Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου —

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

551 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο κινέ­ζος φιλό­σο­φος, Κομφούκιος

1538 Ναυ­μα­χία της Πρέ­βε­ζας. Ήττα των Ισπα­νών από τον οθω­μα­νι­κό στό­λο υπό τον Μπαρμπαρόσα.

1542 Ο Πορ­το­γά­λος Χουάν Καμπρί­γιο φτά­νει στο σημε­ρι­νό Σαν Ντιέ­γκο στην Καλιφόρνια.

1687 Ο Ενε­τός Φρα­γκί­σκος Μορο­ζί­νι κυριεύ­ει την Αθή­να από τους Οθωμανούς

1773 Αρχί­ζει η εξέ­γερ­ση των αγρο­τών στη Ρωσία, με αρχη­γό τον Ε. Ι. Πουγατσόφ.

28/09/1773: Αρχί­ζει η εξέ­γερ­ση των αγρο­τών στη Ρωσία, με αρχη­γό τον Ε. Ι. Πουγατσόφ

1787 Το αμε­ρι­κα­νι­κό Σύνταγ­μα ψηφί­ζε­ται από το Κογκρέ­σο και στέλ­νε­ται για έγκρι­ση στα νομο­θε­τι­κά σώμα­τα των Πολιτειών.

1821 Το Μεξι­κό υπο­γρά­φει την τελι­κή πρά­ξη για την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Ισπανία.

1825 Μάχη του Καρ­βα­σα­ρά. Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης νικά τους Οθω­μα­νούς στην Αμφιλοχία.

1841 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος πρω­θυ­πουρ­γός, Ζορζ Κλεμανσό

klemanso

1858 Ο κομή­της του Ντο­νά­τι γίνε­ται ο πρώ­τος που απα­θα­να­τί­ζε­ται φωτογραφικά.

1864 Ιδρύ­ε­ται στο Λον­δί­νο η Διε­θνής Ένω­ση Εργα­τών, που απο­τέ­λε­σε την Πρώ­τη Διεθνή.

ergates

1867 Το Τορό­ντο γίνε­ται επί­ση­μα πρω­τεύ­ου­σα του Οντάριο.

1871 Η Βρα­ζι­λία ψηφί­ζει νόμο, σύμ­φω­να με τον οποίο τα παι­διά των σκλά­βων θεω­ρού­νται ελεύ­θε­ροι πολίτες.

1889 Στην πρώ­τη γενι­κή διά­σκε­ψη Μέτρων και Σταθ­μών, καθο­ρί­ζο­νται οι ακρι­βείς δια­στά­σεις του μέτρου.

1893 Γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης και ιστο­ρι­κός Γιάν­νης Σκαρίμπας

skarimpas

1893 Στην Πορ­το­γα­λία, ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Πόρ­το με την ονο­μα­σία “Football Club do Porto-Sociedade Sportiva”.

1895 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος για­τρός και χημι­κός, Λουί Ζαν Παστέρ, ο «πατέ­ρας» της μικρο­βιο­λο­γί­ας, που ανα­κά­λυ­ψε το αντι­λυσ­σι­κό εμβό­λιο και εφηύ­ρε τη δια­δι­κα­σία της παστερίωσης

1905 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός πυγ­μά­χος Μαξ Σμέ­λινγκ, ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος που κατέ­κτη­σε τον τίτλο του παγκό­σμιου πρω­τα­θλη­τή βαρέ­ων βαρών.

1916 Η Ελλά­δα βρί­σκε­ται με δύο αντί­πα­λες κυβερ­νή­σεις, η μία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη υπό τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο και η άλλη στην Αθή­να υπό την επιρ­ροή του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου. Αιτία, η διχο­γνω­μία Βενι­ζέ­λου και Κων­στα­ντί­νου για το αν η χώρα πρέ­πει να συντα­χθεί ή όχι με τις δυνά­μεις της Αντάντ κατά τη διάρ­κεια του Α’ Παγκό­σμιου Πολέμου.

1916 Γεν­νιέ­ται ο Αυστρα­λός ηθο­ποιός Πίτερ Φιντς.

1922 Υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης των Μου­δα­νιών. Υπο­γρά­φε­ται, με επα­χθείς όρους, ανα­κω­χή με τους Τούρ­κους στα Μου­δα­νιά, με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται ο πόλε­μος μετα­ξύ Ελλά­δος και Τουρκίας.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός, Μαρ­τσέ­λο Μαστρογιάνι

1931 Ο διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δας Αλέ­ξαν­δρος Διο­μή­δης υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή του, μετά τη δια­φω­νία του με τον πρω­θυ­πουρ­γό Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο για το χει­ρι­σμό του θέμα­τος της “προ­στα­σί­ας της δραχμής”.

1931 Η κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου θέτει σε ισχύ τις Επι­τρο­πές Ασφα­λεί­ας. Γίνο­νται οι πρώ­τες μαζι­κές εκτο­πί­σεις 50 κομ­μου­νι­στών στη Μυτιλήνη.

 

1932 Γεν­νιέ­ται ο Χιλια­νός τρα­γου­δι­στής Βίκτορ Χάρα.

Χιλή – Βίκτωρ Χάρα: «Μια εικό­να χίλιες λέξεις»

1934 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα ηθο­ποιός, Μπρι­ζίτ Μπαρντό

1934  Ναυ­πη­γεί­ται το κρουα­ζιε­ρό­πλοιο Queen Mary.

1939 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση υπο­γρά­φει σύμ­φω­νο αμοι­βαί­ας βοή­θειας με την Εσθο­νία, τη Λετο­νία και τη Λιθουανία.

1939 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί η ελλη­νι­κή υπη­ρε­σία στο ραδιό­φω­νο του BBC.

1941 Μαζι­κός λαϊ­κός ξεση­κω­μός εκδη­λώ­νε­ται με επι­κε­φα­λής τους κομ­μου­νι­στές στο νομό Δρά­μας ενα­ντί­ον των βουλ­γα­ρι­κών δυνά­με­ων κατο­χής, οι οποί­ες απα­ντούν με ωμή βία και σφαγές

1944 Ήττα των Βρε­τα­νών από τους Ναζί στο Άνχεμ της Ολλανδίας.

1945 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός και δημο­σιο­γρά­φος Μανώ­λης Ρασούλης.

1946 Ο Βασι­λιάς Γεώρ­γιος Β΄φτάνει στην Αθή­να και επα­νέρ­χε­ται στο θρό­νο του, μετά το Δημο­ψή­φι­σμα νοθεί­ας και τρο­μο­κρα­τί­ας της 1ης Σεπτεμ­βρί­ου 1946, το οποίο έδω­σε ποσο­στό  69% υπέρ της επα­νό­δου του Γεωρ­γί­ου Β’. Το απο­τέ­λε­σμα είχε δια­μορ­φω­θεί πριν ο λαός φτά­σει στις κάλ­πες. Ο Βασι­λιάς και το πρι­γκι­πι­κό ζεύ­γος απο­βι­βά­ζο­νται στο λιμά­νι του Φαλή­ρου, όπου τους υπο­δέ­χε­ται επι­σή­μως η κυβέρ­νη­ση. Στη συνέ­χεια μετα­βαί­νουν με αυτο­κι­νη­το­πο­μπή για δοξο­λο­γία στη Μητρό­πο­λη και κατά­θε­ση στε­φά­νου στον Άγνω­στο Στρα­τιώ­τη. Από τον εξώ­στη των Παλαιών Ανα­κτό­ρων ο Βασι­λιάς χαι­ρε­τί­ζει το πλή­θος και παρα­κο­λου­θεί παρέλαση.

1956 Πέθα­νε ο γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Γουί­λιαμ Μπόινγκ, ιδρυ­τής της εται­ρί­ας αερο­ναυ­πη­γι­κής «Boeing»

1957 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Θέμης Αδαμαντίδης

1961 Η Συρία απο­χω­ρεί από την Ενω­μέ­νη Αρα­βι­κή Δημοκρατία.

1964 Η πρώ­τη από­πει­ρα εορ­τα­σμού της επε­τεί­ου της ίδρυ­σης του ΕΑΜ σε ανοι­κτό χώρο μετά το 1949 παρε­μπο­δί­ζε­ται από τον πρω­θυ­πουρ­γό Γεώρ­γιο Παπαν­δρέ­ου, ο οποί­ος τη χαρα­κτη­ρί­ζει «πρό­κλη­ση προς το έθνος».

mpost

1966 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος σου­ρε­α­λι­στής ποι­η­τής Αντρέ Μπρετόν.

1968 Πεθαί­νει ο Βούλ­γα­ρος κομ­μου­νι­στής Μπλα­γκόι Ποπόφ, πρώ­ην ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Κομ­μου­νι­στής Διε­θνούς και ένας από τους κατη­γο­ρού­με­νους από τους Ναζί στη Δίκη της Λει­ψί­ας, για την προ­βο­κά­τσια πυρ­πό­λη­σης του Ράιχσταγκ.

1968  Γεννή­θη­κε η Αυστρα­λο­Αγ­γλί­δα ηθο­ποιός Ναό­μι Γουότς.

1970 Πεθαί­νει στο Κάι­ρο από έμφραγ­μα του μυο­καρ­δί­ου ο πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Γκα­μάλ Άμπ­ντελ Νάσερ. Τον δια­δέ­χε­ται ο Ανουάρ Σαντάτ.

1973 Υπο­βάλ­λει την παραί­τη­σή του από τη χου­ντι­κή κυβέρ­νη­ση Μαρ­κε­ζί­νη ο Νικό­λα­ος Μακα­ρέ­ζος, εκ των πρω­τερ­γα­τών του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 21ης Απρι­λί­ου. Ακο­λου­θούν και άλλοι στρα­τιω­τι­κοί υπουργοί.

1974 Καθιε­ρώ­νε­ται με νόμο η δημο­τι­κή γλώσ­σα στα ελλη­νι­κά δημο­τι­κά σχολεία.

1979 Η Εθνι­κή Ελλά­δας μπά­σκετ κερ­δί­ζει στους Μεσο­γεια­κούς του Σπλιτ το πρώ­το της χρυ­σό μετάλ­λιο σε μεγά­λους αγώ­νες, νικώ­ντας στον τελι­κό την Γιου­γκο­σλα­βία με 85–75.

1988 Πέθα­νε η κομ­μου­νί­στρια παι­δα­γω­γός και λογο­τέ­χνης Έλλη Αλεξίου

Alexiou

1989 Η Βου­λή απο­φα­σί­ζει να παρα­πέμ­ψει στο Ειδι­κό Δικα­στή­ριο, ως υπεύ­θυ­νους για το σκάν­δα­λο Κοσκω­τά, τους Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, Μένιο Κου­τσό­γιωρ­γα, Δημή­τρη Τσο­βό­λα, Πανα­γιώ­τη Ρου­με­λιώ­τη και Γιώρ­γο Πέτσο.

1990 Στις Φιλιπ­πί­νες, δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει ισό­βια έναν στρα­τη­γό και 15 στρα­τιώ­τες για τη δολο­φο­νία του Μπε­νί­νιο Ακί­νο, σύζυ­γο της πρώ­ην Πρό­ε­δρου Κορα­σόν Ακίνο.

1990 Πέθα­νε ο ποι­η­τής Νίκος Καρού­ζος  (Γεν. 17/7/1926)

karouzos

1991  Πεθαί­νει ο μεγά­λος Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός Μάιλς Ντέιβις

1994 Το χει­ρό­τε­ρο ναυά­γιο στην Ευρώ­πη σημειώ­νε­ται στη Βαλ­τι­κή Θάλασ­σα, όταν το πλοίο “Εστό­νια” που εκτε­λεί τακτι­κό δρο­μο­λό­γιο από το Ταλίν της Εσθο­νί­ας προς τη Στοκ­χόλ­μη βυθί­ζε­ται ανοι­κτά των νοτιο­δυ­τι­κών ακτών της Φιν­λαν­δί­ας, συμπα­ρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το 852 άτομα.

1995 Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, και ο ηγέ­της των Παλαι­στι­νί­ων, Γιά­σερ Αρα­φάτ, υπο­γρά­φουν στο Λευ­κό Οίκο συμ­φω­νία, στην οποία γίνε­ται λόγος για αυτο­νο­μία στους Παλαι­στι­νί­ους στην περιο­χή της Δυτι­κής Οχθης.

2000 Διε­ξά­γε­ται δημο­ψή­φι­σμα στη Δανία για την είσο­δο της χώρας στην OΝΕ. Υπε­ρι­σχύ­ει το όχι με 53,1% ένα­ντι 46,9% του ναι. Οι Δανοί κρα­τούν τη δανέ­ζι­κη κορώ­να, η οποία θα συν­δε­θεί με το ευρώ με ένα μικρό εύρος διακύμανσης.

2000 Ο Κώστας Κεντέ­ρης γρά­φει ιστο­ρία, καθώς κερ­δί­ζει το χρυ­σό μετάλ­λιο στον τελι­κό των 200 μέτρων στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Σίδνεϊ. Ο «φτε­ρω­τός Έλλη­νας» τρέ­χει σε 20.09. Είναι ο μόνος λευ­κός από τους οκτώ των τελι­κών κι αυτό είναι το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο για άνδρα αθλη­τή στί­βου από το 1912 όταν ο Κων­στα­ντί­νος Τσι­κλη­τή­ρας είχε κερ­δί­σει το μήκος άνευ φοράς.

2000 Αρχί­ζει η δεύ­τε­ρη «Ιντι­φά­ντα» των Παλι­στι­νί­ων, με αφορ­μή την προ­κλη­τι­κή επί­σκε­ψη του Αριέλ Σαρόν στα κατεχόμενα.

2002 Σε μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη, με αφορ­μή τη 2η επέ­τειο της «Ιντι­φά­ντα», σκο­τώ­νο­νται 2 Παλαι­στί­νιοι. Με τηλε­φω­νι­κό του μήνυ­μα από τη Ραμά­λα, ο Αρα­φάτ δια­βε­βαιώ­νει το λαό του ότι ο αγώ­νας θα συνεχιστεί.

2003 Στο φυσι­κό τους χώρο τα ευρή­μα­τα της Βερ­γί­νας, που ήρθαν στο φως το 1977 από τον Μανό­λη Ανδρό­νι­κο. Εγκαι­νιά­ζε­ται από τον Υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Ευάγ­γε­λο Βενι­ζέ­λο, η έκθε­ση των αρχαιο­λο­γι­κών ευρη­μά­των της Βερ­γί­νας, τα οποία μέχρι πρό­τι­νος φυλάσ­σο­νταν στο Αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Εγκαι­νιά­ζε­ται επί­σης το πρώ­το πωλη­τή­ριο αντι­γρά­φων των αρχαί­ων ευρη­μά­των (για το κοινό).

2003 Την ίδια μέρα, η ανθυ­πο­λο­χα­γός του Ελλη­νι­κού Στρα­τού Αρε­τή Αθα­να­σο­πού­λου κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στην κατη­γο­ρία των ‑59 κιλών νικώ­ντας στον τελι­κό την Σαλα­ζάρ από το Μεξι­κό με 6–5 στο 9ο Παγκό­σμιο Πρω­τα­θλή­μα­τος Τάε Κβον Ντο του Γκάρ­μις-Παρ­τεν­κίρ­χεν της Γερμανίας.

2003 Πέθα­νε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Ελία Καζάν (Ηλί­ας Καζαν­τζό­γλου) («Αμέ­ρι­κα- Αμέ­ρι­κα», «Ανα­το­λι­κά της Εδέμ», «Το Λιμά­νι της Αγωνίας»).

kazan

2004 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται στην Αθή­να οι 12οι Παρα­ο­λυ­μπια­κοί Αγώνες.

2006 Στην Αυστρία για πρώ­τη φορά ψηφί­ζουν 16χρονοι σε βου­λευ­τι­κές εκλογές.

2006 Του­λά­χι­στον 48 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και δεκά­δες αγνο­ού­νται μετά το πέρα­σμα του τυφώ­να Σαγκ­σάν από τις Φιλιπ­πί­νες, του χει­ρό­τε­ρου τα τελευ­ταία 11 χρό­νια στην περιοχή.

2008 Ατύ­χη­μα στο γκραν-πρι της Σιγκα­πού­ρης. Αργό­τε­ρα θα απο­κα­λυ­φθεί ότι ήταν προ­σχε­δια­σμέ­νο (Σκάν­δα­λο Κρασγκέιτ).

2010 πέθα­νε σε ηλι­κία 88 ετών  ο Αρθουρ Πεν, δημιουρ­γός της θρυ­λι­κής ται­νί­ας «Μπό­νι και Κλάιντ»

Αρθουρ Πεν, ανή­συ­χο, βαθιά προ­ο­δευ­τι­κό πνεύ­μα, ρηξι­κέ­λευ­θος κινηματογραφιστής

2013 Συλ­λαμ­βά­νο­νται τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της «Χρυ­σής Αυγής» (Μιχα­λο­λιά­κος, Κασι­διά­ρης, Λαγός κ.ά.). Κατη­γο­ρού­νται για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και οπλοκατοχή.

2019⚠️Πολυ­νο­μο­σχέ­διο — «σκού­πα» για ΣΣΕ και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώματα
«Το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο “ανά­πτυ­ξη παντού” είναι νομο­σχέ­διο — σκού­πα για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες», σχο­λιά­ζει το ΠΑΜΕ. «Δίνει γην και ύδωρ στους επεν­δυ­τές και γκρε­μί­ζει όσα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα έμει­ναν όρθια με σκλη­ρό αγώ­να στην περί­ο­δο της κρί­σης, με παράλ­λη­λο τσά­κι­σμα στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Είναι φανε­ρή πλέ­ον η επι­χεί­ρη­ση να μπει στο γύψο το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, η συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και διεκ­δί­κη­ση των εργαζομένων».
Μετα­ξύ άλλων, το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει ορι­στι­κό εντα­φια­σμό των κλα­δι­κών συμ­βά­σε­ων, με πλέγ­μα αντι­δρα­στι­κών δια­τά­ξε­ων: Ως όρος για την όποια επέ­κτα­ση των κλα­δι­κών ΣΣΕ προ­στί­θε­ται η «τεκ­μη­ρί­ω­ση των επι­πτώ­σε­ων στην αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του κλά­δου». Θεσμο­θε­τεί­ται υπε­ρί­σχυ­ση τοπι­κών κλα­δι­κών, ακό­μα και συμ­βά­σε­ων που υπο­γρά­φο­νται από Ενώ­σεις Προ­σώ­πων, ένα­ντι της κλα­δι­κής σύμ­βα­σης. Με Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις θα προ­βλέ­πο­νται εξαι­ρέ­σεις επι­χει­ρή­σε­ων από τις κλα­δι­κές ΣΣΕ, με επί­κλη­ση «οικο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των» κ.τ.λ. Καταρ­γεί­ται ουσια­στι­κά ακό­μα και το ελά­χι­στο δικαί­ω­μα για μονο­με­ρή προ­σφυ­γή στον ΟΜΕΔ.
Παράλ­λη­λα, εισά­γο­νται δια­τά­ξεις για πιο ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο των συν­δι­κά­των από το κρά­τος και την εργο­δο­σία, με προ­βλέ­ψεις για ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο και ηλε­κτρο­νι­κές ψηφο­φο­ρί­ες, κου­ρε­λιά­ζο­ντας τα κατα­στα­τι­κά των σωμα­τεί­ων, βάζο­ντας εμπό­δια στη συλ­λο­γι­κή δράση.

 

2020 Ανε­πι­θύ­μη­τος ο υπουρ­γός του πολέμου!
Μαζι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο ΕΔΥΕΘ, εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων ενά­ντια στην παρου­σία Πομπέο
«Pompeo go home! Ανε­πι­θύ­μη­τος ο Πομπέο, υπουρ­γός του πολέ­μου. Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών!». Αυτό το ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα έστει­λαν ο εργα­ζό­με­νος λαός και η νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή τους στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γά­νω­σαν η ΕΔΥΕΘ, εργα­τι­κά σωμα­τεία και φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι ενά­ντια στην παρου­σία του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.
Μέσα από τη μεγά­λη δια­δή­λω­ση, λαός και νεο­λαία απαί­τη­σαν «Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών» και απά­ντη­σαν στην αστυ­νο­μο­κρα­τία που επι­βλή­θη­κε για να δώσει και με αυτόν τον τρό­πο η κυβέρ­νη­ση τα δια­πι­στευ­τή­ριά της, βρο­ντο­φω­νά­ζο­ντας «Νόμος είναι το δίκιο του εργά­τη, στον ιμπε­ρια­λι­σμό ποτέ συγχωροχάρτι».

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο