Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου;

🗓️  Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
🗒️  Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

42 π.Χ. Η πρώ­τη Μάχη των Φιλίπ­πων. Ο Μάρ­κος Αντώ­νιος και ο Οκτα­βια­νός επι­κρα­τούν των δολο­φό­νων του Καί­σα­ρα, Βρού­του και Κάσ­σιου. Ο Κάσ­σιος αυτοκτονεί.

1226 Πέθα­νε ο Άγιος Φρα­γκί­σκος της Ασί­ζης (San Francesco d’Assisi), προ­στά­της των ζώων και του περι­βάλ­λο­ντος και ιδρυ­τής του τάγ­μα­τος των Φραγκισκανών

1789 Κηρύσ­σε­ται η πρώ­τη Ημέ­ρα των Ευχα­ρι­στιών στις ΗΠΑ, από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον.

1863 Ο Αβρα­άμ Λίν­κολν ανα­κη­ρύσ­σει ως «Ημέ­ρα των Ευχα­ρι­στιών» την τελευ­ταία Πέμ­πτη του Νοεμβρίου.

1866 Θεμε­λιώ­νε­ται το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Αθηνών

1878 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Χαλέ­πας μετα­ξύ Κρη­τών επα­να­στα­τών και Τούρ­κων, με την οποία οι Κρή­τες απο­κτούν τα πρώ­τα επί­ση­μα προ­νό­μια αυτοδιοικήσεως.

1897 Γεν­νή­θη­κε στο Παρί­σι ο  μεγά­λος Γάλ­λος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος Λουί Αρα­γκόν, ο οποί­ος είχε στα­θεί ενερ­γά στο πλευ­ρό των Ελλή­νων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων την περί­ο­δο μετά τον πόλε­μο (Louis Aragon, πέθα­νε 24- Δεκ- 1982)
Όταν το 1980 επι­σκέ­φτη­κε την Αθή­να ο Αρα­γκόν είχε δηλώ­σει σχε­τι­κά: «Νιώ­θω μεγά­λη συγκί­νη­ση για­τί αυτή τη στιγ­μή είμαι μαζί σας. Οταν επι­σκέ­πτο­μαι τις διά­φο­ρες χώρες δέχο­μαι εθι­μο­τυ­πι­κές επι­σκέ­ψεις. Η δική σας όμως δεν είναι τέτοια. Ημουν και θα είμαι πάντα στο πλευ­ρό του ΚΚΕ». Και όταν η αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ τον ευχα­ρί­στη­σε γι’ αυτή τη συμπα­ρά­στα­ση στους εξό­ρι­στους αγω­νι­στές, ο Αρα­γκόν απά­ντη­σε: «Είστε οι σύντρο­φοί μου. Αυτό ήταν το ελά­χι­στο που μπο­ρού­σα να κάνω απέ­να­ντί σας. Ήταν χρέ­ος τιμής».
Μετα­ξύ των αγω­νι­στών υπέρ των οποί­ων πρω­το­στά­τη­σε για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους ο Αρα­γκόν, ήταν και ο Γιάν­νης Ρίτσος. «Ο Ρίτσος είναι ο άνθρω­πος με τον οποίο συν­δε­ό­μουν μέσα από τα ποι­ή­μα­τά του χωρίς ακό­μα να τον έχω γνω­ρί­σει προ­σω­πι­κά, την επο­χή που τον κατα­δί­ω­καν. Ο Ρίτσος είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα ένας μεγά­λος Ελλη­νας». Οι δύο ποι­η­τές συνα­ντή­θη­καν την ίδια μέρα που μίλη­σε ο Αρα­γκόν στο «Ρ».

aragon

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Τόμας Γουλφ

1906 Η πρώ­τη διά­σκε­ψη για την ασύρ­μα­τη τηλε­γρα­φία στο Βερο­λί­νο υιο­θε­τεί το SOS ως σήμα κινδύνου.

1910 Οι Βρε­τα­νοί κωμι­κοί Τσάρ­λι Τσά­πλιν και Σταν Λόρελ φτά­νουν στις ΗΠΑ για περιο­δεία με βρε­τα­νι­κό θία­σο. Στη συνέ­χεια και οι δύο θα γίνουν σταρ του βωβού κινηματογράφου.

1912 Η Ελλά­δα, η Σερ­βία, η Βουλ­γα­ρία και το Μαυ­ρο­βού­νιο ζητούν επί­μο­να την εντός τριών ημε­ρών παρα­χώ­ρη­ση αυτο­νο­μί­ας στη Μακε­δο­νία, την Αλβα­νία και τη Σερβία.

1915 Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός συνα­σπι­σμός της Αντάντ απο­βι­βά­ζει αγγλο­γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα στην Θεσσαλονίκη.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Αμε­ρι­κα­νός οικο­νο­μο­λό­γος, Τζέιμς Μπιουκάναν

1919 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός εισέρ­χε­ται στην Ξάν­θη, όπου τον υπο­δέ­χο­νται με φρε­νί­τι­δα ενθου­σια­σμού οι κάτοι­κοι, ενώ οι Βούλ­γα­ροι αρχί­ζουν να απο­χω­ρούν χωρίς επεισόδια.

1920 Δεν υπάρ­χει πια ελπί­δα σωτη­ρί­ας για το βασι­λιά της Ελλά­δας, Αλέ­ξαν­δρο, που μολύν­θη­κε από δάγκω­μα πιθή­κου. Το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο συζη­τά το θέμα της δια­δο­χής του.

 

1926 Εγκαι­νιά­ζε­ται η 1η Διε­θνής Έκθε­ση Θεσσαλονίκης.

1929 Μετο­νο­μά­ζο­νται σε Γιου­γκο­σλα­βία τα Βασί­λεια της Σερ­βί­ας, της Κρο­α­τί­ας και της Σλοβενίας.

1929 Στο Λον­δί­νο υπο­γρά­φε­ται πρω­τό­κολ­λο για την απο­κα­τά­στα­ση των βρε­τα­νο­σο­βιε­τι­κών διπλω­μα­τι­κών σχέ­σε­ων, που είχαν δια­κο­πεί από τη Βρε­τα­νία στις 27/5/1927.

1932 Το Ιράκ, μετά την από­κτη­ση της αυτο­νο­μί­ας του, γίνε­ται μέλος της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών.

1935 Τα στρα­τεύ­μα­τα της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας εισβάλ­λουν στην Αβησ­συ­νία (Αιθιο­πία). Αρχί­ζει ο ιτα­λο-αβησ­συ­νια­κός πόλε­μος, ο οποί­ος θα λήξει το Μάη του 1936 με νίκη της Ιταλίας.

1936 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της Στιβ Ράιχ, πρω­το­πό­ρος της μινι­μα­λι­στι­κής μουσικής.

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ρόκερ, Τσά­μπι Τσέ­κερ (Chubby Checker), που έμει­νε στην ιστο­ρία για το θρυ­λι­κό «Τουίστ»

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ανα­τι­νάσ­σο­νται στο Παρί­σι έξι εβραϊ­κές συναγωγές.

1943 Οι γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής κατα­στρέ­φουν το χωριό Λιγ­γιά­δες Ιωαν­νί­νων και δολο­φο­νούν 82 άνδρες, γυναί­κες και παιδιά.

 

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ναζί κατά την απο­χώ­ρη­σή τους από την Πελο­πόν­νη­σο ανα­τι­νά­ζουν τη διώ­ρυ­γα της Κορίν­θου, αφού πρώ­τα ρίχνουν μέσα βαγό­νια τραί­νου γεμά­τα με Ιτα­λούς αιχ­μα­λώ­τους, με απο­τέ­λε­σμα να κατα­πέ­σουν 60.000 κυβι­κά μέτρα χώμα. Οι εργα­σί­ες εκφρά­ξε­ως θα κρα­τή­σουν 5 χρόνια.

1944 Την ίδια μέρα στην Πολω­νία, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, οι επα­να­στά­τες της Βαρ­σο­βί­ας παρα­δί­δο­νται στους Ναζί μετά από 65 μέρες μάχης. Νεκροί σχε­δόν 200.000 Πολωνοί.

1945 Ιδρύ­ε­ται στο Παρί­σι η Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΣΟ). Στις διερ­γα­σί­ες για την ίδρυ­ση της ΠΣΟ μετεί­χαν 346 αντι­πρό­σω­ποι από 56 χώρες που εκπρο­σω­πού­σαν 67.000.000 οργα­νω­μέ­νους εργάτες.

1945 Ο Έλβις Πρί­σλεϊ παίρ­νει μέρος σε δια­γω­νι­σμό ταλέ­ντων, σε ηλι­κία 10 ετών. Κατα­λαμ­βά­νει τη δεύ­τε­ρη θέση και κερ­δί­ζει έπα­θλο 5 δολάρια.

1945 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Σοβιε­τι­κός αθλη­τής του τρι­πλούν Βίκτορ Σανέγιεφ.

1952 Γίνε­ται η πρώ­τη εγγρα­φή βίντεο σε μαγνη­το­ται­νία (βιντε­ο­κα­σέ­τα) στις ΗΠΑ, από τον Τζον Μιούλιν.

1954 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το τεύ­χος του περιο­δι­κού κόμικς «Μπλεκ», δημιουρ­γία των ιτα­λών Τζον Σιν­κέ­το, Ντά­ριο Γκου­τσόν και Πίτερ Σαρ­τό­ρι. Ο Μπλεκ είναι ένας «ξαν­θός γίγα­ντας», κυνη­γός στο επάγ­γελ­μα, που μάχε­ται τους βρε­τα­νούς αποι­κιο­κρά­τες στον πόλε­μο της Αμε­ρι­κά­νι­κης Ανε­ξαρ­τη­σί­ας στα τέλη του 18ου αιώνα.

1965 Το Ενω­μέ­νο Κόμ­μα της Κου­βα­νι­κής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης μετο­νο­μά­ζε­ται σε Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κούβας.

1966 Δια­στά­σεις σκαν­δά­λου παίρ­νει η ψηφο­θη­ρι­κή παρέμ­βα­ση πολι­τι­κών στα ποδο­σφαι­ρι­κά. Ο υπουρ­γός Δημο­σί­ων Εργων, Κ. Μακρής, απει­λεί με παραί­τη­ση, αν δεν προ­βι­βα­στεί (παρά­τυ­πα) στην Α΄ Εθνι­κή ο ΟΦΗ, ο υπουρ­γός Βιο­μη­χα­νί­ας, Ι. Γκλα­βά­νης, απαι­τεί από την Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομο­σπον­δία να παρα­μεί­νει στην Α΄ Εθνι­κή η Νίκη Βόλου (αν και υπο­βι­βά­στη­κε), ενώ ο υπουρ­γός Άνευ Χαρ­το­φυ­λα­κί­ου, Τ. Δρού­λιας, εκδη­λώ­νει «ζωη­ρό ενδια­φέ­ρον» για την τύχη του Παναιγιάλειου…

1966 Αρχί­ζει στο Κακουρ­γιο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης η δίκη για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Τελι­κά στις 30/12/1966 το δικα­στή­ριο κατα­δί­κα­σε τους Γκο­τζα­μά­νη και Εμμα­νου­η­λί­δη σε 11 και 8,5 χρό­νια φυλά­κι­ση αντί­στοι­χα, ενώ άλλοι 9 κατα­δι­κά­στη­καν σε ποι­νές φυλά­κι­σης από 3 έως 15 μήνες. Μετά την εγκα­θί­δρυ­ση της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας το 1967 απο­φυ­λα­κί­στη­καν όλοι.

1968 10 μέρες πριν τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μεξι­κό 10.000 άτο­μα δια­δη­λώ­νουν στην “Πλα­τεία των 3 Πολι­τι­σμών”. Τα επει­σό­δια που ξεκί­νη­σαν την προη­γού­με­νη μέρα κορυ­φώ­νο­νται με την επέμ­βα­ση του στρα­τού, με απο­τέ­λε­σμα 260 νεκρούς και 1.200 τραυματίες.

1972 Πενή­ντα τέσ­σε­ρις πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού με έκκλη­σή τους προς τη Διε­θνή Επι­τρο­πή Νομι­κών και τη Διε­θνή Αμνη­στία καταγ­γέλ­λουν ότι η Ελλη­νι­κή Στρα­τιω­τι­κή Αστυ­νο­μία συνε­χί­ζει να χρη­σι­μο­ποιεί βασα­νι­στή­ρια ενα­ντί­ον των κρατουμένων.

1979 Αυτο­κτο­νεί ο φιλό­σο­φος Νίκος Πουλαντζάς.

1981 Τερ­μα­τί­ζε­ται η απερ­γία πεί­νας Ιρλαν­δών εθνι­κι­στών στις φυλα­κές Μέιζ του Μπέλ­φαστ, μετά από εφτά μήνες και δέκα θανάτους.

1987 Πέθα­νε ο σπου­δαί­ος Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Ανούιγ

1990 Η Δυτι­κή και η Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία ενο­ποιού­νται και επίσημα

1993 Πέθα­νε η Κατε­ρί­να Γώγου, ποι­ή­τρια και ηθοποιός

gogou

1995 Δολο­φο­νι­κή από­πει­ρα στα Σκό­πια, κατά του προ­έ­δρου της πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Μακε­δο­νί­ας, Κίρο Γκλι­γκό­ροφ. Η από­πει­ρα γίνε­ται με έκρη­ξη παγι­δευ­μέ­νου αυτο­κι­νή­του, την ώρα που ο Γκλι­γκό­ροφ μετα­κι­νεί­ται από την κατοι­κία του στο Κοι­νο­βού­λιο. Ο πρό­ε­δρος τραυ­μα­τί­ζε­ται και χάνει το δεξί του μάτι, ενώ σκο­τώ­νε­ται ο οδη­γός του και τραυ­μα­τί­ζο­νται άλλα 4 άτομα.

1999 Στο 23ο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Ρυθ­μι­κής Γυμνα­στι­κής που ολο­κλη­ρώ­νε­ται στην Οσά­κα της Ιαπω­νί­ας η εθνι­κή μας ομά­δα του ανσάμπλ με τις Ειρή­νη Αϊν­δη­λή, Χαρά Καρυά­μη, Εύα Χρι­στο­δού­λου, Μαρία Γεωρ­γά­του και Άννα Πολ­λά­του κατα­κτά το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο στις “10 κορί­νες” με 19.816 βαθμούς.

2001 Πέθα­νε  ο κωμι­κός ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου, Κώστας Χατζηχρήστος.

xatzixristos

2002 Σε ισό­βια κάθειρ­ξη μετα­τρέ­πε­ται η θανα­τι­κή ποι­νή του Kούρ­δου ηγέ­τη του PKK Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν, σύμ­φω­να με από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου Κρα­τι­κής Ασφα­λεί­ας της Τουρκίας.

2005 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται δακτυ­λιοει­δής έκλει­ψη ηλί­ου, η πρώ­τη έπει­τα από 241 χρό­νια για την Ιβη­ρι­κή Χερ­σό­νη­σο (η επό­με­νη τέτοια έκλει­ψη θα γίνει το 2028).

2006 Αερο­πει­ρα­τεία σε τουρ­κι­κό αερο­πλά­νο έχει αίσιο τέλος στην Ιτα­λία. Η αερο­πει­ρα­τεία έλα­βε χώρα την ώρα που το αερο­σκά­φος βρι­σκό­ταν στο FIR Αθη­νών και ενώ εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Τίρα­να-Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Ελλη­νι­κά F‑16 το συνό­δευ­σαν έως τα όρια του FIR και αυτό κατέ­λη­ξε στην Ιτα­λία. Ο δρά­στης παρα­δό­θη­κε και ζήτη­σε πολι­τι­κό άσυλο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο