Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 21 Φεβρουαρίου;

 Σαν σήμε­ρα 21 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1431  Αρχί­ζει η δίκη της Ιωάν­νας της Λωραί­νης, στο Ρου­έν της Γαλ­λί­ας, έδρα της αγγλι­κής κυβέρ­νη­σης κατοχής.

1613 Στη Ρωσία, ανα­κη­ρύσ­σε­ται Τσά­ρος ο Μιχα­ήλ Ρομα­νώφ. Η δυνα­στεία των Ρομα­νώφ έμει­νε στο θρό­νο για 3 αιώ­νες, έως την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση το 1917.

1848  Οι Καρλ Μαρξ και Φρί­ντριχ Ένγκελς δημο­σιεύ­ουν στο Λον­δί­νο το «Κομου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο», τη Βίβλο του Κομουνισμού.

Κομ­μου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο, αγέ­ρα­στο στις ιδέ­ες του

1852 Πέθα­νε ο Νικο­λάι Γκό­γκολ, ρώσος συγ­γρα­φέ­ας. («Ο Επι­θε­ω­ρη­τής», «Νεκρές Ψυχές», «Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρε­λού», «Τάρας Μπούλ­μπα») (Γεν. 20/3/1809)

1878 Εκδί­δε­ται στις ΗΠΑ ο πρώ­τος τηλε­φω­νι­κός κατά­λο­γος. Οι σελί­δες του περι­λαμ­βά­νουν 50 ονόματα.

1879 Οι εργά­τες των βυρ­σο­δε­ψεί­ων της Σύρου κατε­βαί­νουν σε απεργία.

1893 γεν­νιέ­ται ο  Ισπα­νός βιρ­τουό­ζος της κιθά­ρας Αντρέ Σεγκόβια

Αντρέ Σεγκό­βια, η σημα­ντι­κό­τε­ρη προ­σω­πι­κό­τη­τα στην ιστο­ρία της κιθάρας

1913 «Τα πήρα­με τα Γιάν­νι­να…». Ο ελλη­νι­κός Στρα­τός κυριεύ­ει το οχυ­ρω­μέ­νο Μπι­ζά­νι και απε­λευ­θε­ρώ­νει τα Γιάν­νε­να από τους Τούρ­κους. Υπο­γρά­φε­ται το πρω­τό­κολ­λο παρά­δο­σης της πόλης και οι άνδρες του τουρ­κι­κού στρα­τού, περί­που 30.000, παρα­δί­δο­νται στον Ελλη­νι­κό Στρα­τό και θεω­ρού­νται αιχ­μά­λω­τοι πολέμου.

1915  Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος παραι­τεί­ται από πρω­θυ­πουρ­γός, κατό­πιν δια­φω­νί­ας του με τον βασι­λιά Κων­στα­ντί­νο για τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Το γεγο­νός σημα­το­δο­τεί την αρχή του εθνι­κού διχασμού.

1916 Ο γερ­μα­νι­κός στρα­τός ξεκι­νά επί­θε­ση ενα­ντί­ον του γαλ­λι­κού οχυ­ρού στο Βερ­ντέν. Στη μάχη αυτή, που υπήρ­ξε μια από τις κρι­σι­μό­τε­ρες και αιμα­τη­ρό­τε­ρες του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, έχα­σαν τη ζωή τους 434.000 Γερ­μα­νοί και 543.000 Γάλ­λοι στρατιώτες.

1930 Oι Γερ­μα­νοί αρχί­ζουν την κατα­σκευή του στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης του Άουσβιτς.

1947 Στη Νέα Υόρ­κη ο Έντουν Λαντ παρου­σιά­ζει την πρώ­τη φωτο­γρα­φι­κή μηχα­νή, που βγά­ζει στιγ­μιαί­ες φωτο­γρα­φί­ες, την Πόλαροϊντ.

1958 Ο άγγλος εικα­στι­κός Τζέ­ραλντ Χόρ­τομ σχε­διά­ζει το γνω­στό σήμα της ειρή­νης με το διχα­λω­τό σχήμα.

1972 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ιστο­ρι­κή επί­σκε­ψη του Προ­έ­δρου των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα, όπου συνα­ντά­ται με το Μάο Τσε Τουνγκ.

1973  Οι φοι­τη­τές κατα­λαμ­βά­νουν τη Νομι­κή την περί­ο­δο της Επταετίας.

21 Φεβρουα­ρί­ου 1973: Φου­ντώ­νει το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα – Η κατά­λη­ψη της Νομικής

2014 Πέθα­νε ο Σάκης Μπουλάς

Σάκης Μπου­λάς, πολυ­τά­λα­ντος άνθρω­πος, με πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό έργο και ιδιαί­τε­ρα αγαπητός

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο