Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 4 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1843 Πέθα­νε ο ηγέ­της της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης Θεό­δω­ρος Κολοκοτρώνης

kolokotronis

1848 Στη Γαλ­λία, καταρ­γεί­ται ορι­στι­κά και επί­ση­μα ο Μαύ­ρος Κώδι­κας και κατά συνέ­πεια το σκλαβοπάζαρο.

1867 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός, μεγέ­θους 7,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, πλήτ­τει την Κεφα­λο­νιά (23 Ιανουα­ρί­ου με το παλαιό ημε­ρο­λό­γιο), με εκα­το­ντά­δες νεκρούς και μεγά­λες κατα­στρο­φές. Σκο­τώ­νο­νται 224 άνθρω­ποι και καταρ­ρέ­ουν 2.612 σπίτια.

1871 Γεν­νή­θη­κε ο Φρί­ντριχ Έμπερτ, γερ­μα­νός σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πολι­τι­κός, πρώ­τος πρό­ε­δρος της απο­κλη­θεί­σας «Δημο­κρα­τί­ας της Βαϊ­μά­ρης». (Θαν. 28/2/1925)

1900 Δια­πι­στώ­νε­ται ότι το νερό που πίνουν οι Αθη­ναί­οι από το Αδριά­νειο υδρα­γω­γείο είναι μολυ­σμέ­νο. Το πρό­βλη­μα προ­κα­λεί τερά­στιος βόθρος που βρί­σκε­ται δίπλα στο υδραγωγείο.

1902 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός αερο­πό­ρος Τσαρλς Λίντ­μπεργκ, ο πρώ­τος άνθρω­πος που διέ­σχι­σε μόνος του τον Ατλα­ντι­κό (21 Μάη του 1927)

1913 Γεν­νιέ­ται η Ρόζα Παρκς, η αφρο­α­με­ρι­κα­νή μοδί­στρα που αρνή­θη­κε να δώσει τη θέση της στο λεω­φο­ρείο σ’ ένα λευ­κό άνδρα τη δεκα­ε­τία του ’50, γινό­με­νη σύμ­βο­λο του αγώ­να για την κατάρ­γη­ση των νόμων περί φυλε­τι­κού δια­χω­ρι­σμού στις ΗΠΑ.

roza parks

1920 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη πτή­ση Λον­δί­νο-Νότια Αφρι­κή. Το αερο­πλά­νο έκα­νε ενά­μι­ση μήνα να φτά­σει στον προ­ο­ρι­σμό του.

1943 Εκτε­λεί­ται από τους Γερ­μα­νούς ο Κώστας Περ­ρί­κος, αξιω­μα­τι­κός της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας, που ανέ­πτυ­ξε αντι­στα­σια­κή δρά­ση στην Αθή­να, με απο­κο­ρύ­φω­μα την ανα­τί­να­ξη του κτι­ρί­ου της φιλο­να­ζι­στι­κής οργά­νω­σης ΕΣΠΟ.

 1931 Γεν­νή­θη­κε η Ιζα­μπέλ Περόν, τρί­τη σύζυ­γος του Χουάν Περόν και Πρό­ε­δρος της Αργε­ντι­νής από το 1974–1976.

1945  Αρχί­ζει στη Γιάλ­τα της Κρι­μαί­ας η συν­διά­σκε­ψη μετα­ξύ Στά­λιν, Ρού­σβελτ και Τσόρ­τσιλ. Συζή­τη­σαν για τους όρους συν­θη­κο­λό­γη­σης της Γερ­μα­νί­ας, την πορεία του πολέ­μου στην Ανα­το­λή και την μετα­πο­λε­μι­κή κατάσταση.

 1956 Οι Άγγλοι κλεί­νουν στην Κύπρο επτά δημο­τι­κά σχο­λεία, επει­δή είχαν υψώ­σει τη γαλανόλευκη.

 1960 Αρχί­ζουν οι επί­ση­μες συνο­μι­λί­ες Ελλά­δας και Κοι­νής Αγοράς.

1961 Ιδρύ­ε­ται το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλάδος.

 1961 Ξεκι­νά το ένο­πλο εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό κίνη­μα στην Αγκό­λα ενά­ντια στους Πορ­το­γά­λους αποικιοκράτες.

1971 Η εται­ρεία Ρολς Ρόις, το βρε­τα­νι­κό σύμ­βο­λο ποιό­τη­τας, κηρύτ­τει πτώ­χευ­ση, γεγο­νός που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από τους Βρε­τα­νούς πολι­τι­κούς ως “η μεγα­λύ­τε­ρη εθνι­κή τραγωδία”

1976 Σει­σμός μεγέ­θους 7,5 της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει τη Βόρεια Γουα­τε­μά­λα προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 23.000 ανθρώ­πων. Ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι έμει­ναν άστεγοι.

1991 Πέθα­νε η Ελέ­νη Σκού­ρα, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα βουλευτής

2001 Πεθαί­νει ο κορυ­φαί­ος συν­θέ­της και αρχι­τέ­κτο­νας Ιάν­νης Ξενά­κης. Εντά­χθη­κε στο ΚΚΕ την περί­ο­δο της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, τραυ­μα­τί­στη­κε στις μάχες του Δεκέμ­βρη του 1944 και κατό­πιν διέ­φυ­γε παρά­νο­μα στη Γαλ­λία όπου διέπρεψε.

IANNIS XANAKIS

2008 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Έλε­να Ναθαναήλ.

2009 Πέθα­νε η Αλέ­κα Παΐ­ζη, η κυρία του θεά­τρου και του κινηματογράφου

Αλέ­κα Παΐ­ζη, η κυρία του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου, η κομμουνίστρια

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο