Αμπάς Α’ ο Μέγας

1593 Το Βατι­κα­νό οδη­γεί σε δίκη τον φιλό­σο­φο Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο για τις αιρε­τι­κές από­ψεις του.

1606 Αρχί­ζει στην Αγγλία η δίκη του Γκάι Φωκς, του ηγέ­τη της απο­κλη­θεί­σας «Συνω­μο­σί­ας της Πυρίτιδας»-της από­πει­ρας Άγγλων καθο­λι­κών να ανα­τι­νά­ξουν το Βρε­τα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο και να δολο­φο­νή­σουν το βασι­λιά Ιάκω­βο Α’- και άλλων συνω­μο­τών. Θα κατα­δι­κα­στούν και θα εκτε­λε­στούν στις 31 Ιανουαρίου.

1613 Ο Γαλι­λαί­ος (Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι) παρα­τη­ρεί για δεύ­τε­ρη φορά τον πλα­νή­τη Ποσει­δώ­να και αδυ­να­τεί να κατα­λά­βει τι ακρι­βώς είναι αυτό που βλέ­πει. Τον είχε παρα­τη­ρή­σει πρώ­τη φορά στις 28 Δεκεμ­βρί­ου 1612. Και στις δύο περι­στά­σεις, ο Γαλι­λαί­ος μπερ­δεύ­ει τον Ποσει­δώ­να για στα­θε­ρό αστέ­ρα και έτσι δεν πιστώ­νε­ται με την ανα­κά­λυ­ψή του.

1678 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί στις ΗΠΑ η πρώ­τη ιδιω­τι­κή Πυρο­σβε­στι­κή Υπηρεσία.

1710 Ο τσά­ρος Πέτρος ο Μέγας συντάσ­σει τον πρώ­το προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του ρωσι­κού κράτους.

1731 Πέθα­νε ο Μπαρ­το­λο­μέο Κρι­στο­φό­ρι, ιτα­λός οργα­νο­ποιός, που θεω­ρεί­ται ότι εφηύ­ρε το πιά­νο. (Γεν. 4/5/1655)

1736 Εκθρο­νί­ζε­ται ο τελευ­ταί­ος βασι­λιάς της Πολω­νί­ας, Στανίσλαος.

1756 Γεν­νή­θη­κε ο αυστρια­κός συν­θέ­της κλα­σι­κής μου­σι­κής, Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ

motsart

1775 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος Φρί­ντριχ φον Σέλινγκ.

1785 Ιδρύ­ε­ται το πρώ­το κρα­τι­κό αμε­ρι­κα­νι­κό πανε­πι­στή­μιο στην πόλη Αθή­να της Γεωργίας.

1827 Ελλη­νι­κά επα­να­στα­τι­κά τμή­μα­τα υπό τους Διο­νύ­σιο Βούρ­βα­χη, Πανα­γιώ­τη Νοτα­ρά και Ιωάν­νη Μαυ­ρο­βου­νιώ­τη δέχο­νται επί­θε­ση 2.000 πεζών και 600 ιππέ­ων υπό τον Κιου­τα­χή, στο Καμα­τε­ρό Αττι­κής. Στη μάχη πέφτει ηρω­ι­κά ο Βούρ­βα­χης μαζί με 300 μαχητές.

1832 Γεν­νή­θη­κε ο Αγγλος συγ­γρα­φέ­ας και μαθη­μα­τι­κός, Λιού­ις Κάρολ, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Τσαρλς Λού­ντ­βιτζ Ντό­ντ­γκ­σον (Η Αλί­κη στη χώρα των θαυμάτων)

1880 Ο εφευ­ρέ­της Τόμας Έντι­σον κατο­χυ­ρώ­νει με δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας την ανα­κά­λυ­ψη του λαμ­πτή­ρα πυρακτώσεως.

1888 Ιδρύ­ε­ται η Εθνι­κή Γεω­γρα­φι­κή Εται­ρία στις ΗΠΑ, που εκδί­δει το περιο­δι­κό “National Geographic”.

1901 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι (“Αιντα”, “Ναμπού­κο”, “Ριγκο­λέ­το”, “Τρο­βα­τό­ρε”, “Τρα­βιά­τα”)

verdi

1918 Ξεσπά στη Φιν­λαν­δία σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση και στο νότιο (βιο­μη­χα­νι­κό) τμή­μα εγκα­θι­δρύ­ε­ται εργα­τι­κή εξου­σία. Ενα­ντί­ον της κινή­θη­καν αμέ­σως τόσο οι αστι­κές δυνά­μεις (με έδρα τον βορ­ρά), όσο και ο Γερ­μα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός, η στρα­τιω­τι­κή υπε­ρο­χή του οποί­ου ουσια­στι­κά έγει­ρε την πλά­στιγ­γα υπέρ της αντε­πα­νά­στα­σης. Το τελευ­ταίο προ­πύρ­γιο της επα­νά­στα­σης, το Βίμποργκ, θα πέσει στις 29 Απρι­λί­ου 1919.

1920 Κατά των εργα­τι­κών νομο­σχε­δί­ων τάσ­σο­νται οι εργά­τες, που συγκε­ντρώ­νο­νται στο “Αθή­ναιον”.

1922 Η Διά­σκε­ψη των Καν­νών, που άρχι­σε στις 27 Δεκεμ­βρί­ου 1921, δια­κό­πτει τις εργα­σί­ες της, χωρίς να ορι­στεί νέα ημε­ρο­μη­νία για τη σύγκλη­σή της. Το γενι­κό κλί­μα που επι­κρά­τη­σε στη Διά­σκε­ψη μόνο “φιλελ­λη­νι­κό” δεν θα μπο­ρού­σε να χαρα­κτη­ρι­στεί, καθώς οι Μεγά­λες Δυνά­μεις υπέ­δει­ξαν στην Ελλά­δα ότι πρέ­πει να απο­σύ­ρει το στρα­τό της από τη Μικρά Ασία και ανα­γνώ­ρι­σαν “ντε φάκτο” το καθε­στώς του Κεμάλ.

1920 Κατά των εργα­τι­κών νομο­σχε­δί­ων τάσ­σο­νται οι εργά­τες, που συγκε­ντρώ­νο­νται στο “Αθή­ναιον”.

1923 Το Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα της Γερ­μα­νί­ας (Ναζι­στι­κό) οργα­νώ­νει το πρώ­το του συνέ­δριο στο Μόναχο.

1924 Η σορός του Λένιν τοπο­θε­τεί­ται σε μαυ­σω­λείο στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο τουρ­κο­κύ­πριος κατο­χι­κός ηγέ­της, Ραούφ Ντενκτάς

1926 Η παγκα­λι­κή δικτα­το­ρία καθο­ρί­ζει την υπο­χρε­ω­τι­κή διδα­σκα­λία σε όλα τα σχο­λεία ειδι­κών μαθη­μά­των για «την κατα­πο­λέ­μη­σιν του κομμουνισμού».

1926 Ο Σκο­τσέ­ζος Τζον Μπέιρντ παρου­σιά­ζει στο Βασι­λι­κό Ινστι­τού­το του Λον­δί­νου την πρώ­τη μορ­φή της τηλεόρασης.

1932 Ο Α. Χίτλερ ειση­γεί­ται το πρό­γραμ­μα του Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος σε συγκέ­ντρω­ση βιο­μή­χα­νων και τρα­πε­ζι­τών στο Ντίσελντορφ.

1933 Γεν­νή­θη­κε ο αιγυ­πτια­κής κατα­γω­γής Βρε­τα­νός κροί­σος, Μοχά­μεντ Αλ Φαγιέντ

1934 Ο σοβιε­τι­κός ηγέ­της Στά­λιν προ­βλέ­πει ότι οι καπι­τα­λι­στι­κές χώρες θα επι­λέ­ξουν τη λύση του πολέ­μου για να βγουν από το αδιέ­ξο­δο της οικο­νο­μι­κής ύφεσης.

1937 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο κομ­μα­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της του ΚΚΣΕ, Νικο­λάι Μπου­χά­ριν, κατη­γο­ρού­με­νος για συμ­με­το­χή στο “Αντι­σο­βιε­τι­κό Μπλοκ”. Ένα χρό­νο αργό­τε­ρα θα εκτελεστεί.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πολέ­μος: Εξα­πο­λύ­ε­ται η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση από αέρος ενα­ντί­ον της Γερμανίας.

1943 Πέθα­νε ο λυρι­κός ποι­η­τής, Μιλ­τιά­δης Μαλακάσης

miltiadis malakasis

1944 Λήγει η Πολιορ­κία του Λένιν­γκραντ ή Πολιορ­κία των 900 ημε­ρών: Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός ανα­κα­τα­λαμ­βά­νει το Λένιν­γκραντ από τους Ναζι­στές. Στις 872 ημέ­ρες κατο­χής, περί­που 1.100.000 κάτοι­κοί του πέθα­ναν από τους βομ­βαρ­δι­σμούς και την πείνα.

leningrand

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τους περί­που 7.500 αιχ­μα­λώ­τους κρα­του­μέ­νους στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς στην Πολω­νία, που βρί­σκο­νται εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νοι εκεί.

Auschwitz15

1947 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Αμά­ρα­ντος Αμαραντίδης

1948 Γεν­νή­θη­κε ο Λετο­νός χορευ­τής, Μιχα­ήλ Μπαρίσνικοφ.

1951 Οι ΗΠΑ ζητούν από την ΕΣΣΔ να τους επι­στρα­φούν τα 670 πλοία, που της είχαν παρα­χω­ρή­σει με ενοίκιο.

1953 Νέα αυτό­μα­τα τηλε­φω­νι­κά κέντρα αρχί­ζουν να λει­τουρ­γούν στη Θεσ­σα­λία και σε άλλα δια­με­ρί­σμα­τα της Ελλάδας.

1964 Η Γαλ­λία ανα­γνω­ρί­ζει επι­σή­μως τη Λ. Δ. της Κίνας, προ­κα­λώ­ντας τη μετά βίας συγκα­λυ­πτό­με­νη οργή της Ουά­σιγ­κτον, ενώ μετά την ανα­γνώ­ρι­ση το Πεκί­νο απαι­τεί από το Παρί­σι να δια­κό­ψει τις διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις του με την αστι­κή κυβέρ­νη­ση της Ταϊβάν.

1967 Τρεις αστρο­ναύ­τες χάνουν τη ζωή τους από φωτιά, που εκδη­λώ­νε­ται στο δια­στη­μό­πλοιο Apollo 1 κατά τη διάρ­κεια δοκι­μών στο ακρω­τή­ρι Κανά­βε­ραλ της Φλό­ρι­ντα. Πρό­κει­ται για τους Βίρ­τζιλ Γκρί­σομ, Έντουαρντ Γουάιτ και Ρότζερ Τσάφι.

1967 62 κρά­τη υπο­γρά­φουν στην Ουά­σινγ­κτον τη Συν­θή­κη για το Διά­στη­μα, με την οποία απα­γο­ρεύ­ε­ται η χρή­ση πυρη­νι­κών όπλων στο διάστημα.

1973 Στη Διά­σκε­ψη Ειρή­νης του Παρι­σιού υπο­γρά­φε­ται η Συμ­φω­νία για τη Λήξη του Πολέ­μου και την Απο­κα­τά­στα­ση της Ειρή­νης στο Βιετ­νάμ. Ωστό­σο, ο πόλε­μος θα μαι­νό­ταν για 2 ακό­μα χρό­νια, ωσό­του οι δυνά­μεις των Βιετ­κόνγκ εισέλ­θουν νικη­φό­ρες στην πρω­τεύ­ου­σα του Νοτί­ου Βιετ­νάμ Σαϊ­γκόν στις 30/4/1975.

1973 Με από­φα­ση της συγκλή­του ανα­στέλ­λε­ται επ’ αόρι­στον η λει­τουρ­γία του Πολυ­τε­χνεί­ου, επει­δή οι φοι­τη­τές συνέ­χι­ζαν την απερ­γία τους. Οι φοι­τη­τές του Πολυ­τε­χνεί­ου, της Νομι­κής, της Φιλο­σο­φι­κής και της Φυσι­κο­μα­θη­μα­τι­κής σχο­λής πραγ­μα­το­ποιούν δια­δή­λω­ση στους δρό­μους της Αθή­νας. Ομά­δες οικο­δό­μων προ­σχώ­ρη­σαν στη δια­δή­λω­ση. Διε­νερ­γή­θη­καν πολ­λές συλ­λή­ψεις από την Ασφάλεια.

1974 Πέθα­νε ο Γεώρ­γιος Γρί­βας («Διγε­νής»), ο οποί­ος στην κατο­χή διε­τέ­λε­σε επι­κε­φα­λής της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης «Χ» και κατό­πιν υπήρ­ξε αρχη­γός της εθνι­κι­στι­κής- αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης ΕΟΚΑ (Εθνι­κής Οργά­νω­σης Κυπρί­ων Αγωνιστών).

1975 Η Ελλά­δα προ­τεί­νει την παρα­πο­μπή του ζητή­μα­τος της υφα­λο­κρη­πί­δας στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης. Η Τουρ­κία απορ­ρί­πτει την ελλη­νι­κή πρόταση.

xagi

1976 Σε έκθε­ση του Κογκρέ­σου για τις δρα­στη­ριό­τη­τες της CIA απο­κα­λύ­πτε­ται ότι πολ­λοί ηγέ­τες ξένων χωρών περι­λαμ­βά­νο­νται στους «συνερ­γά­τες» της Υπη­ρε­σί­ας. Μετα­ξύ αυτών ο Σάχης της Περ­σί­ας, ο βασι­λιάς της Ιορ­δα­νί­ας Χου­σε­ΐν, ο δικτά­το­ρας του Ζαΐρ Μομπού­του Σέσε Σέκο και άλλοι.

cia

1979 Σε εφαρ­μο­γή του νόμου που ψηφί­στη­κε στις 22 Δεκεμ­βρί­ου 1978, καθιε­ρώ­νε­ται ενιαί­ος τύπος εθνι­κής σημαί­ας, η οποία θα φέρει 9 λευ­κές και μπλε λωρί­δες, εναλ­λασ­σό­με­νες, με το σταυ­ρό στο άνω αρι­στε­ρό άκρο.

1980 Πέθα­νε ο λογο­τέ­χνης, Στρα­τής Τσίρ­κας (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Γιάν­νης Χατζηαντρέας)
tsirkas

1983 Πέθα­νε ο Γάλ­λος κωμι­κός ηθο­ποιός, Λουί Ντε Φινές

1984 Το κεφά­λι του Μάικλ Τζάκ­σον τυλί­γε­ται στις φλό­γες, κατά τη διάρ­κεια γυρι­σμά­των δια­φη­μι­στι­κού σποτ της Pepsi. Κατά την έκτη λήψη πυρο­τε­χνή­μα­τα σκά­νε πριν ο Τζάκ­σον προ­λά­βει να κατέ­βει τις σκά­λες, με απο­τέ­λε­σμα να πάρουν φωτιά τα μαλ­λιά του. Το ατύ­χη­μα του προ­κα­λεί εγκά­υ­μα­τα δεύ­τε­ρου και τρί­του βαθ­μού στο κρα­νίο και το σώμα.

1989 Σωμα­το­φύ­λα­κας του Γιώρ­γου Κοσκω­τά κατα­θέ­τει στον ανα­κρι­τή ότι τα λεφτά από τον επι­χει­ρη­μα­τία πήγαι­ναν στους Μένιο Κου­τσό­γιωρ­γα και Γιώρ­γο Λού­βα­ρη σε κου­τιά από “πάμπερς”.

1991 Ο Σομα­λός ηγέ­της, Μοχά­μαντ Σιγιάντ Μπαρ, εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα του, καθώς οι επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν το παλά­τι του και την πρω­τεύ­ου­σα, Μογκαντίσου.

1993 Στην Αλβα­νία, η χήρα του Εμβέρ Χότζα, Νετζμί­γε, κατα­δι­κά­ζε­ται σε κάθειρ­ξη εννέα ετών, για κατα­σπα­τά­λη­ση δημο­σί­ου χρήματος.

1994 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Μιρά­ντα Μυράτ

1994 O πιο… παρά­λο­γος αγώ­να ποδοσφαίρου

Σαν σήμε­ρα ο πιο… παρά­λο­γος αγώ­να ποδο­σφαί­ρου (ΒΙΝΤΕΟ)

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Δύο δημο­σιο­γρά­φοι της εφη­με­ρί­δας “Χου­ριέτ” στη Σμύρ­νη μετα­βαί­νουν με ελι­κό­πτε­ρο στη Μεγά­λη Ίμια. Υπο­στέλ­λουν την ελλη­νι­κή σημαία και υψώ­νουν την τουρ­κι­κή. Η όλη επι­χεί­ρη­ση βιντε­ο­σκο­πεί­ται και προ­βάλ­λε­ται από το τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι της Χουριέτ.

imia

2008 Πέθα­νε ο ινδο­νή­σιος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, που διε­τέ­λε­σε 2ος πρό­ε­δρος της χώρας, Σου­χάρ­το

2009 Πέθα­νε ο τρα­γου­δο­ποιός και αγω­νι­στής της Εθνι­κής Αντί­στα­σης Πάνος Τζαβέλλας.

tzavelas

2010 Η φημο­λο­γία για λήψη δανεί­ου της Ελλά­δας από την Κίνα στέλ­νει τα spreads στα ύψη και στις 373 μονά­δες από 303 στις 25 Ιανουα­ρί­ου. Επα­νέρ­χο­νται τα σενά­ρια περί χρεωκοπίας.

2011 Προς λύση φαί­νε­ται να οδεύ­ει, η κατά­λη­ψη της Νομι­κής Σχο­λής, καθώς οι πρυ­τα­νι­κές αρχές του Ιδρύ­μα­τος βρή­καν κτί­ριο για την ασφα­λή μετα­φο­ρά των 300 μετα­να­στών. Νωρί­τε­ρα, οι πρυ­τα­νι­κές αρχές είχαν απο­φα­σί­σει την άρση του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου και ανα­με­νό­ταν η επέμ­βα­ση της αστυ­νο­μί­ας εάν δεν βρι­σκό­ταν λύση στο αδιέξοδο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο