Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμε­ρα 21 Σεπτεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

480 πΧ Ο Πέρ­σης στρα­τη­γός Μαρ­δό­νιος κατα­λαμ­βά­νει την Αθή­να, που είχε εγκα­τα­λει­φθεί από τους κατοί­κους της πριν από τη ναυ­μα­χία της Σαλα­μί­νας. Πυρ­πο­λεί την Ακρό­πο­λη και το άστυ. Προ­τεί­νει στους Αθη­ναί­ους να επι­στρέ­ψουν στην πόλη και να τους βοη­θή­σει στην ανοι­κο­δό­μη­ση, αν δεχτούν ανα­κω­χή. Εκεί­νοι απορ­ρί­πτουν την πρόταση.

19 π.Χ. Βιρ­γί­λιος, Ρωμαί­ος ποι­η­τής, γνω­στός για το ημι­τε­λές επι­κό έργο του «Η Αινιά­δα». (Γεν. 15/10/70 π.Χ.)

1452 Γεν­νή­θη­κε ο μονα­χός και διοι­κη­τής της Φλω­ρε­ντί­ας, Ιερώ­νυ­μος Σαβοναρόλα

1792 Η Γαλ­λι­κή Συμ­βα­τι­κή Συνέ­λευ­ση ψηφί­ζει υπέρ της κατάρ­γη­σης της μοναρχίας.

1832 Πέθα­νε ο Σκο­τσέ­ζος μυθι­στο­ριο­γρά­φος και ποι­η­τής, Σερ Ουόλ­τερ Σκοτ, γνω­στός για το έργο του «Ιβα­νό­ης»

1860 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος Άρθουρ Σοπενχάουερ.

1895 Στις ΗΠΑ, ιδρύ­ε­ται η πρώ­τη εται­ρία κατα­σκευ­ής αυτο­κι­νή­των από το Φρανκ Ντου­ρία, με την επω­νυ­μία «Duryea Motor Wagon Company».

1898 Η αυτο­κρά­τει­ρα Ντο­βα­γκέρ Σίξι ανα­λαμ­βά­νει της εξου­σία στην Κίνα δίνο­ντας τέλος στη Μεταρ­ρύθ­μι­ση των 100 ημε­ρών, που ξεκί­νη­σε ο αυτο­κρά­το­ρας Γουανγκξού.

1901 Γίνε­ται διά­νοι­ξη του πρώ­του φρέ­α­τος πετρε­λαί­ου της Λου­ϊ­ζιά­νας, στην περιο­χή Τζένινγκς.

1915 Η εγκα­τά­στα­ση των δυνά­με­ων της Αντάντ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πυρο­δο­τεί οξύ­τα­τη συζή­τη­ση στη Βου­λή των Ελλή­νων. Η κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου παίρ­νει τελι­κά ψήφο εμπι­στο­σύ­νης από τη Βου­λή για τη φιλο­α­τλα­ντι­κή πολι­τι­κή της, με 142 υπέρ, 102 κατά και 13 αποχές.

1919 Το Όριαν Εξπρές ξαναρ­χί­ζει τις δια­δρο­μές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι.

1925 Εξου­δε­τε­ρώ­νε­ται η συμ­μο­ρία των θρυ­λι­κών Φώτη Για­γκού­λα και Λεω­νί­δα Μπα­μπά­νη. Στην Κλε­φτό­βρυ­ση Ολύ­μπου από­σπα­σμα Χωρο­φυ­λα­κής εξο­ντώ­νει τους λήσταρ­χους Για­γκού­λα, Μπα­μπά­νη και Τσα­μή­τρα. Τα κεφά­λια τους τίθε­νται σε κοι­νή θέα στην Κατερίνη.

1930 Στον Ιση­με­ρι­νό, ομά­δα αρχαιο­λό­γων ανα­κα­λύ­πτει θησαυ­ρούς των Ίνκας, η αξία των οποί­ων ανέρ­χε­ται σε 15 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

1933 Αρχί­ζει στη Λει­ψία η δίκη για τον εμπρη­σμό του Ράιχ­σταγκ (γερ­μα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο) –προ­βο­κά­τσια των Ναζί που έγι­νε το Φλε­βά­ρη. Κατη­γο­ρού­με­νοι ήταν ο Γκε­όρ­γκι Ντι­μι­τρόφ, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του Βουλ­γα­ρι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς, οι Βούλ­γα­ροι κομ­μου­νι­στές Ποπόφ και Τάνεφ και ο αρχη­γός της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του Γερ­μα­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στο Ράιχ­σταγκ, Ερνστ Τόρ­γκλερ. Ο γερ­μα­νι­κός φασι­σμός βγή­κε ηττη­μέ­νος από τη δίκη της Λει­ψί­ας. Στη διάρ­κειά της, οι ρόλοι αντι­στρά­φη­καν. Η προ­βο­κά­τσια ξεσκε­πά­στη­κε. Οι φασί­στες δεν τόλ­μη­σαν να βγά­λουν κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση. Ο Ντι­μι­τρόφ και οι σύντρο­φοί του αθω­ώ­θη­καν πανη­γυ­ρι­κά και το Φλε­βά­ρη του 1934 η κυβέρ­νη­ση Χίτλερ υπο­χρε­ώ­θη­κε να τους απε­λευ­θε­ρώ­σει και να τους επι­τρέ­ψει να μετα­βούν στην ΕΣΣΔ. Επρό­κει­το για μια μεγά­λη νίκη του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, που έμελ­λε να απο­τε­λέ­σει παγκό­σμιο σύμ­βο­λο στον αγώ­να κατά του φασι­σμού (902.gr)

dimitrof

1934 Γεν­νή­θη­κε ο Κανα­δός τρα­γου­δι­στής, τρα­γου­δο­ποιός και συγ­γρα­φέ­ας, Λέο­ναρντ Κοέν

koen

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ναζί απο­κό­πτουν τη χερ­σό­νη­σο της Κρι­μαί­ας από την ΕΣΣΔ.

1943 Αρχί­ζουν οι σφα­γές των ανδρών της ιτα­λι­κής Μεραρ­χί­ας Άκουι, που παρα­δό­θη­καν στις Γερ­μα­νι­κές Αρχές της Κεφαλ­λο­νιάς μετά τη συν­θη­κο­λό­γη­ση της Ιτα­λί­ας. Συνο­λι­κά, θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.

mantolino loxagou coreli

1947 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και μετρ του τρό­μου, Στί­βεν Κινγκ

1949 Ιδρύ­ε­ται η Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας, απο­τε­λού­με­νη από την Αμε­ρι­κα­νι­κή, τη Βρε­τα­νι­κή και τη Γαλ­λι­κή ζώνη κατο­χής. Πρω­τεύ­ου­σα της Ο.Δ. Γερ­μα­νί­ας ορί­ζε­ται η Βόν­νη. Η ανα­κή­ρυ­ξη της Ο. Δ. Γερ­μα­νί­ας ήταν ένα ακό­μα βήμα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας που οδή­γη­σε στην ορι­στι­κή διχο­τό­μη­ση της Γερμανίας.

1951 Ο Πρω­θυ­πουρ­γός Σοφο­κλής Βενι­ζέ­λος χαι­ρε­τί­ζει τη ληφθεί­σα από­φα­ση στη Διά­σκε­ψη της Οτά­βας για την έντα­ξη της Ελλά­δας στο Βορειο­α­τλα­ντι­κό Σύμ­φω­νο (ΝΑΤΟ).

1964 Η Μάλ­τα ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από το Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

1976 Στην Ελλά­δα, ανα­κοι­νώ­νε­ται νομο­σχέ­διο, βάσει του οποί­ου θα υπη­ρε­τούν στο στρα­τό όλες οι άγα­μες Ελλη­νί­δες από 20–32 ετών.

1985 Η Μαντό­να φθά­νει για πρώ­τη φορά στο Νο1 του βρε­τα­νι­κού πίνα­κα επι­τυ­χιών με το άλμπουμ της «Like a Virgin».

1991 Η Αρμε­νία, κατό­πιν δημοψηφίσματος,κηρύσσει την ανε­ξαρ­τη­σία της, μέσα στα πλαί­σια της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας Ανε­ξαρ­τή­των Κρα­τών (Κ.Α.Κ.).

1991 Η αμε­ρι­κα­νι­κή ομο­σπον­δία του μπά­σκετ ανα­κοι­νώ­νει, ενό­ψει των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Βαρ­κε­λώ­νης του 1992, τη δημιουρ­γία της απο­κλη­θεί­σας «Ντριμ Τιμ», που απο­τε­λεί­ται από παί­κτες του ΝΒΑ.

1992 Σε δημο­ψή­φι­σμα που γίνε­ται στη Γαλ­λία, το 51,05% των ψηφο­φό­ρων τάσ­σε­ται υπέρ της συν­θή­κης του Μάαστριχτ.

1992  Το Βατι­κα­νό ανα­κοι­νώ­νει τη σύνα­ψη διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων με το Μεξι­κό, τερ­μα­τί­ζο­ντας μια εχθρό­τη­τα που κρά­τη­σε 130 έτη και που στιγ­μα­τί­στη­κε από αιμα­τη­ρές διώ­ξεις κληρικών.

1993 Συνταγ­μα­τι­κή κρί­ση στη Ρωσία. Ο πρό­ε­δρος Μπό­ρις Γέλ­τσιν δια­λύ­ει το Κοι­νο­βού­λιο, προ­κη­ρύσ­σει πρό­ω­ρες εκλο­γές για 11–12 Δεκεμ­βρί­ου και καταρ­γεί το Σύνταγμα.

1998 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα αθλή­τρια του στί­βου, Φλό­ρενς Γκρί­φιθ Τζόινερ

2003 Ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο στην κατη­γο­ρία Μιστράλ στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα στο Κάντιθ της Ισπανίας.

2006 Πέθα­νε ο ακα­δη­μαϊ­κός και συγ­γρα­φέ­ας, Τάσος Αθα­να­σιά­δης (Οι Παν­θέ­οι, Η Αίθου­σα του Θρό­νου, Οι φρου­ροί της Αχα­ΐ­ας, Οι τελευ­ταί­οι εγγονοί).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο