Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου;

Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

754 Ο πάπας Στέ­φα­νος Β’, αφού περ­νά τις Άλπεις, συνα­ντιέ­ται στην Πάβια με το βασι­λιά των Φρά­γκων Πεπί­νο και τον στέ­φει εκ νέου βασι­λιά. Σε αντάλ­λαγ­μα, ο βασι­λιάς ανα­λαμ­βά­νει το ρόλο του προ­στά­τη της Εκκλη­σί­ας και στρέ­φε­ται ενα­ντί­ον των Λομβαρδών.

870 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Βασί­λειος Α’ ανα­κη­ρύσ­σει συμ­βα­σι­λέα το γιο του, Λέο­ντα ΣΤ’ (από το γάμο του με την Ευδο­κία Ιγγερίνα).

1205 Ο Φίλιπ­πος της Σουα­βί­ας (Philip of Swabia) στέ­φε­ται βασι­λιάς των Ρωμαίων.

1412 Γεν­νή­θη­κε η εθνι­κή ηρω­ί­δα της Γαλ­λί­ας και Αγία της καθο­λι­κής εκκλη­σί­ας, Ζαν Ντ’ Αρκ (Ιωάν­να της Λωραίνης)

1449 Ο Κων­στα­ντί­νος Παλαιο­λό­γος στέ­φε­ται στον Μυστρά αυτο­κρά­το­ρας του Βυζαντίου.

1454 O Γεν­νά­διος Σχο­λά­ριος ορί­ζε­ται πρώ­τος πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως μετά την Άλω­ση της Κωνσταντινούπολης.

1535 Ο Ισπα­νός κατα­κτη­τής Φραν­θί­σκο Πιθά­ρο ιδρύ­ει σε μια ακα­τοί­κη­τη ακτή της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, μια πόλη που την ονο­μά­ζει Los Reyes de Lima. Δεν είναι άλλη από την πρω­τεύ­ου­σα του Περού, γνω­στή απλώς ως “Λίμα”.

1681 Ο πρώ­τος κατα­γε­γραμ­μέ­νος αγώ­νας μποξ διε­ξά­γε­ται στην Αγγλία, μετα­ξύ του ιππο­κό­μου και του χασά­πη του Δού­κα του Όλμπερ­μαρλ, με νικη­τή τον δεύτερο.

1745 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος Ζακ Μον­γκολ­φιέ, ο ένας από τους δύο αδελ­φούς εφευ­ρέ­τες του αερόστατου

1821 Ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης απο­βι­βά­ζε­ται στην Καρ­δα­μύ­λη της Μάνης για να προ­ε­τοι­μά­σει την εξέ­γερ­ση των υπό­δου­λων Ελλήνων.

1822 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός αρχαιο­λό­γος, Ερρί­κος Σλήμαν

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας φτά­νει στο Ναύ­πλιο για να ανα­λά­βει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση του νεο­σύ­στα­του ελλη­νι­κού κρά­τους. Οι έλλη­νες τον υπο­δέ­χο­νται στην πρώ­τη πρω­τεύ­ου­σα του ελλη­νι­κού κρά­τους με πολ­λές τιμές και μεγά­λο ενθουσιασμό.

1838 Ο Σάμιου­ελ Μορς κάνει την πρώ­τη δημό­σια επί­δει­ξη του τηλε­γρά­φου στις ΗΠΑ.

1851 Ο Λεόν Φου­κό απο­δει­κνύ­ει πει­ρα­μα­τι­κά την περι­στρο­φή της Γης (εκκρε­μές του Φουκό).

1852 Πέθα­νε ο Γάλ­λος εκπαι­δευ­τι­κός που τελειο­ποί­η­σε το σύστη­μα γρα­φής των τυφλών, Λουί Μπράιγ (σύστη­μα Μπράιγ)

1870 Εγκαι­νιά­ζε­ται το περί­φη­μο Musikverein, το Μέγα­ρο Φίλων Μου­σι­κής της Βιέννης.

1884 Πέθα­νε ο Αυστρια­κός μονα­χός, Γκρέ­γκορ Μέντελ, που ανα­κά­λυ­ψε τους νόμους της κληρονομικότητας

1900 Ηλε­κτρο­φω­τί­ζε­ται ο Πει­ραιάς από εργο­στά­σιο, που βρί­σκε­ται κοντά στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό Πελοποννήσου.

1907 Η παι­δα­γω­γός Μαρία Μοντεσ­σό­ρι ανοί­γει το πρώ­το σχο­λείο της στη Ρώμη για να εφαρ­μό­σει τις παι­δα­γω­γι­κές ιδέ­ες της.

1912 Το Νέο Μεξι­κό, που οι ΗΠΑ είχαν απο­σπά­σει από το Μεξι­κό στον πόλε­μο του 1846 — 1848, γίνε­ται η 47η Πολι­τεία των ΗΠΑ. Είχε προη­γη­θεί η βίαιη κατα­στο­λή των ιθα­γε­νών πλη­θυ­σμών των Απά­τσι, που επί 3 δεκα­ε­τί­ες και με αρχη­γό τον θρυ­λι­κό Τζε­ρό­νι­μο, πρό­βαλ­λαν ηρω­ι­κή αντί­στα­ση στους νέους εισβολείς.

1919 Πανη­γυ­ρι­κή γιορ­τή στα “Διο­νύ­σια” για την επί­ση­μη εμφά­νι­ση του Εργα­τι­κού Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ελλά­δος, αργό­τε­ρα ΚΚΕ, στην πολι­τι­κή σκη­νή της χώρας.

seke

1919 Στο Μπου­έ­νος Άιρες της Αργε­ντι­νής, η αστυ­νο­μία, που είχε επι­στρα­τευ­τεί για την προ­στα­σία απερ­γο­σπα­στών, ανοί­γει πυρ κατά απερ­γών μεταλ­λερ­γα­τών που προ­σπά­θη­σαν να περι­φρου­ρή­σουν την απερ­γία τους, σκο­τώ­νο­ντας 5 εξ αυτών. Κηρύσ­σε­ται γενι­κή απερ­γία, όπου σημειώ­νο­νται σφο­δρές συγκρού­σεις των εργα­τών με την αστυ­νο­μία και τον στρα­τό («Ματω­μέ­νη Εβδο­μά­δα», 9 — 16/1/1919). Στο τέλος της «Ματω­μέ­νης Εβδο­μά­δας» οι δολο­φο­νη­μέ­νοι εργά­τες υπο­λο­γί­ζο­νταν σε 700.

1919 Πέθα­νε ο 26ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Θίο­ντορ Ρούσβελτ

1922 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται χωρίς συγκε­κρι­μέ­να απο­τε­λέ­σμα­τα η Διά­σκε­ψη στις Κάν­νες, με κεντρι­κό θέμα τη ρύθ­μι­ση του τρό­που κατα­βο­λής των πολε­μι­κών απο­ζη­μιώ­σε­ων από την πλευ­ρά της Γερ­μα­νί­ας, η οποία έχει περιέλ­θει σε δρα­μα­τι­κό οικο­νο­μι­κό αδιέξοδο.

1929 Στη Γιου­γκο­σλα­βία, ο βασι­λιάς Αλέ­ξαν­δρος δια­λύ­ει το Κοι­νο­βού­λιο και επι­βάλ­λει δικτα­το­ρία, ονο­μά­ζο­ντας τον εαυ­τό του ύπα­το κυβερ­νή­τη της διχα­σμέ­νης χώρας του.

1929 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ διο­ρί­ζει τον Χάιν­ριχ Χίμ­λερ αρχη­γό της παρα­στρα­τιω­τι­κής οργά­νω­σης SS.

1939 Γεν­νή­θη­κε 0 Βαλέ­ρι Λομπα­νόφ­σκι, προ­πο­νη­τής της Δυνα­μό Κιέ­βου, ο μεγα­λύ­τε­ρος τεχνι­κός που ανέ­δει­ξε το σοβιε­τι­κό ποδό­σφαι­ρο. Λάτρης των μαθη­μα­τι­κών, πρώ­ην σπου­δα­στής θερ­μο­δυ­να­μι­κής του Ινστι­τού­του Ερευ­νών του Κιέ­βου, μετέ­φε­ρε την επι­στή­μη εντός των τεσ­σά­ρων γραμ­μών του γηπέδου

Βαλε­ρί Λομπα­νόφ­σκι, ο κορυ­φαί­ος προ­πο­νη­τής της ΕΣΣΔ, αυτός που ζευ­γά­ρω­σε το ποδό­σφαι­ρο με τα μαθηματικά!

1942 Η Pan Αmerican γίνε­ται η πρώ­τη αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία που προ­γραμ­μα­τί­ζει την πρώ­τη πτή­ση που θα κάνει το γύρο του κόσμου.

1948 Το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ, υιο­θε­τεί μία απόρ­ρη­τη έκθε­ση με τίτλο “Η θέση των ΗΠΑ σε σχέ­ση με το ελλη­νι­κό ζήτη­μα”, στην οποία δια­πι­στώ­νει ότι οι ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις έχουν απο­τύ­χει στην προ­σπά­θειά τους να εξο­ντώ­σουν τις κομ­μου­νι­στι­κές δυνά­μεις, επι­δει­κνύ­ο­ντας “έλλει­ψη επι­θε­τι­κού πνεύ­μα­τος και κακή καθο­δή­γη­ση”. Συμ­βου­λεύ­ουν δε τον πρό­ε­δρο Τρού­μαν να απο­στεί­λει στρα­τεύ­μα­τα στην Ελλά­δα και να αυξή­σει την πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την ελλη­νι­κή κυβέρνηση.

1949 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Βίκτωρ Φλέ­μινγκ (“Όσα παίρ­νει ο άνεμος”)

1951 Έως και 1.300 άοπλοι πολί­τες σφα­γιά­ζο­νται στην επαρ­χία Γκάν­γουα από τις νοτιο­κο­ρε­α­τι­κές δυνά­μεις ως «ύπο­πτοι» για συνερ­γα­σία με τον Κορε­α­τι­κό Λαϊ­κό Στρα­τό (Πόλε­μος της Κορέας).

1954 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της και σενα­ριο­γρά­φος Άντο­νι Μιγκέ­λα, ο οποί­ος το 1997 πήρε Όσκαρ για τον “Άγγλο Ασθενή”

1955 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός Ρόουαν Άτκιν­σον, ευρέ­ως γνω­στός ως Mr Bean

1973 Ανα­κα­λύ­πτε­ται στα Τρί­κα­λα νεο­λι­θι­κός οικι­σμός πολύ μεγά­λης αξίας.

1973 Βγαί­νει σε δημο­πρα­σία το προ­σω­πι­κό αυτο­κί­νη­το του Αδόλ­φου Χίτλερ και πωλεί­ται προς 153.000.000 δολά­ρια. Αγο­ρα­στής της “Μερ­σε­ντές” είναι ο Ερλ Κλαρκ από την Αριζόνα.

1974 Πέθα­νε ο Ντα­βίντ Αλφά­ρο Σικέι­ρος (1898 – 1974). Ενας μεγά­λος καλ­λι­τέ­χνης του 20ού αιώ­να, ένας κορυ­φαί­ος τοιχογράφος

sikeiros

1981 Πέθα­νε ο Σκο­τσέ­ζος συγ­γρα­φέ­ας και δρα­μα­τουρ­γός, Άρτσι­μπαλντ Κρόνιν

1993 Πέθα­νε ο Ρώσος χορευ­τής, Ρούλ­ντολφ Νουρέγιεφ

1993  Πέθα­νε  ο Αμε­ρι­κα­νός τρο­μπε­τί­στας της τζαζ, από τους δημιουρ­γούς του επα­να­στα­τι­κού μου­σι­κού ρυθ­μού της δεκα­ε­τί­ας του ’20 be-bοp, Ντί­ζι Γκιλέσπι.

2002 Πεθαί­νει ο λογο­τέ­χνης και δημο­σιο­γρά­φος Ανδρέ­ας Φραγκιάς.

2004 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της καλεί στην οικία του στην οδό Ανα­γνω­στο­πού­λου τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών. Ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου δέχε­ται την πρό­τα­ση του Κ. Σημί­τη να είναι υπο­ψή­φιος πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο