Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου;

 🗓️ Σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου – Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 

🗒️ Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 📌  και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1493 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος στο δεύ­τε­ρο ταξί­δι του στο νέο κόσμο, απο­βι­βά­ζε­ται σ’ ένα νησί, που είχε εντο­πί­σει την προη­γού­με­νη μέρα, και το ονο­μά­ζει San Juan Bautista (Άγιος Ιωάν­νης ο Βαπτι­στής). Αργό­τε­ρα το νησί θα μετο­νο­μα­στεί σε Που­έρ­το Ρίκο.

1703 Πεθαί­νει στις φυλα­κές της Βαστί­λης ο “Άνθρω­πος με το Σιδη­ρούν Προ­σω­πείο”. Η πραγ­μα­τι­κή του ταυ­τό­τη­τα θα απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο πολ­λών συζη­τή­σε­ων, ενώ η ζωή του θα γίνει θέμα στα λογο­τε­χνι­κά έργα του Βολ­ταί­ρου και του Αλέ­ξαν­δρου Δουμά.

1805 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος μηχα­νι­κός και διπλω­μά­της, Φερ­ντι­νάν Ντε Λεσέ­πς, που διά­νοι­ξε ‑μετα­ξύ άλλων- το κανά­λι του Σου­έζ και τη διώ­ρυ­γα της Κορίνθου

1828 Πέθα­νε ο αυστρια­κός συν­θέ­της, Φραντς Σού­μπερτ (Franz Peter Schubert, γεν­νή­θη­κε 31 Ιανουα­ρί­ου 1797)

sumpert

1883 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός, Καρλ Βίλ­χελμ Ζήμενς

1888 Γεν­νιέ­ται ο Χοσέ Ραούλ Καπα­μπλάν­κα (José Raúl Capablanca y Graupera ‑πέθα­νε 8 Μαρ­τί­ου 1942), Κου­βα­νός σκα­κι­στής , παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής από το 1921 έως το 1927. Θεω­ρεί­ται ένας από τους καλύ­τε­ρους όλων των επο­χών, διά­ση­μος για τα εντυ­πω­σια­κά φινά­λε του, την εκπλη­κτι­κή ακρί­βεια και την ταχύ­τη­τα παι­χνι­διού του.
Εξαι­τί­ας της απα­ρά­μιλ­λης μαε­στρί­ας του,  ονο­μά­στη­κε Ανθρώ­πι­νη Σκα­κι­στι­κή Μηχα­νή και θεω­ρεί­ται από πολ­λούς ειδι­κούς ως ο πιο ταλα­ντού­χος όλων των εποχών.

1893 Εκδί­δε­ται το πρώ­το έγχρω­μο ένθε­το εφη­με­ρί­δας, στο φύλ­λο της Κυρια­κά­τι­κης «New York World».

1901 Πέθα­νε ο δικη­γό­ρος, Παύ­λος Αργυ­ριά­δης, από τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του γαλ­λι­κού σοσια­λι­στι­κού κινή­μα­τος και εκδό­της του περιο­δι­κού Almanac de la Question Sociale

1911 Η Νέα Υόρ­κη λαμ­βά­νει για πρώ­τη φορά ασύρ­μα­το μήνυ­μα, με τη συσκευή Μαρ­κό­νι, από την Ιταλία.

1912 Οι Βαλ­κα­νι­κοί Σύμ­μα­χοι θέτουν όρο για την έναρ­ξη ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών την από­συρ­ση των Τούρ­κων από την Ευρώ­πη, πλην της περιο­χής του Βοσπόρου.

1917 Γεν­νή­θη­κε η Ινδή πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός, Ιντι­ρα Γκάντι

1924 Απο­τυγ­χά­νει η προ­σπά­θεια των επι­κε­φα­λής των “Δημο­κρα­τι­κών Ταγ­μά­των” να ανα­τρέ­ψουν την κυβέρ­νη­ση του Ανδρέα Μιχα­λα­κό­που­λου. Συλ­λαμ­βά­νο­νται οι πρω­ταί­τιοι Υπο­στρά­τη­γος Χ. Λού­φας και Αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης Ντερτιλής.

1927 Οι φοι­τη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών κατε­βαί­νουν σε απερ­γία διαρ­κεί­ας. Η κυβέρ­νη­ση παίρ­νει έκτα­κτα στρα­τιω­τι­κά μέτρα και ο στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Πανε­πι­στή­μιο και τους γύρω χώρους.

1929 Ο Εισαγ­γε­λέ­ας ζητά τη διά­λυ­ση της ταξι­κής Ενω­τι­κής ΓΣΕΕ με βάση το Ιδιώ­νυ­μο, πυρο­δο­τώ­ντας δεκά­δες εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε όλη τη χώρα.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Μάχη του Στά­λιν­γκραντ: Οι Σοβιε­τι­κοί υπό τον στρα­τάρ­χη Γκιόρ­γκι Ζού­κοφ περ­νούν στην αντε­πί­θε­ση κατ’ εφαρ­μο­γή της Επι­χεί­ρη­σης Ουρα­νός και κυκλώ­νει το συγκρό­τη­μα των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στο Βόλγα.

Η Επο­ποι­ία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στο Στάλινγκραντ

1942 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σχε­δια­στής μόδας, Κάλ­βιν Κλάιν

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Μετά την επί­θε­ση γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των ενα­ντί­ον της νήσου Σάμου και τη δυσμε­νή τρο­πή των επι­χει­ρή­σε­ων, το Στρα­τη­γείο της Μ. Ανα­το­λής δια­τάσ­σει τους Ιερο­λο­χί­τες και τους Βρε­τα­νούς κομά­ντος, που στις 30 Οκτω­βρί­ου την είχαν απε­λευ­θε­ρώ­σει, να εκκε­νώ­σουν την νήσο. Κατά την εκκέ­νω­ση μετα­φέ­ρο­νται μαζί στην Τουρ­κία 12.800 Έλλη­νες πρό­σφυ­γες και 8.000 Ιταλοί.

1944 Γεν­νή­θη­κε η διε­θνούς φήμης Ελλη­νί­δα υψί­φω­νος, Αγνή Μπάλτσα

1944 Μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 26 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΚΚΕ.

1946 Το Αφγα­νι­στάν, η Ισλαν­δία και η Σου­η­δία γίνο­νται μέλη του ΟΗΕ.

1948 Ο Νίκος Γόδας αρνού­με­νος να υπο­γρά­ψει δήλω­ση μετά­νοιας εκτε­λεί­ται στο Λαζα­ρέ­το της Κέρ­κυ­ρας. Γεν­νη­μέ­νος το 1921 στο Αϊβα­λί _μετά τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, ο ίδιος και η οικο­γέ­νειά του εγκα­τα­στά­θη­καν ως πρό­σφυ­γες στην Κοκ­κι­νιά και ξεκί­νη­σε να παί­ζει ποδό­σφαι­ρο πρώ­τα στον Άρη Πει­ραιά και κατό­πιν στον Κερα­μει­κό Καμι­νί­ων, σωμα­τείο του ομώ­νυ­μου εργο­στα­σί­ου, ενώ _ταλαντούχος στα χρό­νια της Κατο­χής μετα­πή­δη­σε στον Ολυ­μπια­κό. Όντας στέ­λε­χος της ΕΠΟΝ Πει­ραιά συμ­με­τεί­χε στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, φτά­νο­ντας μέχρι τον βαθ­μό του λοχα­γού στον 5ο Λόχο του Τάγ­μα­τος Κοκ­κι­νιάς του ΕΛΑΣ και πολέ­μη­σε τον Μάρ­τιο του 1944 στη μάχη της Κοκ­κι­νιάς ενά­ντια στις γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις Κατο­χής και τα ένο­πλα σώμα­τα της δοσι­λο­γι­κής κυβέρ­νη­σης, στη μάχη της Ηλε­κτρι­κής τον Οκτώ­βρη, κατά τη γερ­μα­νι­κή υπο­χώ­ρη­ση από την πρω­τεύ­ου­σα καθώς και στον ηρω­ι­κό Δεκέμ­βρη. Συνε­λή­φθη και κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνατο

Νίκος Γόδας: Ο κομ­μου­νι­στής ποδο­σφαι­ρι­στής του Ολυ­μπια­κού, παρά­δειγ­μα λεβε­ντιάς και ηρωϊσμού

1952 Ορκί­ζε­ται η πρώ­τη κυβέρ­νη­ση του «Ελλη­νι­κού Συνα­γερ­μού», με πρω­θυ­πουρ­γό τον Αλέ­ξαν­δρο Παπάγο.

1960 Απο­φα­σί­ζε­ται να αρχί­σει από τον Ιού­λιο του 1962 η χορή­γη­ση μηνιαί­ας σύντα­ξης έως 300 δραχ­μές στους Έλλη­νες αγρό­τες άνω των 65 ετών.

1961 Γεν­νή­θη­κε η Margaret Mary Emily Anne Hyra (Μεγκ Ράιαν), Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και παραγωγός

1962 Γεν­νή­θη­κε Alicia “Jodie” Christian Foster (Τζό­ντι Φόστερ), Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και σκηνοθέτης

1962 Εγκαι­νιά­ζε­ται η Ναυ­τι­κή Σχο­λή Πόρου.

1969 Ο Πελέ πετυ­χαί­νει το 1.000ό γκολ της καριέ­ρας του με πέναλ­τι στον αγώ­να Σάντος- Βάσκο Ντα Γκά­μα (2–1) στο Μαρα­κα­νά, μπρο­στά σε 150.000 θεα­τές. Η ραδιο­φω­νι­κή μετά­δο­ση του αγώ­να δια­κό­πτει την κίνη­ση στους δρό­μους όλων των μεγα­λου­πό­λε­ων για 1 λεπτό μέχρι να χτυ­πη­θεί το πέναλ­τι. Μετά το γκολ χιλιά­δες άνθρω­ποι ξεχύ­νο­νται στους δρό­μους χορεύ­ο­ντας σάμπα.

nekroi polutexneiou

1973 Ο υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ, Σπυ­ρί­δων Ζουρ­να­τζής, ανα­κοι­νώ­νει σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου ότι οι νεκροί από την κατα­στο­λή της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου ανέρ­χο­νται σε 11 και οι τραυ­μα­τί­ες σε 138.

1977 Η πτή­ση 425 της TAP Portugal συντρί­βε­ται στη Μαδέ­ρα, σκο­τώ­νο­ντας 131 άτομα.

1979 Κρί­ση των ομή­ρων (Ιράν): Ο Ιρα­νός ηγέ­της Ρου­χο­λάχ Χομεϊ­νί δια­τά­ζει την απε­λευ­θέ­ρω­ση 13 γυναι­κών και μαύ­ρων Αμε­ρι­κα­νών ομή­ρων που κρα­τού­νται στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Τεχεράνη.

1988 Πέθα­νε η κόρη και κλη­ρο­νό­μος του Έλλη­να μεγι­στά­να Αρι­στο­τέ­λη Ωνά­ση, Χρι­στί­να Ωνάση

1996 Στο Βατι­κα­νό πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη συνά­ντη­ση ανά­με­σα στον πάπα και τον επα­να­στά­τη ηγέ­τη της Κού­βας, Φιντέλ Κάστρο. Ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ θα αντα­πο­δώ­σει την επί­σκε­ψη στην Κού­βα στις 21 Ιανουα­ρί­ου 1998.

fidel thriskia

1998 Αρχί­ζουν οι ακρο­ά­σεις, ενώ­πιον της δικα­στι­κής επι­τρο­πής της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων ενα­ντί­ον του αμε­ρι­κα­νού πρό­ε­δρου Μπιλ Κλί­ντον, για το σκάν­δα­λο Λεβίνσκι.

1998 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Άλαν Πάκου­λα (Alan Jay Pakula, γεν­νή­θη­κε 7‑Α­πρ-1928) γνω­στός από …Όλοι οι άνθρω­ποι του προ­έ­δρου, The Pelican Brief, Παι­χνί­δια ενη­λί­κων, Dream Lover, Ανά­με­σα σε Δύο Γυναί­κες, Υπό­θε­ση Πάρα­λαξ, Love & Pain & the Whole Damn Thing, Klute, Pookie, The Stalking Moon, Love with the Proper Stranger, Σκιές και σιω­πή, Fear Strikes Out κά

1999 Η Κίνα εκτο­ξεύ­ει το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιό της με την ονο­μα­σία «Σεν­ζού 1».

1999 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλί­ντον, επι­σκέ­πτε­ται για 24 ώρες την Ελλά­δα. Οι δια­δη­λω­τές, οι οποί­οι αψη­φούν την εντο­λή «στρα­τιω­τι­κού νόμου» που έχει ουσια­στι­κά κηρύ­ξει στην πρω­τεύ­ου­σα η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ, προ­σπα­θούν να κάνουν πορεία προς την αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία, αλλά εμπο­δί­ζο­νται και δέχο­νται επί­θε­ση από τα ΜΑΤ που επί ώρες βιαιο­πρα­γούν ενα­ντί­ον τους.

Η ημέ­ρα που ο Βασι­λιάς έγι­νε Μύθος!

1999  Σε τελε­τή που γίνε­ται στην Βιέν­νη, 30 χρό­νια μετά την επί­τευ­ξη του 1.000ού τέρ­μα­τος της καριέ­ρας του, ο μάγος της μπά­λας Πελέ ανα­κη­ρύσ­σε­ται «κορυ­φαί­ος αθλη­τής του αιώ­να», όπως προ­έ­κυ­ψε από το δημο­ψή­φι­σμα που έκα­νε το διε­θνές πρα­κτο­ρείο Reuters. Δεύ­τε­ρος στις προ­τι­μή­σεις ο θρύ­λος της πυγ­μα­χί­ας, Μοχά­μεντ Άλι.

2013 Διπλή βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση αυτο­κτο­νί­ας στην ιρα­νι­κή πρε­σβεία στη Βηρυ­τό σκο­τώ­νει 23 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζει άλλα 160.

2014 -Πέθα­νε ο βρα­βευ­μέ­νος Γερ­μα­νο-Αμε­ρι­κα­νός (γεν­νη­μέ­νος στο Βερο­λί­νο 6‑Νοε-1931) σκη­νο­θέ­της του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου Μάικ Νίκολς,  βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Σκη­νο­θε­σί­ας για την ται­νία του 1967 Ο Πρω­τά­ρης (The Graduate), επί­σης γνω­στός για Ποιος Φοβά­ται τη Βιρ­τζί­νια Γουλφ (Who’s Afraid of Virginia Woolf, 1966), Η Γνω­ρι­μία της Σάρ­κας (Carnal Knowledge, 1971), Εργα­ζό­με­νο Κορί­τσι (Working Girl, 1988), Εξ Επα­φής (Closer, 2004), καθώς και για την τηλε­ο­πτι­κή μίνι σει­ρά Ο Θεός Ξέχα­σε τον Παρά­δει­σο (Angels in America, 2003). Ανέ­βα­σε στο Μπρό­ντ­γου­εϊ για πρώ­τη φορά τις παρα­στά­σεις Ξυπό­λη­τοι στο Πάρ­κο, Λουβ, Το Παρά­ξε­νο Ζευ­γά­ρι, Οι Ηλί­θιοι και Σπά­μα­λοτ κά

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο