Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 2 Φεβρουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1653 Ιδρύ­ε­ται στις ΗΠΑ η πόλη Νέο Άμστερ­νταμ, η οποία αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­στη­κε σε Νέα Υόρκη.

1782 Γεν­νή­θη­κε ο Ανρί Ντε Ρινί (Δερι­γνύ), γάλ­λος ναύ­αρ­χος. Ήταν ο διοι­κη­τής της γαλ­λι­κής ναυ­τι­κής μοί­ρας στη Ναυ­μα­χία του Ναβα­ρί­νου. (Θαν. 6/11/1835)

1795 Ο Γάλ­λος σεφ, Νικο­λά Απέρ, ανα­κα­λύ­πτει τη δια­τή­ρη­ση των τρο­φών δια της κονσερβοποίησης.

1828 Ιδρύ­ε­ται από τον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια η Εθνι­κή Χρη­μα­τι­στι­κή Τρά­πε­ζα, μετέ­πει­τα Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, και καθιε­ρώ­νε­ται ο Φοί­νι­κας ως εθνι­κό νόμισμα.

1853 Γεν­νιέ­ται ο σατι­ρι­κός ποι­η­τής Γεώρ­γιος Σου­ρής.

Γιώρ­γος Σουρής

 

1880 Τοπο­θε­τεί­ται στην Ιντιά­να των ΗΠΑ ο πρώ­τος ηλε­κτρι­κός φανοστάτης.

1882 Γεν­νιέ­ται στο Δου­βλί­νο ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας του “Οδυσ­σέα” και των “Δου­βλι­νέ­ζων” Τζέιμς Τζόις. Πεθαί­νει το 1941 σε ηλι­κία 59 ετών

1907 Πέθα­νε ο Ντμί­τρι Ιβά­νο­βιτς Μεντε­λέ­γιεφ. Μεγά­λος Ρώσος χημι­κός, που ανα­κά­λυ­ψε τον περιο­δι­κό νόμο των χημι­κών στοιχείων.

Ντμί­τρι Ιβά­νο­βιτς Μεντελέγιεφ

 

1911 Για­τροί από την Μινε­σό­τα των ΗΠΑ ανα­κοι­νώ­νουν ότι ο τέτα­νος μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­σθεί με εμβολιασμό.

1920 Η Εσθο­νία δια­κη­ρύτ­τει την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Ρωσία.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Άλμπερτ Σατζ, αμε­ρι­κα­νός ερευ­νη­τής, που ανα­κά­λυ­ψε την στρε­πτο­μυ­κί­νη, το πρώ­το αντι­βιο­τι­κό φάρ­μα­κο για την κατα­πο­λέ­μη­ση της φυμα­τί­ω­σης. (Θαν. 17/1/2005)

1925 Με επι­κε­φα­λής το ΚΚΕ, τις Ενώ­σεις των Παλαιών Πολε­μι­στών και το Εργα­τι­κό Κέντρο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα Τρί­κα­λα το μεγα­λύ­τε­ρο συλ­λα­λη­τή­ριο μετά τον πόλε­μο, με κύριο αίτη­μα την απαλ­λο­τρί­ω­ση και ανα­δια­νο­μή της γης. Η αγρο­τιά ενώ­θη­κε με την εργα­τιά και μαζί κατευ­θύν­θη­καν προς τη Νομαρ­χία προ­κει­μέ­νου να επι­δώ­σουν ψήφι­σμα με τα αιτή­μα­τά τους.

Οι Αρχές απά­ντη­σαν με σφαί­ρες. Χωρο­φυ­λα­κή και στρα­τός άνοι­ξαν πυρ, με απο­τέ­λε­σμα 4 εργά­τες και 2 αγρό­τες να πέσουν νεκροί. Δεκά­δες ήταν οι τραυ­μα­τί­ες. Ο αγα­να­κτι­σμέ­νος λαός αντε­πι­τέ­θη­κε και τελι­κά κατέ­λα­βε τη Νομαρ­χία. Ακο­λού­θη­σε ένα άγριο κύμα τρο­μο­κρα­τί­ας και διώ­ξε­ων. 27 αγω­νι­στές παρα­πέμ­φθη­καν στο στρα­το­δι­κείο της Λάρι­σας, όπου 13 εξ αυτών κατα­δι­κά­στη­καν συνο­λι­κά σε 62 χρό­νια φυλά­κι­ση. (902.gr)

1935 Δοκι­μά­ζε­ται για πρώ­τη φορά ο πολύ­γρα­φος, πιο γνω­στός ως ανι­χνευ­τής της αλήθειας

1940 Ο Φρανκ Σινά­τρα κάνει το ντε­μπού­το του ως τρα­γου­δι­στής στην Ινδια­νά­πο­λη των ΗΠΑ.

1943 Παρα­δί­δε­ται στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό το τελευ­ταίο οχυ­ρό των Γερ­μα­νών στο Στά­λιν­γκραν, στην ΕΣΣΔ, τερ­μα­τί­ζο­ντας μία από τις πιο καθο­ρι­στι­κές μάχες του Β Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, που κρά­τη­σε 140 μέρες. Οι Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­τες παρα­δί­δο­νται παρά τη δήλω­ση του Χίτλερ: “Η παρά­δο­ση απο­κλεί­ε­ται. Το στρά­τευ­μα θα αμυν­θεί μέχρι τέλους”.

Η νίκη των Σοβιε­τι­κών στο Στά­λιν­γκραντ σημα­το­δό­τη­σε την αλλα­γή στο ρου του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου και έγι­νε σύμ­βο­λο της ανω­τε­ρό­τη­τας του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος ένα­ντι του ιμπε­ρια­λι­σμού, καθώς και της γενι­κό­τε­ρης πάλης κατά του φασισμού.

2 Φεβρουα­ρί­ου 1943 Λήγει η μάχη του Στάλινγκραντ

 

 

1947 Μία φωτει­νή επι­γρα­φή με το σύν­θη­μα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρ­τά­ται στην Ακρό­πο­λη. Οι δρά­στες συλ­λαμ­βά­νο­νται και η αστυ­νο­μία ανα­κοι­νώ­νει ότι πίσω από το εγχεί­ρη­μα κρύ­βε­ται κομ­μου­νι­στι­κός δάκτυ­λος. Όντως, ήταν το απο­τέ­λε­σμα μιας παρά­τολ­μης επι­χεί­ρη­σης, που οργα­νώ­θη­κε από το ΚΚΕ και ανα­πτέ­ρω­σε το φρό­νη­μα του λαού.

2 Φεβρουα­ρί­ου 1947: Φωτα­γω­γεί­ται η Ακρό­πο­λη: «Να φύγουν οι Αγγλοι» – Ένας εκ των πρω­τα­γω­νι­στών αφηγείται

 

1950 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­θε­ο­δω­ρής, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους μαθη­μα­τι­κούς παγκο­σμί­ως. [γεν. 13/9/1873]

1970 Πεθαί­νει σε ηλι­κία 97 ετών ο Μπέρ­τραντ Ράσελ, Αγγλος μαθη­μα­τι­κός, φιλό­σο­φος και κοι­νω­νιο­λό­γος. Δια­τύ­πω­σε τις αρχές της μαθη­μα­τι­κής λογι­κής (1912), έγρα­ψε σπου­δαία μαθη­μα­τι­κά και φιλο­σο­φι­κά βιβλία. Του απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Νόμπελ στα Μαθη­μα­τι­κά το 1950. Απο­λύ­θη­κε από καθη­γη­τής του Τρί­νι­τι Κόλετζ του Κέμπριτζ και φυλα­κί­στη­κε δυο φορές, επει­δή ηγή­θη­κε στον αγώ­να για τον πυρη­νι­κό αφο­πλι­σμό και αφιε­ρώ­θη­κε στην ανά­πτυ­ξη του φιλει­ρη­νι­κού κινή­μα­τος. Πέθα­νε το 1970.

1988 Πεθαί­νει ο τρα­γου­δι­στής Πάνος Γαβαλάς.

1996 Πεθαί­νει στις ΗΠΑ ο διά­ση­μος ηθο­ποιός, χορευ­τής και χορο­γρά­φος Τζιν Κέλι, σε ηλι­κία 83 ετών, μετά από αλλε­πάλ­λη­λα καρ­δια­κά επεισόδια

1997 Πέθα­νε ο Θεό­δω­ρος Στά­μος, ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νός ζωγρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του αφη­ρη­μέ­νου εξπρε­σιο­νι­σμού. (Γεν. 31/12/1922)

1998 Αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις. Στο χορό των κινη­το­ποι­ή­σε­ων μπαί­νουν σχε­δόν όλοι οι αγρό­τες της χώρας, άλλοι με συμ­βο­λι­κούς απο­κλει­σμούς υπουρ­γεί­ων, άλλοι με απο­κλει­σμούς εθνι­κών οδών και λιμα­νιών. Εκα­το­ντά­δες τρα­κτέρ είναι παρα­ταγ­μέ­να εκα­τέ­ρω­θεν της εθνι­κής οδού στην περιο­χή της Λάρι­σας, την ώρα που ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δημή­τρης Ρέπ­πας απο­κλεί­ει το ενδε­χό­με­νο συνά­ντη­σης των αγρο­τών με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κώστα Σημί­τη, παρα­πέ­μπο­ντάς τους στον υπουρ­γό Γεωρ­γί­ας και το Συμ­βού­λιο Αγρο­τι­κής Πολιτικής.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο