Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 6 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 6 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1515 Πέθα­νε ο Άλδος Μανού­τιος, Ιτα­λός τυπο­γρά­φος, που διέ­σω­σε μεγά­λο μέρος της αρχαί­ας ελλη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας. (Γεν. 1449)

1564 γεν­νιέ­ται ο Κρί­στο­φερ Μάρ­λο­ου. Αγγλος ποι­η­τής και θεα­τρι­κός συγγραφέας

marloou

1778 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Παρι­σί­ου, με την οποία η Γαλ­λία ανα­γνω­ρί­ζει επι­σή­μως τις ΗΠΑ.

1793 Πέθα­νε ο Κάρ­λο Γκολ­ντό­νι, Ιτα­λός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ίσως η σημα­ντι­κό­τε­ρη φυσιο­γνω­μία της Κομέ­ντια ντελ Άρτε.

1820 Ξεκι­νά η πρώ­τη προ­σπά­θεια επα­να­προ­ώ­θη­σης των μαύ­ρων από την Αμε­ρι­κή στην Αφρι­κή, με τη δημιουρ­γία του κρά­τους της Λιβερίας.

1825 Κατα­δι­κά­ζε­ται και φυλα­κί­ζε­ται ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης, ως ηγέ­της της αντι­κυ­βερ­νη­τι­κής παρά­τα­ξης, μεσού­σης της Ελλη­νι­κής Επανάστασης.

1900 Ιδρύ­ε­ται το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο της Χάγης.

1922 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας «Ελεύ­θε­ρο Βήμα» (σήμε­ρα «Το Βήμα»), που πρό­σκει­ται στο κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων. Μετα­ξύ των ιδρυ­τών της, ο Δημή­τριος Λαμπράκης.

1925 Η Κύπρος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αποι­κία του αγγλι­κού στέμματος.

1928 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός Σπε­ράν­τζα Βρανά

vrana

1932 Γεν­νή­θη­κε ο Κου­βα­νός επα­να­στά­της Καμί­λο Σιεν­φου­έ­γος. Υπήρ­ξε ένας από τους 82 αντάρ­τες που υπό την ηγε­σία του Φιντέλ Κάστρο έφυ­γαν από το Μεξι­κό με το θρυ­λι­κό πλοιά­ριο «Γκράν­μα» και απο­βι­βά­στη­καν στην Κού­βα το 1956 για να ξεκι­νή­σει η τελι­κή φάση της κου­βα­νι­κής επανάστασης.

camilo3

1932 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Φραν­σουά Τριφό

Φραν­σουά Τρι­φό, επη­ρέ­α­σε βαθιά τον κινηματογράφο

1934 Ο γαλ­λι­κός λαός τσα­κί­ζει το φασι­στι­κό κίνημα

6 2 1934

1958 23 νεκροί, μετα­ξύ των οποί­ων 8 ποδο­σφαι­ρι­στές και 3 παρά­γο­ντες της απο­στο­λής της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός, όταν το αερο­πλά­νο, που μετα­φέ­ρει την ομά­δα από το Βελι­γρά­δι, μετά τον αγώ­να ενα­ντί­ον του Ερυ­θρού Αστέ­ρα, επι­χει­ρεί ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση στο χιο­νι­σμέ­νο Μόναχο.

Σαν σήμε­ρα «ξεκλη­ρί­στη­κε» μια κορυ­φαία ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα, η Μάν­τσε­στερ Γιουνάιτεντ

1964 Πέθα­νε ο Σοφο­κλής Βενι­ζέ­λος, υιός του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου. Διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός της Κυβέρ­νη­σης του Καΐ­ρου (που κατέ­στει­λε το κίνη­μα του Ναυ­τι­κού το 1944), ενώ κατό­πιν ως αρχη­γός του Κόμ­μα­τος των Φιλε­λευ­θέ­ρων συμ­με­τεί­χε σε μια σει­ρά εμφυ­λια­κών και μετεμ­φυ­λια­κών κυβερ­νή­σε­ων. Μετα­ξύ άλλων, δια­πραγ­μα­τεύ­τη­κε την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ, ενώ απο­δέ­χτη­κε και τη συμ­με­το­χή της χώρας μας στον πόλε­μο της Κορέας.

1971 Ο αστρο­ναύ­της Άλαν Σέπαρντ πατά το πόδι του στη Σελή­νη και… παί­ζει γκολφ!

1973 Η ειρή­νη εδραιώ­νε­ται στο Βιετ­νάμ. Μετά την απο­χώ­ρη­ση των πρώ­των Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τών, αμε­ρι­κα­νι­κά ναρ­κα­λιευ­τι­κά αρχί­ζουν την εκκα­θά­ρι­ση ναρκοπεδίων.

1974 Να κλη­τευ­τεί ο Νίξον ως μάρ­τυ­ρας στην υπό­θε­ση «Γουο­τερ­γκέιτ» απο­φα­σί­ζει σχε­δόν παμ­ψη­φεί (με ψήφους 410 ένα­ντι 4) η αμε­ρι­κα­νι­κή Βουλή.

1976 Του­λά­χι­στον 22 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια έχει δια­θέ­σει η αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­δια­στη­μι­κή βιο­μη­χα­νία «Λόκ­χιντ» για δωρο­δο­κί­ες υψη­λά ιστά­με­νων προ­σώ­πων σε κρά­τη στα οποία προ­ω­θεί τα προ­ϊ­ό­ντα της. Το σκάν­δα­λο αγγί­ζει την Ολλαν­δία, τη Σου­η­δία, την Ιαπω­νία, την Τουρ­κία, την Ιτα­λία και το Μεξικό.

1978 Η μεγά­λη απερ­γία των ανθρα­κω­ρύ­χων στις ΗΠΑ

usa 1978 apergia

1979 Οι πρώ­τες 270 γυναί­κες στον Ελλη­νι­κό Στρα­τό ξεκι­νούν τη βασι­κή τους εκπαίδευση.

1981 πέθα­νε η βασί­λισ­σα Φρει­δε­ρί­κη, μια γυναί­κα που με το άκου­σμα του ονό­μα­τός της ξυπνούν μνή­μες συμφοράς

freideriki

1982 Καταρ­γού­νται οι ποδιές για τις μαθή­τριες στα ελλη­νι­κά σχολεία.

mathitiki podia

1984 πεθαί­νει ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Φραν­σουά Τριφό

 

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο