Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 5 Φεβρουα­ρί­ου – Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1669 Ο Μολιέ­ρος παρου­σιά­ζει επί­ση­μα τη θεα­τρι­κή κωμω­δία Ταρ­τού­φος ή ο απα­τε­ώ­νας (Tartuffe, ou l’Imposteur) με τερά­στια επιτυχία.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος, ποι­η­τής, τρα­γου­δο­ποιός και σενα­ριο­γρά­φος Ζακ Πρεβέρ

zak prever

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου, ιδρυ­τής του ΠΑΣΟΚ και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1930 Εκδί­δε­ται το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα με το οποίο οι Ελλη­νί­δες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου στις δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλογές.

Θα πρέ­πει να περά­σουν ακό­μα 14 χρό­νια, έως τον Απρί­λη του 1944, ωσό­του οι γυναί­κες απο­κτή­σουν από το ΕΑΜ το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν και εκλέ­γε­σθαι (εκλο­γές για την ανά­δει­ξη του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου στην Ελεύ­θε­ρη Ελλάδα).

1940 Ενώ ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος έχει ήδη αρχί­σει, το Ανώ­τα­το πολε­μι­κό συμ­βού­λιο της Αγγλί­ας και της Γαλ­λί­ας απο­φα­σί­ζει την απο­στο­λή εκστρα­τευ­τι­κού σώμα­τος στη Φιλαν­δία με σκο­πό να πάρει μέρος στον πόλε­μο ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1942 Ιδρύ­ε­ται το ΕΑΜ Νέων

eam neon

1958 η Αμε­ρι­κά­νι­κη αερο­πο­ρία χάνει μια βόμ­βα υδρο­γό­νου στα ανοι­χτά των ακτών της Σαβά­να στην Τζόρ­τζια. Η βόμ­βα δεν βρέ­θη­κε ποτέ.

1960 Οι ΗΠΑ απορ­ρί­πτουν την πρό­τα­ση για σύνα­ψη συμ­φώ­νου μη επί­θε­σης μετα­ξύ ΝΑΤΟ και Συμ­φώ­νου της Βαρσοβίας.

1967 Έφυ­γε από τη ζωή η Βιο­λέ­τα Πάρα, Χιλια­νή ποι­ή­τρια, τρα­γου­δί­στρια και συν­θέ­τρια, συλ­λέ­κτρια παρα­δο­σια­κών τρα­γου­διών, υφά­ντρια και γλύπτρια

violeta para

1968 Συνέρ­χε­ται η ιστο­ρι­κή 12η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (5 – 15/2/1968). Η εσω­κομ­μα­τι­κή δια­πά­λη κορυ­φώ­νε­ται. Νίκη επί της δεξιάς ανα­θε­ω­ρη­τι­κής ομά­δας Παρ­τσα­λί­δη – Ζωγρά­φου – Δημη­τρί­ου η οποία προ­χω­ρά σε διά­σπα­ση, ιδρύ­ο­ντας αργό­τε­ρα το «ΚΚΕ εσωτερικού».

1971 Το δια­στη­μό­πλοιο «Απόλ­λων 14», η τρί­τη και τελευ­ταία επαν­δρω­μέ­νη απο­στο­λή των Αμε­ρι­κα­νών στο φεγ­γά­ρι, προ­σε­δα­φί­ζε­ται στην περιο­χή Φρα Μάου­ρο της Σελήνης.

1971 Ανοί­γει το Καζί­νο της Πάρνηθας.

1976 Ως «νεο­ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα νοεί­ται η (…) δημο­τι­κή», όπως κατο­χυ­ρώ­νε­ται διά νόμου από τη Βουλή.

1983 Τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα της απο­γρα­φής του 1981 ανε­βά­ζουν τον πλη­θυ­σμό της χώρας στα 9.740.411 άτομα.

1991 Αερο­σκά­φος C‑130 της Ελλη­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας συντρί­βε­ται στο όρος Όθρυς, κατά τη διάρ­κεια της προ­σέγ­γι­σης στο αερο­δρό­μιο της Νέας Αγχιά­λου. Νεκροί και οι 63 επι­βαί­νο­ντες, εκ των οποί­ων 19 αξιω­μα­τι­κοί και υπα­ξιω­μα­τι­κοί και 44 στρατεύσιμοι.

1994 Μακε­λειό του Σερά­γε­βο. 60 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 200 τραυ­μα­τί­ζο­νται από έκρη­ξη όλμου στην αγο­ρά της πόλης.

2014 Πέθα­νε η κορυ­φαία ερμη­νεύ­τρια Τζέ­νη Βάνου

tzeni vanou

2015 πέθα­νε η ηθο­ποιός Ελέ­νη Θεοφίλου

Ελέ­νη Θεοφίλου

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο