Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 29 Ιανουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

904 Ο Σέρ­γιος Γ’ γίνε­ται Πάπας στη θέση του καθαι­ρε­μέ­νου Αντι­πά­πα Χρι­στό­φο­ρου. Αρχί­ζει η περί­ο­δος της Πορ­νο­κρα­τί­ας, μία σκο­τει­νή περί­ο­δος της παπι­κής εκκλη­σί­ας που θα τελειώ­σει το 963 μ.Χ.

1676 Ο Φίο­ντορ Γ’, γιος του Αλε­ξέι Ρομα­νόφ, ανέρ­χε­ται στο θρό­νο της Ρωσίας.

1696 Ο Μεγά­λος Πέτρος γίνε­ται μόνος τσά­ρος της Ρωσί­ας, μετά το θάνα­το του Τσά­ρου Ιβάν του Ε’.

1829 Δύνα­μη 3.500 Τούρ­κων, υπό τον Μαχ­μούτ Πασά, επι­τί­θε­ται ενα­ντί­ον της ΣΤ’ Χιλιαρ­χί­ας, υπό τον Μαυ­ρο­βου­νιώ­τη, στο Μαρ­τί­νο Λοκρί­δας. Τρεις σφο­δρές επι­θέ­σεις των τούρ­κων απο­κρού­ο­νται με επι­τυ­χία. Οι Τούρ­κοι υπο­χω­ρούν στην Εύβοια, εγκα­τα­λεί­πο­ντας στο πεδίο της μάχης 200 νεκρούς.

1834 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Αντριου Τζάκ­σον, δια­τά­ζει για πρώ­τη φορά το στρα­τό να κατα­στεί­λει εργα­τι­κές διεκδικήσεις.

1837 (π.η.) Σκο­τώ­θη­κε σε μονο­μα­χία από τον απα­τη­μέ­νο σύζυ­γο της ερω­μέ­νης του, ο ρώσος συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Αλέ­ξαν­δρος Πούσκιν.

pouskin

1845 Κυκλο­φο­ρεί για πρώ­τη φορά το ποί­η­μα του Έντ­γκαρ Άλαν Πόε “Το Κοράκι”.

alan poe

1861 Το Κάν­σας γίνε­ται η 34η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1863 Πάνω από 400 Ινδιά­νοι σφα­γιά­ζο­νται από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό στο Μπέ­αρ Ρίβερ του Αϊντάχο.

1866 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ρομέν Ρολάν

romen rollan

1870 Δημο­σιεύ­ε­ται στην εφη­με­ρί­δα “Αλή­θεια” ότι το 1869 είναι το έτος εισα­γω­γής στην Ελλά­δα του ποδη­λά­του, του “περί­ερ­γου τού­του και δυσκό­λου άμα είδους παι­διάς και ταχυ­δρο­μί­ας”, με εισα­γω­γείς του το βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’ και τον Παύ­λο Δαμα­λά, για­τρό και Δήμαρ­χο Πειραιώς.

1881 Πέθα­νε Φιο­ντόρ Ντο­στο­γιέφ­σκι, Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας. («Έγκλη­μα και Τιμω­ρία») (Γεν. 30/10/1821)

dostogefski

1886 Ο Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός Καρλ Μπενζ λαμ­βά­νει το δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το πρώ­το βεν­ζι­νο­κί­νη­το αυτο­κί­νη­το, βάζο­ντας το λίθο για τη μετέ­πει­τα αυτο­κρα­το­ρία της “Μερ­σέ­ντες — Μπενζ”.

1890 (ν.η.) Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, Μπο­ρίς Πάστερ­νακ (“Δόκτωρ Ζιβάγκο”)

1891 Η πρι­γκί­πισ­σα Λιλιουο­κα­λά­νι ανα­κη­ρύσ­σε­ται Βασί­λισ­σα της Χαβά­ης. Θα είναι η τελευ­ταία μονάρ­χης στην ιστο­ρία της χώρας.

1891 Γεν­νή­θη­κε  η Σοβιε­τι­κή χορεύ­τρια και δασκά­λα του μπα­λέ­του Ελι­σα­βέ­τα Γκέρντ.

1897 τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των Κρη­τών στο Τζερ­μιά­δο Λασι­θί­ου, κηρύσ­σε­ται η Ένω­ση της Κρή­της με τη Μητέ­ρα Ελλά­δα. Την ίδια ημέ­ρα, ελλη­νι­κός στό­λος από 6 τορ­πι­λο­βό­λα και το πλοίο “Σφα­κτη­ρία” απο­πλέ­ει από τον Πει­ραιά για ενί­σχυ­ση των κρη­τών επαναστατών.

1900 Η Ιφι­γέ­νεια Συγ­γρού δωρί­ζει στο ελλη­νι­κό Δημό­σιο 13 εκα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές για τη σκυ­ρό­στρω­ση των πλα­τειών και των κυριό­τε­ρων δρό­μων της Αθήνας.

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός βιο­μή­χα­νος, Πήτερ φον Ζήμενς

1911 Δρι­μύ­τα­τος χει­μώ­νας σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα επι­φέ­ρει το θάνα­το δύο ανθρώ­πων, αρκε­τούς τραυ­μα­τι­σμούς, ναυά­για ατμό­πλοιων και δια­κο­πή στις συγκοινωνίες.

1916 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το Παρί­σι βομ­βαρ­δί­ζε­ται για πρώ­τη φορά από γερ­μα­νι­κά Ζέππελιν.

1920 Ο Γουόλτ Ντίσ­νεϊ πιά­νει την πρώ­τη δου­λειά του ως σχε­δια­στής σκί­τσων, αμει­βό­με­νος με 40 δολά­ρια εβδομαδιαίως.

1921 Οι Κεμα­λι­στές δολο­φο­νούν τον γραμ­μα­τέα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας, Μου­στα­φά Σουμπχί.

1922 Δια­λύ­ε­ται η Ένω­ση, που είχαν σχη­μα­τί­σει η Κόστα Ρίκα, η Γουα­τε­μά­λα, η Ονδού­ρα και το Ελ Σαλβαδόρ

1924 Ο Καρλ Τέι­λορ πατε­ντά­ρει στο Κλί­βε­λαντ του Οχάιο την πρώ­τη μηχα­νή που κατα­σκευά­ζει χωνά­κια για παγωτό.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Κανα­δός χημι­κός μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Λιού­ις Γιούρι.

1929 Σημειώ­νε­ται αύξη­ση του ψωμιού κατά 30 λεπτά την οκά. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η Αστυ­νο­μία προ­κα­λεί επει­σό­δια και δια­λύ­ει βίαια την προ­συ­νε­δρια­κή εργα­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο Εργα­τι­κό Κέντρο. Τραυ­μά­τι­σε 20 και συνέ­λα­βε πάνω από 150 εργάτες.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Ιταλ­λός σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος Έλιο Πετρί

elio petri

1933 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος τρα­γου­δι­στής, Σασά Ντι­στέλ (“Μεσιέ Κανιμπάλ”)

1941 Πέθα­νε ο ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός του Ελλη­νι­κού Στρα­τού και στη συνέ­χεια  δικτά­το­ρας, Ιωάν­νης Μεταξάς

1941 Μετά το θάνα­το του δικτά­το­ρα Ιωάν­νη Μετα­ξά, ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Β’ ανα­θέ­τει την πρω­θυ­πουρ­γία της Ελλά­δας στον Αλέ­ξαν­δρο Κορυζή.

1941 Τα ελλη­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα ολο­κλη­ρώ­νουν την κατά­λη­ψη της κορυ­φο­γραμ­μής Τρε­μπε­σί­νας Βορεί­ου Ηπείρου.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Γερ­μα­νι­κά και ιτα­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη Βεγ­γά­ζη, στη Λιβύη.

1942 Περού και Εκουα­δόρ υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη του Ρίο, με την οποία διευ­θε­τούν τις συνο­ρια­κές δια­φο­ρές τους.

1945 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια, Αλέ­κα Κανελλίδου

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τερ­μα­τί­ζε­ται η γερ­μα­νι­κή κατο­χή του Βελγίου.

1947 Φτά­νει στην Αθή­να η εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή του ΟΗΕ για να διε­ρευ­νή­σει τις καταγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης εις βάρος της Βουλ­γα­ρί­ας, της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και της Αλβα­νί­ας, για παρο­χή βοή­θειας προς τους αντάρ­τες του Δημο­κρα­τι­κού Στρατού .

1949 Η Βρε­τα­νία ανα­γνω­ρί­ζει το κρά­τος του Ισραήλ.

1951 Η ηθο­ποιός Λιζ Τέι­λορ παίρ­νει το πρώ­το δια­ζύ­γιό της από τον επι­χει­ρη­μα­τία Κόν­ραντ Χίλ­τον, κλη­ρο­νό­μο της ομώ­νυ­μης αλυ­σί­δας ξενοδοχείων.

1957 Ο Βενέ­δι­κτος εκλέ­γε­ται Πατριάρ­χης Ιεροσολύμων.

1963 Απορ­ρί­πτε­ται η είσο­δος της Βρε­τα­νί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Κοι­νό­τη­τα, έπει­τα από βέτο του προ­έ­δρου της Γαλ­λί­ας, Σαρλ ντε Γκολ.

1964 Τελε­τή έναρ­ξης των 9ων Χει­με­ρι­νών Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στο Ίνσμπρουκ της Αυστρί­ας. Παίρ­νουν μέρος 1096 αθλη­τές από 36 χώρες. Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία των αγώ­νων, η ολυ­μπια­κή φλό­γα μετα­φέ­ρε­ται από την Αρχαία Ολυ­μπία. 25.000 τόνοι χιό­νι από τις υψη­λό­τε­ρες περιο­χές των Αυστρια­κών Άλπε­ων μετα­φέ­ρο­νται στο Ίνσμπρουκ, καθώς είχε να χιο­νί­σει 2 μήνες.

1965 Η ΕΔΑ προ­τεί­νει την παρα­πο­μπή του Καρα­μαν­λή για την «Πεσι­νέ»

pesine

1971 Ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός της στρα­τιω­τι­κής Δικαιο­σύ­νης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ανα­κοι­νώ­νει ότι παύ­ει η δικα­στι­κή έρευ­να κατά του στρα­τη­γού Σάμιου­ελ Κόστερ που κατη­γο­ρού­νταν για τη σφα­γή των αμά­χων στο βιετ­να­μέ­ζι­κο χωριό Μι Λάι. Η δια­κο­πή της έρευ­νας απο­φα­σί­στη­κε για­τί …«δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον της Δικαιο­σύ­νης».

1973 Επι­βα­τι­κό αερο­πλά­νο “Ιλιού­σιν” της εται­ρεί­ας EgyptAir συντρί­βε­ται στον Πεντα­δά­κτυ­λο της Κύπρου, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 37 επιβαίνοντες.

1975 Πέθα­νε ο Ορέ­στης Μακρής, Έλλη­νας ηθο­ποιός. (Γεν. 30/9/1898)

makris

1976 Δικα­στή­ριο της Ρώμης χαρα­κτη­ρί­ζει ως προ­σβάλ­λου­σα τα χρη­στά ήθη την ται­νία του Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι “Το τελευ­ταίο ταν­γκό στο Παρί­σι”. Ο σκη­νο­θέ­της, ο παρα­γω­γός και οι ηθο­ποιοί της ται­νί­ας, μετα­ξύ των οποί­ων και ο Μάρ­λο Μπρά­ντο, απει­λού­νται με σύλ­λη­ψη αν εμφα­νι­στούν στην πόλη.

1976 Βόμ­βα του “Επα­να­στα­τι­κού Λαϊ­κού Αγώ­να” προ­κα­λεί ζημιές στην έκθε­ση της βιο­μη­χα­νί­ας “Πίτσος” στην Αθήνα.

1979 Η 16χρονη Μπρέ­ντα Σπέν­σερ σκο­τώ­νει δύο άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζει άλλα εννέα, όταν πυρο­βο­λεί από το σπί­τι της το παρα­κεί­με­νο δημο­τι­κό σχο­λείο του Κλί­βε­λαντ στο Σαν Ντιέ­γκο, της Καλι­φόρ­νια. Το όπλο τής το είχε χαρί­σει ο πατέ­ρα της ως χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δώρο. Στους αστυ­νο­μι­κούς που τη συλ­λαμ­βά­νουν δικαιο­λο­γεί­ται με τη φρά­ση “Δε μου αρέ­σουν οι Δευ­τέ­ρες” (“I Don’t Like Mondays”). Με αφορ­μή το περι­στα­τι­κό αυτό οι Boomtown Rats θα γρά­ψουν το ομώ­νυ­μο τρα­γού­δι τους.

1983 Η Ελλά­δα ανα­γνω­ρί­ζει στις γυναί­κες ίσα δικαιώ­μα­τα, με την ανα­μόρ­φω­ση του οικο­γε­νεια­κού δικαίου.

1991 Χτύ­πη­μα της “17 Νοέμ­βρη” με ρου­κέ­τα ενα­ντί­ον της εται­ρεί­ας πετρε­λαιοει­δών BP στη λεω­φό­ρο Κηφισίας.

1994 Σκο­τώ­θη­κε στην ελεύ­θε­ρη κατά­βα­ση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου Αλπι­κού Σκι στη Γερ­μα­νία η αυστρια­κή πρω­τα­θλή­τρια του σκι, Ούρ­λι­κε Μάιερ.

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός, Κώστας Σημί­της, στέλ­νει μήνυ­μα προς την Τουρ­κία, ότι σε οποια­δή­πο­τε πρό­κλη­ση η Ελλά­δα θα αντι­δρά­σει άμε­σα και δυνα­μι­κά. Η πρω­θυ­πουρ­γός της Τουρ­κί­ας, Ταν­σού Τσι­λέρ, ζητά δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το καθε­στώς των βρα­χο­νη­σί­δων του Αιγαί­ου. Τουρ­κι­κά πολε­μι­κά πλοία παρα­βιά­ζουν τα ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα και πλη­σιά­ζουν τα Ίμια. Γίνο­νται δια­βή­μα­τα από την Ελλά­δα σε Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και ΗΠΑ.

1996 Η ιστο­ρι­κή όπε­ρα της Βενε­τί­ας “Λα Φενί­τσε” κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιά. Θα επα­να­λει­τουρ­γή­σει στις αρχές του 2004, αφού δαπα­νη­θούν εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την ανα­κα­τα­σκευή του 204 ετών θεάτρου.

1999 Ο ηγέ­της του PKK Αμπνου­λάχ Οτσα­λάν φτά­νει στην Αθή­να και δια­μέ­νει επί διή­με­ρο παρανόμως.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο