Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα ℹ️  19 Φεβρουαρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1473 Γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρονομίας

kopernikos

1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλε­μο, υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη του Westminster, με την οποία η αποι­κία των Ολλαν­δών, το Νέο Άμστερ­νταμ περ­νά στα χέρια των Εγγλέ­ζων, που την ονο­μά­ζουν Νέα Υόρκη.

1800 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της χρή­ζει τον εαυ­τό του Πρώ­το Ύπα­το της Γαλλίας.

1844 Στον από­η­χο της εξέ­γερ­σης της 3ης του Σεπτέμ­βρη 1843 με κύριο αίτη­μα τη θέσπι­ση Συντάγ­μα­τος, επι­δί­δε­ται στον Βασι­λιά το εγκρι­θέν από τη Γ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση (8/11/1843–18/3/1844) σχέ­διο Συντάγ­μα­τος, το οποίο και τελι­κά ψηφί­ζε­ται στο σύνο­λό του (4/3/1844) μετα­βάλ­λο­ντας το πολί­τευ­μα σε Συνταγ­μα­τι­κή Μοναρχία.

1878 Ο αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τόμας Έντι­σον λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για τον φωνό­γρα­φο, τον οποίο ονο­μά­ζει «Ομι­λού­σα Μηχανή».

1880 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Μπρου­μί­δης, έλλη­νας ζωγρά­φος, που φιλο­τέ­χνη­σε το θόλο του αμε­ρι­κά­νι­κου Καπι­τω­λί­ου. (Γεν. 26/7/1805)

1908 Στην Ελλά­δα, εισά­γε­ται η δημο­τι­κή γλώσ­σα στην πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, προ­κα­λώ­ντας θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων, ενώ διαι­ρεί­ται η Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή. Παραι­τού­νται μέλη των επι­τρο­πών κρί­σης διδα­κτι­κών βιβλίων.

1916 Πεθαί­νει ο Ερνστ Μαχ, αυστρια­κός φυσι­κός και φιλό­σο­φος, με σημα­ντι­κό έργο στην οπτι­κή και τη μηχανική

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Λι Μάρ­βιν, Αμε­ρι­κα­νός ηθοποιός

1928 Γεν­νή­θη­κε ο αγω­νι­στής δημο­κρά­της Νικη­φό­ρος Μανδηλαράς

nikiforos mandilaras

1929 Ιδρύ­ε­ται η Διεύ­θυν­ση Ειδι­κής Ασφα­λεί­ας για την πιο συστη­μα­τι­κή δίω­ξη των αγω­νι­στών του εργα­τι­κού κινήματος.

1936 Υπο­γρά­φε­ται Συμ­φω­νη­τι­κό μετα­ξύ του Κόμ­μα­τος των Φιλε­λευ­θέ­ρων και της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του Παλ­λαϊ­κού Μετώ­που (γνω­στό και ως Σύμ­φω­νο Σοφού­λη — Σκλά­βαι­να). Το Συμ­φω­νη­τι­κό μετα­ξύ άλλων προ­έ­βλε­πε: Την κατάρ­γη­ση του Ιδιω­νύ­μου και των Επι­τρο­πών Ασφα­λεί­ας, την παρο­χή γενι­κής αμνη­στί­ας στους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους, μια σει­ρά ευερ­γε­τι­κά μέτρα για τους εργά­τες και τους αγρό­τες, και βεβαί­ως την «κατα­πο­λέ­μη­ση των δικτα­το­ρι­κών φασι­στι­κών τάσεων».
Το Σύμ­φω­νο υπο­γρά­φη­κε 6 μόλις ημέ­ρες μετά το διο­ρι­σμό του Ι. Μετα­ξά στη θέση του Πρω­θυ­πουρ­γού από το βασι­λιά Γεώρ­γιο Β’. Τελι­κά, το Κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων, δεν τήρη­σε τα συμ­φω­νη­θέ­ντα, έδω­σε ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στην κυβέρ­νη­ση Μετα­ξά και επω­μί­στη­κε έτσι βαριές ευθύ­νες για την εγκα­θί­δρυ­ση της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας. (902.gr)

1943 Κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου κλέ­βο­νται έργα τέχνης από την Ολλαν­δία με προ­ο­ρι­σμό την πινα­κο­θή­κη του Χίτλερ, στο Λιντς της Αυστρίας.

1945 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Μάχη της Ίβο Τζί­μα. Περί­που 30.000 Αμε­ρι­κα­νοί πεζο­ναύ­τες απο­βι­βά­ζο­νται στην Ίβο Τζίμα.

1947 Απο­φα­σί­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση Μαξί­μου η ίδρυ­ση του στρα­το­πέ­δου πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στη Μακρό­νη­σο, κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέμου.

mkronisos

1954 Γεν­νή­θη­κε ο Σώκρα­τες, Βρα­ζι­λιά­νος ποδοσφαιριστής

Ποδο­σφαι­ρι­στής, Ακτι­βι­στής, Άνθρω­πος… Socrates

1956 Εκλο­γές στην Ελλά­δα, όπου για πρώ­τη φορά ψηφί­ζουν οι Ελλη­νί­δες. Επι­κρα­τεί η ΕΡΕ του Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, λόγω του «τρι­φα­σι­κού» εκλο­γι­κού συστήματος

1959 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο μετα­ξύ Βρε­τα­νί­ας, Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας συμ­φω­νία για το καθε­στώς στην Κύπρο, με την οποία επι­κυ­ρώ­θη­κε η συμ­φω­νία της 11/2/1959 από τους Καρα­μαν­λή — Μεντε­ρές στη Ζυρίχη.

sumfonia gia kupro

1962 Πέθα­νε ο διε­θνούς φήμης Έλλη­νας για­τρός, βιο­λό­γος και ερευ­νη­τής Γεώρ­γιος Παπα­νι­κο­λά­ου. Η Μέθο­δος Παπα­νι­κο­λά­ου (το γνω­στό «τεστ-παπ) χρη­σι­μο­ποιεί­ται σήμε­ρα παγκο­σμί­ως για την διά­γνω­ση του καρ­κί­νου της μήτρας, επί της προ­καρ­κι­νι­κής δυσπλα­σί­ας και άλλων κυτ­τα­ρο­λο­γι­κών ασθε­νειών του γυναι­κεί­ου ανα­πα­ρα­γω­γι­κού συστήματος.

1970 Πέθα­νε ο Χρι­στό­φο­ρος Νέζερ

1974 Η Χού­ντα πιά­νει 35 στε­λέ­χη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ανά­με­σά τους και πολ­λά καθο­δη­γη­τι­κά στε­λέ­χη, όπως οι Ν. Καλού­δης, Α. Αμπα­τιέ­λος, Μ. Γιάν­νου, Ν. Κου­τρού­μπας, Κ. Κου­κου­βί­της, Δ. Γόντι­κας, Κ. Κάππος.

50 χρό­νια από χτύ­πη­μα του Φλε­βά­ρη 1974 στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ

1986 Η αμε­ρι­κα­νι­κή Γερου­σία μετά από 37 χρό­νια ανα­μο­νής ψηφί­ζει τη συν­θή­κη, που απα­γο­ρεύ­ει τις γενοκτονίες.

1986 Η ΕΣΣΔ εκτο­ξεύ­ει τον δια­στη­μι­κό σταθ­μό MIR, τον πρώ­το δια­στη­μι­κό σταθ­μό στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας. Ο MIR παρέ­μει­νε σε τρο­χιά για 15 χρό­νια, παρά την κακο­δια­χεί­ρη­ση και εγκα­τά­λει­ψη που υπέ­στη μετά την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ.

1991 Χιό­νι πέφτει στην έρη­μο Σαχά­ρα, για πρώ­τη φορά μετά από 30 χρόνια

2016 Πέθα­νε ο Ουμπέρ­το Έκο, ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και πανε­πι­στη­μια­κός. (Γεν. 5/1/1932)

eco

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο