Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμε­ρα 22 Σεπτεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

480 π.Χ. Η Ναυ­μα­χία της Σαλα­μί­νας: (σύμ­φω­να με μια εκδο­χή έγι­νε στις 22 Σεπτεμ­βρί­ου. Αλλες πηγές ανα­φέ­ρουν ότι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 28 ή 29 Σεπτεμ­βρί­ου (21–22 Βοη­δρο­μιώ­νος) του 480 π.Χ.) Ο ελλη­νι­κός στό­λος υπό τον Θεμι­στο­κλή και τον Ευρυ­βιά­δη κατα­ναυ­μα­χεί τον περ­σι­κό στό­λο στα στε­νά της Σαλα­μί­νας. Ο αρχη­γός των Περ­σών, Ξέρ­ξης, παρα­κο­λου­θεί την τρα­γω­δία του ναυ­τι­κού του από το όρος Αιγάλεω.

1791 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός χημι­κός και φυσι­κός Μάικλ Φαρα­ντέι, του οποί­ου το όνο­μα δόθη­κε στη μονά­δα μέτρη­σης της χωρη­τι­κό­τη­τας πυκνωτή.

farantei

1792 Αρχί­ζει να ισχύ­ει το νέο επα­να­στα­τι­κό ημε­ρο­λό­γιο στη Γαλ­λία  (1η Βεντε­μιέρ του 1ου χρό­νου). Η κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας ανα­κη­ρύσ­σε­ται το σημείο μηδέν του χρό­νου. Η αρχή του επα­να­στα­τι­κού ημε­ρο­λο­γί­ου είναι πια η 22α Σεπτεμ­βρί­ου 1792, ημέ­ρα της φθι­νο­πω­ρι­νής ιση­με­ρί­ας και τα έτη μετρώ­νται εφε­ξής με λατι­νι­κούς αριθ­μούς ως επα­να­στα­τι­κό έτος I,ΙΙ, κ.λ.π.

Ο χρό­νος χωρι­ζό­ταν σε 12 μήνες. Κάθε μήνας σε τρία δεκα­ή­με­ρα, με εξαί­ρε­ση το τελευ­ταίο τμή­μα του 12ου μήνα, που είχε 12 ή 16 (τα δίσε­κτα χρό­νια) μέρες.

1862 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Αβρα­άμ Λίν­κολν, ανα­κοι­νώ­νει ότι από την 1η Γενά­ρη του 1863 θα απε­λευ­θε­ρω­θούν όλοι οι σκλά­βοι στις βόρειες Πολι­τεί­ες (Αμε­ρι­κα­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος, 1861–1865).

Βεβαί­ως, θα χρεια­στούν ακό­μα πολ­λές δεκα­ε­τί­ες ωσό­του οι αφρο­α­με­ρι­κα­νοί στις ΗΠΑ απο­κτή­σουν ίσα δικαιώ­μα­τα με τους λευ­κούς συμπο­λί­τες τους.

1902 Στη Ρωσία, ο τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’, με διά­ταγ­μά του, καταρ­γεί την ονο­μα­στι­κή αυτο­νο­μία της Φιν­λαν­δί­ας, στην οποία εγκα­θι­στά ρώσο γενι­κό κυβερνήτη.

1908 Η Βουλ­γα­ρία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, υπό την κυριαρ­χία της οποί­ας έμει­νε για πέντε αιώνες.

1918 Γεν­νή­θη­κε ο Χανς Σολ, μέλος της αντι­στα­σια­κής σπου­δα­στι­κής οργά­νω­σης Λευ­κό Ρόδο, που εκτε­λέ­στη­κε στη Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. (Θαν. 22/2/1943)

1921 Η Εσθο­νία, η Λετο­νία και η Λιθουα­νία γίνο­νται δεκτές στην Κοι­νω­νία των Εθνών.

1924 Η αστυ­νο­μία της Βαυα­ρί­ας ζητά για δεύ­τε­ρη φορά από τον Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών την απέ­λα­ση του αρχη­γού του Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού Μετώ­που Αδόλ­φου Χίτλερ, που έχει κατα­δι­κα­στεί και φυλα­κι­στεί για από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος. Ο υπουρ­γός Φραντς Γκίρτ­νερ απορ­ρί­πτει την αίτηση.

1940 Υπο­γρά­φε­ται μετα­ξύ της Φιν­λαν­δι­κής κυβέρ­νη­σης (όπου το μεγα­λύ­τε­ρο κόμ­μα του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού ήταν οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες) και της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας στρα­τιω­τι­κή συμ­φω­νία για τη συμ­με­το­χή της Φιν­λαν­δί­ας στον πόλε­μο ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

Στις 25 Ιου­νί­ου 1941, 3 μέρες μετά την έναρ­ξη της επι­χεί­ρη­σης «Μπαρ­μπα­ρό­σα», η Φιν­λαν­δία κήρυ­ξε και αυτή τον πόλε­μο στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, ενώ­νο­ντας τις δυνά­μεις της με τις υπό­λοι­πες χώρες του Άξονα.

1952 Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Τίμος Μωραϊτίνης

1955 Η τηλε­ό­ρα­ση είναι γεγο­νός στη Βρε­τα­νία. Πρώ­το εμπο­ρι­κό κανά­λι στη χώρα γίνε­ται το ITV (Independent Television).

1960 Το Μάλι ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τη Γαλλία.

1961 Σχη­μα­τί­ζε­ται υπη­ρε­σια­κή κυβέρ­νη­ση στην Ελλά­δα, με πρω­θυ­πουρ­γό τον “αυλι­κό” Στρα­τη­γό, Κων­στα­ντί­νο Δόβα, μετά την παραί­τη­ση 2 μέρες νωρί­τε­ρα του Κων­στα­ντί­νου Καραμανλή.

1965 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο πόλε­μος μετα­ξύ Ινδί­ας και Πακι­στάν για το Κασμίρ, με την εκε­χει­ρία που κηρύσ­σει ο ΟΗΕ.

1968 Ιδρύ­ε­ται η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΚΝΕ). Κυκλο­φο­ρεί παρα­νό­μως το πρώ­το τεύ­χος του δημο­σιο­γρα­φι­κού οργά­νου της ΚΝΕ, με τον τίτλο “Οδη­γη­τής”.

1970 Παύ­ει το εμπάρ­γκο βαρέ­ων όπλων που είχαν επι­βά­λει οι ΗΠΑ στην Ελλά­δα μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη 1967. Σε ανα­κοί­νω­ση του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ανα­φέ­ρε­ται πως η επα­νά­λη­ψη της χορή­γη­σης βαρέ­ων όπλων στην Ελλά­δα συν­δέ­ε­ται με τις εξε­λί­ξεις στο Μεσα­να­το­λι­κό και με την ανά­γκη ενί­σχυ­σης του ΝΑΤΟ.

1971 Η κηδεία του νομπε­λί­στα ποι­η­τή Γιώρ­γου Σεφέ­ρη εξε­λίσ­σε­ται σε δια­δή­λω­ση κατά της χούντας.Στη νεκρώ­σι­μη πομπή προς το πρώ­το νεκρο­τα­φείο μπρο­στά στην Πύλη του Αδρια­νού, το πλή­θος στα­μα­τά την κυκλο­φο­ρία και αρχί­ζει να τρα­γου­δά το (απα­γο­ρευ­μέ­νο) τρα­γού­δι του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη- σε στί­χους Σεφέ­ρη «Στο περι­γιά­λι το κρυφό».

1973 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση των κατοί­κων της Ελευ­σί­νας ενά­ντια στα σχέ­δια της Χού­ντας και του ομί­λου Λάτση για επέ­κτα­ση των διυ­λι­στη­ρί­ων της «Πετρό­λα

1975 Στις ΗΠΑ, στο Σαν Φραν­σί­σκο της Καλι­φόρ­νιας, η Σάρα Τζέιν Μουρ προ­σπα­θεί να δολο­φο­νή­σει τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο, Τζέ­ραλντ Φορντ. Η σφαί­ρα δε θα βρει το στό­χο της και η δρά­στης θα κατα­δι­κα­στεί σε ισό­βια δεσμά.

1976 Στην Ελλά­δα, καθιε­ρώ­νο­νται βιβλιά­ρια υγεί­ας για τα παιδιά.

1980 Τα ιρα­κι­νά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στο ιρα­νι­κό έδα­φος. Αρχί­ζει ο πόλε­μος Ιράν – Ιράκ, που θα κρα­τή­σει σχε­δόν 8 χρό­νια (έως τις 20/8/1988) και θα στοι­χή­σει τη ζωή σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους, μαχη­τές και άμαχους.

polemos 3

1989 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κο­συν­θέ­της Ίρβινγκ Μπέρ­λιν (Ίσρα­ελ Μπαλίν).

1991 Πέθα­νε ο ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Γιάν­νης Νεγρεπόντης.

negrepontis

1996 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα. Το ΠΑΣΟΚ ανα­δει­κνύ­ε­ται πρώ­το κόμ­μα και παρα­μέ­νει στην εξου­σία με 41,4% και 162 έδρες, ένα­ντι 38,1% για τη ΝΔ και 108 έδρες. Ακο­λου­θούν το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνα­σπι­σμός με 5,1% και το ΔΗΚΚΙ με 4,4%. Η Πολι­τι­κή Άνοι­ξη μένει εκτός Βου­λής με 2,9%. Παραι­τεί­ται ο πρό­ε­δρος της ΝΔ, Μιλ­τιά­δης Έβερτ.

2000 Ο Βίκτω­ρας Μήτρου κατα­κτά το αργυ­ρό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Σίδνεϊ στην κατη­γο­ρία 77 κιλών της άρσης βαρών σηκώ­νο­ντας 165 κιλά στο αρα­σέ, 165 στο ζετέ και 367.5 στο σύνολο.

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%cf%84%cf%83%ce%b5-%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%b2%ce%ac%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο