Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1687 Μερι­κή κατα­στρο­φή του Παρ­θε­νώ­να από βόμ­βα των Ενε­τών που πολιορ­κούν την Ακρό­πο­λη. Σε πολιορ­κία βρί­σκε­ται η Ακρό­πο­λη της Αθή­νας, μέσα στην οποία είναι οχυ­ρω­μέ­νη η τουρ­κι­κή φρου­ρά της πόλης, από τους Ενε­τούς, υπό τον Φρα­γκί­σκο Μορο­ζί­νι. Τα μεσά­νυ­χτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμ­βρί­ου, που είναι παν­σέ­λη­νος, μια οβί­δα δια­περ­νά τη στέ­γη του Παρ­θε­νώ­να και ανα­φλέ­γε­ται η πυρί­τι­δα που είναι απο­θη­κευ­μέ­νη στο εσω­τε­ρι­κό του. Η έκρη­ξη, που ακο­λου­θεί, ανοί­γει τον ναό στα δύο. Κατα­στρέ­φε­ται το τελειό­τε­ρο κτί­σμα της αρχαιό­τη­τας. Οι πολιορ­κη­τές ξεσπούν σε ζητωκραυγές.

morozini

1789 O Τόμας Τζέ­φερ­σον τοπο­θε­τεί­ται υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών επί προ­ε­δρί­ας Τζορτζ Ουάσινγκτον.

1810 Ο Ζαν Μπα­τίστ Μπερ­να­ντό­τε (Κάρο­λος ΙΔ’) “κλη­ρο­νο­μεί” το σου­η­δι­κό θρόνο.

1815 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι η Πρά­ξη της Ιεράς Συμ­μα­χί­ας. Την πρά­ξη υπο­γρά­φουν ο τσά­ρος της Ρωσί­ας Αλέ­ξαν­δρος ο Α’, ο αυτο­κρά­το­ρας της Αυστρί­ας Φρα­γκί­σκος ο Α’ και ο βασι­λιάς της Πρω­σί­ας Φρει­δε­ρί­κος Γου­λιέλ­μος ο Γ’. Πρό­κει­ται για μυστι­κή αρχι­κά τρι­με­ρή συν­θή­κη, κύριος στό­χος της οποί­ας είναι η αντί­δρα­ση των αυτο­κρα­τό­ρων κατά των φιλε­λεύ­θε­ρων τάσε­ων που είχαν ήδη αρχί­σει να εκδη­λώ­νο­νται στην Ευρώ­πη μετά τη Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση το 1789.

iera summaxia

1849 (νέο ημε­ρο­λό­γιο) Γεν­νιέ­ται ο Ρώσος φυσιο­λό­γος, ψυχο­λό­γος και ερευ­νη­τής Ιβάν Παβλόφ, βρα­βευ­μέ­νος με το Νόμπελ Ιατρι­κής το 1904.

pavlof

1888 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής και δοκι­μιο­γρά­φος, Τόμας Στερν Έλιοτ

eliot

1902 Πέθα­νε ο γερ­μα­νο­ε­βραί­ος ράφτης, εφευ­ρέ­της και κατα­σκευα­στής των ρού­χων τζιν, Λιβάι Στρος

1901 Αρχί­ζει η εμπο­ρο­πα­νή­γυ­ρη της Λάρι­σας. Εκτός των αγο­ρα­πω­λη­σιών διε­ξά­γο­νται και ιππι­κοί αγώνες.

1903 Στο Κονέ­κτι­κατ των ΗΠΑ, οι γυναί­κες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου.

1904  Πέθα­νε ο Λευ­κά­διος Χερν, λευ­κα­δί­της συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ο εθνι­κός ποι­η­τής της Ιαπωνίας

leukadios

1905 Ο νεα­ρός γερ­μα­νο­ε­βραί­ος φυσι­κός Άλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει την ειδι­κή θεω­ρία της σχετικότητας.

1906 Ο διά­δο­χος Γεώρ­γιος παραι­τεί­ται από τη θέση του ύπα­του αρμο­στή της Κρήτης.

1916 Βενι­ζέ­λος, Δαγκλής και Κου­ντου­ριώ­της σχη­μα­τί­ζουν στην Θεσ­σα­λο­νί­κη τη λεγό­με­νη Κυβέρ­νη­ση Εθνι­κής Άμυ­νας, επι­διώ­κο­ντας την είσο­δο της Ελλά­δας στον Α’ παγκό­σμιο πόλε­μο με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό της Αντάντ.

1922 Για να εκτο­νω­θεί η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, εκθρο­νί­ζε­ται ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος. Στο θρό­νο ανε­βαί­νει ο μεγα­λύ­τε­ρος γιος του, Γεώρ­γιος. Ο Ν. Πλα­στή­ρας, επι­κε­φα­λής των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων που πρό­σκει­νται στο Βενι­ζέ­λο, κηρύσ­σει τον στρα­τιω­τι­κό νόμο.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Τάκης Μηλιάδης

Τάκης Μηλιά­δης: Ο αξέ­χα­στος, καλό­καρ­δος και μόνι­μα ερω­το­χτυ­πη­μέ­νος… Έλλη­νας Σεβαλιέ

1932 Ισχυ­ρός σει­σμός, μεγέ­θους 7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, συγκλο­νί­ζει την Ιερισ­σό της Χαλ­κι­δι­κής. Ολό­κλη­ρα χωριά ισο­πε­δώ­νο­νται, 161 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ζο­νται. Μεγά­λη κατα­στρο­φή και στο Άγιον Όρος, στο οποίο αντέ­χουν μόνο 2 μονές.

1933 Στο Μεξι­κό, τρο­με­ρή καται­γί­δα πλήτ­τει την πόλη Ταμπί­κο, όπου το νοσο­κο­μείο καταρ­ρέ­ει και κατα­πλα­κώ­νει 87 άτο­μα. Οι νεκροί φτά­νουν τους 150, ενώ στην περιο­χή κηρύσ­σε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος.

1934 Το Αφγα­νι­στάν γίνε­ται το 60ό μέλος της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1939 Η γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση θέτει εκτός νόμου το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γαλλίας.

1941 Ο Σού­περ­μαν κάνει το κινη­μα­το­γρα­φι­κό του ντε­μπού­το, στην ομώ­νυ­μη ται­νία κινου­μέ­νων σχεδίων.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βυθί­ζε­ται στο Λακ­κί της Λέρου το Αντι­τορ­πι­λι­κό Βασί­λισ­σα Όλγα, από γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή 25 γερ­μα­νι­κών Στού­κας, κατά τη διάρ­κεια της Μάχης της Λέρου.

1943 Την ίδια μέρα, οι Σοβιε­τι­κοί κατα­λαμ­βά­νουν το Σμο­λένσκ, το μεγα­λύ­τε­ρο οχυ­ρό των Γερ­μα­νών στο Ανα­το­λι­κό Μέτωπο.

1944 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Καζέρ­τα της Ιτα­λί­ας σύσκε­ψη του Στρα­τη­γεί­ου των Συμ­μα­χι­κών Δυνά­με­ων της Μεσο­γεί­ου, της κυβέρ­νη­σης της Μ. Βρε­τα­νί­ας, της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης «Εθνι­κής Ενό­τη­τας», του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ.

kazerta

1945 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής Μπράιαν Φέρι

1949 Εκτε­λεί­ται στο Γου­δή το ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Βαγ­γέ­λης Καββαδίας.

1953 Η Ισπα­νία υπο­γρά­φει συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ και επι­τρέ­πει την εγκα­τά­στα­ση αερο­πο­ρι­κών και ναυ­τι­κών βάσε­ων στο έδα­φός της.

1957 Κάνει πρε­μιέ­ρα στο Μπρό­ντ­γου­εϊ το μιού­ζι­καλ West Side Story του Λέο­ναρντ Μπέρν­σταϊν, ένα από τα κορυ­φαία μιού­ζι­καλ όλων των εποχών.

1960 Οι υπο­ψή­φιοι για την προ­ε­δρία στις ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζον Κένε­ντι, πραγ­μα­το­ποιούν την πρώ­τη τηλε­ο­πτι­κή ανα­μέ­τρη­ση στα αμε­ρι­κα­νι­κά χρονικά.

1964 Ο Πάπας Παύ­λος ΣΤ΄παραδίδει την κάρα του αγί­ου Ανδρέα του Πρω­τό­κλη­του στην Ανα­το­λι­κή Εκκλη­σία. Η κάρα του αγί­ου επι­στρέ­φει στην Πάτρα.

1965 Στη Βρε­τα­νία, η βασί­λισ­σα προ­σφέ­ρει στους Μπι­τλς το παρά­ση­μο του Τάγ­μα­τος της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1972 31 άτο­μα απαν­θρα­κώ­νο­νται από φωτιά που ξεσπά στο κέντρο ”Όσκαρ” στη Ρόδο.

1973  Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός, Άννα Μανιάνι

1980 Βόμ­βα εκρή­γνυ­ται κατά τη διάρ­κεια της μεγά­λης γιορ­τής μπύ­ρας «Οκτό­μπερ­φεστ» στο Μόνα­χο, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­σθούν 211. Ένα από τα θύμα­τα είναι και ο δρά­στης της επί­θε­σης, ο 21χρονος φοι­τη­τής Γκού­ντολφ Κέλερ, γνω­στός για το ακρο­δε­ξιό του παρελθόν.

1984 Υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία μετα­ξύ Λον­δί­νου και Πεκί­νου που προ­βλέ­πει ότι μετά τις 30 Ιου­νί­ου 1997, ημε­ρο­μη­νία λήξης της συμ­φω­νί­ας που υπο­γρά­φη­κε το 1898 μετα­ξύ Κίνας και Βρε­τα­νί­ας, ο κινε­ζι­κός στρα­τός θα επα­να­κα­τα­λά­βει το Χονγκ Κονγκ, που θα μετα­σχη­μα­τι­στεί σε ειδι­κή διοι­κη­τι­κή ζώνη με μεγά­λη αυτονομία.

1989 Δολο­φο­νή­θη­κε στο Κολω­νά­κι από την τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση «17 Νοέμ­βρη» ο δημο­σιο­γρά­φος και βου­λευ­τής της ΝΔ, Παύ­λος Μπακογιάννης

1990 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας, Αλμπέρ­το Μοράβια

1999 Επα­νε­κλέ­γε­ται σε προ­ε­δρι­κό δημο­ψή­φι­σμα χωρίς αντί­πα­λο με 93,8% Πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου ο Χόσ­νι Μουμπάρακ.

 

2000 Στις 10:15 το βρα­δυ το Express Samina προ­σκρού­ει στις βρα­χο­νη­σί­δες Πόρ­τες της Πάρου και μέσα σε 20 λεπτά βυθί­ζε­ται. Απο τους 510 επι­βά­τες του, 81 δεν κατα­φέρ­νουν να βγουν στη στε­ριά και πνί­γο­νται. Από εκεί και μετά, αρχί­ζει η δια­φο­ρε­τι­κή ερμη­νεία των γεγο­νό­των. Κυβέρ­νη­ση, υπουρ­γείο Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας, η πλοιο­κτή­τρια εται­ρία επι­χει­ρούν να το απο­δώ­σουν απο­κλει­στι­κά στον «ανθρώ­πι­νο παρά­γο­ντα», σε λάθος του πλοιάρ­χου, του υπο­πλοιάρ­χου, κάποιων άλλων μελών του πληρώματος.
Απέ­να­ντι σ’ αυτήν την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης και απο­προ­σα­να­το­λι­σμού, στέ­κουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις των ναυ­τερ­γα­τών. Με καταγ­γε­λί­ες και συνε­χείς παρεμ­βά­σεις, οι εκπρό­σω­ποι των ναυ­τερ­γα­τών υπο­χρέ­ω­σαν το σύνο­λο των παρα­γό­ντων και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης να συζη­τή­σουν για τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο, την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη ναυ­τι­λία και ειδι­κό­τε­ρα στην ακτο­πλο­ΐα, εξαι­τί­ας της εφο­πλι­στι­κής ασυ­δο­σί­ας και της προ­σαρ­μο­γής της κυβέρ­νη­σης στις απαι­τή­σεις των εφοπλιστών.
Και ενώ ο κόσμος βοά για τα πλω­τά φέρε­τρα, που ταξι­δεύ­ουν με τις ευλο­γί­ες του υπουρ­γεί­ου, η κυβέρ­νη­ση υπο­σχέ­θη­κε ότι θα «βάλει το μαχαί­ρι στο κόκα­λο» και οι ευθύ­νες θα απο­δο­θούν, όσο ψηλά κι αν βρί­σκο­νται οι υπεύ­θυ­νοι. Ένας άνευ προη­γου­μέ­νου εμπαιγ­μός, αφού η ίδια η κυβέρ­νη­ση είχε σπεύ­σει να εξαι­ρέ­σει από το χώρο των υπευ­θύ­νων τον εαυ­τό της και τους εφοπλιστές.

2002 Ναυ­τι­κή τρα­γω­δία, η χει­ρό­τε­ρη στη χώρα, πλήτ­τει τη Σενε­γά­λη. Από ανα­τρο­πή του σενε­γα­λέ­ζι­κου πλοί­ου «Τζού­λα» μετα­ξύ Γκά­μπιας και Σενε­γά­λης, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρω­ποι και δια­σώ­ζο­νται μόλις 64

2003  Πέθα­νε ο βρε­τα­νός τρα­γου­δι­στής, Ρόμπερτ Πάλμερ

2008  Πέθα­νε ο θρυ­λι­κός Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Πολ Νιούμαν.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο