Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμερα 25η Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1066 Η μάχη του Στάμ­φορντ Μπριτζ σημα­το­δο­τεί το τέλος των επι­δρο­μών των Βίκινγκ στην Αγγλία.

1237 Αγγλία και Σκω­τία υπο­γρά­φουν στο Γιορκ συν­θή­κη, με την οποία καθο­ρί­ζουν τη θέση των κοι­νών συνό­ρων τους.

1513 - Ο Ισπα­νός εξε­ρευ­νη­τής Βάσκο Νού­νιες ντε Μπαλ­μπόα φτά­νει στον Ειρη­νι­κό Ωκεανό.

1789 Τίθε­ται σε ισχύ από το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ το Νομο­σχέ­διο των Δικαιω­μά­των. Πρό­κει­ται για 10 τρο­πο­ποι­ή­σεις του Αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγματος.

1818 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μετάγ­γι­ση αίμα­τος ανθρώ­που στο Guy’s Hospital του Λον­δί­νου. Πρό­κει­ται για μείγ­μα αίμα­τος δια­φό­ρων δοτών. Η μετάγ­γι­ση δεν επι­τυγ­χά­νει και ο ασθε­νής πεθαίνει.

1838 Γεν­νιέ­ται ο ποι­η­τής Αχιλ­λέ­ας Παράσχος.

parasxos

1849 Πέθα­νε ο ήρω­ας του ’21, Νική­τας Στα­μα­τε­λό­που­λος, γνω­στό­τε­ρος ως Νικη­τα­ράς ο Τουρκοφάγος

1883 Δημιουρ­γεί­ται στη Ρωσία η πρώ­τη μαρ­ξι­στι­κή ομά­δα με την ονο­μα­σία «Απε­λευ­θέ­ρω­ση της εργασίας».

1897 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Ουί­λιαμ Φόκνερ, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας (1949).

fokner

1903 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός ζωγρά­φος Μαρκ Ρόθ­κο, από τους κορυ­φαί­ους εκπρο­σώ­πους του αφη­ρη­μέ­νου εξπρε­σιο­νι­σμού στη ζωγρα­φι­κή. (Θαν. 25/2/1970)

1906 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Σοβιε­τι­κός συν­θέ­της Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς. Για το έργο του και για τη γενι­κό­τε­ρη προ­σφο­ρά του ο Σοστα­κό­βιτς τιμή­θη­κε –μετα­ξύ άλλων- με τον τίτλο του καλ­λι­τέ­χνη του Λαού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και ανα­κη­ρύ­χτη­κε Ήρω­ας της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας. Το έργο του συγκα­τα­λέ­γε­ται στα κορυ­φαία του 20ού αιώνα.

sostakovic

1907 Η Νέα Ζηλαν­δία ανα­κη­ρύσ­σε­ται σε κτή­ση στα πλαί­σια της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1912 Ιδρύ­ε­ται η σχο­λή δημο­σιο­γρα­φί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Κολού­μπια στη Νέα Υόρκη.

1919 Οι αγρό­τες της Θεσ­σα­λί­ας πραγ­μα­το­ποιούν στη Λάρι­σα ευρύ­τα­τη Παν­θεσ­σα­λι­κή Αγρο­τι­κή Σύσκε­ψη, με αφορ­μή την αδυ­να­μία της κυβέρ­νη­σης να εφαρ­μό­σει τα Νομο­θε­τι­κά Δια­τάγ­μα­τα για την απαλ­λο­τρί­ω­ση των μεγά­λων τσιφλικιών.

1926 Στις ΗΠΑ, ο Χέν­ρι Φορντ ανα­κοι­νώ­νει στο προ­σω­πι­κό της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας του την από­φα­σή του να καθιε­ρώ­σει το οκτά­ω­ρο και την πεν­θή­με­ρη εβδο­μα­διαία απασχόληση.

fornd

1932 Στην Ελλά­δα, διε­ξά­γο­νται βου­λευ­τι­κές εκλο­γές με απλή ανα­λο­γι­κή, που οδη­γούν σε ουσια­στι­κή ισο­πα­λία των δύο μεγά­λων κομ­μά­των, του Λαϊ­κού και των Φιλε­λευ­θέ­ρων. Καθί­στα­ται αδύ­να­τη η συνερ­γα­σία τους για σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης. Υστε­ρα από δια­βου­λεύ­σεις, πρω­θυ­πουρ­γός θα ανα­λά­βει ο Πανα­γής Τσαλ­δά­ρης του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος. Σύντο­μα θα παρα­δώ­σει την εξου­σία στον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο, που θα οδη­γή­σει τη χώρα σε εκλο­γές το Μάρ­τιο του 1933.

1947 Οι μητρο­πο­λί­τες Κοζά­νης Ιωα­κείμ και Ηλεί­ας Αντώ­νιος με επι­στο­λή τους προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Θ. Σοφού­λη απαι­τούν το στα­μά­τη­μα του εμφυ­λί­ου πολέμου.

Pedro Almodóvar

1949 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός σκη­νο­θέ­της, Πέδρο Αλμο­δό­βαρ

1955 Γεν­νιέ­ται ο Καρλ-Χάινς Ρου­με­νί­γκε, Γερ­μα­νός ποδοσφαιριστής

1956 Αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία του το πρώ­το στον κόσμο υπε­ρα­τλα­ντι­κό καλώ­διο στη Σκωτία.

1960 Καθελ­κύ­ε­ται στις ΗΠΑ το αερο­πλα­νο­φό­ρο «Εντερ­πράιζ», που είναι το πρώ­το που κινεί­ται με ατο­μι­κή ενέργεια.

1961 Στις ΗΠΑ, ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ αρχί­ζει τον αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα ψήφου των μαύ­ρων στο Νότο.

1962 Ο Φιντέλ Κάστρο δίνει άδεια στους Σοβιε­τι­κούς να φτιά­ξουν ναυ­τι­κή βάση στην Κού­βα για τον αλιευ­τι­κό στό­λο τους στον Ατλα­ντι­κό. Οι ΗΠΑ αισθά­νο­νται ότι απει­λού­νται άμε­σα και ξανα­θέ­τουν σε ισχύ το “Δόγ­μα Μον­ρόε”, το οποίο τονί­ζει το απα­ρα­βί­α­στο της ζωτι­κής σφαί­ρας συμ­φε­ρό­ντων της Αμερικής.

1962 Η Αλγε­ρι­νή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, με Πρό­ε­δρο τον Φερ­χάτ Αμπάς, εκλέ­γει πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας τον Μπεν Μπε­λά. Το πολί­τευ­μα της Αλγε­ρί­ας προσ­διο­ρί­ζε­ται ως «Λαϊ­κή Δημοκρατία».

1964 Αρχί­ζει στη Μοζαμ­βί­κη ένο­πλη εξέ­γερ­ση κατά των Πορ­το­γά­λων ιμπε­ρια­λι­στών, η οποία διαρ­κεί σχε­δόν 12 χρό­νια και οδη­γεί στην ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας (25/6/1975).

1968 Γεν­νιέ­ται ο Willard Carroll “Will” Smith (Γουίλ Σμιθ), Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και ράπερ (DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)

1969 - Γεν­νή­θη­κε η Ουα­λή ηθο­ποιός Catherine Zeta-Jones (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς).

1970 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.

remark

1971 Στο Βελι­γρά­δι, ο Τίτο και ο Λεο­νίντ Μπρέζ­νιεφ υπο­γρά­φουν δια­κή­ρυ­ξη, με την οποία εγγυώ­νται την ανε­ξαρ­τη­σία της Γιουγκοσλαβίας.

1972 Στη Νορ­βη­γία, οι ψηφο­φό­ροι τάσ­σο­νται κατά της έντα­ξης στην ΕΟΚ με 53,5%.

1973 Μαζι­κή φοι­τη­τι­κή δια­δή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στους δρό­μους της Αθή­νας σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον λαό της Χιλής όπου οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ είχαν ανα­τρέ­ψει τον Σοσια­λι­στή πρό­ε­δρο Σ. Αλιέ­ντε και είχαν εγκα­θι­δρύ­σει στρα­τιω­τι­κή δικτατορία.

1974 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο του νόμι­μου “Ριζο­σπά­στη”

rizospastisΓίνε συνδρομητής στο Ριζοσπάστη25 Σεπτέμβρη 1974 κυκλοφορεί ο νόμιμος Ριζοσπάστης

1977 Η δολο­φο­νία του Στιβ Μπί­κο κλο­νί­ζει το απαρτχάιντ

bico

1978 Boeing 727 συγκρού­ε­ται με Cessna στο Σαν Ντιέ­γκο, σκο­τώ­νο­ντας 144 άτομα.

1982 Η Σοφία Σακο­ρά­φα πετυ­χαί­νει παγκό­σμιο ρεκόρ ακο­ντι­σμού στα Χανιά, με βολή στα 74,20 μ. Ο προη­γού­με­νος Έλλη­νας που κατεί­χε παγκό­σμιο ρεκόρ ήταν το 1970 ο Χρή­στος Παπα­νι­κο­λά­ου στο άλμα επί κοντώ (5,49 μ.).

1984 Δολο­φο­νή­θη­κε από τον Πρό­ε­δρο των Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, Αθα­νά­σιο Νάσιου­τζικ, ο συγ­γρα­φέ­ας, Αθα­νά­σιος Διαμαντόπουλος.

1988 Εορ­τά­ζε­ται με λαμπρό­τη­τα η 900ετηρίδα της Μονής Πάτμου, με επι­κε­φα­λής τον Οικου­με­νι­κό Πατριάρ­χη Δημή­τριο τον Α΄.

1991 Κοι­νο­τι­κό έπαι­νο απο­σπά το ελλη­νι­κό πολε­ο­δο­μι­κό σχέ­διο για την Καλα­μά­τα, που καταρ­τί­στη­κε μετά το σει­σμό του 1986.

1992 Μόσχα και Ουά­σινγ­κτον εξα­λεί­φουν ένα από τα τελευ­ταία κατά­λοι­πα του Ψυχρού Πολέ­μου, επι­τρέ­πο­ντας την ελεύ­θε­ρη δια­κί­νη­ση των δημο­σιο­γρά­φων και των επι­χει­ρη­μα­τιών που εργά­ζο­νται στην ΕΣΣΔ ή στις ΗΠΑ.

1996 Ορκί­ζε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της και τα μέλη του νέου υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, ενώ­πιον του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Κωστή Στεφανόπουλου.

2005 Η Εθνι­κή ομά­δα της Ελλά­δος στο μπά­σκετ κατα­κτά το 34ο Πανευ­ρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα για δεύ­τε­ρη φορά στην ιστο­ρία της, κερ­δί­ζο­ντας στον τελι­κό στο Βελι­γρά­δι τη Γερ­μα­νία με 78–62. Ο Πανα­γιώ­της Γιαν­νά­κης είναι ο μόνος που έχει κατα­φέ­ρει να στε­φθεί πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης ως παί­κτης (το 1987) και ως προ­πο­νη­τής (2005).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο