Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 28 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

98 Ο Τραϊ­α­νός δια­δέ­χε­ται τον απο­θα­νό­ντα Νέρ­βα στο θρό­νο της Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας.

814 Πέθα­νε ο βασι­λιάς των Φρά­γκων και ιδρυ­τής της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, Καρλομάγνος

1204 O λαϊ­κός ηγέ­της Νικό­λα­ος Κανα­βός απο­δέ­χε­ται την αρχη­γία και ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το λαό αυτο­κρά­το­ρας στην Αγία Σοφία, μετά την εξέ­γερ­ση που οδή­γη­σε στην καθαί­ρε­ση των τελευ­ταί­ων Αγγέ­λων συναυ­το­κρα­τό­ρων Ισα­α­κί­ου Β΄και Αλε­ξί­ου Δ’. Είχαν προη­γη­θεί τρεις ημέ­ρες αναρ­χί­ας, επει­δή κανέ­νας δε δεχό­ταν να ανα­λά­βει την ηγε­σία και η Αυτο­κρα­το­ρία παρέ­με­νε ακέφαλη.

1271 Πέθα­νε η βασί­λισ­σα της Γαλ­λί­ας, Ισα­βέλ­λα της Αραγωνίας

1521 Aρχί­ζει στη Γερ­μα­νία η Δίαι­τα της Βορμς. Πρό­κει­ται για επί­ση­μη γενι­κή συνέ­λευ­ση κλη­ρι­κών και ευγε­νών της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, η οποία θα μεί­νει στην ιστο­ρία για τον τρό­πο που θα χει­ρι­στεί τη στά­ση του Μαρ­τί­νου Λού­θη­ρου και το ζήτη­μα της θρη­σκευ­τι­κής μεταρρύθμισης.

1547 Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ερρί­κος 8ος, ονο­μα­στός για τις 6 συζύ­γους του και στο θρό­νο ανε­βαί­νει ο εννιά­χρο­νος γιος του, Εδουάρ­δος ΣΤ’, ο πρώ­τος Προ­τε­στά­ντης ηγέ­της της Αγγλίας.

1724 Ο Μέγας Πέτρος ιδρύ­ει τη Ρωσι­κή Ακα­δη­μία Επι­στη­μών στην Αγία Πετρούπολη.

1756 Ο Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ βαφτί­ζε­ται μια μέρα μετά τη γέν­νη­σή του στο ναό του Αγί­ου Ρού­περτ στο Σάλτζμπουργκ.

1813 Κυκλο­φο­ρεί το μυθι­στό­ρη­μα της Τζέιν Όστεν “Περη­φά­νεια και Προκατάληψη”.

1826 Η Ναυ­μα­χία του Αρά­ξου: Ο Ανδρέ­ας Μια­ού­λης κατα­ναυ­μα­χεί τον τουρ­κι­κό στό­λο και τον ανα­γκά­ζει να κατα­φύ­γει στην Πάτρα. Έτσι, κατορ­θώ­νει να μπει στο πολιορ­κού­με­νο Μεσο­λόγ­γι και να το εφο­διά­σει με τρό­φι­μα και πολεμοφόδια.

 1853 Γεν­νιέ­ται ο Κου­βα­νός επα­να­στά­της ποι­η­τής Χοσέ Μαρ­τί, ο οποί­ος αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην πάλη για την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας του και την ενό­τη­τα όλων των λαών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής κατά του ισπα­νι­κού και αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπεριαλισμού.

marti

1855 Γίνε­ται το πρώ­το ταξί­δι με ατμο­μη­χα­νή από τον Ατλα­ντι­κό στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό κατά μήκος του Πανα­μά στην Κεντρι­κή Αμε­ρι­κή, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής, Panama Railway.

1871 Το Παρί­σι παρα­δί­δε­ται στους Πρώ­σους που το πολιορ­κούν από το Σεπτέμ­βριο του 1870, θέτο­ντας τέλος στο Γαλ­λο-Πρω­σι­κό Πόλεμο.

1873 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Κολέτ (“Ζιζί”), το 1884 ο ελβε­τός φυσι­κός και εφευ­ρέ­της, Ογκίστ Πικάρ

kolet

1881 Πέθα­νε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Φιο­ντόρ Ντο­στο­γιέφ­σκι (Έγκλη­μα και Τιμωρία)

dostogefski

1884 Γεν­νή­θη­κε ο Ελβε­τός φυσι­κός και εφευ­ρέ­της Ογκίστ Πικάρ.

1887 Γεν­νή­θη­κε ο πολω­νο­α­με­ρι­κα­νός πια­νί­στας και μαέ­στρος, Άρθουρ Ρούμπινσταϊν

1887 Αρχί­ζει στο Παρί­σι η κατα­σκευή του πύρ­γου του Άιφελ, προ­κει­μέ­νου να κοσμή­σει τη διε­θνή έκθε­ση του Παρι­σιού, το 1889.

1887 Η μεγα­λύ­τε­ρη πιστο­ποι­η­μέ­νη χιο­νο­νι­φά­δα πέφτει στο Φορτ Κίοχ της Μοντά­να και έχει μέγε­θος 38 εκα­το­στά πλά­τος επί 20 εκα­το­στά πάχος.

1896 Η πρώ­τη κλή­ση για παρα­βί­α­ση του ορί­ου ταχύ­τη­τας στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία. Ο Γουόλ­τερ Άρνολντ τιμω­ρεί­ται με πρό­στι­μο ενός σελι­νί­ου, επει­δή συλ­λαμ­βά­νε­ται να τρέ­χει με το αυτο­κί­νη­τό του με ταχύ­τη­τα 12 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύ­τη­τας είναι 3 χλμ/ώρα.

1897 Ο λαός της Σητεί­ας και της Ιερά­πε­τρας Λασι­θί­ου ζητά με ψήφι­σμά του την Ένω­ση με τη μητέ­ρα Ελλάδα.

1900 Επι­δη­μία τύφου ξεσπά στην Αθήνα.

1900 Ιδρύ­ε­ται στο εστια­τό­ριο “Μαρί­εν­γκαρντ” της Λει­ψί­ας η Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομο­σπον­δία της Γερ­μα­νί­ας (DFB), από εκπρο­σώ­πους 86 συλλόγων.

1908 Καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κό το μάθη­μα της γυμνα­στι­κής για τους φοι­τη­τές. Διά­στα­ση Συγκλή­του και Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για το θέμα.

1909 Τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εγκα­τα­λεί­πουν την Κού­βα, εκτός από τη βάση του Γκουαντάναμο.

1911 Το φημι­σμέ­νο Δια­μά­ντι της Ελπί­δας, που φορού­σε η Μαρία Αντουα­νέ­τα, πωλεί­ται στη Νέα Υόρ­κη από τον Πιερ Καρ­τιέ στο Νεντ Μακλίν για 180.000 δολά­ρια. Το δια­μά­ντι, ινδι­κής προ­έ­λευ­σης έχει μέγε­θος καρυ­διού και σκού­ρο μπλε χρώ­μα και είναι 44,5 καρα­τί­ων. Με το μονα­δι­κό αυτό πετρά­δι συν­δέ­ο­νται διά­φο­ρες ιστο­ρί­ες κακο­τυ­χί­ας, τρέ­λας και βίαιων θανάτων.

1913 Ο Γερ­μα­νός Ε΄ εκλέ­γε­ται Οικου­με­νι­κός Πατριάρχης.

1915 Α’ Παγκό­σμιος Πολέ­μος: Οι Οθω­μα­νοί επι­τί­θε­νται στο Σουέζ.

1915 Ιδρύ­ε­ται με από­φα­ση του Κογκρέ­σου, η Αμε­ρι­κα­νι­κή Ακτοφυλακή.

1918 Δημιουρ­γεί­ται ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός στη Ρωσία. Ο Λέων Τρό­τσκι ανα­λαμ­βά­νει την ηγε­σία του.

1922 Η κυβέρ­νη­ση της Άγκυ­ρας καθο­ρί­ζει και πάλι τους όρους της ειρή­νης: 1) εξά­πλω­ση της Ευρω­παϊ­κής Τουρ­κί­ας μέχρι την Αδρια­νού­πο­λη και 2) εκκέ­νω­ση της Σμύρνης.

1928 Πέθα­νε ο Ισπα­νός πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας Βισέ­ντε Μπλά­σκο Ιμπάνεζ.

1932 Η Ιαπω­νία κατα­λαμ­βά­νει τη Σαγκάη στην Κίνα.

1935 Η Ισλαν­δία γίνε­ται η πρώ­τη δυτι­κή χώρα που νομι­μο­ποιεί τις εκτρώσεις.

1936 Γεν­νή­θη­κε ο Αλβα­νός πεζο­γρά­φος, Ισμα­ήλ Κανταρέ

1939 Πέθα­νε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Ιρλαν­δός ποι­η­τής και δρα­μα­τουρ­γός, Γουί­λιαμ Μπά­τλερ Γέιτς ’

1943 Οι Ναζί αρχί­ζουν τη στρα­το­λό­γη­ση γυναι­κών από 17 έως 45 ετών.

 1945 Πεθαί­νει έπει­τα από θανά­σι­μο τραυ­μα­τι­σμό στο πεδίο της μάχης η 20χρονη επι­λο­χί­ας του Κόκ­κι­νου Στρα­τού Ρόζα Σανί­να.

Η Ρ. Σανί­να υπήρ­ξε μια από τους καλύ­τε­ρους ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, που έγι­νε θρύ­λος, τόσο για τις ικα­νό­τη­τες όσο και για τον ηρω­ι­σμό της. Η Ρόζα, που ήταν μέλος της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας (Κομ­σο­μόλ) είχε εντα­χθεί στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό ως εθελοντής.

roza 1

1961 Έρχε­ται στο φως το ανά­κτο­ρο της Βερ­γί­νας από τις ανα­σκα­φές που διε­νήρ­γη­σε το Πανε­πι­στή­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης υπό το Μανώ­λη Ανδρόνικο.

1967 Πέθα­νε ο Γερά­σι­μος Σκλά­βος, Ελλη­νας γλύ­πτης. (Γεν. 10/9/1927)

1976 Ο υπουρ­γός παι­δεί­ας Γεώρ­γιος Ράλ­λης ειση­γεί­ται επι­σή­μως τη χρή­ση της δημο­τι­κής γλώσ­σας στην εκπαί­δευ­ση και σε όλες τις βαθ­μί­δες της δημό­σιας διοί­κη­σης. Σε σύσκε­ψη υπό την προ­ε­δρία του πρω­θυ­πουρ­γού, Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, απο­φα­σί­ζε­ται επί­σης η κατάρ­γη­ση της διδα­σκα­λί­ας των Αρχαί­ων Ελλη­νι­κών από το πρω­τό­τυ­πο στο Γυμνά­σιο, ενώ η υπο­χρε­ω­τι­κή εκπαί­δευ­ση καθί­στα­ται 9ετής.

1982 Ο Αμε­ρι­κα­νός στρα­τη­γός Τζέιμς Ντό­ζιερ δια­σώ­ζε­ται από τις ιτα­λι­κές αντι­τρο­μο­κρα­τι­κές δυνά­μεις, έπει­τα από 42 μέρες ομη­ρί­ας του στα χέρια των Ερυ­θρών Ταξιαρχιών.

1986 Το δια­στη­μι­κό λεω­φο­ρείο “Τσά­λεν­τζερ” εκρή­γνυ­ται 73 δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την απο­γεί­ω­σή του, μπρο­στά στους έντρο­μους τηλε­θε­α­τές, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν την ζωή τους και τα επτά μέλη του πλη­ρώ­μα­τος, ανά­με­σά τους και μια δασκάλα.

1991 Ρου­κέ­τα της “17 Νοέμ­βρη” πλήτ­τει υπο­κα­τά­στη­μα της τρά­πε­ζας Aμέ­ρι­καν Eξπρές στην Πανεπιστημίου.

1996 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συν­δη­μιουρ­γός του Σού­περ­μαν, Τζέ­ρι Σίγκελ

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Το περι­πο­λι­κό του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού “Αντω­νί­ου” κατε­βά­ζει την τουρ­κι­κή σημαία που ύψω­σαν την προη­γού­με­νη μέρα τούρ­κοι δημο­σιο­γρά­φοι και υψώ­νει την ελλη­νι­κή. Το βρά­δυ έλλη­νες βατρα­χάν­θρω­ποι απο­βι­βά­ζο­νται στη Μεγά­λη Ίμια, χωρίς να γίνουν αντι­λη­πτοί από τα παρα­πλέ­ο­ντα εκεί τουρ­κι­κά πολε­μι­κά. Η πολι­τι­κή εντο­λή προς τους έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς είναι να απο­φευ­χθεί κάθε κλι­μά­κω­ση της έντασης.

1997 Μετά από είκο­σι χρό­νια, η νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή αστυ­νο­μία ομο­λο­γεί τη δολο­φο­νία του Στιβ Μπί­κο (έγι­νε το 1977). Ο 30χρονος τότε Μπί­κο, κορυ­φαία μορ­φή του κινή­μα­τος της μαύ­ρης φοι­τη­τι­κής νεο­λαί­ας και ηγέ­της του Κινή­μα­τος της Μαύ­ρης Συνεί­δη­σης, είχε «βρε­θεί» νεκρός στο κελί του υπό «αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες». Είχε συλ­λη­φθεί για τη σύντα­ξη και τη δια­νο­μή ανα­τρε­πτι­κών φυλ­λα­δί­ων και κρα­τού­νταν στις φυλα­κές, χωρίς να έχει απαγ­γελ­θεί επί­ση­μη κατη­γο­ρία σε βάρος του.

mpiko

1998 Η μεγά­λη αμε­ρι­κα­νι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Ford ανα­κοι­νώ­νει την από­κτη­ση της σου­η­δι­κής Volvo αντί 6,5 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

1998 Με το φιλι­κό αγώ­να Γαλ­λί­ας — Ισπα­νί­ας 1–0 ανοί­γει τις πύλες του στο Παρί­σι το Stade de France, χωρη­τι­κό­τη­τας 80.000 θέσε­ων, που θα φιλο­ξε­νή­σει τον τελι­κό του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος του 1998.

2000 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το μετρό της Αθή­νας. Εγκαι­νιά­ζε­ται η πρώ­τη γραμ­μή, η οποία συν­δέ­ει τη Δάφ­νη με τα Σεπόλια.

2002 Πέθα­νε η σου­η­δή συγ­γρα­φέ­ας, Άστριντ Λίντ­γκρεν (“Πίπη η Φακιδομύτη”)

2003 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Ταϋ­γέ­τη Μπα­σού­ρη, που έγι­νε γνω­στή με το μικρό της όνομα

taugeti

2008 Πέθα­νε ο Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και Πάσης Ελλά­δος, Χρι­στό­δου­λος, κατά κόσμο Χρή­στος Παρα­σκευα­ΐ­δης. Κηρύσ­σε­ται τετρα­ή­με­ρο πέν­θος. Το μεση­μέ­ρι η σορός του μετα­φέ­ρε­ται στον Ιερό Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό της Αθή­νας για λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα. Κοσμο­συρ­ροή στη Μητρόπολη.

2010 Επί­θε­ση με γκα­ζά­κια σημειώ­νε­ται στο πολι­τι­κό γρα­φείο του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού Κώστα Σημί­τη. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει η “Επα­να­στα­τι­κή Απε­λευ­θε­ρω­τι­κή Δράση”.

2010 Στις 405 μονά­δες εκτι­νάσ­σο­νται τα spread των ελλη­νι­κών δεκα­ε­τών ομο­λό­γων. Ο πρω­θυ­πουρ­γός Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου δηλώ­νει ότι η Ελλά­δα έχει στο­χο­ποι­η­θεί ως ο αδύ­να­μος κρί­κος της Ευρωζώνης.

2011 Οι 300 μετα­νά­στες που είχαν κατα­λά­βει τη Νομι­κή, μετά από πολύ­ω­ρες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­φέ­ρο­νται τα ξημε­ρώ­μα­τα σε άλλο κτί­ριο στην οδό Πατη­σί­ων και Ηπεί­ρου στην Αθή­να (Μέγα­ρο της Υπατίας).

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο