Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 31 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1504 Συν­θή­κη της Λυών: Η Γαλ­λία παρα­χω­ρεί τη Νάπο­λη στο Φερ­δι­νάν­δο Β’ της Αραγονίας.

1606 Απαγ­χο­νί­στη­κε ο ηγέ­της της απο­κλη­θεί­σας “Συνω­μο­σί­ας της Πυρί­τι­δας”, Γκάι Φοκς, της από­πει­ρας δηλα­δή Άγγλων καθο­λι­κών να ανα­τι­νά­ξουν το βρε­τα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο και να δολο­φο­νή­σουν τον βασι­λιά Ιάκω­βο Α’

1696 Η εξέ­γερ­ση των “κορα­κιών”. Οι νεκρο­θά­φτες του Άμστερ­νταμ ξεση­κώ­νο­νται, επει­δή οι αρχές επι­βάλ­λουν αλλα­γές στη δια­δι­κα­σία των κηδειών.

1747 Η πρώ­τη κλι­νι­κή αφρο­δι­σί­ων νοση­μά­των δημιουρ­γεί­ται στο νοσο­κο­μείο “Lock” του Λονδίνου.

1797 Γεν­νή­θη­κε ο αυστρια­κός συν­θέ­της, Φραντς Σούμπερτ

soumpert

1828 Πέθα­νε ο Έλλη­νας πρί­γκι­πας, στρα­τιω­τι­κός, λόγιος και αρχη­γός της Φιλι­κής Εται­ρεί­ας, Αλέ­ξαν­δρος Υψηλάντης

1854 Ελλη­νι­κά επα­να­στα­τι­κά σώμα­τα υπό τον υπο­λο­χα­γό Σπυ­ρί­δω­να Καρα­ΐ­σκά­κη, γιο του Γεωρ­γί­ου Καρα­ΐ­σκά­κη, πολιορ­κούν και κατα­λαμ­βά­νουν την Άρτα, την οποία όμως υπο­χρε­ώ­νο­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν αργό­τε­ρα, λόγω και­ρι­κών συν­θη­κών και ελλεί­ψε­ως πολεμοφοδίων.

1865 Η αμε­ρι­κα­νι­κή Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων περ­νά την 13η Τρο­πο­ποί­η­ση του Συντάγ­μα­τος, που καταρ­γεί τη δου­λεία στην Αμερική.

1865 O Ρόμπερτ Λι διο­ρί­ζε­ται στρα­τη­γός των Νοτί­ων, κατά τη διάρ­κεια του Αμε­ρι­κα­νι­κού Εμφυ­λί­ου Πολέμου.

1891 Ανα­τα­ρα­χή από δημο­κρα­τι­κούς μετα­τρέ­πε­ται σε επα­νά­στα­ση στο Πόρ­το, που θα οδη­γή­σει στη δημιουρ­γία της Πορ­το­γα­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας το 1910.

1906 Σει­σμός μεγέ­θους 8,8 Ρίχτερ σαρώ­νει τις ακτές του Εκουα­δόρ και την Κολομ­βία, προ­κα­λώ­ντας τσου­νά­μι και του­λά­χι­στον 1.000 νεκρούς.

1910 Τίθε­ται σε ισχύ ο νόμος που καταρ­γεί επί­ση­μα τη δου­λεία στην Κίνα. Όλοι οι ενή­λι­κοι σκλά­βοι μετα­τρέ­πο­νται σε πλη­ρω­μέ­νους εργά­τες και οι νέοι κάτω των 25 αφή­νο­νται ελεύθεροι.

1914 Οι Μεγά­λες Δυνά­μεις γνω­στο­ποιούν στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ότι παρα­χω­ρούν και νομι­κώς στην Ελλά­δα τα νησιά του Αιγαί­ου, εφό­σον απο­σύ­ρει τις δυνά­μεις της από τη Βόρεια Ήπει­ρο και τη νήσο Σάσω­να. Ετσι ανα­γνω­ρί­ζε­ται η ελλη­νι­κή κυριαρ­χία στα νησιά του Αιγαί­ου, εκτός από την Τένε­δο και την Ίμβρο, ενώ η Βόρεια Ήπει­ρος παρα­χω­ρεί­ται στο νεο­σύ­στα­το αλβα­νι­κό κράτος.

1915 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η πρώ­τη επί­θε­ση με δηλη­τη­ριώ­δη αέρια εξα­πο­λύ­ε­ται από τους Γερ­μα­νούς ενα­ντί­ον των Ρώσων στη Μάχη του Μπολίμοφ.

xrisi ximikon

1917 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Γερ­μα­νία προει­δο­ποιεί ότι τα υπο­βρύ­χιά της θα βυθί­ζουν κάθε ουδέ­τε­ρο εμπο­ρι­κό πλοίο, εντός της πολε­μι­κής ζώνης.

1923 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και χρο­νι­κο­γρά­φος, Νόρ­μαν Μέιλερ

1932 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός και βαρύ­το­νος, Γιώρ­γος Μούτσιος

moutsios

1933 Ο Χίτλερ, μία μέρα μετά την ορκω­μο­σία του ως καγκε­λά­ριος, απευ­θύ­νε­ται μέσω ραδιο­φώ­νου στο γερ­μα­νι­κό λαό. Υπό­σχε­ται μετα­ξύ άλλων ότι θα σεβα­στεί την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Δημοκρατία.

1937 Η Δέσποι­να Στα­θά­του κλη­ρο­δο­τεί 80 εκα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές στο Ωδείο Αθη­νών και σε άλλα ιδρύματα.

1942 Ιαπω­νι­κές δυνά­μεις εισβάλ­λουν στη Μανί­λα των Φιλιππίνων.

1943 Ο Στρα­τάρ­χης φον Πάου­λους παρα­δί­δε­ται. Εκδί­δε­ται το Ανα­κοι­νω­θέν της Ανώ­τα­της Διοί­κη­σης των Σοβιε­τι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων για τη συντρι­βή των Γερ­μα­νών στο Βόλ­γα και αναγ­γέλ­λε­ται, ουσια­στι­κά, η νίκη στη μάχη του Στάλινγκραντ.

stalingrand 1

1944 Πέθα­νε ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Ζιρο­ντού (“Η τρε­λή του Σαγιό”)

1945 Οι Ναζί ανα­γκά­ζουν περί­που 3000 άτο­μα να φύγουν από το στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ως του Στούτ­χοφ και να πάνε στη Βαλ­τι­κή Θάλασ­σα. Εκεί τους εκτελούν.

1946 Τίθε­ται σε ισχύ το νέο σύνταγ­μα της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, με πρό­τυ­πο αυτό της ΕΣΣΔ. Με το νέο Σύνταγ­μα, η Γιου­γκο­σλα­βία γίνε­ται ομο­σπον­δια­κό κρά­τος με έξι “Δημο­κρα­τί­ες”: Βοσ­νία — Ερζε­γο­βί­νη, Κρο­α­τία, Μακε­δο­νία, Μαυ­ρο­βού­νιο, Σερ­βία και Σλοβενία.

1950 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρού­μαν, δίνει το πρά­σι­νο φως για την κατα­σκευή βόμ­βας υδρογόνου.

1953 Μεγά­λες πλημ­μύ­ρες στη Βόρεια Ευρώ­πη με 2.550 νεκρούς, κυρί­ως στην Ολλαν­δία. Πλήτ­το­νται επί­σης το Βέλ­γιο, η Αγγλία και η Σκωτία.

1957 Οκτώ άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 75 τραυ­μα­τί­ζο­νται από τη σύγκρου­ση επι­βα­τι­κού αερο­πλά­νου με πολε­μι­κό πάνω από την πόλη Πακόι­μα της Καλι­φόρ­νιας, κατά τη διάρ­κεια δοκι­μών. Τα συντρίμ­μια των δύο αερο­σκα­φών πέφτουν στο πρα­αύ­λιο του τοπι­κού γυμνα­σί­ου, σκο­τώ­νο­ντας 3 μαθητές.

1958 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ηλε­κτρο­μη­χα­νι­κός Έντουιν Άρμ­στρονγκ, «πατέ­ρας» της δια­μόρ­φω­σης συχνό­τη­τας, δηλα­δή των FM.

1958 Εκτο­ξεύ­ε­ται ο πρώ­τος αμε­ρι­κα­νι­κός δορυ­φό­ρος, ο Explorer, τέσ­σε­ρις μήνες μετά την εκτό­ξευ­ση του σοβιε­τι­κού Σπούτ­νικ 1.

1966 Η ΕΣΣΔ εκτο­ξεύ­ει τον «Λού­να — 9», το πρώ­το σκά­φος στην Ιστο­ρία που προ­σε­δα­φί­στη­κε στη Σελή­νη και το πρώ­το που μετέ­δω­σε φωτο­γρα­φι­κά δεδο­μέ­να πίσω στη Γη.

1966: Οι Αμε­ρι­κα­νοί ανα­λαμ­βά­νουν δρά­ση στο Βιετνάμ

vietnam 1

1968 Μεγά­λη επί­θε­ση των Βιετ­κόνγκ κατά των αμε­ρι­κα­νών σε περισ­σό­τε­ρες από 100 πόλεις στο Βιετ­νάμ. Στους στό­χους και η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στη Σαϊγκόν.

1968 Tο νησί Μαυ­ρί­κιος απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Βρετανία.

1969 Το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης κατα­δι­κά­ζει το χου­ντι­κό καθε­στώς της Αθή­νας και προ­τεί­νει την απο­μά­κρυν­σή του.

1971 Για πρώ­τη φορά μετά από 19 χρό­νια, τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή ενώ­νει το Ανα­το­λι­κό με το Δυτι­κό Βερολίνο.

1974 Πέθα­νε ο αμε­ρι­κα­νός κινη­μα­το­γρα­φι­κός παρα­γω­γός, Σάμιου­ελ Γκόλ­ντ­γουιν, συνι­δρυ­τής της κινη­μα­το­γρα­φι­κής εται­ρί­ας MGM (Metro Goldwin Mayer)

1976 Μπαί­νει λου­κέ­το σε όλα τα κατα­στή­μα­τα της Πλά­κας που χρη­σι­μο­ποιούν ενι­σχυ­τές ήχου.

1978 Ενας τερ­μα­το­φύ­λα­κας απο­βάλ­λε­ται κατά τη διάρ­κεια αγώ­να του πρω­τα­θλή­μα­τος της Ταν­ζα­νί­ας στο Νταρ Ες Σαλα­άμ. Ο διαι­τη­τής, αφού παρα­τη­ρεί την παρά­ξε­νη συμπε­ρι­φο­ρά του, δια­πι­στώ­νει ότι, είναι μεθυ­σμέ­νος και κρύ­βει ένα μπου­κά­λι με αλκο­όλ πίσω από το δοκά­ρι του.

1980 Πυρ­πο­λεί­ται η ισπα­νι­κή πρε­σβεία στη Γουα­τε­μά­λα, με απο­λο­γι­σμό 36 νεκρούς.

1982 Πέθα­νε ο Τζού­λιο Καΐ­μη, εβραϊ­κής κατα­γω­γής ζωγρά­φος από την Κέρ­κυ­ρα. Θεω­ρεί­ται ότι ήταν ο πρώ­τος μελε­τη­τής που ασχο­λή­θη­κε συστη­μα­τι­κά και σοβα­ρά με τον παρα­με­λη­μέ­νο Καρα­γκιό­ζη. (Γεν. 1897)

1990 Το πρώ­το εστια­τό­ριο McDonald’s της Ρωσί­ας ανοί­γει στη Μόσχα. Είναι το μεγα­λύ­τε­ρο του κόσμου.

1992 Οι Αβο­ρί­γι­νες, οι ιθα­γε­νείς στην Αυστρα­λία, αμφι­σβη­τούν την κυριαρ­χία της λευ­κής πλειο­ψη­φί­ας και απει­λούν ότι θα κατα­φύ­γουν στο δικα­στή­ριο της Χάγης για την ισό­τι­μη μετα­χεί­ρι­σή τους και την επι­στρο­φή των εκτά­σε­ών τους, που κατα­πα­τή­θη­καν από τους αποικιοκράτες.

1996 Κρί­ση των Ιμί­ων: Κορυ­φώ­νε­ται και εκτο­νώ­νε­ται η Κρί­ση των Ιμί­ων, με αμε­ρι­κα­νι­κή παρέμ­βα­ση (“No ships, no troops, no flags” η προ­στα­γή του Ρίτσαρντ Χόλ­μπρουκ). Στις 05:30, ελι­κό­πτε­ρο του Ελλη­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, που είχε απο­νηω­θεί από τη φρε­γά­τα “Ναυα­ρί­νο” για να δια­πι­στώ­σει την παρου­σία των Τούρ­κων στη βρα­χο­νη­σί­δα κατα­πέ­φτει και τα τρία μέλη του πλη­ρώ­μα­τος, υπο­πλοί­αρ­χος Χρι­στό­δου­λος Καρα­θα­νά­σης, υπο­πλοί­αρ­χος Πανα­γιώ­της Βλα­χά­κος και αρχι­κε­λευ­στής Έκτο­ρας Για­λο­ψός, σκο­τώ­νο­νται. Τα πολε­μι­κά σκά­φη και οι κατα­δρο­μείς των δύο χωρών απο­χω­ρούν από τις βρα­χο­νη­σί­δες το πρωί υπό την επί­βλε­ψη του 6ου αμε­ρι­κα­νι­κού στό­λου της Μεσογείου.

imia 1

1996 Φορ­τη­γό γεμά­το εκρη­κτι­κά εκρή­γνυ­ται στην είσο­δο της Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας της Σρι Λάν­κα, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 91 άνθρω­ποι και να τραυ­μα­τι­σθούν 1400. Του­λά­χι­στον 100 άνθρω­ποι χάνουν την όρα­σή τους.

1988 Οι πρω­θυ­πουρ­γοί της Ελλά­δας, Α. Παπαν­δρέ­ου, και της Τουρ­κί­ας, Τ. Οζάλ, συνα­ντώ­νται στο Ντα­βός και συμ­φω­νούν τα κοι­τά­σμα­τα πετρε­λαί­ου στο Aιγαίο να είναι διε­θνής υπό­θε­ση και να στα­μα­τή­σουν οι έρευ­νες για πετρέ­λαιο και οι προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες. Εβδο­μά­δες αργό­τε­ρα, ο Α. Παπαν­δρέ­ου θα απο­κή­ρυσ­σε από το βήμα της Bου­λής αυτή τη συμ­φω­νία, ανα­φω­νώ­ντας το περί­φη­μο «mea culpa».

1999 Νέα οδύσ­σεια ξεκι­νά για τον ηγέ­τη του PKK, Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν. To αερο­πλά­νο που τον μετα­φέ­ρει περι­φέ­ρε­ται και πάλι στις ευρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες, ζητώ­ντας άδεια προ­σγεί­ω­σης από διά­φο­ρες χώρες, την οποία δεν παίρ­νει. Η Ολλαν­δία τον διώ­χνει, το ίδιο και η Ελβε­τία. Από το Μινσκ ξανα­γυ­ρί­ζει στην Ελλά­δα για να οδη­γη­θεί τελι­κά στην Κένυα.

2004 Η Ιτα­λί­δα Αλέ­σια Ντι Ματέο γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος στον οποίο μετα­μο­σχεύ­ο­νται οκτώ όργα­να (ήπαρ, στο­μά­χι, δύο νεφρά, μικρό και μεγά­λο έντε­ρο, πάγκρε­ας και σπλή­να) κατά τη διάρ­κεια εγχεί­ρι­σης από τον έλλη­να χει­ρουρ­γό Ανδρέα Τζά­κη στο Μαϊ­ά­μι. Είναι μόλις επτά μηνών και θα ζήσει ακό­μη ένα χρόνο.

2008 Μέσα σε κλί­μα συγκί­νη­σης και πλή­θος κόσμου και ενώ Αγη­μα Κατα­δρο­μέ­ων απο­δί­δει τιμές, εντα­φιά­ζε­ται λίγο μετά τη 1.30 το μεση­μέ­ρι ο αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος, Χρι­στό­δου­λος. Η εξό­διος ακο­λου­θία εψά­λη στον Ιερό Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό της Αθή­νας, χορο­στα­τού­ντος του Οικου­με­νι­κού Πατριάρ­χη Βαρ­θο­λο­μαί­ου. Η κηδεία και η ταφή του έγι­ναν με τιμές αρχη­γού κρά­τους εν ενεργεία.

2008 Ο βου­λευ­τής, Κώστας Κου­κο­δή­μος με ιδιό­χει­ρη επι­στο­λή του γνω­στο­ποιεί την πρό­θε­σή του να κατα­στεί ανε­ξάρ­τη­τος από τη ΝΔ, λόγω εμπλο­κής του στην υπό­θε­ση Ζαχό­που­λου. Η κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη μένει με 151 βουλευτές.

2011 Σχη­μα­τί­ζε­ται η νέα κυβέρ­νη­ση της Αιγύ­πτου, επι­κα­λού­με­νη διά­ταγ­μα του προ­έ­δρου Χόσ­νι Μου­μπά­ρακ. Στο πλαί­σιο του ανα­σχη­μα­τι­σμού αλλά­ζουν οι υπουρ­γοί Οικο­νο­μι­κών και Εσω­τε­ρι­κών, ενώ παρα­μέ­νουν στη θέση τους άλλοι σημα­ντι­κοί υπουρ­γοί, όπως ο υπουρ­γός Άμυ­νας. Xάος στο αερο­δρό­μιο του Καΐ­ρου, καθώς χιλιά­δες του­ρί­στες προ­σπα­θούν να φύγουν.

2011 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Καί­τη Λαμπροπούλου.

ampropoulou

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο