Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 30 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1649 Εκτε­λέ­στη­κε δι’ απο­κε­φα­λι­σμού από τους Δημο­κρα­τι­κούς του Κρόμ­γου­ελ με την κατη­γο­ρία της εσχά­της προ­δο­σί­ας ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Κάρο­λος Α’,

1595 Το αρι­στούρ­γη­μα του Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ “Ρωμαί­ος και Ιου­λιέ­τα” κάνει πρε­μιέ­ρα στο Λονδίνο.

1648 Υπο­γρά­φε­ται η συν­θή­κη του Μίν­στερ, με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται ο πόλε­μος μετα­ξύ Ισπα­νί­ας και Ολλαν­δί­ας, που κρά­τη­σε 80 χρόνια.

1661 Ο πεθα­μέ­νος εδώ και δύο χρό­νια Όλι­βερ Κρόμ­γου­ελ ξεθά­βε­ται από το Αβα­είο του Γου­έ­στμιν­στερ από τους αντι­πά­λους του και εκτε­λεί­ται συμ­βο­λι­κά. Η ημε­ρο­μη­νία συμπί­πτει με την εκτέ­λε­ση του Καρό­λου Α’ δώδε­κα χρό­νια πριν. Το σώμα του κρε­μιέ­ται από αλυ­σί­δες στο Τίμπουρν, εκεί όπου γίνο­νταν οι εκτε­λέ­σεις των εγκλη­μα­τιών. Υστε­ρα ο νεκρός απο­κε­φα­λί­ζε­ται και το σώμα του θάβε­ται κάτω από το ικρί­ω­μα, ενώ το κεφά­λι του, καρ­φω­μέ­νο σε ένα κοντά­ρι, στή­νε­ται έξω από το Westminster Hall, όπου λέγε­ται ότι παρέ­μει­νε καθ’ όλη τη διάρ­κεια της βασι­λεί­ας του Καρό­λου B’ έως το 1685.

1790 Ο Άγγλος ναυ­πη­γός Χέν­ρι Γκρέιτ­χεντ δοκι­μά­ζει την πρώ­τη σωσί­βιο λέμ­βο στον ποτα­μό Τάιν στη βόρεια Αγγλία. Ονο­μά­ζε­ται Original, έχει μήκος 9 μέτρα και δια­θέ­τει 12 κουπιά.

1823 Ανεύ­ρε­ση της θαυ­μα­τουρ­γής εικό­νας της Πανα­γί­ας της Τήνου, μετά το όρα­μα της μονα­χής Πελαγίας.

1827 Έπει­τα από πέντε επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον της Καστέ­λας στον Πει­ραιά, οι τουρ­κι­κές δυνά­μεις υπό τον Κιου­τα­χή εξα­να­γκά­ζο­νται σε υπο­χώ­ρη­ση. Ο Μακρυ­γιάν­νης και οι άνδρες του τους κατα­διώ­κουν, με απο­τέ­λε­σμα να αφή­σουν στο πεδίο της μάχης πάνω από 300 νεκρούς. Οι ελλη­νι­κές απώ­λειες ανέρ­χο­νται σε 60 πεσόντες.

1835 O Ρίτσαρντ Λόρενς επι­χει­ρεί να δολο­φο­νή­σει τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, Άντριου Τζάκ­σον. Θα αστο­χή­σει και θα δεχθεί “μαγκου­ριά” από τον αγα­να­κτι­σμέ­νο πρό­ε­δρο. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη από­πει­ρα ενα­ντί­ον Αμε­ρι­κα­νού προέδρου.

1847 Η περιο­χή της Καλι­φόρ­νια “Γιέρ­μπα Μπου­έ­να” μετο­νο­μά­ζε­ται σε “Σαν Φρανσίσκο”.

1876 Ο Βίκτωρ Ουγκώ ονο­μά­ζε­ται ισό­βιος Γερου­σια­στής από τη Γαλ­λι­κή Δημοκρατία.

1880 Ο πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Ιωα­κείμ Γ’ θέτει τα θεμέ­λια του νέου οικο­δο­μή­μα­τος της Μεγά­λης του Γένους Σχο­λής στο λόφο του Φαναρίου.

1882 Γεν­νή­θη­κε ο 32ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Φράν­κλιν Ντε­λά­νο Ρού­σβελτ, ο μονα­δι­κός που εξε­λέ­γη τέσ­σε­ρις φορές

1889 Σε ένα κυνη­γε­τι­κό περί­πτε­ρο κοντά στη Βιέν­νη, το “Mayerling”, ανα­κα­λύ­πτο­νται τα πτώ­μα­τα του δια­δό­χου του αυστρο­ουγ­γρι­κού θρό­νου και γιου της Σίσ­συ, του 32χρονου Ροδόλ­φου και της νεα­ρής ερω­μέ­νης του, βαρό­νης Μαρί­ας Βετσέ­ρα. Ο λόγος του θανά­του τους παρα­μέ­νει μέχρι σήμε­ρα μυστή­ριο. Πιστεύ­ε­ται πως πρό­κει­ται για διπλή αυτο­κτο­νία, επει­δή δε μπο­ρού­σαν να ζήσουν ελεύ­θε­ρα τον έρω­τά τους, καθώς ήταν αμφό­τε­ροι παντρε­μέ­νοι, ενώ οι ιστο­ρι­κοί υπο­στη­ρί­ζουν πως ήταν καθα­ρά πολι­τι­κή δολοφονία.

1894 Ο Τσαρλς Κινγκ από το Ντι­τρόιτ πατε­ντά­ρει το κομπρεσέρ.

1902 Η Ιαπω­νία και η Μεγά­λη Βρε­τα­νία υπο­γρά­φουν συν­θή­κη αμυ­ντι­κής συμ­μα­χί­ας και συμ­φω­νούν για αμοι­βαίο σεβα­σμό ένα­ντι των συμ­φε­ρό­ντων τους σε Κίνα και Κορέα.

1911 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Κού­βα η πρώ­τη σε όλο τον κόσμο διά­σω­ση επι­βά­τη αερο­πλά­νου από πλοίο.

1911 Ιδρύ­ε­ται στην Κύπρο ως “Ανα­γνω­στή­ριον” η Ανόρ­θω­ση Αμμοχώστου.

1912 Γεν­νή­θη­κε ο Ιάπω­νας οικο­νο­μο­λό­γος και επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Γκε­νί­τσι Καβα­κά­μι, ιδρυ­τής της Yamaha Motor Company

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός πολι­τι­κός Τζον Ντέ­νις Προ­φιού­μο, πρω­τα­γω­νι­στής στο ομώ­νυ­μο σκάνδαλο

1923 Υπο­γρά­φε­ται στη Λωζά­νη η σύμ­βα­ση ανταλ­λα­γής πλη­θυ­σμών ανά­με­σα στην Ελλά­δα και την Τουρ­κία. Από την εφαρ­μο­γή της σύμ­βα­σης εξαι­ρού­νται οι Ελλη­νες της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και των δύο νησιών Ίμβρου και Τενέ­δου και οι μου­σουλ­μά­νοι της Δυτι­κής Θράκης.

1925 Η Τουρ­κία απε­λαύ­νει τον οικου­με­νι­κό πατριάρ­χη Κων­στα­ντί­νο ΣΤ’, για­τί δεν τον θεω­ρεί Τούρ­κο υπήκοο.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο σου­η­δός πολι­τι­κός, Ούλοφ Πάλ­με, που διε­τέ­λε­σε δύο φορές πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας του, προ­τού δολο­φο­νη­θεί το 1986

palme

1928 Μεγά­λες δια­στά­σεις παίρ­νει η κινη­το­ποί­η­ση των αγρο­τών της Κρή­της κατά των φορο­λο­γι­κών μέτρων της κυβέρ­νη­σης. Στο Ηρά­κλειο, οργα­νώ­νε­ται παλ­λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο. Πάνω από 5.000 ένο­πλοι κυκλώ­νουν τη νομαρ­χία και δια­δη­λώ­νουν την από­φα­σή τους να υπε­ρα­σπί­σουν τη ζωή τους πιο απο­φα­σι­στι­κά, αν η κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­ψει τα δίκαια αιτή­μα­τά τους.

1929 Παρα­χω­ρεί­ται στις Ελλη­νί­δες το δικαί­ω­μα ψήφου. Πάντως, σε βου­λευ­τι­κές εκλο­γές θα ψηφί­σουν για πρώ­τη φορά το 1952.

1931 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος δύο φορές με Όσκαρ, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Τζιν Χάκμαν

1933 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ ορκί­ζε­ται καγκε­λά­ριος της Γερμανίας.

1937 Γεν­νή­θη­κε η Αγγλί­δα ηθο­ποιός, Βανέ­σα Ρεντγκρέιβ

1938 Στην Ισπα­νία η προ­ε­δρία της Junta Tecnica περ­νά στα χέρια του Φραν­θί­σκο Φράν­κο, που γίνε­ται πια αρχη­γός του κρά­τους και της κυβέρνησης

1939 Ο Χίτλερ σε ομι­λία του στο Ράιχ­σταγκ απει­λεί, σε περί­πτω­ση πολέ­μου, με την “εξο­λό­θρευ­ση της εβραϊ­κής φυλής στην Ευρώπη”.

1941 Ο πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης Αλέ­ξαν­δρος Κορυ­ζής υπο­γρά­φει τον εισα­γω­γι­κό νόμο του νέου αστι­κού κώδι­κα, που εκπό­νη­σε επι­τρο­πή νομο­μα­θών υπό τον καθη­γη­τή Γεώρ­γιο Μπαλ­λή. Ο νέος αστι­κός κώδι­κας δεν θα ισχύ­σει, λόγω της κατά­λη­ψης της χώρας από τα γερ­μα­νι­κά στρατεύματα.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Μάχη του Στά­λιν­γκραντ: Οι Σοβιε­τι­κοί συντρί­βουν το γερ­μα­νι­κό στρα­τό στα νοτιο­δυ­τι­κά του Στάλινγκραντ.

stalingrand

1943 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται μυστι­κή συνά­ντη­ση Τσόρ­τσιλ — Ινο­νού σε βαγό­νι τρέ­νου στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό των Αδά­νων. Σ’ αυτό το σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό ο Τσόρ­τσιλ προ­σπα­θεί μάταια να πεί­σει τον Ινο­νού να μπει στον πόλεμο.

1945 Ανα­συ­γκρο­τεί­ται το Σώμα Ελλή­νων Προ­σκό­πων, που είχε δια­λυ­θεί κατά τη δικτα­το­ρία Μεταξά.

1945 Μετα­δί­δε­ται η τελευ­ταία ραδιο­φω­νι­κή ομι­λία του Χίτλερ, επ’ ευκαι­ρία της 12ης επε­τεί­ου από την άνο­δό του στην εξουσία.

1948 Ξεκι­νούν οι 5οι Χει­με­ρι­νοί Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Σεντ Μόριτς της Ελβε­τί­ας. Δεν προ­σκα­λού­νται η Γερ­μα­νία και η Ιαπω­νία, οι δύο χώρες του πρώ­ην Αξονα.

1948 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός πρω­το­πό­ρος της αερο­πλο­ΐ­ας, Όρβιλ Ράιτ

1948 Δολο­φο­νή­θη­κε από έναν εθνι­κι­στή ινδουι­στή ο Ινδός πολι­τι­κός, Μαχά­τμα (Μοχα­ντάς Καραμ­τσάντ) Γκάντι

ganti

1951 Πέθα­νε πέθα­νε ο αυστρια­κός κατα­σκευα­στής αυτο­κι­νή­των, Φέρ­ντι­ναντ Πόρ­σε, ιδρυ­τής της φερώ­νυ­μης αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας και σχε­δια­στής του θρυ­λι­κού “σκα­ρα­βαί­ου”

1953 Συγ­χω­νεύ­ο­νται οι τρά­πε­ζες Εθνι­κή και Αθη­νών, από­φα­ση που προ­κα­λεί θόρυ­βο και θα χαρα­κτη­ρι­στεί σκάνδαλο.

1957 Θεμε­λιώ­νε­ται η νέα λαχα­να­γο­ρά στο Ρέντη.

1958 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός Ερνστ Χάιν­κελ, κατα­σκευα­στής του πρώ­του αεριω­θου­μέ­νου αεροσκάφους.

1966 Σε συμ­βι­βα­σμό κατα­λή­γουν οι ηγέ­τες των έξι κρα­τών — μελών της ΕΟΚ στο Λου­ξεμ­βούρ­γο. Με το «Συμ­βι­βα­σμό του Λου­ξεμ­βούρ­γου» υιο­θε­τή­θη­κε η γαλ­λι­κή αξί­ω­ση για παρα­χώ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος «βέτο» στο Συμ­βού­λιο Υπουρ­γών για απο­φά­σεις που άπτο­νταν του «εθνι­κού συμφέροντος».

1970 2.000 άνθρω­ποι κατα­λαμ­βά­νουν το προ­ε­δρι­κό ανά­κτο­ρο στις Φιλιπ­πί­νες, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη δια­φθο­ρά της κυβέρ­νη­σης του Μάρ­κος. 2 νεκροί.

1972 Ματω­μέ­νη Κυρια­κή: Στο Ντέ­ρυ της Βορεί­ου Ιρλαν­δί­ας, Αγγλοι στρα­τιώ­τες ανοί­γουν πυρ κατά μιας ειρη­νι­κής πορεί­ας 10.000 καθο­λι­κών, που ζητούν την απο­χώ­ρη­ση των βρε­τα­νών από τη Βόρειο Ιρλαν­δία και την ένω­σή της με τη Δημο­κρα­τία της Ιρλαν­δί­ας. 13 δια­δη­λω­τές σκο­τώ­νο­νται, ενώ πολ­λοί πυρο­βο­λού­νται πισώ­πλα­τα, καθώς τρέ­χουν να απο­φύ­γουν τα επε­λαύ­νο­ντα τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα των βρετανών.

matomeni kyriaki

1979 Πέντε λεω­φο­ρεία κατα­στρέ­φο­νται στις Τρεις Γέφυ­ρες από βόμ­βες του “Επα­να­στα­τι­κού Λαϊ­κού Αγώ­να” (ΕΛΑ).

1980 Η πρώ­τη στην ιστο­ρία κινε­ζι­κή ολυ­μπια­κή απο­στο­λή φτά­νει στη Νέα Υόρ­κη, για τους 13ους Χει­με­ρι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες. Την ίδια μέρα φτά­νει και η Ολυ­μπια­κή Φλό­γα, που μετα­φέ­ρε­ται από την αρχαία Ολυμπία.

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της έχει τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Μπιλ Κλί­ντον. Του εκφρά­ζει την ελλη­νι­κή θέση ότι η χώρα μας δεν επι­θυ­μεί την έντα­ση, αλλά εφό­σον προ­κλη­θεί θα αντι­δρά­σει δυνα­μι­κά. Η κυβέρ­νη­ση δηλώ­νει έτοι­μη να απο­σύ­ρει το άγη­μα, όχι όμως και την ελλη­νι­κή σημαία. Στα Ίμια σπεύ­δουν τα πολε­μι­κά πλοία “Ναυα­ρί­νο” και “Θεμι­στο­κλής”. Ο τούρ­κος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών δηλώ­νει ότι υπάρ­χουν και άλλα νησιά του Αιγαί­ου με ασα­φές νομι­κό καθε­στώς και δεν απο­δέ­χε­ται την ελλη­νι­κή πρό­τα­ση για απο­χώ­ρη­ση του αγή­μα­τος, αλλά όχι της σημαίας.

2001 Υπο­γρά­φε­ται η ανα­γνώ­ρι­ση της γενο­κτο­νί­ας των Αρμε­νί­ων από το Γάλ­λο πρό­ε­δρο Ζακ Σιράκ. Η Άγκυ­ρα απει­λεί πλέ­ον με ορι­στι­κή ρήξη στις σχέ­σεις της με το Παρίσι.

2003 Το Βέλ­γιο γίνε­ται η δεύ­τε­ρη χώρα στον κόσμο μετά την Ολλαν­δία, που επι­τρέ­πει το γάμο μετα­ξύ ομοφυλοφίλων.

2005 Διε­ξά­γο­νται στο Ιράκ οι πρώ­τες ελεύ­θε­ρες πολυ­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές από το 1958.

2006 Ο Γιώρ­γος Α. Παπαν­δρέ­ου εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Σοσια­λι­στι­κής Διεθνούς.

2007 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός και διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Θεά­τρου, Νίκος Κούρκουλος.

nikos kourkoulos

2007 Αλυ­σί­δα από περί­που 2.000 παι­διά περι­κυ­κλώ­νει την Ακρό­πο­λη, ζητώ­ντας την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρθενώνα.

2009 Στο Ιράκ, άγαλ­μα γίνε­ται το παπού­τσι που πέτα­ξε στον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Τζορζ Μπους ο δημο­σιο­γρά­φος Μου­ντα­ζέρ αλ Ζαΐ­ντι στις 14 Δεκεμ­βρί­ου 2008, κατά τη διάρ­κεια Συνέ­ντευ­ξης Τύπου με τον ιρα­κι­νό πρω­θυ­πουρ­γό Νού­ρι αλ Μαλίκι.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο