Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 1 Φεβρουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1887 Ο Χάρ­βεϊ Γουίλ­κοξ τεμα­χί­ζει και που­λά τη γη του, έκτα­σης 500 στρεμ­μά­των, σε οικό­πε­δα, τα οποία στη συνέ­χεια θα απο­τε­λέ­σουν το Χόλιγουντ.

1902 Στην Ελλά­δα, το Υπουρ­γείο Στρα­τιω­τι­κών δια­τά­ζει την κατά­σχε­ση των μετα­φρά­σε­ων του Ευαγγελίου.

1914 Επι­δί­δε­ται στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση η δια­κοί­νω­ση των Μεγά­λων Δυνά­με­ων για τα νησιά του Αιγαί­ου και την Ήπει­ρο, βάσει της οποί­ας παρα­χω­ρού­νται στην Ελλά­δα τα κατε­χό­με­να από την Τουρ­κία νησιά του Αιγαί­ου, εκτός Ίμβρου, Τενέ­δου και Καστελόριζου.

1918 Η Μόσχα ορί­ζε­ται πρω­τεύ­ου­σα του σοβιε­τι­κού κρά­τους. Έως τότε πρω­τεύ­ου­σα ήταν η Πετρούπολη.

1929 Οι μεταλ­λω­ρύ­χοι του Λαυ­ρί­ου κηρύσ­σουν απερ­γία που θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 16 του Μάρ­τη και εξε­λίσ­σε­ται σε μια από τις πιο μαχη­τι­κές απερ­γί­ες αυτής της περιό­δου. Τελι­κά η απερ­γία λύθη­κε στις 16/3 με νίκη των απερ­γών και την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των αιτη­μά­των τους: επα­να­πρό­σλη­ψη όλων των απο­λυ­θέ­ντων, ανα­γνώ­ρι­ση του σωμα­τεί­ου τους, ίδρυ­ση ταμεί­ου συντά­ξε­ων και αύξη­ση ημε­ρο­μι­σθί­ων κατά 10%.

1931 Γεν­νή­θη­κε ο Μπό­ρις Γιέλ­τσιν, ο πρώ­τος Ρώσος Πρό­ε­δρος μετά την ανα­τρο­πή της Σοβιε­τι­κής Ένωσης

1936 Πεθαί­νει ο στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός Γεώρ­γιος Κον­δύ­λης. Διε­τέ­λε­σε Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας (1/10–30/11/1935), θέση στην οποία αυτο­διο­ρί­στη­κε έπει­τα από πρα­ξι­κό­πη­μα. Στη διάρ­κεια της σύντο­μης θητεί­ας του επα­νά­φε­ρε το βασι­λιά με νόθο δημο­ψή­φι­σμα (στο δημο­ψή­φι­σμα αυτό «ψήφι­σαν» 97,88% υπέρ της βασι­λευο­μέ­νης δημο­κρα­τί­ας και 2,12% υπέρ της αβασίλευτης).

1940 Πεθαί­νει ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος Ζαχα­ρί­ας Παπαντωνίου.

papantoniou

1946 Ο εκπρό­σω­πος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στον ΟΗΕ Αντρέι Γκρο­μί­κο, μιλώ­ντας για το ελλη­νι­κό ζήτη­μα στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Οργα­νι­σμού, καταγ­γέλ­λει ότι αιτία της κατά­στα­σης στην Ελλά­δα είναι η παρου­σία των βρε­τα­νι­κών στρα­τευ­μά­των και απαι­τεί, εκ μέρους της σοβιε­τι­κής κυβέρ­νη­σης, την άμε­ση και χωρίς όρους απο­χώ­ρη­σή τους

1965 συλ­λαμ­βά­νο­νται από την Αστυ­νο­μία της ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ και άλλοι 766 δια­δη­λω­τές, ενώ ένας μαύ­ρος δια­δη­λω­τής δολο­φο­νεί­ται εν ψυχρώ με μια σφαί­ρα στο στο­μά­χι, έπει­τα από βίαιη διά­λυ­ση πορεί­ας στην πόλη Μάριον.

antiratsistiko kinima

1968 Μία από τις πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νες φωτο­γρα­φί­ες: Ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας της Σαϊ­γκόν Nguyen Ngoc Loan εκτε­λεί εν ψυχρώ με το πιστό­λι του έναν Βιετκόνγκ.

vietnam3

1977 Εφαρ­μό­ζε­ται η εγκύ­κλιος, σύμ­φω­να με την οποία όλα τα δημό­σια έγγρα­φα στην Ελλά­δα θα συντάσ­σο­νται πλέ­ον στη Δημοτική.

1992 Ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Τζορτζ Μπους και ο Ρώσος ομό­λο­γός του Μπό­ρις Γιέλ­τσιν υπο­γρά­φουν τη Δια­κή­ρυ­ξη του Καμπ Ντέι­βιντ, με την οποία μπαί­νει και επί­ση­μα τέλος στον Ψυχρό Πόλεμο.

2022 Ομά­δα εγκλη­μα­τιών δολο­φο­νούν τον 19χρονο φίλα­θλο του Άρη Άλκη Καμπα­νό στην περιο­χή Χαρι­λά­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η άγρια δολο­φο­νία του συγκλο­νί­ζει την κοι­νή γνώ­μη, φέρ­νο­ντας ξανά στην επι­και­ρό­τη­τα το ζήτη­μα της οπα­δι­κής βίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο